Terug
Gepubliceerd op 21/12/2021

Besluit  Raad van bestuur AGB

ma 20/12/2021 - 20:00

Huishoudelijk reglement op het vissen in het gemeentelijke domein 'Park Fort Liezele' - Goedkeuring

Aanwezig: Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Els De Smedt, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Helena Lejon
Verontschuldigd: Steven Prinsen

Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad in vergadering van 20 december 2021 van de beslissing m.b.t. de overdracht van het domein 'Park Fort Liezele' via een erfpachtrecht naar het AGB Puurs-Sint-Amands, dient het huishoudelijk reglement goedgekeurd te worden door de raad van bestuur van het AGB Puurs-Sint-Amands (dit eveneens onder voorbehoud van opheffing van het huishoudelijk reglement en de opheffing van het geldende retributiereglement door de gemeenteraad van 20 december 2021).

Dit huishoudelijk reglement legt alle voorwaarden vast die moeten nageleefd worden opdat er kan gevist worden op het gemeentelijk domein Park Fort Liezele, gaande van het toekennen van de visvergunning, de tijdstippen waarop mag gevist worden, de vishengels en het lokvoer dat mag gebruikt worden, edm. De Fortvissers worden geraadpleegd bij de update van het huishoudelijk reglement.

Aan de raad van bestuur van het AGB Puurs-Sint-Amands wordt gevraagd het huishoudelijk reglement op het vissen in het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele' goed te keuren met ingang van 1 januari 2022.

Aanleiding

De gemeenteraad zal in vergadering van 20 december 2021 een beslissing nemen omtrent de overdracht van het domein Park Fort Liezele via een erfpachtrecht naar het AGB en dit met ingang van 1 januari 2022.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

  • De statuten van het AGB Puurs-Sint-Amands zoals vastgesteld door de gemeenteraad en de raad van bestuur van het AGB Puurs-Sint-Amands op 29 juni 2019; 

 

Feiten, context en argumentatie

Onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad in vergadering van 20 december 2021 van de beslissing m.b.t. de overdracht van het domein 'Park Fort Liezele' via een erfpachtrecht naar het AGB Puurs-Sint-Amands, dient het huishoudelijk reglement goedgekeurd te worden door de raad van bestuur van het AGB Puurs-Sint-Amands (dit eveneens onder voorbehoud van opheffing van het huishoudelijk reglement door de gemeenteraad van 20 december 2021).

Dit huishoudelijk reglement legt alle voorwaarden vast die moeten nageleefd worden opdat er kan gevist worden op het gemeentelijk domein Park Fort Liezele, gaande van het toekennen van de visvergunning, de tijdstippen waarop mag gevist worden, de vishengels en het lokvoer dat mag gebruikt worden, edm. De Fortvissers worden geraadpleegd bij de update van het huishoudelijk reglement.

Aan de raad van bestuur van het AGB Puurs-Sint-Amands wordt gevraagd het huishoudelijk reglement op het vissen in het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele' goed te keuren met ingang van 1 januari 2022.

Besluit

Enig artikel: Onder voorbehoud van goedkeuring van de beslissing van de gemeenteraad van 20 december 2021 m.b.t. de overdracht van het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele' via een erfpachtrecht naar het AGB Puurs-Sint-Amands, evenals van de gemeenteraadsbeslissingen van 20 december 2021 m.b.t. de opheffing van het het huishoudelijk reglement op het vissen in het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele' en m.b.t. de opheffing van het retributiereglement voor het visrecht op het gemeentelijk domein Park Fort Liezele, keurt de raad van bestuur onderstaand huishoudelijk reglement op het vissen in het gemeentelijk domein Park Fort Liezele goed: 

Artikel 1. Doel

Het AGB Puurs-Sint-Amands wil aan de hand van dit huishoudelijk reglement de organisatie van het vissen in het gemeentelijk domein Park Fort Liezele regelen. 

Artikel 2. Doelgroep en toepassingsgebied

§1. Iedereen die een door het AGB Puurs-Sint-Amands afgeleverde visvergunning bezit, heeft het recht te vissen in het gemeentelijke domein Park Fort Liezele.

§2. Iedere leefgemeenschap van de gemeente Puurs-Sint-Amands kan eenmaal per jaar een aanvraag indienen om een viskampioenschap te organiseren.

Artikel 3. Voorwaarden

 3.1. M.b.t. visvergunning

§1. De visvergunning kan aangekocht worden in de webshop of aan de gemeentelijke balies.  Elke visvergunning is strikt persoonlijk en niet vatbaar voor overdracht. Ze  moet worden getoond op eenvoudig verzoek van de gemeente, de politie of iedere andere door de gemeente aangestelde persoon.

§2. De vergunninghouder dient strikt na te leven:

- de bestaande en nog uit te vaardigen wetten of verordeningen betreffende de visvangst

- de bevelen en onderrichtingen van de gemeente

 §3. Door de betaling van de geldende tarieven, het ontvangen van de vergunning en van een exemplaar van dit reglement, verklaart de vergunninghouder zich akkoord met de bepalingen van dit reglement.

3.2. M.b.t. tijdstippen waarop gevist mag worden

§1.  Iedere dag vanaf 1 maart tot 30 november mag gevist worden vanaf een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang. In afwijking hiervan mag er op vrijdag gevist worden tot 00.00u. 

§2. Het vissen op snoek en snoekbaars is toegelaten alle dagen en dit tijdens de periode van 1 maart tot 31 december.

