Terug
Gepubliceerd op 29/06/2023

Besluit  Gemeenteraad

ma 26/06/2023 - 19:30

Reglement ambulante handel op het openbaar domein - Vaststelling

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Anne De Ron, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Heiko Van Muylder, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Hilde Waumans, Nilüfer Yürük, Liliane Mariën, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Els Knoops
Aanleiding

De reglementen met betrekking tot ambulante handel op de openbare markten en op het openbaar domein van de vroegere gemeenten Puurs en Sint-Amands moesten na de fusie nog op elkaar worden afgestemd.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41;

Toepasselijke regelgeving 

 • De wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10;

 • Het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017.

Feiten, context en argumentatie

De gemeente Puurs-Sint-Amands wil de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein op het grondgebied van Puurs-Sint-Amands vorm geven, in overeenstemming met en onverminderd de geldende hogere regelgeving ter zake. Hiervoor dient een reglement ambulante handel te worden opgesteld. Dit reglement vervangt de marktreglementen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Puurs in vergadering van 5 december 2013 en de gemeenteraad van Sint-Amands in vergadering van 26 januari 2016.

In het reglement wordt een onderscheid gemaakt tussen ambulante handel op de openbare markten enerzijds en ambulante handel op het openbaar domein buiten de openbare markten. 

Het gedeelte van ambulante handel op de openbare markten behandelt de organisatie van de wekelijkse markten en de geldende voorwaarden, toewijzingsregels, ... om als vaste of losse marktkramer op de wekelijkse markten ambulante handel te mogen drijven en welke regels van toepassing zijn m.b.t. abonnementen. Tenslotte worden ook enkele praktische afspraken voor een goede afloop van de wekelijkse markten vastgelegd.

Het tweede deel gaat dieper in op de aanvraag, beslissing van een machtiging en de toewijzingsregels voor standplaatsen op het openbaar domein buiten de openbare markten. 

Occasionele verkopen van producten en diensten met een niet-commercieel karakter komen in afdeling 3 aan bod. Tenslotte wordt de organisatie van de marktcommissie en de aanduiding van de marktleiding bepaald. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit reglement vast te stellen. 

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Anne De Ron, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Heiko Van Muylder, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Hilde Waumans, Nilüfer Yürük, Liliane Mariën, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Anne De Ron, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Patrick Pauwels, Heiko Van Muylder, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Antoaneta Ciuca, Hilde Waumans, Nilüfer Yürük, Liliane Mariën
Onthouders: Jan Van Camp, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Peggy Seeuws, Linda Caluwaerts
Resultaat: Met 23 stemmen voor, 5 onthoudingen
Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad stelt onderstaand reglement ambulante handel op het openbaar domein vast:

Artikel 1. Doel 

Dit reglement bepaalt hoe ambulante activiteiten in de gemeente Puurs-Sint-Amands ingericht en uitgeoefend worden. Het vult de federale en/of Vlaamse regelgeving daarover aan en het concretiseert de zaken die voor invulling aan de gemeente worden overgelaten. Alle zaken die niet specifiek in dit reglement geregeld zijn, gebeuren geheel volgens de federale en/of Vlaamse regelgeving.  

Artikel 2. Definities  

In dit reglement hebben de onderstaande begrippen de ernaast vermelde betekenis:  

 • Standhouder of markthandelaar: uitbater van een afgebakende plaats op de markt (standplaats); 

 • Standplaats: afgebakende plaats op de markt; 

 • Abonnementhouder of vaste markthandelaar: markthandelaar die toelating heeft van de gemeente om op het openbaar domein een vaste standplaats in te nemen. Hij/zij heeft een abonnement op een standplaats; 

 • Losse markthandelaar: markthandelaar die op eigen risico komt en de mogelijkheid heeft om na de loting een (losse) standplaats in te nemen voor de duur van de markt (die dag); 

 • Standwerker: een ambulante handelaar waarvan de activiteit uitsluitend bestaat uit de verkoop vaneen categorie producten of diensten waarvan hij de kwaliteit aanprijst en/of het gebruik uitlegt, door middel van argumenten en/of demonstraties met de bedoeling deze beter bekend te maken aan het publiek en zodoende de verkoop ervan te promoten. Er mag maximaal 4 meter uitgestald worden; 

 • Seizoensgebonden activiteit: activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht kunnen worden;

 • Niet-commercieel karakter: menslievend, sociaal, cultureel, educatief, sportief doel of als doel de verdediging en promotie van de natuur, de dierenwereld, de ambacht of de streekproducten;

 • Marktleider: persoon belast met de organisatie van de openbare markt en de uitoefening van ambulante activiteiten op het openbaar domein, hiervoor door de burgemeester aangesteld; 

 • Openbare markt: manifestatie ingericht door de gemeente Puurs-Sint-Amands, om op vastgestelde plaatsen en tijdstippen personen samen te brengen die er producten of diensten verkopen zoals bedoeld in artikel 2, §1, van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten. 

