Terug Gemeenteraad

Mon 10/10/2022 - 20:00 Raadzaal

Openbaar

Algemeen

 • Raadslid Sonja Van nimmen heeft bij mailbericht van 5 september 2022 haar ontslag als raadslid ingediend. Voorzitter van de gemeenteraad, Els Goedgezelschap, heeft hier kennis van genomen bij mailbericht van 5 september 2022. Het is dus noodzakelijk een nieuw raadslid voor de fractie N-VA te installeren.

  Als 1ste opvolger op de lijst N-VA werd in 2018 mevrouw Peggy Seeuws verkozen. Zij nam haar mandaat reeds op in 2019.

  Als 2de opvolger op de lijst N-VA werd in 2018 mevrouw Cathy Dedecker verkozen. Zij doet afstand van haar mandaat.

  Als 3de opvolger op de lijst N-VA werd in 2018 mevrouw Shana Spiessens verkozen. Zij is niet meer woonachtig in Puurs-Sint-Amands en voldoet dus niet meer aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden. 

  Als 4de opvolger op de lijst N-VA werd in 2018 mevrouw Gisèle Dedecker verkozen. Zij doet afstand van haar mandaat.

  Als 5de opvolger op de lijst N-VA werd in 2018 mevrouw Linda Caluwaerts verkozen. Haar geloofsbrieven zullen onderzocht worden en, indien deze geldig zijn, wordt zij uitgenodigd tot eedaflegging als raadslid.

Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

 • Raadslid Sonja Van nimmen nam op 5 september 2022 ontslag als raadslid. Zij zetelde voor N-VA ook in de gemeenteraadscommissie algemeen bestuur, ondersteuning en dienstverlening. Zij moet dan ook als lid van de betreffende gemeenteraadscommissie vervangen worden. Jan Van Camp, fractieleider van N-VA, heeft op 29 september 2022 medegedeeld dat raadslid Linda Caluwaerts in vervanging van Sonja Van nimmen zal zetelen in de gemeenteraadscommissie algemeen bestuur, ondersteuning en dienstverlening.

 • Raadslid Sonja Van nimmen nam op 5 september 2022 ontslag als raadslid. Zij zetelde voor N-VA ook in de deontologische commissie. Zij moet dan ook als lid van de deontologische commissie vervangen worden.  Raadslid Jan Van Camp zal raadslid Sonja Van nimmen, die ontslag nam, vervangen als lid van de deontologische commissie.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Ruimte

Leefomgeving

 • Uit een eerste analyse van het beleidsplan Ruimte en Mobiliteit werd vastgesteld dat Breendonk nood heeft aan extra groene ruimte rondom de kern. Dit om de dorpskern klimaatbestendig te maken. Door de aankoop van enkele gronden ten zuiden van de Groenstraat, bood zich een opportuniteit aan om op deze percelen een bos te ontwikkelen.

  Het ontwerpbureau Atelier Horizon werkte een inrichtingsplan uit. Dit inrichtingsplan werd goedgekeurd door het college op 4 oktober 2022. Dit inrichtingsplan is terug te vinden op  www.puurs-sint-amands.be/steenbossen.

  Het plangebied van dit inrichtingsplan is grotendeels gelegen in agrarisch gebied en voor een deeltje in woonreservegebied. De opmaak van een RUP is daarom noodzakelijk om het goedgekeurde inrichtingsplan planologisch te laten overstemmen met de juiste bestemming (voornamelijk bosgebied).

  Vooraleer de uitvoering kan starten moet een omgevingsvergunningsaanvraag met bijhorend rooilijnplan opgemaakt worden en dit op basis van de op te maken uitvoeringsplannen.

  In het kader van de opdracht “Opmaak RUP "Steenbossen" en de daaropvolgende uitvoeringsplannen ” werd een bestek met nr. G-2022-016 opgesteld door de dienst Planologie en de dienst Ruimte.

  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 84.917,36 excl. btw of € 102.750,01 incl. 21% btw.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 • De gemeenteraad besliste op 23/11/2021 om de opdracht opmaak RUP Wijland Vijverbos uit te schrijven. Na offertevraag gunde het college deze opdracht op 12/1/2021 aan Antea.

