Terug
Gepubliceerd op 05/05/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 02/05/2022 - 20:00

Belastingreglement inname van openbaar domein bij bouwwerken en verbouwingswerken - Vaststelling

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Antoaneta Ciuca, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Peter Van Hoeymissen, Bart De Schutter, Guido Cools, Lavinia De Maeyer
Aanleiding

De gemeenteraad van 16 december 2019 heeft het belastingreglement op inname openbaar domein bij bouwwerken en verbouwingswerken vastgesteld voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025. Er dringen zich een aantal wijzigingen op, waardoor dit reglement opnieuw dient vastgesteld te worden. 

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond:

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°,zoals gewijzigd door het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;  

Toepasselijke regelgeving:
 • de Grondwet, artikel 170 §4

 • het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

 • de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;  

Feiten, context en argumentatie

Het innemen van het openbaar domein vergt inspanningen van de gemeentelijke diensten en de politiediensten. Zo wordt onder andere nagekeken of deze inname hinderlijk is voor de mobiliteit. Wanneer dit zo is, worden er maatregelen genomen. Er dient opgevolgd te worden dat de inname van het openbaar domein gebeurt volgens de afspraken. 

Inname van het openbaar domein zorgt voor overlast. Daarom is het aangewezen dat de gemeente een belasting heft op de inneming van het openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken om de kosten inzake administratie en toezicht minstens gedeeltelijk te drukken en om deze inname in tijd en ruimte zoveel mogelijk te beperken om de overlast tot een minimum te herleiden.  

De burger zal voortaan zijn aanvraag kunnen doen via het vergunningsplatform Eaglebe. Na betaling van de aangevraagde periode, zal een vergunning worden verstrekt. 

De belasting is verschuldigd op de periode vermeld in de vergunning en niet op de werkelijke inname. Dit is om praktische redenen noodzakelijk en om omwille van controleerbaarheid. De enige afwijking hierop is het verschuiven van de vergunde periode en dan enkel wanneer de afwijking tijdig werd doorgegeven. 

De tarieven worden verdubbeld wanneer er geen voorafgaandelijke toelating tot inname of verlenging van de toelating werd aangevraagd. Bij afwezigheid van een toelatingsaanvraag, kan het bestuur de impact van deze inname niet vooraf inschatten op overlast en kunnen er ook geen verzachtende maatregelen worden genomen. De vaststelling van een niet toegelaten inname van het openbaar domein zorgt dat er onmiddellijk dient te worden opgetreden. De inname van het openbaar domein kan namelijk zorgen voor een hinderlijke en soms zelfs een gevaarlijke impact op de mobiliteit en/of omgeving. Wanneer er geen verschil zou zijn tussen het vooraf aanvragen en het niet vooraf aanvragen, is de kans reëel dat sommige personen geen toelating zullen aanvragen, het openbaar domein innemen en een afwachtende houding aannemen. Het niet vooraf aanvragen zorgt voor hogere inspanningen van het bestuur, waardoor een hogere vergoeding aangewezen is.  

Om het belastingreglement praktisch te houden, wordt de inname van het openbaar domein voor één dag vrijgesteld van belasting, maar de aanvraag via het platform dient ook hier wel te gebeuren.

De financiële toestand van de gemeente vereist het heffen van belastingen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit belastingreglement goed te keuren met ingang van 16 mei 2022.

Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Antoaneta Ciuca, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Peter Lemmens, Inge Faes, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Dany Saey, Antoaneta Ciuca
Onthouders: Jan Van Camp, Sonja Van nimmen, Peggy Seeuws
Resultaat: Met 22 stemmen voor, 3 onthoudingen
Besluit

Artikel 1: Opheffing

Het raadsbesluit, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019, inzake de vaststelling van de belasting op inname openbaar domein bij bouwwerken en verbouwingswerken voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt opgeheven voor belastbare feiten die zich voordoen vanaf 16 mei 2022. Het raadsbesluit blijft van toepassing voor belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór 16 mei 2022.

Artikel 2: Heffingstermijn - belastbaar feit 

Vanaf 16 mei 2022 tot en met 31 december 2025 wordt een belasting gevestigd op de inname van het openbaar domein ten laste van diegenen die een deel van het openbaar domein afsluiten of laten afsluiten voor bouw- of verbouwingswerken en die deze inname niet op een andere manier dienen te betalen.

