Terug
Gepubliceerd op 13/10/2022

Besluit  Raad voor maatschappelijk welzijn

ma 10/10/2022 - 21:00

Actualisatie en wijziging reglement gemeentelijke mantelzorgpremie - Goedkeuring

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Els De Smedt, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Lavinia De Maeyer, Heiko Van Muylder, Dany Saey
Afwezig: Inge Faes
Aanleiding

Naar aanleiding van de fusie werd in 2019 het reglement voor de mantelzorgpremie van beide gemeenten samengevoegd tot één reglement. Ondertussen zijn met betrekking tot het vaststellen van de graad van zorgbehoevendheid nieuwe instrumenten in gebruik genomen (BelRAI ipv Belprofielschaal) en werden een aantal vergoedingen en attesten die toegang geven tot de gemeentelijke mantelzorgpremie van naam veranderd door de verdere uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming en regionalisering van de aanvraag voor een zorgbudget voor ouderen met zorgnood (vroegere THAB), de term zorgverzekering veranderde in het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Daarnaast zien wij in de praktijk dat mantelzorgers die in een andere gemeente wonen (en in de OCMW-Raad van 25 maart 2019 werden toegevoegd) nooit een attest binnenleveren dat bevestigt dat zij in hun gemeente voor de zorgbehoevende inwoner van Puurs-Sint-Amands een mantelzorgpremie genieten. Het recht van de mantelzorgpremie wordt steeds geopend vanuit de woonplaats van de zorgbehoevende waarvoor men de zorg opneemt. Om deze administratie te vereenvoudigen zal niet langer een attest van hun lokale overheid gevraagd worden, maar zal in het aanvraagformulier een verklaring op eer gevraagd worden. Tenslotte zal de mantelzorgpremie vanaf de aanvragen voor 2023 ook digitaal aangevraagd kunnen worden.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 77 en 78;

Toepasselijke regelgeving 

  • beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Puurs van 25 maart 2019 inzake het reglement gemeentelijke mantelzorgpremie; 
Feiten, context en argumentatie

Het reglement van de gemeentelijke mantelzorgpremie wordt aangepast aan de nieuwe instrumenten om de zorgbehoevendheid vast te stellen (BelRAI) voor personen die gebruik maken van de gezinszorg of poetsdienst of die het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering) genieten. Ook personen die in aanmerking komen voor de THAB, blijven hun rechten behouden. De term THAB wordt vervangen door het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Deze terminologie wordt aangepast in het reglement gemeentelijke mantelzorgpremie.

Daarnaast maken wij van de gelegenheid gebruik om een administratieve vereenvoudiging toe te passen. Tot op heden moeten mantelzorgers die geen inwoner zijn van de gemeente bij hun lokale overheid een attest aanvragen waarop men verklaart dat de mantelzorger voor de zorgbehoevende geen mantelzorgpremie ontvangt in zijn thuisgemeente. Echter zien wij in de praktijk dat dit nooit het geval is. Daarom willen wij dit attest vervangen door een verklaring op eer dat de mantelzorger geen mantelzorgpremie ontvangt voor de zorgbehoevende vanuit een andere gemeente. Dit bespaart de betrokkene een afspraak bij zijn gemeentehuis en/of Sociaal Huis om het attest te laten ondertekenen.

Tenslotte zal de mantelzorgpremie ook digitaal via de website van de gemeente kunnen aangevraagd worden met een digitaal aanvraagformulier. Een klassieke fysieke aanvraag blijft mogelijk.

 

Financiële weerslag

De nodige budgetten worden voorzien in de meerjarenbegroting

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Els De Smedt, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Els De Smedt, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Enig artikel: De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met de actualisatie en vereenvoudiging van het reglement gemeentelijke maantelzorgpremie en stelt volgend reglement vast:

Artikel 1. Doel

Met ingang van 1 januari 2019 kent het OCMW van Puurs-Sint-Amands een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorger die hulp en bijstand verleent aan één of meerdere zorgbehoevende personen en dit binnen de perken van het begrotingskrediet.