Artikel 3. Toepassingsgebied  

 §1. Dit reglement is van toepassing op: 

 • de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten; 

 • de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten; 

 • occasionele verkopen van producten of diensten met niet-commercieel karakter; 

§2. Dit reglement is niet van toepassing op: 

 • de organisatie van ambulante activiteiten op privédomein; 

AFDELING 1: ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN  

Artikel 4.  Gegevens van openbare markten 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in: 

 

MARKT: Donderdagmarkt Puurs                                   MARKT: Dinsdagmarkt Ruisbroek 

PLAATS: Kerkplein                                                       PLAATS: IJzergieter 

DAG: Donderdag                                                        DAG: Dinsdag 

TIJDSTIP: 8.00 uur tot 13.00 uur                                TIJDSTIP: 8.00 tot 13.00 uur

De gemeenteraad vertrouwt aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid toe om de markten in te delen en wijzigingen op te nemen. Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde de nodige maatregelen nemen om de productdiversiteit te waarborgen. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist bij speciale gelegenheden (o.a. wettelijke feestdagen en evenementen) op welke dagen de markten al dan niet gehouden worden. Wanneer bijzondere omstandigheden het vereisen kan het college een markt, mits de nodige motivatie, geheel of gedeeltelijk verplaatsen, verbieden en/of de aanvangs- en sluitingsuren wijzigen. 

Artikel 5. Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen  

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:  

- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en die houder zijn van een “machtiging als werkgever”; 

- rechtspersonen die ambulante activiteiten uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en die houder is van de “machtiging als werkgever”;  

De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopacties met een niet-commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van het KB van 24 september 2006, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 en zoals beschreven in Afdeling 3. 

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot twee. 

Er worden geen standplaatsen toegewezen voor de verkoop van levende dieren.  

Artikel 6. Standplaatsen  

Vaste abonnementhouders dienen hun plaats in te nemen ten vroegste vanaf 5.00 uur en ten laatste een half uur voor de aanvang van de markt. Indien dit, omwille van overmacht, niet lukt, dienen zij de marktleider of diens vervang(st)er hierover tijdig te verwittigen. Onder geen beding mogen extra meters t.o.v. de in het abonnement vastgelegde meters ingenomen worden. Uitzonderlijk kan dit door de marktleider of diens vervang(st)er worden toegestaan, indien dit in het voordeel is van het totale marktbeeld. 

Uiterlijk bij het begin van de markt zijn alle voertuigen van de vaste markthandelaars van het marktgebied verwijderd en start de verkoop. Uitzonderlijk kan dit door de marktleider of diens vervang(st)er worden toegestaan, indien dit niet nadelig is voor het totale marktbeeld. 

Stoepborden aan kramen mogen de doorgang voor de bezoekers niet belemmeren en dienen dus binnen de grenzen van het kraam te worden geplaatst. 

Tenzij hiervoor uitdrukkelijk toelating werd gevraagd aan de marktleider of diens vervang(st)er, mag een standplaats voor het einde van de markt niet verlaten worden. Op het einde van de markt eindigt de verkoop en moeten de marktkramers opruimen. Het marktgebied is dan pas voor voertuigen van de markthandelaars toegankelijk. Het marktgebied moet volledig ontruimd zijn één uur na het einde van de markt. 

De standplaatsen op de openbare markt in Puurs worden toegewezen per abonnement en van dag tot dag. 

De standplaatsen op de openbare markt in Ruisbroek worden (door beperkte inname van parkeerplaatsen) enkel toegewezen per abonnement. 

Bij het opstellen van de kramen en marktwagens zullen de markthandelaars zich schikken naar de aanwijzingen van de marktleider of diens vervang(st)er, politie of brandweer. 

Artikel 7. Toewijzingsregels losse standplaatsen  

De toewijzing van losse standplaatsen gebeurt bij loting. De toevallige marktkramers melden zich stipt om 7.30 uur op het marktplein. De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn. 

