Terug
Gepubliceerd op 09/09/2021

Besluit  College van burgemeester en schepenen

ma 06/09/2021 - 22:35

Retributiereglement voor het gebruik van de openbare bibliotheek - Vaststelling tarieven

Aanwezig: Koen Van den Heuvel, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Yvo Van Damme, Ronny Tourné

De gemeenteraad van 6 september 2021 heeft de aanpassingen aan het retributiereglement voor het gebruik van de openbare bibliotheek goedgekeurd. Artikel 9 van dit kaderreglement bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen gemachtigd is om de tarieven van de retributies vast te stellen. De argumentatie tot differentiatie in de tarieven is opgenomen in het kaderbesluit. De nieuwe tarieven zullen ingaan op 6 oktober 2021. Tot zolang blijven de huidige tarieven van kracht. 

Aanleiding

De gemeenteraad van 6 september 2021 heeft de aanpassingen aan het retributiereglement van het gebruik van de openbare bibliotheek goedgekeurd. Artikel 9 van dit retributiereglement voorziet dat het college van burgemeester en schepenen gemachtigd is om de tarieven van de retributies vast te stellen. 

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56 en artikel 177;

Toepasselijke regelgeving 

  • De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
  • De gemeenteraadsbeslissing van 6 september 2021 houdende de vaststelling van het retributiereglement van het gebruik van de openbare bibliotheek;
Feiten, context en argumentatie

De gemeenteraad van 6 september 2021 heeft de aanpassingen aan het retributiereglement voor het gebruik van de openbare bibliotheek goedgekeurd. Artikel 9 van dit kaderreglement bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen gemachtigd is om de tarieven van de retributies vast te stellen. De argumentatie tot differentiatie in de tarieven is opgenomen in het kaderbesluit. De nieuwe tarieven zullen ingaan op 6 oktober 2021. Tot zolang blijven de huidige tarieven van kracht. 

Financiële weerslag

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Besluit

Artikel 1: Opheffing

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 5 mei 2020 van Puurs-Sint-Amands inzake de retributies voor het gebruik van de openbare bibliotheek, wordt opgeheven met ingang van 6 oktober 2021.

Artikel 2: Tarieven

Voor een termijn van 6 oktober 2021 tot en met 31 december 2025 worden de retributies voor het gebruik van de openbare bibliotheek als volgt vastgesteld: 

2.1. Lidmaatschap:

 

  Inwoner / Instellingen -verenigingen - organisaties Puurs-Sint-Amands inwoner / Instellingen -verenigingen - organisaties  niet Puurs-Sint-Amands
Jeugd lidmaatschap gratis gratis
18+ lidmaatschap € 10,00 € 13,00
18+ lidmaatschap met vrijetijdspas € 8,00 € 8,00

 

2.2. Overige retributies:


Duplicaat lenerspas € 4,00
EID (elektronische identiteitskaart) als lenerspas gratis
Reserveringskosten materialen uit bibliotheek Puurs-Sint-Amands € 1,00
Reserveringskosten materialen uit een andere bibliotheek € 2,50
Vergoeding verloren en beschadigde materialen Vervangwaarde van de materialen  
Waarborg lidmaatschap tijdelijke woonplaats € 30,00
Printen en kopiëren A4 € 0,30
Printen en kopiëren A3 € 0,80
Vervanging kaart e-boek € 2,00
Verkoop afgevoerde materialen – games € 2,00
Verkoop afgevoerd materialen – overige € 0,50
Verkoop afgevoerd materialen – gadgets & bordspellen Restwaarde van het materiaal


2.3. Administratieve kosten:


1e herinnering Mail gratis
2e herinnering Mail of brief gratis
3e herinnering + administratieve kost + blokkeren Brief

€ 8,00

 

Artikel 3: Deze beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.