Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 20/12/2021 - 20:00

Belasting op handelingen in het kader van de omgevingsvergunning - Goedkeuring

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Steven Prinsen
Aanleiding

De gemeenteraad heeft in vergadering van 25 maart 2019 het belastingreglement op handelingen in het kader van de omgevingsvergunning goedgekeurd.

Omwille van:

- een verschil in werklast tussen digitale en analoge aanvragen;

- een onevenwicht tussen bijkomende woongelegenheden bij meergezinswoningen en eengezinswoningen in groepswoningbouw;

- het stimuleren om gemengde aanvragen in één dossier in te dienen

wordt een aanpassing voorgesteld.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°;

Toepasselijke regelgeving  

 • De Grondwet, artikel 170 §4;
 • Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;
 • Het Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar uitvoeringsbesluiten;
 • De omzendbrief KB ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
Feiten, context en argumentatie

Dit belastingreglement, zoals goedgekeurd op 25 maart 2019, dient gewijzigd te worden om volgende redenen: 

het behandelen van attesten, meldingen en aanvragen in het kader van het omgevingsvergunningendecreet vergt een aanzienlijke inzet van de gemeentelijke middelen.  Het is billijk deze inzet ten dele door te rekenen aan degene op wiens initiatief en in wiens voordeel de meldings- en vergunningsprocedures worden doorlopen.

Het digitaal indienen moet bevorderd worden t.o.v. analoge indiening op papier, aangezien dit één van de pijlers is van de omgevingsvergunning. Analoog ingediende dossiers zoals een stedenbouwkundig attest betekenen immers een grotere werklast, aangezien de administratie deze zelf moet omzetten in digitale dossiers. Tevens is het bevorderen van de aanvraag van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit en stedenbouwkundige handelingen in één dossier een besparing in tijd voor de gemeentelijke diensten. Wanneer er verdicht kan worden op een perceel, geldt nu enkel een belasting voor meergezinswoningen. Verdichten kan echter ook door meerdere eengezinswoningen op te richten, dit wordt vanaf nu ook belast per bijkomende woongelegenheid. Tenslotte worden enkele vrijstellingen geschrapt, die tot doel hadden zuiver milieuvriendelijke activiteiten te ontlasten. Milieuvriendelijk bouwen wordt immers gestimuleerd en verplicht door de Vlaamse Overheid, waardoor de vrijstelling kan vervallen. Dit vergemakkelijkt ook de facturatie. 

Daarnaast is het logisch om voor grote projecten (zoals verkavelingen en meergezinswoningen of groepswoningbouw) een hoger bedrag door te rekenen dan bij een reguliere eengezinswoning.

Het is aangewezen voor bepaalde handelingen en aanvragers een vrijstelling te verlenen:

 • het is billijk geen belasting te heffen op aanvragen waarvoor de gemeente niet tijdig een beslissing nam wat leidt tot ambtshalve weigering;
 • de aanvragen van maatwerkbedrijven, van overheden en daaraan ondergeschikte besturen, aangezien dit gaat om aanvragen van algemeen belang.

De belasting op handelingen in het kader van de omgevingsvergunning neemt de financiële toestand van de gemeente in overweging en heeft als doel een deel van de kosten te recupereren, die de gemeentelijke administratie moet maken om de vergunningen en attesten te verlenen. Bijgevolg is het wenselijk om een belasting te heffen op handelingen in het kader van de omgevingsvergunning, zodat op die manier wordt bijgedragen in de gemeentelijke uitgaven. 

Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Inge Faes, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops
Tegenstanders: Peter Lemmens, Dany Saey
Onthouders: Jan Van Camp, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Peggy Seeuws
Resultaat: Met 21 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 5 onthoudingen
Besluit

Artikel 1: Overgangsbepaling

Het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 van de gemeente Puurs-Sint-Amands inzake de vaststelling van de belasting op handelingen in het kader van de omgevingsvergunning blijft van toepassing voor de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór datum van inwerkingtreding van huidig reglement zijnde 1 januari 2022, maar wordt opgeheven vanaf 1 januari 2022.

Artikel 2: Heffingstermijn - belastbaar feit

Voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting gevestigd op behandeling van de attesten, vergunningsaanvragen of meldingen, zoals bepaald in het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar uitvoeringsbesluiten, ongeacht de vergunningverlenende overheid.

Artikel 3: Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de aanvraag of melding heeft ingediend.