Indien vaste abonnementhouders niet aanwezig zijn op hun plaats een half uur voor het begin van de markt (en de marktleider of diens vervang(st)er niet tijdig verwittigden), kan hun plek worden vrijgegeven aan een losse standhouder. De keuze van de losse standplaats wordt bepaald door de marktleider of diens vervang(st)er, niet door de losse deelnemer. 

Op vraag van de marktleider of diens vervang(st)er moeten onderstaande documenten steeds voorgelegd worden: 

 • geldige identiteitskaart en/of verblijfsdocumenten; 

 • bewijs van machtiging als werkgever; 

 • bewijs van machtiging als aangestelde; 

 • (jaarlijks) geldig bewijs verzekering burgerlijke aansprakelijkheid; 

 • (jaarlijks) geldig bewijs verzekering brandrisico’s (= brand en ontploffing); 

 • bewijs van een geldig tweejaarlijks keuringsattest van een erkend of geaccrediteerd organisme aangaande de elektrische installatie van de marktwagen/kraam (enkel bij gebruik elektriciteit/ mobiele elektriciteitsgroep); 

 • bewijs van een geldig tweejaarlijks keuringsattest van een erkend of geaccrediteerd organisme aangaande de gasinstallatie van de marktwagen/kraam (enkel bij gasgebruik); 

 • geldig attest jaarlijks nazicht door bevoegd persoon of installateur van de brandblusapparaten; 

 • bewijs van geldige erkenning of toelating van het FAVV (enkel voor voedingskramen); 

 • drankenvergunning/ moraliteitsattest (enkel wanneer er alcoholhoudende dranken geschonken worden); 

Indien bovenvermelde documenten niet voorgelegd kunnen worden, wanneer daarnaar gevraagd wordt, zal de toegang tot het marktgebied verboden worden. 

De marktleider of diens vervang(st)er kan om reden van praktische aard, veiligheid, openbare orde, toegankelijkheid, aangeboden product en/of diversiteit op de markt: 

 • kandidaten weigeren; 

 • volgorde wijzigen onder de gunstig gelote handelaars; 

De maximale lengte van een losse standplaats bedraagt 6 meter en de maximumdiepte bedraagt 4 meter, luifel inbegrepen. De marktleider of diens vervang(st)er kan hierop afwijkingen toestaan om zo verloren meters te vermijden. 

Losse markthandelaars mogen geen standplaats innemen of bezetten, op welke wijze ook, alvorens hen een standplaats werd toegewezen. Zij zijn bijgevolg verplicht hun marktwagens e.a. buiten het marktterrein te plaatsen tot zij een standplaats door loting hebben bekomen. Indien de losse markthandelaars dit niet respecteren, zullen zij geen aanspraak maken op een standplaats tijdens de marktdag waarop zij de inbreuk begaan. 

Artikel 8. Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten 

1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement  

Standplaatsen per abonnement worden enkel per jaar toegewezen. Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, gaat de gemeente na of er een geschikte kandidaat is in het register van kandidaturen. Als het register geen geschikte kandidaat bevat, wordt een vacature bekendgemaakt door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren via de gemeentelijke communicatiekanalen. 

De kandidaturen kunnen ingediend worden via het formulier op de gemeentelijke website. 

Volgende informatie en documenten dienen bij de kandidatuur te worden gevoegd: 

 • naam, voornaam en adres van de persoon, telefoonnummer en e-mailadres, in voorkomend geval de juridische vorm; 

 • beschrijving van de producten/diensten die te koop worden aangeboden; 

 • een kopie van de machtiging als werkgever; 

 • het ondernemingsnummer; 

 • beschrijving van het kraam met de exacte afmetingen; 

 • een foto van het kraam; 

 • de gewenste grootte van de standplaats; 

 • een kopie van verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s; 

 • het bewijs dat bij de uitoefening van een ambulante activiteit waarbij voeding wordt verkocht, voldaan wordt aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid;

Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden. 

Spontane kandidaturen kunnen te allen tijde ingediend worden. Bij publicatie van een vacature dienen de kandidaturen ingediend te worden, uiterlijk 30 dagen na publicatie. 

2. Register van de kandidaturen  

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een digitaal register van kandidaturen.  

Uiterlijk op 15 december van het aflopende dienstjaar, moeten de kandidaten opgenomen in het register spontaan hun kandidatuur herbevestigen om in het register van het volgende dienstjaar opgenomen te blijven. 

