Terug
Gepubliceerd op 30/06/2021

Besluit  Algemene vergadering Zorgbedrijf

ma 28/06/2021 - 20:00

Jaarrekening 2020 Zorgbedrijf - Vaststelling

Aanwezig: Ann-Marie Morel, Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Els De Smedt, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Fred Rogier
Aanleiding

Op 16 december 2019 stelde de algemene vergadering het meerjarenplan 2020-2025 vast. Tegen uiterlijk 30 juni moet elk bestuur nog de jaarrekening over het daaraan voorafgaande boekjaar opmaken met toepassing van de bepalingen van artikelen 260 tot 262 van het decreet over het lokaal bestuur (DLB). De jaarrekening 2020 is de tweede volgens de regelgeving van BBC2020. De jaarrekening houdt een beleidsevaluatie in, maar ook een  beheers- en controlefunctie. De jaarrekening omvat de volgende documenten: de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen (de balans en de staat van opbrengsten en kosten), met de verplichte toelichtingen bij de financiële nota en de samenvatting van de rekeningen.

De algemene vergadering van het Zorgbedrijf Klein-Brabant stelt eerst de jaarrekening vast, vervolgens wordt aan de OCMW-raad gevraagd advies te geven over deze jaarrekening.

Juridische grond

Bevoegdheidsgrond 

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41, artikelen 249 en 250, 260 tot 262 en 368;

Toepasselijke regelgeving

 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid artikel 10 en de artikelen 30 tot 45;
 • Het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid de artikelen 5 tot 8 en 11 tot 13;
 • Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekening en stelsels en de digitale rapportering van de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen;
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC;
 • Het Zorgbedrijf Klein-Brabant werd bij notariële akte van 13 oktober 2016 opgericht, waarvan publicatie  in het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2016. Sinds 27 oktober 2016 bestaat het Zorgbedrijf Klein-Brabant dan ook  juridisch. Het Zorgbedrijf Klein-Brabant is een gemeenschappelijke publiekrechtelijke dochter van de OCMW’s van Puurs en Sint-Amands. Het is een Titel VIII, hoofdstuk 1-OCMW-vereniging.
 • De besluiten van de gemeenteraden van Puurs en Sint-Amands d.d. 20 november 2017 houdende de definitieve goedkeuring van een vrijwillige samenvoeging van gemeente Sint-Amands met de gemeente Puurs.
Feiten, context en argumentatie

Voor het financiële boekjaar 2020 werd het ontwerp van jaarrekening opgesteld. Dit ontwerp omvat de volgende documenten: de beleidsnota, de financiële nota en de samenvatting van de algemene rekeningen (de balans en de staat van opbrengsten en kosten), met de verplichte toelichtingen bij de financiële nota en de samenvatting van de rekeningen.

Besluit

Artikel 1: De algemene vergadering stelt de jaarrekening 2020 van het Zorgbedrijf Klein-Brabant vast met de volgende saldi:

 • Budgettaire resultaat boekjaar: -69.171 euro
 • Gecumuleerde budgettair resultaat vorig boekjaar: 470.268 euro
 • Beschikbaar budgettair resultaat : 401.097 euro
 • Balanstotaal: 4.629.179 euro
 • Overschot van het boekjaar: 325.617 euro
 • Autofinancieringsmarge: 16.250 euro