Terug Gemeenteraad

Mon 05/09/2022 - 20:00 Raadzaal

Openbaar

Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

 • Het mandaat van schepen Raf De Blaiser neemt overeenkomstig de bepalingen van de voordachtakte van de schepenen en het gemeenteraadsbesluit van 2 januari 2019 tot verkiezing van de schepenen van rechtswege een einde op 31 augustus 2022. Hij blijft op basis van het continuiteitsbeginsel zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger geïnstalleerd is. Opvolger is overeenkomstig de bepalingen van de voordrachtakte raadslid Willem Geeroms. De raad wordt dan ook verzocht raadslid Willem Geeroms uit te nodigen tot eedaflegging als schepen in handen van de burgemeester.

 • De politieraad van de meergemeentezone Politiezone Rivierenland is samengesteld uit 25 verkozen leden.
  De gemeenteraad dient over te gaan tot verkiezing van 4 leden van de gemeenteraad als lid van de politieraad.
 • In de brief dd. 2 augustus 2022, die wij ontvingen van de sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant. wordt gevraagd om tegen uiterlijk 7 september 2022. een advies uit te brengen over het traject dat zij willen doorlopen om tegen uiterlijk 30 juni 2023 deel uit te maken van de woonmaatschappij die in het werkingsgebied, waar onze gemeente deel van uitmaakt, zal worden gevormd. 

  De gemeenteraad wordt gevraagd

  a) kennis te nemen van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale  huisvestingsmaatschappij Woonveer Klein-Brabant tot en met 30 juni 2023.

  b) als advies te geven aan de Vlaamse Regering dat het bij voormelde aanvraag gevoegde stappenplan naar de woonmaatschappij voldoet aan de doelstellingen van de gemeente.

  c) in het kader van de procedure vermeld in artikel 4.98 §1 tweede lid, 2°, punt k van het BVCW van 2021 vast te stellen dat de aldus te vormen woonmaatschappij zal zorgen voor voldoende lokale netwerkvorming, lokale inbedding en verankering.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

 • Het “Draaiboek vaccinatiecentra” van het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de lokale besturen legt op om per eerstelijnszone maximaal twee vaccinatiecentra op te richten. 

  Vanaf 1 mei 2022 dienen de lokale besturen in samenwerking met de eerstelijnszone te werken met een op- en afschalingsplan.  Dit op- en afschalingsplan bestaat uit drie vooraf uit te werken fasen afhankelijk van de te vaccineren doelgroepen en volumes. Binnen de eerstelijnszone wordt een planning opgemaakt om op korte tijd te schakelen tussen de verschillende fases, zodat flexibel geschakeld kan worden tussen verschillende volumes en doelgroepen.  De zorgraden en lokale besturen maken onderling afspraken om dit op- en afschalingsplan te organiseren.   

  Binnen de ELZ Klein-Brabant Vaartland waren er tot eind april twee vaccinatiecentra. Vanaf 1 mei 2022 fuseerden de VLVC026 - VC Klein-Brabant in de Sport- en evenementenhal Binder en VLVC027 - VC Willebroek in AED studios te Willebroek naar VLVC026 - Vaccinatiepunt N16 in de huisartsenwachtpost N16, Kleine Amer 24B te 2870 Puurs-Sint-Amands. 

  In september en oktober 2022 krijgt elke volwassene in Vlaanderen de kans om met een herfstvaccinatie zijn bescherming tegen COVID-19 te versterken. 

  Het huidige vaccinatiepunt N16 dient opnieuw opgeschaald te worden naar een volwaardig vaccinatiecentrum, waar de inwoners van Puurs-Sint-Amands, Bornem én Willebroek terecht kunnen.  

  Deze nieuwe campagne loopt van 12 september tot 30 oktober 2022, waarbij het vaccinatiecentrum vooral tijdens de eerste vier weken op volle kracht zal moeten draaien (fase 2).  