3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen  

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement kunnen, met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd worden: 

 • personen aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaats(en); 

 • personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;  

 • personen die een wijziging van hun standplaats vragen; 

 • de externe kandidaten, die binnen een productgroep vallen die niet aanwezig is op de markt;  

 • de externe kandidaten die binnen een productgroep vallen die reeds aanwezig is op de markt; 

 • volgens datum; 

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven: 

 • aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markt heeft. Wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting; 

 • voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting;

4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen  

De toewijzing van de standplaats wordt bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs of bij e-mail met ontvangstbewijs bekend gemaakt aan de aanvrager. 

5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement  

Een plan en/of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat: 

 • de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie de standplaats werd toegekend; 

 • in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; 

 • het ondernemingsnummer; 

 • de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden; 

 • de datum van de toewijzing van de standplaats; 

 • desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht. 

Overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 art. II.2 kan dit plan of register steeds geraadpleegd worden.  

Artikel 9. Duur van abonnement  

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.  

Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur. 

Artikel 10. Opschorting abonnement  

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste één maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:  

- door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest; 

- door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond; 

De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid of overmacht en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.  

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen.  

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats. 

Bij regelmatig terugkerende opschortingsaanvragen, die een negatief effect hebben op de organisatie van de markt, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen de houder van het abonnement een andere standplaats toe te wijzen. 

De aanvragen van opschorting en herneming van een abonnement worden meegedeeld aan de gemeente per e-mail, per post of via aangetekend schrijven. 

Artikel 11. Afstand van het abonnement  

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement: 

 • bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen; 

 • bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen; 

 • indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen mits voorlegging van een bewijs. In dit geval is geen vooropzeg nodig. 

 • op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen. 

De rechtsopvolgers van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was. 

De aanvragen van opzegging van een abonnement worden meegedeeld aan de gemeente per e-mail, per post of via aangetekend schrijven.  

Artikel 12. Schorsing en opzegging van abonnement door de gemeente 

Het abonnement kan door het college van burgemeester en schepenen geschorst of opgezegd worden in volgende gevallen: 

 • bij niet of laattijdig betalen van de standplaatsvergoeding;  

 • bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider of diens vervang(st)er vooraf of tijdens de eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen; 

 • bij meer dan 10 afwezige marktdagen per dienstjaar (excl. opschorting abonnement zoals beschreven in artikel 10); 

 • bij het herhaaldelijk te laat innemen van de standplaats ondanks de aanmaning van de marktleider of diens vervang(st)er om het aanvangsuur te respecteren; 

 • bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald in artikel 17 van dit reglement; 

 • wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement en niet wordt ingegaan op de aanmaning van de marktleider of diens vervang(st)er om het abonnement aan te passen; 

 • bij het herhaaldelijk niet respecteren van de instructies van de marktleider of diens vervang(st)er; 

 • bij het fysiek aanvallen van de marktleider of diens vervang(st)er, een andere marktkramer of een bezoeker aan de markt; 

 • bij herhaaldelijke verbale aanvallen op de marktleider of diens vervang(st)er of een andere marktkramer.  

In geen van deze gevallen ontstaat een recht op schadevergoeding. 

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt verzonden via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs.  

Artikel 13. Vooropzeg vanuit de gemeente  

§1. Wanneer de markt of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg van ten minste 6 maanden aan de houders van een standplaats per abonnement. In gevallen van absolute noodzakelijkheid kan hiervan – mits de nodige motivatie – afgeweken worden. Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement. 

§2. Indien bij een verplaatsing van de markt op de nieuwe inplanting onvoldoende ruimte is om al de abonnementhouders een nieuwe standplaats toe te kennen, kan het college van burgemeester en schepenen beslissen: 

 • een beperking op te leggen wat betreft het aantal meters; 

 • aan een aantal abonnementhouders geen nieuw abonnement toe te kennen rekening houdend met het artikel dat wordt verkocht, de anciënniteit en aanwezigheidsgraad van de betrokken markthandelaar. 

§3. Het college van burgemeester en schepenen kan tijdelijk standplaatsen op de markt wijzigen, verplaatsen of schorsen, zonder een schadevergoeding of schadeloosstelling te moeten toekennen aan de houders van deze standplaatsen, ingevolge: 

 • werken aan openbare of private gebouwen en constructies; 

 • werken van openbaar nut; 

 • occasionele activiteiten en festiviteiten (b.v. kermissen, manifestaties, ...); 

 • op bevel en/of advies van de politie en/of brandweer of in het kader van nodige veiligheidsmaatregelen voor de gemeente;

Artikel 14. Seizoensgebonden ambulante activiteiten  

De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van seizoensgebonden ambulante activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit. Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen. 

