Terug
Gepubliceerd op 22/12/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 20/12/2021 - 20:00

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein - Vaststelling

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Steven Prinsen
Aanleiding

De gemeente Puurs-Sint-Amands is bevoegd voor het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies. 

Sedert verschillende jaren kunnen de gemeenten aan de distributienetbeheerders een retributie aanrekenen voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen.
Teneinde de opvolging voor de gemeentebesturen en de distributienetbeheerders tot een minimum te herleiden, werd voorgesteld om voor de vergoeding van de hinder, alsook voor het compenseren aan de gemeenten van de te nemen acties in het kader van het optimaliseren van de coördinatie, te voorzien in een forfaitaire berekening en betaling van de retributievergoeding.
Deze forfaitaire retributie wordt driejaarlijks vastgelegd op basis van gegevens en parameters (sleuflengtes, aantal aansluitingen, % overschrijdingen,…) uit de voorbije volle drie jaar. 

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14° en artikel 177;

Toepasselijke regelgeving

  • De omzendbrief  KB/ABB 2019/2 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Feiten, context en argumentatie

Het huidige retributiereglement m.b.t. werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein dat op 18 november 2019 in de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands werd goedgekeurd geldt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.

Dit retributiereglement dient aangepast te worden, omdat de toezichthoudende overheid heeft vastgesteld dat de vermelde bedragen geïndexeerd worden, maar het reglement niet aangeeft welke index en welke referte index van toepassing is. 

Gezien deze opmerking van de toezichthoudende overheid aan vele besturen, heeft Fluvius recent aangegeven dat de jaarlijkse indexering van alle vermelde bedragen gebeurt (onder voorbehoud van goedkeuring VREG) volgens de gemiddelde geharmoniseerde consumentenindex voor diensten zoals vastgesteld in de maand oktober. Zie volgende link:

https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/geharmoniseerde-consumptieprijsindex-hicp.

Vermits deze retributiereglementen telkens voor 3 jaar worden goedgekeurd (en er reeds 2 jaar zijn verstreken ingevolge het huidige reglement), zal het nieuwe reglement enkel in 2022 van kracht zijn. Nadien wordt een nieuw reglement goedgekeurd voor een opeenvolgende periode van 3 jaar. 

De gemeente en haar burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied.

Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus een impact op het openbaar domein.

De gemeente heeft de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen goedgekeurd die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden.

Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden. De Code werd geactualiseerd naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP, ...

Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening.  Daarnaast zijn er ook nog een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die bijna constant een impact hebben op het openbaar domein.

Bijgevolg is het billijk dat er retributies worden geheven op deze werken.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit retributiereglement goed te keuren. 

Financiële weerslag

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Dany Saey
Onthouders: Jan Van Camp, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Peggy Seeuws
Resultaat: Met 23 stemmen voor, 5 onthoudingen
Besluit

Artikel 1: Opheffing

Het raadsbesluit van 18 november 2019 van Puurs-Sint-Amands inzake de vaststelling van de retributies op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk domein, wordt opgeheven vanaf 1 januari 2022.

Artikel 2: Heffingstermijn - belastbaar feit

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening, voor een termijn van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.

Artikel 3: Definities

Onder volgend begrip wordt verstaan:

Permanente nutsvoorzieningen:

-     alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, ver­deel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,

-     telecommunicatie,

-     radiodistributie en kabeltelevisie,

-     de transmissie van enigerlei data,

      ongeacht of een privé-gebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden,

-     alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nuts­voorzieningen.

Artikel 4: Retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door iedere nutsmaatschappij die werken doet op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 5: Tarieven

De retributies worden als volgt vastgesteld:

5.1. Bij sleufwerken

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter open­lig­gende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Omdat de hinder die voortvloeit uit de werken afhankelijk is van het type ondergrond, wordt een onderscheid gemaakt tussen drie types sleuven. Zij bedraagt voor werken:

- in rijwegen 0,78 euro

- in voet­paden 0,60 euro

- in aardewegen 0,36 euro

Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.

Alle vermelde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd (onder voorbehoud van goedkeuring VREG) volgens de gemiddelde geharmoniseerde consumentenindex voor diensten zoals vastgesteld in de maand oktober. Zie volgende link:

https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/geharmoniseerde-consumptieprijsindex-hicp.

Wanneer in dezelfde sleuf gelijktijdig werken uitgevoerd worden voor twee of meer nutsvoor­zie­nin­gen bedraagt voormelde retributie voor de eigenaar van elke nutsvoorziening 60 % van hoger­ver­meld(e) bedrag(en).

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.

5.2. Bij dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aan­sluitingswerken, herstellingen en kleine onder­­­houdswerken met een sleufoppervlakte van maxi­mum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grond­gebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.

Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.

Alle vermelde bedragen worden jaarlijks geïndexeerd (onder voorbehoud van goedkeuring VREG) volgens de gemiddelde geharmoniseerde consumentenindex voor diensten zoals vastgesteld in de maand oktober. Zie volgende link:

https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/geharmoniseerde-consumptieprijsindex-hicp.

Artikel 6: Vrijstelling

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.

Artikel 7: Wijze van inning

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar.  In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitings­punten op het grondgebied van de gemeente.

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.

Artikel 8: Invordering

Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat betreft het betwiste gedeelte. De invordering van het niet-betwist gedeelte zal door middel van een dwangbevel, voorzien in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur, geschieden.

Artikel 9: Inwerkingtreding en bekendmaking

Onderhavig reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december 2021, treedt in voege op 1 januari 2022 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.