  Voor deze opschaling naar fase 2 verhuist het vaccinatiepunt naar het Gymcenter in het Sportpark De Schans, Lichterstraat 70, 2870 Puurs-Sint-Amands.  

  De overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk samenwerkingsverband “Vaccinatiepunt N16” werd goedgekeurd door alle deelnemers: 

  • de gemeente Puurs-Sint-Amands, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands, vertegenwoordigd door de heer Koen Van den Heuvel, burgemeester, en de heer Raoul Paridaens, algemeen directeur, handelend ingevolge een beslissing van de gemeenteraad van 30 mei 2022; 

  • de gemeente Bornem, Hingenesteenweg 13, 2880 Bornem, vertegenwoordigd door mevrouw Greet De bruyn, burgemeester, en de heer Björn Caljon, algemeen directeur, handelend ingevolge een beslissing van de gemeenteraad van 14 juni 2022; 

  • de gemeente Willebroek, Pastorijstraat 1, 2830 Willebroek, vertegenwoordigd door de heer Eddy Bevers, burgemeester, en de heer Dirk Blommaert, algemeen directeur, handelend ingevolge een beslissing van de gemeenteraad van 24 mei 2022; 

  • de ELZ Klein-Brabant Vaartland, Palingstraat 48, 2870 Puurs-Sint-Amands, vertegenwoordigd door Kris De Koker, voorzitter en secretaris Koen Vanderbeke. 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het addendum bij de overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk samenwerkingsverband “Vaccinatiepunt N16” goed te keuren. 

Financieel beheer

Vergoedingen

 • De algemene vergadering van de VZW Congstghesellen De Kollebloem op 26 augustus 2020 beslist om de VZW vrijwillig te ontbinden vanaf 1 september 2020. Tegelijkertijd werden er vereffenaars aangesteld om het actief van de VZW ten gelde te maken en het passief aan te zuiveren. 

  Deze vereffening werd afgesloten, waarna opnieuw een algemene vergadering werd gehouden op 22 juni 2022.

  De stukken m.b.t. de ontbinding en vereffening werden door de vereffenaars neergelegd op 22 juli 2022 op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Mechelen, waarna deze gepubliceerd werden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2022.

  In de algemene vergadering van 26 augustus 2020 werd unaniem beslist het batig saldo, na de vereffening, over te dragen aan de gemeente Puurs-Sint-Amands voor de culturele activiteiten van de gemeente. 

  Uit de neerlegging van de jaarrekening blijkt dat het batig saldo 44.466,26 euro bedroeg op 30 juni 2022. Indien er nog onvoorziene inkomsten op de rekening van de VZW worden gestort, zullen deze ook integraal overgemaakt worden aan de gemeente. Indien er nog kosten dienen gemaakt te worden (bv. voor schrapping KBO-nummer, bankkosten edm.) zullen deze kosten ten laste genomen worden door de gemeente Puurs-Sint-Amands.    

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de schenking van de ontbonden VZW Constghesellen De Kollebloem definitief te aanvaarden.  

Meerjarenplanning

Jaarrekening

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands ontving op 25 juli 2022 een schrijven van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Federale Diensten van de Gouverneur, Dienst brandweer betreffende de eindafrekening van de brandweerbijdragen 2015 voor de beschermde (voormalige) gemeente Sint-Amands, die tevens de laatste afrekening is. Het bedrag werd door de gouverneur vastgesteld op 64.602,50 euro.

  De gemeenteraad wordt verzocht om voor 19 september 2022 advies uit te brengen over deze aangelegenheid.

Ruimte

Leefomgeving

 • Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning (OMV_2022002876, o/ref. OVV 2022 01) tot verkavelen ingediend voor de percelen gelegen te Wachtingstraat zn, 2870 Puurs-Sint-Amands, 3e afdeling, sectie B nrs. 523/A en 523/B.
  In deze aanvraag tot omgevingsvergunning is een wijziging van de gemeenteweg Wachtingstraat opgenomen.