Artikel 15. Inname standplaatsen  

De toegewezen standplaatsen op de openbare markt kunnen worden ingenomen door: 

A. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, en houder is van een "machtiging als werkgever"; 

B. de verantwoordelijke(n) voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen en houder(s) zijn van een "machtiging als werkgever"; 

C. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, en houder(s) zijn van een "machtiging als werkgever" voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

D. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, en houder is van een "machtiging als werkgever" voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 

E. de personen die beschikken over een "machtiging als aangestelde A" of een "machtiging als aangestelde B", die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in A. tot D.; 

F. de personen die verkopen realiseren met een niet-commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van het KB van 24 september 2006, gewijzigd door het besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze standplaats innemen buiten de aanwezigheid van deze verantwoordelijke. 

De personen opgesomd in B. tot E. kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd. 

Artikel 16. Verandering of uitbreiding specialisatie 

De standplaatsen worden toegewezen voor een opgegeven hoofdartikel/specialisatie, met uitzondering van de standwerkers. De markthandelaar mag slechts die koopwaar te koop stellen (hoofdartikel/specialisatie) waarvoor hij toelating heeft bekomen bij de toewijzing. 

Elke verandering of uitbreiding van het hoofdartikel/specialisatie van een abonnementhouder dient schriftelijk bij gemotiveerde aanvraag voorgelegd te worden aan de gemeente. Het college van burgemeester en schepenen zal bij de beoordeling rekening houden met de diversiteit van de aangeboden waren op de markt en de gepastheid van de verandering of uitbreiding bij het hoofdartikel. De beslissing wordt steeds schriftelijk meegedeeld. 

Artikel 17. Overdracht standplaats  

De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden: 

 • indien de overnemer(s) houder(s) is van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever;  

 • de specialisatie van de overlater voortgezet wordt op de overgedragen standplaats. Een eventuele wijziging van de specialisatie kan aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen;  

 • binnen het eerste jaar kan de standplaats NIET opnieuw overgedragen worden, behalve na expliciete goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen; 

 • De onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 2 standplaatsen op de markt beschikken. 

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd. 

Na overname van een marktplaats vervalt de anciënniteit van de overlater. 

De inname van de overgedragen standplaats is pas toegelaten als de gemeente heeft vastgesteld dat: 

 • de overnemer beschikt over een machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten om dezelfde specialisatie als de overlater of de specialisaties die toegelaten zijn door de gemeente, uit te oefenen; 

 • als het aantal toegestane standplaatsen per onderneming van de overnemer niet overschreden wordt; 

 • de overnemer de vereiste documenten kan voorleggen; 

 • er een officiële beslissing genomen is door het college van burgemeester en schepenen. De beslissing wordt steeds schriftelijk meegedeeld. 

Artikel 18. Praktische richtlijnen 

§1. De markthandelaars zullen de plaatsaanduidingen eerbiedigen. Alle kramen worden in rechte lijn opgesteld met inachtneming van de vooruitspringende gedeelten, van de schragen of het toongedeelte van de winkelwagens; 

§2. De grootte van de standplaatsen ligt vast in het marktplan. Voor zover de opstelling van de markt het toelaat heeft een standplaats een maximale diepte van 4m (tenzij uitdrukkelijk anders beschreven in het abonnement en marktplan). De maximale diepte van 4m is inclusief luifel, wagen, uitgestalde waren, promotiemateriaal en zijzeilen. Het is verboden om iets buiten de standplaats te zetten. Uitzonderingen op deze maximumdiepte dienen schriftelijk en met duidelijke motivering te worden aangevraagd bij de gemeente; 

§3. Bij afwezigheid van collega’s houden markthandelaars zich aan de toegewezen plaats (inclusief de afmetingen. Enkel de marktleider of diens vervang(st)er kan een andere standplaats toekennen en/of toelating verlenen om andere afmetingen uit te zetten; 

§4. Een vrije doorgang van 4m breedte voor de hulpdiensten dient te allen tijde gewaarborgd te blijven; 

§5. Het is niet toegelaten pinnen of andere voorwerpen in de grond te slaan. Voor het vastmaken van de marktkramen en dekzeilen kunnen enkel gewichten gebruikt worden;

§6. De aan het publiek voorbehouden doorgangen moeten vrij blijven van alle voorwerpen die het verkeer en de voetgangers zouden kunnen hinderen;  

§7. Het is verboden de waren op de grond uit te stallen (uitgezonderd plantgoed). De waren zullen op een kraam gelegd worden met een minimumhoogte van 70 cm; 

§8. De ondergrondse/ bovengrondse watermonden (hydranten) en gasafsluiters dienen steeds vrij en goed bereikbaar te zijn (niets op minder dan 60 cm van watermonden of gasafsluiters plaatsen, tenzij dit onmiddellijk, éénvoudig en volledig kan worden verplaatst). 