Artikel 2. Definities

In dit reglement hebben de onderstaande begrippen de ernaast vermelde betekenis:

Mantelzorg: de extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere leden van zijn of haar directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie, buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk.

Mantelzorger: de meerderjarige persoon die de mantelzorg verstrekt.

Zorgbehoevend persoon: de persoon moet, geheel of gedeeltelijk, niet meer in staat zijn zichzelf te verzorgen en de elementaire taken te verrichten die een gezonde persoon van dezelfde leeftijd normaliter kan uitvoeren, en waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is betreffende activiteiten van het dagelijkse leven.

Mantelzorgpremie: de vergoeding die toegekend wordt als blijk van waardering voor de inzet van de mantelzorgers, die de opvang en verzorging van een zorgbehoevende persoon op zich nemen.

Natuurlijk thuismilieu: iemand die nog zelfstandig woont of inwoont, maar niet in een residentiële voorziening is opgenomen. Men verblijft gewoonlijk in de thuissituatie.

Artikel 3. Doelgroep/toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op zorgbehoevenden van de gemeente Puurs-Sint-Amands.

Artikel 4. Voorwaarden

§1.M.b.t. de zorgbehoevende persoon:
1° een inwoner van de gemeente Puurs-Sint-Amands zijn;
2° zorgbehoevend zijn. De evaluatie van de zorgbehoevendheid moet worden vastgesteld door middel van een reeds bestaand attest: het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering). Het is niet de bedoeling om een bijkomende medische en/of administratieve formaliteit in te voeren. Indien de zorgbehoevende persoon nog niet beoordeeld werd, zal bij de zorgkas van zijn mutualiteit een beoordeling aangevraagd worden, wanneer dit aangewezen is uit de informatie die aan de maatschappelijk werker wordt verleend.
(Gelijkgestelde) attesten die in aanmerking komen voor de aanvraag van een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden zijn ook geldig voor de aanvraag van de mantelzorgpremie:

• minstens score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging (attest af te halen bij het ziekenfonds);
• minstens totaalscore 13, of minstens 5,5 punten op de som van de modules IADL en ADL op de BelRAI Screener, afgenomen in het kader van gezinszorg of aanvullende thuiszorg;
• minstens score 15 op de medisch-sociale schaal. Die schaal wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voorheen de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) (attest af te halen bij het ziekenfonds of de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid);
• score C of Cd op de Katz-schaal in een verzorgingsinrichting. Dit is de schaal die afgenomen wordt in woonzorgcentra, rust-en verzorgingstehuizen, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra (attest bij de zorgkas voor de Vlaamse voorzieningen, of bij het ziekenfonds voor de overige voorzieningen);
• minstens score 18 op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit de pijlers P1, P2 en P3) voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte (of bijkomende kinderbijslag);
• attest voor een tegemoetkoming voor palliatieve verzorging of palliatieve forfait (attest af te halen bij het ziekenfonds). Dit attest is alleen geldig bij een eerste aanvraag van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, als je nog geen positieve beslissing hebt. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen voor de thuisverzorging van een palliatieve patiënt;
• kine-E-attest (attest af te halen bij het ziekenfonds). Dat attest is alleen geldig als je al 3 jaar een positieve beslissing hebt gekregen op basis van een indicatiestelling met de BEL-schaal of de BelRAI Screener.

3° verblijft in zijn natuurlijk thuismilieu (zelfstandig wonend of inwonend)
4° maakt al dan niet gebruik van de voorzieningen die gericht zijn op de ondersteuning van de thuiszorg;

§2. M.b.t. de mantelzorger:
1° moet een zorgbehoevende die inwoner is van Puurs-Sint-Amands hulp geven: verklaring op eer via het aanvraagformulier;
2° dient op frequente basis hulp te bieden aan de zorgbehoevende.
3° mag op geen enkele andere wijze professioneel hulp verlenen aan de zorgbehoevende en hiervoor een financiële vergoeding krijgen hetzij van de zorgbehoevende zelf, hetzij van derden.