  Er werd een openbaar onderzoek gehouden gedurende een termijn van 30 dagen van 10 april 2022 tot en met 09 mei 2022.

  Er werden geen standpunten, opmerkingen of bezwaren ontvangen met betrekking tot wijziging van de gemeenteweg.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het resultaat van het openbaar onderzoek, en een besluit over de zaak van de wegen te nemen, vooraleer het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 • Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning (OMV_2021168563, o/ref. OV 2021 573) ingediend voor het bouwen van een halfopen woning, voor het perceel gelegen te Wachtingstraat 4, 2870 Puurs-Sint-Amands, 3e afdeling, sectie B nr. 557/Y.

  In deze aanvraag tot omgevingsvergunning is een wijziging van de gemeenteweg Wachtingstraat opgenomen.

  Er werd een openbaar onderzoek gehouden gedurende een termijn van 30 dagen van 09 april 2022 tot en met 08 mei 2022. Er werden geen standpunten, opmerkingen of bezwaren die betrekking hebben op de zaak der wegen ingediend.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het resultaat van het openbaar onderzoek, en een besluit over de zaak van de wegen te nemen, vooraleer het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 • Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning (OMV_2022030317, o/ref. OV 2022 134) ingediend voor stedenbouwkundige handelingen in combinatie met een milieumelding (afbraak bestaande bebouwing, bouwen eengezinswoning en meergezinswoning, plaatsing HS-cabine) voor het perceel gelegen te Voortstraat 9, 2870 Puurs-Sint-Amands, 6de afdeling, sectie B nr. 110 N.

  In deze aanvraag tot omgevingsvergunning is een wijziging van de gemeenteweg Voortstraat opgenomen.

  Er werd een openbaar onderzoek gehouden gedurende een termijn van 30 dagen van 8 mei 2022 tot en met 6 juni 2022. Er werd een tweede openbaar onderzoek georganiseerd n.a.v. een wijzigingsverzoek dat liep van 10 juli 2022 tot en met 8 augustus 2022. Er werden geen standpunten, opmerkingen of bezwaren die betrekking hebben op de zaak der wegen ingediend.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het resultaat van het openbaar onderzoek, en een besluit over de zaak van de wegen te nemen, vooraleer het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 • Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning (OMV_2021196540, o/ref. OV 2021 39) tot verkavelen ingediend voor de percelen gelegen te Kapelstraat 15 en Vooruitgangstraat, 2870 Puurs-Sint-Amands, kadastraal gekend als 1e afdeling, sectie C nrs. 274/M en 273/K.
  In deze aanvraag tot omgevingsvergunning is een wijziging van de gemeentewegen Kapelstraat en Vooruitgangstraat opgenomen.

  Er werd een openbaar onderzoek gehouden gedurende een termijn van 30 dagen van 22 april 2022 tot en met 21 mei 2022.

  Er werden geen standpunten, opmerkingen of bezwaren ontvangen met betrekking tot wijziging van de gemeentewegen.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het resultaat van het openbaar onderzoek, en een besluit over de zaak van de wegen te nemen, vooraleer het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 • Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning (OMV_2022055544, o/ref. OV 2022 161) ingediend voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning, voor de percelen gelegen te Coolhemveldstraat 16, 2870 Puurs-Sint-Amands, 1ste afdeling, sectie D nrs. 1005W, 1005L, 1005R en 1008G.

  In deze aanvraag tot omgevingsvergunning is een gedeeltelijke verplaatsing van de gemeenteweg nr. 92 opgenomen.

  Er werd een openbaar onderzoek gehouden gedurende een termijn van 30 dagen van 9 juni 2022 tot en met 8 juli 2022. Er werden geen standpunten, opmerkingen of bezwaren die betrekking hebben op de zaak der wegen ingediend.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het resultaat van het openbaar onderzoek, en een besluit over de zaak van de wegen te nemen, vooraleer het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 • Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning (OMV­­_2021191763, o/ref. OV 2021 584) voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten en stedenbouwkundige handelingen (herlocalisatie schietclub) ingediend voor de percelen gelegen te Gansbroekstraat zn, 2870 Puurs-Sint-Amands, afdeling 2 sectie B nrs. 543F, 543G, 620R, 623H, en sectie D nrs. 97A en 104.