Artikel 19. Afwezigheid 

§1. Markthandelaars die afwezig zullen zijn, dienen de marktleider of diens vervang(st)er vóóraf in kennis te stellen. Verwittiging dient te gebeuren per e-mail, Whatsapp of sms en dit ten laatste één uur voor begin van de markt; 

§2. Als geldige redenen worden aanvaard: verlof, sociaal verlof, familiale redenen, ziekte of een defect aan de verkoopsinstallatie. Langdurige of veelvuldige afwezigheid dient gestaafd te worden met officiële bewijsstukken, die binnen de 5 werkdagen, te rekenen vanaf de dag van afwezigheid, per e-mail aan de gemeente dienen overgemaakt te worden. 

Artikel 20. Reinheid 

§1. De markthandelaars zijn verplicht te zorgen voor de reinheid van hun standplaats, hun marktkraam of marktwagen. De kramen of marktwagens moeten zo ingericht zijn dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en onwelriekende vloeistoffen afdruipen. Indien zulks onvermijdelijk is, moeten de vloeistoffen in waterdichte emmers of kuipen worden opgevangen. 

§2. Het is strikt verboden afval, van welke aard ook, op de grond te werpen of op te stapelen of in de publieke vuilnisbakjes achter te laten. De markthandelaars zullen alle afval in emmers of bakken verzamelen. Tijdens warme dagen moet afval dat insecten of ongedierte aantrekt in gesloten recipiënten geplaatst worden. 

§3. Tijdens de markt dienen verpakkingsmaterialen ordelijk en niet zichtbaar voor de bezoeker geplaatst te worden. De markthandelaars zorgen ervoor dat er geen verpakkingen kunnen wegvliegen. 

§4. Markthandelaars met voeding voor consumptie ter plaatse, zijn verplicht een afvalbak/ vuilniszak met staander te plaatsen aan hun kraam. 

§5. De markthandelaars staan persoonlijk in voor het opruimen en proper maken van hun standplaats en de helft van de aanpalende doorgangen. Zij dienen alle afval, verpakkingsmateriaal en andere voorwerpen mee te nemen. Dit dient te gebeuren alvorens ze hun standplaats verlaten. 

Artikel 21. Omgeving 

§1. Het gebruik van geluidsinstallaties is verboden. Enkel de verkopers van audio-opnamen mogen zich van een geluidsinstallatie bedienen op voorwaarde dat men zich houdt aan de wettelijke geluidsnormen. De geluidssterkte mag niet meer dan 85 dB (A) bedragen. 

§2. De markthandelaar gaat niet met waren rond of plaatst zich niet midden op de rijweg/marktgang. 

§3. Het is de markthandelaars verboden om hun huisdieren te laten loslopen. Honden moeten steeds aan de leiband gehouden worden. 

§4. Markthandelaars in voedingswaren dienen alle voorschriften van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid dienaangaande stipt na te leven. Volgens de aard van de goederen dienen tevens prijs, gewicht, volume, maten of aantal stuks aangeduid te worden op de koopwaren of de duidelijk leesbare prijslijst. Elke handeling bij de uitstalling van de eetwaren en andere goederen met het inzicht de consument te bedriegen of te misleiden is ten strengste verboden. 

§5. Omwille van veiligheid dienen de op het traject van de markt aanwezige zonnetenten te worden opgetrokken tijdens het op- en afrijden van de wekelijkse markt en gelegenheidsmarkten. 

§6. Het marktterrein zal door passende verkeersborden/signalisatie afgebakend worden. Tijdens de openingsuren van de markt is in de marktzone geen ambulante handel toegelaten buiten deze die gedreven wordt door de markthandelaars. Deze laatsten mogen geen handel drijven buiten op de hun toegestane plaats(en). 

Artikel 22. Controle 

§1. De markthandelaars moeten steeds het bezoek toelaten van de marktleider of diens vervang(st)er die controle uitoefent op de inrichting van de markt, de eerlijkheid en correctheid in handelszaken en op de kwaliteit van de koopwaren. 