  Het RUP Wijland Vijverbos heeft als doel om de recreatieve jeugdsite in Puurs-centrum te bestendigen en te verruimen:

  • Op de terreinen ten noorden van het jeugdontmoetingscentrum (JOC) Wijland bevinden zich de lokalen en speelterreinen voor de jeugdverenigingen KSA, Chiro en KAJ. De bedoeling van het RUP is om deze terreinen, die gelegen zijn in woonuitbreidingsgebied en deels in woongebied, te bestemmen naar recreatiegebied.
  • De jeugd vraagt een skatepark en pumptrack. Deze komen best op de jeugdsite rondom het JOC Wijland. Daarom wordt geopteerd om de twee agrarische percelen recht tegen over het JOC eveneens te herbestemmen naar recreatiegebied.
  • Het JOC Wijland is momenteel reeds gelegen in recreatiegebied. Echter er wordt geopteerd om het JOC ook mee op te nemen in het RUP zodat het RUP een coherent geheel omschrijft met op elkaar afgestemde stedenbouwkundige voorschriften.

  De huidige Fortbaan en een klein deel van de aanpalende zuidelijke percelen zijn momenteel nog steeds ingekleurd als militair domein. Deze bestemming is achterhaald. Het RUP biedt nu de opportuniteit om deze bestemming in te kleuren volgens het feitelijk gebruik. 

  Eveneens zijn een deel van de tuinen horende bij de woningen Kimpelberg ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Met de opmaak van dit RUP nemen we ook de kans om deze tuinen volledig te herbestemmen naar woongebied.

  Aan dit ontwerp-RUP wordt een onteigeningsplan gekoppeld voor de volledige verwerving van 1 perceel. Het betreft het perceel waarop het skateterrein en de pump-track worden voorzien.

  De opmaak van een RUP verloopt in volgende stappen:

  - voorbereidende fase - (afgerond)

  - opmaak van start- en procesnota - (afgerond)

  - raadpleging publiek en adviesvraag over de start- en procesnota - (afgerond)

  - opmaak scopingsnota - (afgerond)

  - opmaak voorontwerp-RUP met bijhorende procesnota - (afgerond)

  - voorlopige vaststelling ontwerp-RUP door gemeenteraad

  - openbaar onderzoek

  - definitieve vaststelling RUP door gemeenteraad

  Het college keurde de start- en procesnota goed op 22/6/2021. Vervolgens werden de start- en procesnota van 23/7/2021 tot en met 20/9/2021 ter raadpleging aan het publiek voorgelegd. Op 24 augustus 2021 werd een participatiemoment georganiseerd in het gemeentehuis. De ontvangen adviezen en reacties van het publiek worden door het planteam verwerkt in de scopingsnota. Zo wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met de opmerkingen en suggesties van de burger en adviesinstanties. Deze scopingsnota werd op 26/4/2022 ter goedkeuring aan het college voorgelegd.

  Uit de ontvangen adviezen en reacties bleek dat er nood was aan een duidelijke visie over hoe het toekomstige skatepark en de pumptrack zouden ingericht worden. Daarom gaf het college op 18/01/2022 aan het ontwerpbureau BUUR de opdracht om een inrichtingsplan op te maken voor het toekomstige skatepark en pumptrack. Dit inrichtingsplan werd opgemaakt zodat het (voor)ontwerp-RUP hierop kon afgestemd worden.

  Met input van de tijdens de publieke raadpleging ontvangen adviezen en reacties, en rekening houdend met het inrichtingsplan van BUUR voor het skatepark en pumptrack, werd een voorontwerp-RUP (met geïntegreerd een milieueffectenrapportage) opgemaakt. Dit voorontwerp-RUP bestaande uit een plan bestaande en juridische toestand, een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota, werd door het college goedgekeurd op 26/4/2022. Ook een geüpdatete procesnota werd toegevoegd.

  Dit voorontwerp-RUP moet geadviseerd worden door de betrokken adviesinstanties. Het college van burgemeester en schepenen besliste om een digitale plenaire vergadering te organiseren. De adviesvraag en uitnodiging voor de plenaire vergadering werd op 3/5/2022 verstuurd. De digitale plenaire vergadering ging door op 1/6/2022.

  Op 1 maart 2022 ontvingen we het advies van de dienst MER dat er geen plan-MER moet opgemaakt worden voor dit RUP omdat er geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn.