  In deze aanvraag tot omgevingsvergunning is een gedeeltelijke verplaatsing van de gemeenteweg nr. 45 opgenomen.

  Er werd een openbaar onderzoek gehouden gedurende een termijn van 30 dagen van 14 april 2022 tot en met 13 mei 2022. Er werden opmerkingen en bezwaren ontvangen met betrekking tot de zaak van de wegen.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het resultaat van het openbaar onderzoek, en een besluit over de zaak van de wegen te nemen, vooraleer het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de aanvraag tot omgevingsvergunning.

Werken

 • De gemeente wenst de wegenis van Wolfstraat, Walsingen en Liezele-Dorp heraan te leggen.
  Gelijktijdig voorziet Pidpa de opbraak van de bestaande gemengde riolering en de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Hierdoor zal er in de Wolfstraat geen afvalwater meer via overstorting in de Molenbeek terecht komen. Ook de overstort in de Molenstraat zal worden aangepast en uitgebreid met een opvangbekken. Op privaat wordt ook het hemelwater afgekoppeld van het afvalwater met ondersteuning van de gemeente en Pidpa.

  Deze samenwerkingsovereenkomst kadert binnen de overdracht riolering binnen werkingsgebied Puurs naar HidroRio, zoals beslist in de gemeenteraad van 25 februari 2019. Deze overdracht ging effectief in op 1 mei 2019. Voor de gecombineerde uitvoer van wegen en riolering binnen dit project heeft Pidpa/HidroRio een samenwerkingsovereenkomst voorgesteld.

  Bij Pidpa is dit project gekend als "Weg- en rioleringswerken in Wolfstraat, Walsingen en Liezele-Dorp - Project K-19-079 + K-19-082 + K-19-084". De partijen staan financieel in voor het deel van de opdracht dat ten hunne laste is en zullen hiervoor tijdig alle nodige financiële middelen vrijmaken teneinde alle verplichtingen en engagementen genomen binnen het kader van deze overeenkomst te kunnen honoreren. Partijen zullen in dat opzicht nooit solidair moeten optreden. Alle opdrachten en/of deelopdrachten in het kader van deze overeenkomst zullen slechts gesloten worden mits gelijklopende beslissing van alle partijen.

  Op basis van hun financiële bijdrage en de complexiteit van het project wordt voorgesteld dat Pidpa zal optreden als bouwheer. De samenwerkingsovereenkomst wordt als bijlage aan de gemeenteraadsleden bezorgd.


Ondersteuning

Communicatie

 • De werkgroep "Digitale infoborden" heeft op het college van 5 juli 2022 de stand van zaken toegelicht m.b.t. de digitale (buten)schermen in de gemeente Puurs-Sint-Amands

  Het project van de digitale infoborden wordt in drie trajecten verdeeld:

  1. de optimalisatie van de aansturing van de bestaande schermen;
  2. nieuw scherm voor de brandweerkazerne én de voetbalsite in het Sportpark De Schans;
  3. nieuwe schermen in de publieke ruimte.

  Het traject "Nieuw scherm voor de brandweerkazerne én de voetbalsite in het Sportpark" omvat:

  • het vervangen van het huidige defecte LED-scherm (infobord) door een nieuw LED-scherm aan de brandweerkazerne van Puurs.
  • het plaatsen van een nieuw LED-scherm (score/reclame bord) voor de voetbalsite in Sportpark De Schans.

  De dienst ICT heeft  voor dit traject een kosten-batanalyse gemaakt met als doel het bepalen van de economisch meest voordelige oplossing, zijnde: aankoop of leasing.