§2. De marktleider of diens vervang(st)er is bevoegd om de machtiging en de identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen te controleren. 

Artikel 23. Publiciteit, reclame, ... 

§1. Voor het uitdelen van flyers, folders, samples, e.d. dient vooraf een schriftelijke toelating van de burgemeester bekomen te worden. Deze flyers, folders, samples e.d. mogen echter niet opgesteld zijn met het oog op een eventuele verkoop of bestelling van bepaalde producten of diensten. Indien dit toch het geval is, is er een machtiging tot het uitoefenen van een ambulante activiteit vereist en dient de reglementering voor toekenning van een standplaats gevolgd te worden. 

§2. Indien de toelating tot het uitdelen van flyers, folders, samples, e.d. werd verkregen zal de marktleider of diens vervang(st)er de plaats(en) aanduiden waar dit kan gebeuren. Dit kan niet op een standplaats vermeld op het marktplan, voor het uitoefenen van een ambulante activiteit, doch enkel op een voorziene plaats voor activiteiten waar geen machtiging vereist is. Bij het ronddelen van publiciteit mag het vlot verloop van de markt geenszins belemmerd worden. Afval moet zelf worden verwijderd. 

AFDELING 2: ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN 

Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden zijn niet vooraf bepaald. 

Artikel 24. Toepassingsgebied 

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen dient hiertoe voorafgaand machtiging te bekomen van het gemeentebestuur. Dit geldt zowel voor ambulante activiteiten op tijdelijk vaste wijze, als voor activiteiten op rondtrekkende wijze. 

Artikel 25. Aanvraag machtiging 

Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 24 moet voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld in artikel 5 van dit reglement en dient men dus te beschikken over een machtiging.  

Deze machtiging dient minstens 6 weken voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij de gemeente via het formulier op de gemeentelijke website. 

Volgende documenten dienen bij het aanvraagformulier op de website te worden gevoegd: 

 • naam, voornaam en adres van de persoon, in voorkomend geval de juridische vorm; 
 • de aard van de producten/diensten die te koop worden aangeboden; 
 • een kopie van de machtiging als werkgever; 
 • het ondernemingsnummer; 
 • de aard van het kraam met de exacte afmetingen;  
 • keuringsattesten (elektriciteit- en gasinstallaties); 
 • een foto van het kraam; 
 • de exacte verkooppunten met de gewenste duurtijd voor de verkoop; 

Artikel 26. Beslissing machtiging  

Indien de aanvraag werd aanvaard, verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld: 

 • de identiteit van de aanvrager; 
 • de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen 
 • de plaats; 
 • de datum en duur van de verkoop; 

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen: 

 • van openbare orde en veiligheid; 
 • van volksgezondheid; 
 • bescherming van de consument; 
 • wanneer de machtiging ambulante handel en bijbehorende documenten niet in orde zijn; 
 • de modaliteiten van dit reglement niet gerespecteerd worden; 

De gemeente zal deze reden(en) objectief en grondig motiveren in de kennisgeving van de weigeringsbeslissing aan de aanvrager en maakt melding van de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. 

Artikel 27. Toewijzingsregels standplaatsen  

De toewijzing van standplaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie. Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen of routes gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via loting. 

AFDELING 3: OCCASIONELE VERKOPEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN MET NIET-COMMERCIEEL KARAKTER 

Artikel 28. Specifieke voorwaarden voor verkopen met niet-commercieel karakter  

De producten of diensten met een niet-commercieel karakter verkopen, te koop aanbieden of uitstallen is niet onderworpen aan de bepalingen van de wet indien deze activiteiten aan al de volgende voorwaarden voldoen:

1. ze vinden plaats met één van volgende doelen: 

 • menslievend doel;  
 • sociaal doel;  
 • cultureel doel;  
 • educatief doel;  
 • sportief doel;  
 • de verdediging en promotie van de natuur;  
 • de verdediging en promotie van de dierenwereld;  
 • de verdediging en promotie van een ambacht;  
 • de verdediging en promotie van streekproducten;  
 • steun bij een humanitaire catastrofe;  
 • steun bij een ramp of belangrijke schade;  

2. ze blijven occasioneel, d.w.z. maximum drie keer per jaar; 

3. de burgemeester heeft vooraf toestemming verleend;

4. indien de verkoop doorgaat in meerdere gemeenten in het Vlaams Gewest en er is toestemming gegeven door VLAIO, is er geen bijkomende toelating van de gemeente vereist. 