  In onderstaand overzicht de aangeschreven adviesinstanties met datum van het ontvangen advies en de aard van het advies: 

  • Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed en mobiliteit - Dienst ruimtelijke planning, 25/5/2022, advies met opmerkingen
  • Departement landbouw en visserij, 31/5/2022, ongunstig
  • Polderbestuur Vliet en Zielbeek, 1/6/2022, gunstig
  • Sport Vlaanderen, 1/6/2022, volledig gunstig
  • Fluxys, 3/5/2022, volledig gunstig
  • Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, 28/6/2022, positief advies met voorwaarden

  De ontvangen adviezen werden vervolgens verwerkt in een ontwerp-RUP. Dit ontwerp-RUP bestaat uit een plan bestaande juridisch planologische toestand, een grafisch plan, stedenbouwkundige voorschriften, een toelichtingsnota en de bijhorende procesnota.

  Dit ontwerp-RUP wordt nu ter voorlopige vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. Navolgend wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 21/10/2022 tot en met 19/12/2022.

  Aan dit ontwerp-RUP wordt een onteigeningsplan gekoppeld voor de volledige verwerving van 1 perceel. Het betreft het perceel waarop het skateterrein en de pump-track worden voorzien.

 • Bij besluit van de gemeenteraad van 10 oktober 2022 werd het ontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan Wijland Vijverbos (verder genoemd RUP) voorlopig vastgesteld.

  Een deelgebied van het RUP betreft de uitbreiding van de lokale cluster voor jeugdvoorzieningen met volwaardig skatepark en pumptrack-terrein inclusief omgevingsaanleg, groenaanleg, onthaalruimte voor voetgangers, eventueel openlucht fitnesstoestellen, ...

  Om bovenstaande lokale voorzieningen te kunnen realiseren in kader van het algemeen belang en te beheren, zal de gemeente overgaan tot onteigening voor de percelen die nog niet in hun eigendom zijn en die niet in der minne kunnen worden verkregen noch waarvoor een principieel akkoord tot aankoop kan worden bekomen.

 • Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands wenst de site rond het JOC Wijland af te stemmen op het beoogde gebruik.

  Om een eenduidige visie op te bouwen werd er door ontwerpbureau BUUR Part of Sweco, Arenbergstraat 13/01 te 1000 Brussel, het masterplan Wijland en Steenbossen opgemaakt. Aanvullend is momenteel het RUP Wijland – Steenbossen in opmaak zodat de in het masterplan vastgelegde visie in de praktijk kan worden omgezet.

  Het doel van deze opdracht is om de omgeving rond het JOC Wijland te herinrichten en daarbij een skatepark en pumptrack te integreren. 

  De opdracht bestaat enerzijds in de opmaak van de ontwerpplannen voor de omgevingswerken en de daarbij horende constructies tot en met het opvolgen van de uitvoering (= Deel 1). Anderzijds zit in deze opdracht ook het verlenen van bijstand in de keuze van het skatepark en de pumptrack en de opmaak van de omgevingsvergunning (= Deel 2).

  In het kader van de opdracht “Aanstellen ontwerper omgevingswerken JOC Wijland (skatepark - Pumptrack - parking)” werd een bestek met nr. G-2022-045 opgesteld door de dienst Ruimte.

  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 60.000,00 excl. btw of € 72.600,00 incl. 21% btw (prijs op te geven aan de hand van korting-coëfficiënt; uitgedrukt in "%"). 

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 • Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning (OMV_2021195461 , o/ref. OV 2022 020) voor stedenbouwkundige handelingen in combinatie met een milieumelding (slopen bestaande bebouwing, oprichten meergezinswoning met ondergrondse parking, fietsenstalling en elektriciteitscabine) ingediend voor de percelen gelegen te Sint-Katharinastraat 2 en Pullaarsteenweg, 2870 Puurs-Sint-Amands, kadastraal gekend 2e afdeling sectie C, nrs. 59/P, 60/P en 60/S.

  In de aanvraag tot omgevingsvergunning is een wijziging van de rooilijnplannen ter plaatse van de Sint-Katharinastraat en Pullaarsteenweg opgenomen.

  Er werd een openbaar onderzoek gehouden gedurende een termijn van 30 dagen van 10 juli 2022 tot en met 08 augustus 2022.

  Er werden geen standpunten, opmerkingen of bezwaren ontvangen met betrekking tot wijziging van de rooilijnen.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het resultaat van het openbaar onderzoek, en een besluit over de wijziging van de rooilijnplannen te nemen, alvorens te beslissen over de wijziging van de gemeentewegen in de vorm van een zaak van de wegen.

  Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om de wijziging van de rooilijnplannen Sint-Katharinastraat en Pullaarsteenweg goed te keuren.  

 • Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning (OMV_2021195461 , o/ref. OV 2022 020) voor stedenbouwkundige handelingen in combinatie met een milieumelding (slopen bestaande bebouwing, oprichten meergezinswoning met ondergrondse parking, fietsenstalling en elektriciteitscabine) ingediend voor de percelen gelegen te Sint-Katharinastraat 2 en Pullaarsteenweg, 2870 Puurs-Sint-Amands, kadastraal gekend 2e afdeling sectie C, nrs. 59/P, 60/P en 60/S.

  In de aanvraag tot omgevingsvergunning is een wijziging van de gemeentewegen Sint-Katharinastraat en Pullaarsteenweg opgenomen.

  Er werd een openbaar onderzoek gehouden gedurende een termijn van 30 dagen van 10 juli 2022 tot en met 08 augustus 2022.

  Er werden geen standpunten, opmerkingen of bezwaren ontvangen met betrekking tot wijziging van de gemeentewegen.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het resultaat van het openbaar onderzoek, en een besluit over de zaak van de wegen te nemen vooraleer het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de aanvraag tot omgevingsvergunning.

  Er wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om de wijziging van de gemeentewegen Sint-Katharinastraat en Pullaarsteenweg goed te keuren, onder voorwaarde van gratis grondafstand. 

 • De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) werkte in samenwerking met het gemeentebestuur het landinrichtingsplan (LIP) Scheldeboorden Sint-Amands en Kleine Molenbeek Liezele uit. Ook Natuurpunt en Nektari zijn betrokken in dit project.  

  De VLM denkt mee na over de inrichting van het gebied, overlegt met de eigenaars ter plaatse en zorgt mee voor de financiering bij de concrete uitvoering. De Vlaamse regering legt een aantal kwaliteitscriteria en doelstellingen op en bepaalt de prioriteiten.     

  Onze concrete masterplannen zoals Echo’s van de Schelde zijn volledig afgestemd op het LIP.  

  De gemeenteraad stemde op 27/6/2022 in met de uitvoering van de inrichtingswerken en keurde het LIP goed. Bij nader inzicht blijkt er een fout bedrag te staan in de raming opgenomen onder artikel 3 en artikel 9 in het instemmingsformulier. In concreto gaat het over een aanpassing van de raming waarbij de gemeente ca €1.552,37 meer moet betalen.

  Dit werd aangepast en het juiste instemmingsformulier wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Werken

 • Polder Vliet en Zielbeek heeft eind 2021 een project ingediend voor Waterlandschap 2.0 van het Vlaams Gewest en heeft daar in het voorjaar van 2022 een toezegging voor gekregen. Ze zijn trekker binnen het project 'Water zonder (be)grenzen in de Vlietvallei'. Er is voorafgaand ook overleg geweest met de gemeenten Londerzeel, Bornem en Puurs-Sint-Amands en enkele landbouworganisaties en natuurverenigingen.

  Doel is om te werken aan vernatting van natuur- en landbouwgebieden en dus ook ruimte te creëren voor water. Hiervoor dienen bijvoorbeeld buffers te worden aangelegd en stuwen te worden geplaatst. De Polder heeft aan de participerende gemeenten en de andere partners gevraagd of zij ook een engagement opnemen en kunnen instaan voor de kosten van het niet-betoelaagde deel. De voorbereiding van de projecten loopt in 2022 en 2023. Tegen 2026 moeten de projecten gerealiseerd zijn.

  Op 9 september 2022 heeft Polder Vliet en Zielbeek 5 fiches overgemaakt met de werken die ze in kader van Waterlandschap 2.0 binnen onze gemeente kunnen opnemen. Dit omvat 4 concrete deelprojecten (in Tekbroek te Puurs, aan de Gebuisloop te Ruisbroek, de Klaverbeek tussen Oppuurs en Lippelo en het Moer/Coolhem in Puurs) en 1 breder project voor het plaatsen van stuwen en peilgestuurde drainages op verscheidene locaties.