  In het kader van de opdracht “Leasing van LED-buitenschermen voor brandweerkazerne Puurs en voetbalsite De Schans” werd een bestek met nr. G-2022-038 opgesteld door de dienst Communicatie en Aankoop.

  De uitgave op jaarbasis wordt geraamd op € 30.000,00 excl. btw of € 36.300,00 incl. 21% btw. De totale uitgave bedraagt € 150.000,00 excl. btw of € 181.500,00 incl. 21% btw.

  De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 60 maanden (5 jaar).

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 • De werkgroep "Digitale inforborden" stelt voor om de aansturing van de binnen- en buitenschermen verder te optimaliseren.

  Momenteel zijn er drie verschillende softwarepakketten voor aansturing van de verschillende schermen; afhankelijk van de locatie en het doel van het scherm

  De optimalisatie met een nieuwe softwaretool zorgt ervoor dat alle schermen vanuit één softwarepakket kunnen worden aangestuurd waardoor dit een aanzienlijke efficiëntiewinst oplevert voor de dienst communicatie. 

  In het kader van de opdracht “Raamcontract voor aankoop CMS digital signage voor Gemeente, AGB en OCMW Puurs-Sint-Amands (2022-2026)” werd een bestek met nr. G-2022-040 opgesteld door de dienst Communicatie.

  De uitgave op jaarbasis wordt geraamd op € 9.808,00 excl. btw of € 11.867,68 incl. 21% btw. De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 49.040,00 excl. btw of € 59.338,40 incl. 21% btw.

  De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 60 maanden.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

  Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Onroerend goedbeheer

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een perceel grond met vijver aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Oppuurs nabij de Voortstraat ter plaatse Klijn Paelijk kadastraal gekend zesde afdeling sectie B nummer 137 met een oppervlakte volgens kadaster van 5095 m², een strook grond, zijnde de bedding van gemeenteweg nr. 34, gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Oppuurs nabij de Voortstraat ter plaatse Boschveld kadastraal gekend zesde afdeling sectie B deel van nummer 183B met een oppervlakte volgens meting van 153,29 m² tegen een totaalprijs van € 55.000,00 alle vergoedingen inbegrepen alsook opstanden. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, gezien de ligging van deze percelen in de nabijheid van de Vliet/masterplan Oppuurs (Vlietpad). De strook grond, zijnde de bedding van gemeenteweg nr. 34, zal worden overgedragen naar het openbaar domein.

 • Het handelshuis op en met grond, gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Lippelo ter plaatse Lippelodorp 27 kadastraal gekend 7de afdeling sectie A nummer 112C met een oppervlakte volgens kadaster van 635 m², wordt te koop aangeboden. De woning zal worden aangekocht door ons bestuur tegen een totaalprijs van € 365.000,00, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, gezien de ligging van deze eigendom in het toekomstige masterplan Lippelo.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een perceel grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Breendonk ter plaatse Hoge Dreef kadastraal gekend derde afdeling sectie B nummer 136 B/2 met een oppervlakte volgens kadaster van 532 m², tegen een totaalprijs van € 3.192,00. alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, voor de aanleg van nutsleidingen in dit perceel.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal percelen grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Lippelo ter plaatse Hoeve van Tax kadastraal gekend zevende afdeling sectie A nummers 331A, 332B, 332, 332C, 333A en 322E met een oppervlakte volgens kadaster van 7310 m², 1970 m², 1740 m², 3410 m², 1030 m² en 2217 m², tegen een totaalprijs van € 60.000,00, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, gezien de ligging van deze percelen nabij de Vliet.

 • De gemeente gaat over tot verkoop van een perceel bouwgrond uit haar gemeentelijke verkaveling Tashorik:
  - Lot 2 - kad. gekend sectie A nr. 776F - oppervlakte 358,96 m² - verkoopprijs € 105.000,00
  Bij deze verkoop worden voorwaarden opgelegd, zoals vastgesteld in het 'reglement voor toewijzing onbebouwde bouwkavels in gemeentelijke verkavelingen'.