Artikel 29. Identificatievereiste 

Tijdens de verkoop, te-koop-aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van producten of diensten voor een niet-commercieel doel zoals vermeld in artikel 28, dient elke verkoper zich herkenbaar te maken via een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren. 

Op verzoek van de overheid die de toestemming heeft verleend, overhandigt de verantwoordelijke, binnen dertig dagen, het bewijs van de bestemming van de fondsen om het aangegeven doel te realiseren.  

Artikel 30. Aanvraag voorafgaande vergunning  

De aanvraag van een toestemming zoals vermeld in artikel 28, is afhankelijk van de situatie, gericht aan de burgemeester(s) of aan zijn afgevaardigde(n) of aan de Minister of aan de personeelsleden aan wie hij die bevoegdheid heeft gedelegeerd.  

Het officieel aanvraagformulier omvat: 

 • de verantwoordelijke van de actie;  
 • het doel van de actie;  
 • de plaats of plaatsen;  
 • de periode of periodes van verkoop;  
 • de te koop aangeboden producten of diensten en een schatting van de hoeveelheid;  

De toestemming is beperkt tot één jaar en dient jaarlijks opnieuw op dezelfde wijze aangevraagd te worden.  

Artikel 31. Weigering en intrekking machtiging 

De toestemming voor de occasionele verkoop van producten of diensten met niet-commercieel karakter kan geweigerd worden of de toegekende machtiging kan terug ingetrokken worden, waarna de actie niet (langer) is toegestaan, als de doelstelling niet overeenstemt met de toegestane doelen of als de voorgestelde verkopen een risico vormen voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of rust.  

Als de burgemeester argwaan heeft over de reële doelstellingen van de actie of over de moraliteit van de verantwoordelijke(n), kan deze een voorafgaand onderzoek laten uitvoeren door de politie of door de inspectiediensten van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. Er kan ook van één of meer verantwoordelijke(n) geëist worden dat ze een uittreksel uit het strafregister voorleggen.  

De toestemming kan ingetrokken worden of de actie kan verboden worden, vooraf of tijdens de manifestatie, door de bevoegde overheid als vastgesteld wordt dat de voorwaarden van de toestemming of van de verklaring of de voorschriften, vermeld in dit reglement, niet worden nageleefd.  

ledere nieuwe actie kan verboden worden voor een natuurlijke of rechtspersoon of een vereniging die de bepalingen van dit reglement niet naleeft, gedurende een periode van één jaar vanaf de vaststelling van de niet-naleving. In geval van recidive kan de duur van de voormelde periode op drie jaar worden gebracht. De weigering, het verbod of de intrekking wordt betekend met een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs of per e-mail tegen ontvangstbewijs. 

AFDELING 4: ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 32. Marktcommissie en -leiding 

§1. Er wordt een marktcommissie samengesteld bestaande uit de marktleider, de bevoegde schepen, max. 9 afgevaardigden van de marktkramers waarvan er minstens twee zijn aangesloten bij een wettelijk erkend marktverbond, minstens één afgevaardigde van de plaatselijke middenstand. 

Deze marktcommissie zal minimum 2x per jaar samenkomen. 

Bij beslissingen die een weerslag hebben op het algemeen marktverloop zal het college van burgemeester en schepenen steeds het advies inwinnen van de markcommissie. 

§2. De marktleiding wordt door het college van burgemeester en schepenen toevertrouwd aan een vast aangestelde en neutrale persoon die daardoor kan terugvallen op zijn verworven kennis van de gewoonten, eigen aan de markthandel.  

§3. De richtlijnen van de marktleider of diens vervang(st)er worden strikt nageleefd. Marktkramers kunnen eventuele klachten of vermeende onrechtvaardigheden schriftelijk melden bij klachten@puursam.be. 

§4. De Algemene Bestuurlijke Politieverordening voor de gemeente Puurs-Sint-Amands, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad, is van toepassing. 

Artikel 33. Opheffingsbepalingen 

De reglementen met betrekking tot de ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Puurs in vergadering van 5 december 2013, en de gemeenteraad van Sint-Amands in vergadering van 26 januari 2016, worden opgeheven met ingang van 1 juli 2023.  

Artikel 34. Goedkeuring en inwerkingtreding  

Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 juni 2023 en treedt in werking op 1 juli 2023. Dit reglement wordt herzien telkens de noodzaak zich voordoet. 

Dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.