  De raming die de Polder Vliet en Zielbeek aan de gemeente heeft bezorgd, heeft betrekking op de studiekosten, grondverwerving en uitvoering van de 5 acties. De totale investering voor acties binnen onze gemeente wordt geraamd op € 481.100. De geraamde en aangevraagde subsidie via Waterlandschap 2.0 bedraagt € 304.970. De Polder Vliet en Zielbeek vraagt aan de gemeente Puurs-Sint-Amands om de kosten van het niet-betoelaagde deel ten laste te nemen, wat neerkomt op € 176.130 (excl. btw). Aangezien het nog maar over projectfiches gaat en niet over uitgewerkte ontwerpen met meetstaat, zal de raming in de toekomst nog verfijnd en bijgestuurd worden.

  De gemeenteraad wordt gevraagd de financiële tussenkomst van € 176.130,00 excl. btw (raming van het niet-betoelaagde deel) voor het project 'Water zonder (be)grenzen in de Vlietvallei' in kader van Waterlandschap 2.0 goed te keuren. De getekende beslissing wordt dan overgemaakt aan de Polder Vliet en Zielbeek om te worden toegevoegd aan hun subsidiedossier.

Ondersteuning

Communicatie

 • Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands streeft ernaar om op een snelle en milieubewuste wijze het PSSST-magazine en het UIT-magazine tot bij de burgers te krijgen.

  De dienst communicatie stelt voor om een overheidsopdracht te organiseren voor het drukken én bedelen van de gemeentelijke magazines via een externe partner.

  In het kader van de opdracht “Drukken en bedeling drukwerk PSSST magazine en UIT magazine ” werd een bestek met nr. G-2022-053 opgesteld door de dienst Communicatie.

  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 101.400,00 excl. btw of € 108.969,00 incl. btw.

  De looptijd van de opdracht bedraagt 12 maanden.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Onroerend goedbeheer

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal drie percelen grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Poortersveld/Winkelveld kadastraal gekend eerste afdeling sectie D nummers 388A, 388B en 567 met een oppervlakte volgens kadaster van 7215 m², 6715 m² en 13587 m² tegen een totaalprijs van € 192.962,00, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, gezien de ligging van deze percelen in RUP Poortersbossen.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een strook grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Oppuurs ter plaatse Voorstraat kadastraal gekend zesde afdeling sectie B deel van nummer 111Y met een oppervlakte volgens meting van 42,83 m², tegen een totaalprijs van € 6.500,00, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, om deze strook te voegen bij het openbaar domein zijnde de bedding van de Voorstraat.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een perceel grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse De Stockt kadastraal gekend vierde afdeling sectie C nummer 10C met een oppervlakte volgens kadaster van 4951 m², tegen een totaalprijs van € 29.706,00, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, gezien de ligging nabij de Vliet.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een perceel grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Stockt Eveyden kadastraal gekend vierde afdeling sectie C nummer 1C met een oppervlakte volgens kadaster van 8622 m², tegen een totaalprijs van € 45.000,00, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, gezien de ligging nabij de Vliet.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een perceel grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Oppuurs ter plaatse Hoog Veld kadastraal gekend zesde afdeling sectie A nummer 283 met een oppervlakte volgens kadaster van 4010 m², tegen een totaalprijs van € 20.050,00, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, dit perceel zal aangewend worden om te ruilen met een perceel grond gelegen binnen het masterplan Oppuurs.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een strook grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Lichterstraat kadastraal gekend eerste afdeling sectie D deel van nummer 279S met een oppervlakte volgens meting van 29,87 m², tegen een totaalprijs van € 4.480,50, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, voor de aanleg van een fietspad.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een strook grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Lichterstraat kadastraal gekend eerste afdeling sectie D deel van nummer 275C met een oppervlakte volgens meting van 38,23 m², tegen een totaalprijs van € 5.734,50, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, voor de aanleg van een fietspad.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een strook grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Lichterstraat kadastraal gekend eerste afdeling sectie D deel van nummer 276R met een oppervlakte volgens meting van 40,34 m², tegen een totaalprijs van € 6.051,00, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, voor de aanleg van een fietspad.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een strook grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Lichterstraat kadastraal gekend eerste afdeling sectie D deel van nummer 276K met een oppervlakte volgens meting van 30,48 m², tegen een totaalprijs van € 4.572,00, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, voor de aanleg van een fietspad.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een strook grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Lichterstraat kadastraal gekend eerste afdeling sectie D deel van nummer 276S met een oppervlakte volgens meting van 46,97 m², tegen een totaalprijs van € 7.045,50, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, voor de aanleg van een fietspad.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een strook grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Lichterstraat kadastraal gekend eerste afdeling sectie D deel van nummer 274D met een oppervlakte volgens meting van 45,07 m², tegen een totaalprijs van € 6.760,50, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, voor de aanleg van een fietspad.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal twee stroken grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Lichterstraat kadastraal gekend eerste afdeling sectie D delen van nummers 253F en 254C met een oppervlakte volgens meting van 249,53 m² en 21,11 m², tegen een totaalprijs van € 12.664,32, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, voor de aanleg van een fietspad.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands gaat over tot verkoop van een strook grond, aan de eigenaar van de naastliggende woning, gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Kreukelen Berg/Dendermondsesteenweg kadastraal gekend 4de afdeling sectie C deel van nummer 251H met een oppervlakte volgens meting van 114 m² tegen een totaalprijs van € 17.100,00. Deze strook zal gevoegd worden als tuin van de naastliggende eigendom Dendermondsesteenweg 202.