 • De gemeente gaat over tot verkoop van een perceel bouwgrond uit haar gemeentelijke verkaveling Tashorik:
  - Lot 6  - kad. gekend sectie A nr. 776L - oppervlakte 369,87 m² - verkoopprijs € 107.500,00
  Bij deze verkoop worden voorwaarden opgelegd, zoals vastgesteld in het 'reglement voor toewijzing onbebouwde bouwkavels in gemeentelijke verkavelingen'.

 • De gemeente gaat over tot verkoop van een perceel bouwgrond uit haar gemeentelijke verkaveling Tashorik:
  - Lot 8  - kad. gekend sectie A nr. 776N - oppervlakte 626,72 m² - verkoopprijs € 160.000,00
  Bij deze verkoop worden voorwaarden opgelegd, zoals vastgesteld in het 'reglement voor toewijzing onbebouwde bouwkavels in gemeentelijke verkavelingen'.

 • Er wordt een openbaar domeingoed gedesaffecteerd met het oog op verkoop. Het betreft een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs nabij de Schuttershofstraat kadastraal gekend eerste afdeling sectie B zonder nummer met een oppervlakte volgens meting van 16,59 m². 

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands gaat over tot verkoop van een strook grond, aan de eigenaar van de achterliggende woning, gelegen grondgebied Puurs aan de Schuttershofstraat kadastraal gekend eerste afdeling sectie B zonder nummer groot volgens meting 16,59 m², tegen een totaalprijs van € 2.500,00. Deze strook zal gevoegd worden als voortuin bij de achterliggende eigendom Schuttershofstraat 8A.

 • Het RUP Dorpshart Hoogstraat voorziet twee projectzones in artikel Bp 2 (bebouwing park). Het betreft de verkoop van:
  - projectgebied 1 van 648,15 m², zijnde een deel van de volgende percelen kadastraal gekend 1ste afdeling sectie B nummers 358 P2/dl en 358R2/dl;
  - projectgebied 2 van 606,70 m², zijnde een deel van de volgende percelen kadastraal gekend 1ste afdeling sectie B nummers 358 D3/dl, 355G/dl en 355F/dl;
  - lot HG 90/1 van 18,05 m², zijnde kadastraal gekend 1ste afdeling sectie B nummer 836G;
  - lot HG 90/2 van 18,15 m², zijnde kadastraal gekend 1ste afdeling sectie B nummer 836K;
  - lot HG 90/3 van 18,20 m², zijnde kadastraal gekend 1ste afdeling sectie B nummer 836L;
  - lot HG 90/4 van 18,30 m², zijnde kadastraal gekend 1ste afdeling sectie B nummer 836M;
  - lot HG 90/5 van 18,40 m², zijnde kadastraal gekend 1ste afdeling sectie B nummer 836N;
  - lot P1 van 16,40 m², zijnde kadastraal gekend 1ste afdeling sectie B nummer 355F/dl;
  - lot P2 van 16,45 m², zijnde kadastraal gekend 1ste afdeling sectie B nummer 355F/dl;
  - lot P3 van 16,50 m², zijnde kadastraal gekend 1ste afdeling sectie B nummer 355F/dl.
  Er werd een verkoopprocedure 'bieden onder gesloten omslag' gevoerd, die verwant is met een openbare verkoop. De verkoop zal afgehandeld worden op basis van de hoogst geboden aankoopprijs, alsook op basis van de beeldkwaliteit. De minimum verkoopprijs werd vastgesteld op € 450.000,00.
  Er werden binnen deze procedure twee geldige kandidaturen ingediend. De verkoop werd reeds toegewezen in de gemeenteraad van 7 maart 2022. Echter werd de geboden verkoopprijs verkeerd vermeld in de beslissing. Dit wordt nu rechtgezet. De verkoop kan toegewezen worden tegen een totale verkoopprijs van € 450.000,00. Het ingediende ontwerp zal, in onderling overleg, nog bijgestuurd dienen te worden alvorens een omgevingsvergunning kan worden verleend.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Breendonk ter plaatse Zavelstraat kadastraal gekend 3de afdeling sectie B delen van nummers 372T en 375H met een oppervlakte volgens meting van 32,77 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