Artikel 5. Bedragen

De jaarlijkse premie is vastgesteld op 50 euro.
Voor elk begonnen kalenderjaar als mantelzorger wordt de mantelzorgpremie toegekend. Aanvragen voor het lopende jaar moeten tussen 1 januari en 30 september aan de administratie bezorgd worden.
De mantelzorgpremie wordt jaarlijks betaald op de bankrekening van de mantelzorger.
Per zorgbehoevende persoon wordt slechts één mantelzorgpremie toegekend. Indien een zorgbehoevende persoon wordt bijgestaan door meer dan één mantelzorger, dan wordt in onderling overleg tussen de mantelzorgers beslist aan wie de mantelzorgpremie wordt toegekend of hoe de premie verdeeld wordt. Indien een tweede mantelzorger zich aanbiedt voor éénzelfde zorgbehoevende dient verwezen te worden naar de eerste aanvrager en kan geen mantelzorgpremie uitgekeerd worden.

Artikel 6. Procedure

§1. Aanvraag
Het 'Aanvraagformulier gemeentelijke mantelzorgpremie' wordt door de mantelzorger ingediend in het gemeentehuis, Sociaal Huis of het lokale dienstencentrum ten laatste vóór 30 september van het betrokken jaar. De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Een aanvraag is ontvankelijk als alle documenten, zoals vermeld in het aanvraagformulier, zijn ingeleverd.

§2. Wijzigingen
De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde voorwaarden binnen een termijn van één maand schriftelijk aan het OCMW te melden (bijvoorbeeld definitieve opname in het rusthuis, overlijden, rekeningnummer wijzigt,....).

§3. Beslissing
Het bijzonder comité sociale dienst van het OCMW beslist in oktober of ten laatste november van het betrokken jaar over het al dan niet toekennen van de premie. De aanvrager wordt in kennis gesteld van de beslissing. De niet-aanvaarding wordt gemotiveerd.

§4 Verlenging
Is een attest meerdere jaren geldig en blijft de mantelzorger en de aangeleverde gegevens op het aanvraagformulier ongewijzigd, zal jaarlijks een automatische verlenging en uitbetaling gebeuren zolang het attest geldig is. Vervalt het attest in de loop van het jaar, geldt dit nog voor het hele lopende jaar. Voor het volgende jaar dient men een nieuw aanvraagformulier en attest binnen te leveren voor 30 september.

Indien je een aanpassing aan de aanvraag wil doorvoeren: een andere mantelzorger, een nieuw rekeningnummer, enzovoorts. Vragen wij ons dit schriftelijk te laten weten voor 30 september van het betrokken jaar met de duidelijke vermelding: wijziging mantelzorgpremie + coördinaten zorgbehoevende.

Artikel 7. Controle

De zorgbehoevende en mantelzorger aanvaarden dat er op elk moment een controle kan worden uitgevoerd. Het OCMW van Puurs-Sint-Amands is bevoegd om te allen tijde de juistheid van de verstrekte gegevens door zijn aangestelden te laten controleren.

Artikel 8. Sancties (en strafbepalingen)

Wanneer op basis van de onder artikel 7 vermelde controle of op basis van onjuiste of onvolledige meegedeelde gegevens blijkt dat de mantelzorgpremie oneigenlijk en onrechtmatig is verkregen, dan beslist het OCMW van Puurs-Sint-Amands, op basis van een gemotiveerd verslag van de sociale dienst, tot terugvordering van de ten onrechte verkregen premie(s). Het teruggevorderde bedrag zal verhoogd worden met de wettelijke intresten.

Artikel 9. Opheffingsbepalingen

Het reglement gemeentelijke mantelzorgpremie, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn Puurs-Sint-Amands van 25 maart 2019, wordt opgeheven met ingang van 14 oktober 2022.

Artikel 10. Goedkeuring en inwerkingtreding

Dit reglement werd goedgekeurd op de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 oktober 2022 en treedt in werking op 14 oktober 2022.

Dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.