Artikel 3: Belastingplichtige 

De belasting is verschuldigd door de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een nieuwe aanvraag indient voor een toelating van de inname van het openbaar domein of een verlenging aanvraagt van een toelating van de inname van het openbaar domein.  Indien geen aanvraag werd ingediend, zal de belasting ambtshalve gevestigd worden lastens de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de openbare ruimte inneemt en als deze niet gekend is, lastens de eigenaar(s) van het perceel waar de werken worden uitgevoerd. 

De bouwheer is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.  

Artikel 4: Berekeningsgrondslag en tarieven 

De belasting wordt als volgt bepaald:  

 • inname van het openbaar domein vanaf de tweede dag: 0,25 euro/m² per dag.
 • voor het afsluiten van het openbaar domein waardoor er geen doorgaand vervoer mogelijk is of het openbaar domein niet bereikbaar is, komt er 25 euro per dag bij dat er geen doorgaand verkeer mogelijk is of het openbaar domein niet bereikbaar is. Dit tarief is van toepassing vanaf dag 1.
 • de tarieven worden verdubbeld wanneer er vooraf geen aanvraag werd gedaan voor de inname van het openbaar domein of de verlenging van de toelating conform de politieverordening. 
 • de belasting wordt gebaseerd op het aantal aangevraagde dagen. Terugbetaling van de belasting in verhouding tot het aantal niet gebruikte dagen is niet mogelijk. 
 • een deel van een dag wordt als volledige dag beschouwd. 
Artikel 5: Vrijstelling 

Van de belasting zijn vrijgesteld  de inname van het openbaar domein ten gevolge van:

 • het oprichten of verbouwen van woongelegenheden door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen of haar gewestelijke en/of plaatselijke bouwmaatschappijen
 • het herbouwen van door brand of natuurramp vernielde of beschadigde gebouwen
 • werken uitgevoerd door of in opdracht van openbare besturen, en daarmee gelijkgestelde instellingen, en de werken van water-, gas- of elektriciteitsmaatschappijen
 • werken uitgevoerd door scholen en vzw’s uit de non-profit-sector
In bovenstaande gevallen dient, ondanks de vrijstelling, wel de aanvraag van inname te gebeuren volgens artikel 6 van dit reglement.

De voertuigen die belast werden overeenkomstig dit reglement worden niet aangesproken in de retributie op het betalend parkeren of het parkeren in zones met een beperkte parkeertijd.

Artikel 6: Voorafgaande toelating

Alvorens tot de inname van het openbaar domein mag worden overgegaan, dient digitaal toelating te worden verkregen, zoals bepaald bij politieverordening. 

Bij de aanvraag om toelating van de inname van het openbaar domein dient men tevens een fiscale aangifte in te dienen waarin volgende vermeldingen staan:

 • de ligging
 • de in te nemen oppervlakte met opgave van het doel en de duur der inname
 • de identiteit van de aanvrager
 • de datum van opruiming

Op het eerste verzoek van het gemeentebestuur dient, binnen de 24 uren, de ingenomen oppervlakte worden vrijgemaakt. Zo niet zal de opruiming gebeuren door of in opdracht van het gemeentebestuur en worden de kosten verhaald op de aanvrager. Indien deze niet bekend is, worden de kosten aangerekend aan de bouwheer.

Artikel 7: Controlemiddelen  

De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen. De door hun opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot het bewijs van het tegendeel.  

Artikel 8: Wijze van invordering  

De belasting is contant betaalbaar door de aanvrager op het ogenblik van de aanvraag voor de inname van het openbaar domein en voor de door de aanvrager opgegeven periode. Als de contante belasting niet kan worden uitgevoerd, wordt de belasting een kohierbelasting. 

Artikel 9: Administratieve geldboete 

Voor het niet naleven van de bepalingen van dit belastingreglement of van het Decreet van 30 mei 2008 kan een administratieve geldboete gelijk aan 500 euro worden opgelegd. 

Het bedrag van de administratieve boete wordt ingekohierd. 

Artikel 10: Verwijzingsregel 

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.  

Artikel 11: Inwerkingtreding en bekendmaking  

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 2 mei 2022, treedt in voege op 16 mei 2022 ervan en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.