§3. Op de dagen dat er criteriumwedstrijden en open koppelwedstrijden ingericht worden, die vooraf werden aangekondigd en werden goedgekeurd door het directiecomité, mag er enkel door de deelnemers aan de wedstrijd worden gevist.

Onmiddellijk na de beëindiging van de criteriumwedstrijd mag er worden gevist zoals op gewone dagen. Bij alle andere wedstrijden heeft de niet-wedstrijdvisser voorrang voor wat betreft de plaats, tot anderhalf uur voor de wedstrijd. Eens deze plaats ingenomen, mag de hengelaar, gedurende de wedstrijd, geen andere plaats meer bezetten.

3.3. M.b.t. de visplaatsen

§1. Het vissen is enkel toegestaan aan de buitenzijde van de fortwal. Het directiecomité kan hiervan afwijken ten gunste van personen met een beperking.

§2. Elke visplaats van maximum 4m oeverlengte behoort toe aan de persoon die ze eerst bezet. Wie laatst aankomt, plaatst en gedraagt zich zodat hij/zij zijn/haar buren niet hindert.

§3. De lijnen mogen niet in het water blijven als de visser van de visvijver weggaat of als de visser zijn plaats verlaat.

§4. De fortoever en zijn begroeiing moet in zijn huidige staat behouden blijven. Niets mag aan- of weggebracht worden.

§5. De visplaats moet steeds netjes achtergelaten worden. Het is verboden flessen, papier of ander afval op de oever achter te laten of in het water te werpen.

3.4. M.b.t. de vishengels

§1. Het aantal hengels dat maximum wordt toegelaten, is:

- twee handlijnen of

- één handlijn en één werphengel of

- twee werphengels.

§2. Aan één lijn mag nooit meer dan één haak bevestigd zijn, behalve voor kunstaas. Het gebruik van meer dan één afzonderlijk beaasde haak is verboden. Ook het magneetvissen is niet toegelaten.

§3. Op snoek en snoekbaars mag enkel met één werphengel of één handhengel gevist worden in de periode zoals bepaald in art. 3.2. Het gebruik van twee hengels zodanig dat de kans snoek of snoekbaars te vangen groot is, (bv. met levende of dode aasvisjes) is ten strengste verboden.

§4. Elke hengelaar wordt verondersteld aangepast onthakingsmateriaal te gebruiken. De vis dient steeds onthaakt te worden op een voorzichtige manier. Alvorens te onthaken dienen de handen overvloedig bevochtigd te worden.

§5. Gaf- of enterhaak en alle door de algemene reglementering verboden tuigen mogen niet gebruikt worden.

3.5. M.b.t. het gebruik van lokvoer

§1. Volgend lokvoer mag enkel gebruikt worden tijdens de periode van 1 maart tot en met 31 december: 

- levend of dood visje

- lepel, plug of ander kunstaas.

§2. Het is ten strengste verboden:

-      een onderketting te gebruiken

-      scheikundige stoffen te gebruiken bij of onder het lokvoer

-      vissen met levend visje of kunstaas buiten de periode bepaald in vorige alinea

-      stoffen in het water te brengen die de vis kunnen bedwelmen of vernietigen

-      meer dan 1,5kg droogvoeder in zijn bezit te hebben en te gebruiken

-      om gezondheidsredenen is het gebruik van gekleurde maden ten allen tijde verboden

3.6. M.b.t. het gebruik van leefnetten

§1. Het gebruik van leefnetten is verboden met uitzondering van de officiële sportviswedstrijden.

§2. Het is verplicht, bij viswedstrijden, enkel leefnetten te gebruiken van minimum 2,5 meter lang, vervaardigd uit koord of nylon.

3.7. M.b.t. het meeneemverbod

§1. Er is een totaal meeneemverbod van alle vissoorten. Het directiecomité kan een uitzondering toestaan op het meeneemverbod.

§2. Snoek en snoekbaars moet onbeschadigd teruggezet worden.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

Het AGB Puurs-Sint-Amands noch zijn aangestelde(n) zijn verantwoordelijk voor de schade of de ongevallen die zouden kunnen ontstaan uit de gebeurlijke aanwezigheid van springstoffen of uit gelijk welke andere oorzaak, zonder dat er afbreuk gedaan wordt aan de bepalingen van de art. 1382 en volgende van het burgerlijke wetboek.

Artikel 5. Controle

De bepalingen van dit reglement worden gecontroleerd door de politie of door een beëindigd ambtenaar aangesteld door de gemeente.

Artikel 6. Sancties (en strafbepalingen)

§1. Het directiecomité wordt gemachtigd het visrecht tijdelijk of definitief te ontzeggen aan vergunninghouders die zich niet aan de bepaling van dit reglement houden. De vergunningshouders kunnen hiervoor geen vergoeding eisen noch gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de vergoeding eisen.

§2. Afgezien van de door de wetten en besluiten voorziene strafbepalingen, zullen de inbreuken tegen de bepalingen van de Bijzondere Bestuurlijke Politieverordening gemeentelijk domein Park Fort Liezele bestraft worden met gemeentelijke administratieve sancties.

Artikel 7. Inwerkingtreding en bekendmaking

Dit huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB Puurs-Sint-Amands van 20 december 2021 en treedt in werking op 1 januari 2022. De werking van dit reglement wordt geëvalueerd indien de nood zich voordoet. 

Dit huishoudelijk reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.