 • In een bestuurlijke authentieke akte de gemeente Sint-Amands van in 2000 zijn niet alle mede-eigenaars betrokken waardoor deze overdracht deels nietig is.
  Een oplossing bevindt zich in het afsluiten van een dading/akte met de betrokken ontbrekende erfgenamen.
 • De gemeente verkrijgt verschillende percelen grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Molengracht kadastraal gekend eerste afdeling sectie D nummers 430A, 428, 427 en 427/2 met een oppervlakte volgens kadaster van 3720 m², 3425 m², 2000 m² en 1010 m². In ruil staat ons bestuur een strook grond af gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Molengracht kadastraal gekend eerste afdeling sectie D deel van nummer 423 met een oppervlakte volgens meting van 7500 m². De ruiling geschiedt zonder opleg. De ruiling gebeurt voor openbaar nut, voor de realisatie van RUP Poortersbossen.

 • De gemeente verkrijgt twee stroken grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Oppuurs ter plaatse Nijvendries kadastraal gekend zesde afdeling sectie B delen van nummers 254A en 254B met een oppervlakte volgens meting van 959 m² en 32 m². In ruil staat ons bestuur twee stroken grond af gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele nabij de Turkenhofdreef ter plaatse Peeterveld kadastraal gekend vierde afdeling sectie A delen van nummer 87A met een oppervlakte volgens meting van 3491,54 m² en 1125,03 m². De ruiling geschiedt met een opleg van € 18.261,88 te betalen aan ons bestuur. De ruiling gebeurt voor openbaar nut, de hierbij verkregen stroken grond worden aangewend voor de aanleg van een waterbufferbekken.

 • De gemeente verkrijgt verschillende percelen grond gelegen te Puurs-Sint-Amands gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse De Doeylijke kadastraal gekend vierde afdeling sectie C nummers 115D en 114A met een oppervlakte volgens kadaster van 5473 m² en 2690 m² en grondgebied Lippelo ter plaatse De Doey gijke kadastraal gekend zevende afdeling sectie A nummer 354D met een oppervlakte volgens kadaster van 18 m². In ruil staat ons bestuur een strook grond af gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele nabij de Turkenhofdreef ter plaatse Peeterveld kadastraal gekend vierde afdeling sectie A deel van nummer 87G met een oppervlakte volgens meting van 9630,41 m². De ruiling geschiedt met een opleg van € 20.967,96 te betalen aan ons bestuur. De ruiling gebeurt voor openbaar nut, gezien de ligging van de hierbij verkregen stroken grond nabij de Vliet.

 • Ons bestuur kocht een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Essendries. Deze strook grond is nog in gebruik en dient te worden vrijgemaakt. Met de pachter werd een uittredingsovereenkomst gesloten voor een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Essendries kadastraal gekend eerste afdeling sectie D deel van nummer 500E met een totale oppervlakte van 1928 m² tegen een totale opzegvergoeding van € 3.000,00.

 • Ons bestuur kocht een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Oppuurs nabij Nijvendries. Deze strook grond is nog in gebruik en dient te worden vrijgemaakt. Met de pachter werd een uittredingsovereenkomst gesloten voor een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Oppuurs ter plaatse Grooten Schaddekens Dries kadastraal gekend zesde afdeling sectie B deel van nummer 255A met een totale oppervlakte van 693 m² tegen een totale opzegvergoeding van € 1.386,00.