 • De gemeente verkrijgt een perceel grond, voor één/zesde in volle eigendom, gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Yzerveld kadastraal gekend eerste afdeling sectie D nummer 263P met een oppervlakte volgens kadaster van 4505 m². In ruil staat ons bestuur een strook grond af gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Kreukelen Berg/Dendermondsesteenweg kadastraal gekend vierde afdeling sectie C deel van nummer 251G met een oppervlakte volgens meting van 358 m². De ruiling geschiedt met een opleg van € 2.943,34 te betalen aan ons bestuur. De ruiling gebeurt voor openbaar nut, gezien de ligging van het hierbij verkregen perceel grond in de omgeving van RUP Lichterstraat.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand twee stroken grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Breendonk ter plaatse Eigenaarstraat kadastraal gekend 3de afdeling sectie A deel van nummer 381G met een oppervlakte volgens meting van 30,05 m² en nummer 792B met een oppervlakte volgens kadaster van 56 m² en volgens meting van 56,09 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de stroken te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Breendonk ter plaatse Sint-Jozefstr kadastraal gekend 3de afdeling sectie B deel van nummer 122L/2 met een oppervlakte volgens meting van 204,39 m². Het betreft de bedding van gemeenteweg nummer 35, zijnde Groenveldweg. Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Breendonk er plaatse Sint-Jozefstraat en Groenveld kadastraal gekend 3de afdeling sectie B deel van nummer 122K/2 met een oppervlakte volgens meting van 73,51 m² en deel van nummer 139B met een oppervlakte volgens meting van 52,00 m². Het betreft de bedding van gemeenteweg nummer 35, zijnde Groenveldweg. Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand stroken grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Breendonk ter plaatse Hoge Dr en Groenveld kadastraal gekend 3de afdeling sectie B deel van nummer 128P met een oppervlakte volgens meting van 203,98 m² en deel van nummer 128F met een oppervlakte volgens meting van 179,30 m². Het betreft de bedding van gemeenteweg nummer 35, zijnde Groenveldweg. Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Breendonk ter plaatse Groenveld kadastraal gekend 3de afdeling sectie B deel van nummer 136 met een oppervlakte volgens meting van 372,60 m². Het betreft de bedding van gemeenteweg nummer 35, zijnde Groenveldweg. Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

 • Naar aanleiding van de fusie van politiezones werden er afspraken gemaakt tussen alle betrokken partijen voor het bestaand patrimonium.
  Voor het politiegebouw gelegen aan de Puursesteenweg 389 te 2880 Bornem dient er een overdracht te gebeuren.

Wagenpark

 • De motor van bestelwagen Mitsubishi Canter Fuso (bouwjaar 2011) en met 165.000 km op de teller heeft het begeven. De motor is onherstelbaar beschadigd.

  Er werd in eerste instantie via onze verdeler en nadien op de tweedehandsmarkt naar een ruilmotor gezocht, maar zonder succes.

  Gelet op de buitengewoon lange levertermijnen op de automarkt opteren we om voor deze overheidsopdracht over te gaan tot de aankoop van een jong tweedehands voertuig of toonzaalmodel type lichte vracht/kip-camionnette. 

  In het kader van de opdracht “Aankoop lichte vracht voor groenbeheer” werd een bestek met nr. G-2022-051 opgesteld door de dienst Aankoop.

  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Mededelingen

Vragen