Artikel 4: Berekeningsgrondslag en tarieven

De belasting bestaat uit een belasting per dossiertype, onafhankelijk van de behandelende overheid, en kan cumulatief aangevuld worden met een toeslag voor eventuele bijkomende procedurestappen volgens onderstaande tabel.

De belasting wordt als volgt vastgesteld in euro:

3.1 Belasting per dossiertype

euro

Stedenbouwkundig attest

 

 • Aanvraag stedenbouwkundig attest

100

Planologisch attest

 

 • Aanvraag planologisch attest

250

Melding

 

 • Gewone melding

50

 • Overdracht van de vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

50

 • Verval van de vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

25

 • Na wijziging indelingslijst milieu (bijlage 1 van VLAREM II)

50

 • Afstand (bij verkaveling)

0

 • Stopzetting (milieu)

0

Vereenvoudigde procedure  (zonder openbaar onderzoek)

 

 • Algemeen (art. 11-1° (milieu) en art. 11-5° (gemengd - uitgezonderd klasse 3) en art. 13-2° (verkaveling) van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning)

150

 • Algemeen (art. 13-1° (stedenbouw) van het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 24 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning)

50

 

 • Aanvraag stedenbouwkundige handelingen gecombineerd met klasse 3 - aanvraag

100

 • Na wijziging indelingslijst milieu (bijlage 1 van VLAREM II)

50

 • Bijstelling voorwaarden van een tijdelijk vergunde inrichting of activiteit

150

Korte procedure omzetting (met openbaar onderzoek)

 

 • Omzetting termijn (milieuvergunningen vanaf 10/9/2002- zonder bezwaar)

300

Gewone procedure (met openbaar onderzoek)

 

 • Verkavelingsaanvragen

- Zonder wegenis

- Met wegenis

 • Bijstelling verkaveling

 

200 + 100/lot

300 + 100/lot

300

 • Zuivere aanvraag voor stedenbouwkundige handelingen, wijziging vegetatie of kleinhandelsactiviteiten

100

 • Overige aanvragen: nieuwe vergunning, hernieuwing, verandering of  uitbreiding > 50% voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit, en alle gemengde aanvragen (stedenbouw-milieu-natuur) uitgezonderd klasse 3

300

 

 • Stedenbouwkundige handelingen gecombineerd met klasse 3 - aanvraag

150

 • Bijstelling voorwaarden van een vergunde inrichting of activiteit

300

 • Omzetting termijn (milieuvergunningen vanaf 10/9/2002 - na bezwaar; niet cumulatief met de korte procedure hierboven vermeld)

300

Zijn meerdere bedragen uit bovenstaande tabel op een aanvraag van toepassing, dan geldt alleen het hoogste bedrag.

3.2 Belasting per bijkomende procedurestap

euro

Toeslag voor externe aangetekende zendingen bij 1e klasse

150

Toeslag voor externe aangetekende zendingen vanaf 25 aanpalers (niet 1e klasse)

200

Toeslag voor publicatie in krant of weekblad

werkelijke kosten

Toeslag voor projectvergadering op verzoek van de aanvrager

100

Toeslag voor verplichte informatievergadering

150

Administratieve lus door verzoek/fout van de aanvrager

(in voorkomend geval kan dit bovenstaande toeslagen herhalen)

50

3.3 Belasting per bijkomende woongelegenheid

euro

 Toeslag per bijkomende wooneenheid (vanaf de tweede woongelegenheid - uitgezonderd nieuwe verkavelingen)

 100

Artikel 5: Vrijstelling

De belasting is niet verschuldigd bij:

 • aanvragen van maatwerkbedrijven;
 • aanvragen van overheden en daaraan ondergeschikte besturen;
 • ambtshalve opgestarte dossiers;
 • dossiers waarin de gemeente niet tijdig een beslissing nam.

Artikel 6: Wijze van invordering

De belasting wordt betaald na facturatie. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ingekohierd.

Artikel 7: Administratieve geldboete

Voor het niet naleven van de bepalingen van dit belastingreglement of van het decreet van 30 mei 2008 kan een administratieve geldboete gelijk aan 500 euro worden opgelegd.

Het bedrag van de administratieve boete wordt ingekohierd.

Artikel 8: Verwijzingsregel

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 9: Inwerkingtreding en bekendmaking

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 20 december 2021, treedt in voege op 1 januari 2022 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.