Beleven

 • De gemeenteraad verleende in zitting van 27 juni 2022 principiële goedkeuring aan de straatnaam "Toots Thielemans Boulevard" en gaf goedkeuring voor de nieuwe voorgestelde locatie, zijnde Amandusdreef. De beslissing werd voor advies aan de vrijetijdsraad overgemaakt en het openbaar onderzoek werd opgestart overeenkomstig de decretale bepalingen.

  Het openbaar onderzoek liep van 12 juli 2022 tot 11 augustus 2022. Er werd één bezwaarschrift ontvangen. De indiener van het bezwaarschrift kan niet akkoord gaan met de naamswijziging van de Amandusdreef omdat deze dreef leidt naar restaurant 'Den Amandus' en de Amanduskerk via den dijk. GPS gewijs zou deze wijziging enkel voor verwarring zorgen, zeker als we rekening houden met de geplande werken. Volgens de indiener is het niet nodige deze werken uit te voeren want parkeren blijft belangrijk voor oudere gepensioneerden. De naam van deze dreef werd geïnitieerd door meneer De Smedt, gewezen burgemeester van Sint-Amands en vader van Els De Smedt. Het is trouwens gemakkelijk dat inwoners van den Dam kiezen voor de Amandusdreef want hier zijn geen inwoners. Van een Dreef een Boulevard maken is misschien ook niet gepast, en waarom net Toots Thielemans. Deze Brusselaar is  slechts éénmaal langs geweest in Sint-Amands en dit terwijl in onze regio voldoende kunstenaars leefden met oa Walter Buck, Kris Debruyne, 

  Op 4 juli 2022 werd de vrijetijdsraad gevraagd om voor 11 augustus 2022 een advies te formuleren ikv het voorstel tot wijzigen straatnaam van Amandusdreef naar Toots Thielemans Boulevard. Alle verenigingen van Puurs-Sint-amands kregen de kans om digitaal te reageren waarop we zes mails hebben ontvangen. Samengevat werden volgende opmerkingen geformuleerd. 

  • We vinden het positief dat er met de verzuchtingen van de buren van Den Dam rekening werd gehouden en er naar een andere locatie voor deze straatnaam werd gezocht. 

  • Waarom wijzigen? Amandus is de naam van de lokale patroonheilige en de Amandusdreef is de enige straatnaam die hier naar verwijst. 

  • Deze straat ligt niet op de muziekroute. 

  • Toots Thielemans is een verdienstelijke persoon en dit is een mooi eerbetoon, maar men ziet geen directe link tussen Sint-Amands en Toots. Deze heeft hier niet gewoond of gewerkt. Zijn er binnen onze gemeente geen andere personen die een straatnaam verdienen? 

  • Het is misschien beter om de voorgestelde straatnaam te bewaren voor een straat binnen een nieuwe verkaveling. 

  De algemene vergadering geeft een positief advies voor het voorstel tot wijziging straatnaam van Amandusdreef naar Toots Thielemans Boulevard. 

 • Sinds juni 2021 is de exploitatie van het Hof van Coolhem in handen van Ecoso vzw, Oude Baan, 1F te 2800 Mechelen. Zij gingen op hun beurt een samenwerkingsverband aan onder de noemer Oevers vzw waarvan Nektari, Eyckerheide en Ecoso deel uitmaken. Samen zorgen zij voor de sociale uitbating van het Hof van Coolhem. Op basis van verschillende preventieve rondgangen en gelet op de continuïteit van de verdere werking is het noodzakelijk om zo snel als mogelijk een aantal dringende renovatiewerken te laten uitvoeren. De exploitant heeft ondertussen op vraag van de gemeente een realistische raming laten opmaken voor het renoveren van: problemen stookplaats en algemene veiligheid - TIENDE SCHUUR en problemen stookplaats en algemene veiligheid - POORTGEBOUW. Het rolstoeltoegankelijk maken van de tiende schuur is ook dringend in het kader van de algemene toegankelijkheid voor cliënten of medewerkers met mobiele beperkingen. De kosten worden geraamd op een bedrag van 70.000 euro.

Mededelingen

Vragen