Terug
Gepubliceerd op 02/05/2024

Besluit  Algemene vergadering Zorgbedrijf

ma 29/04/2024 - 20:00

Reglement warme maaltijden aan huis, lokale dienstencentra en zorgbedrijf Klein-Brabant campus Puurs - Vaststelling

Aanwezig: Ann-Marie Morel, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Els De Smedt, Anne De Ron, Sophie Van Praet, Inge Faes, Jan Van Camp, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Heiko Van Muylder, Luk Ceurvelt, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Hilde Waumans, Nilüfer Yürük, Liliane Mariën, Robbe Cooremans, Inge Hulselmans
Verontschuldigd: Willem Geeroms
Aanleiding

In de Raad van 18 december 2023 werd de facturatie warme maaltijden aan huis overgeheveld naar het Zorgbedrijf. Er werd een prijsverhoging voorgelegd. Burgers met een verhoogde tegemoetkoming kunnen een korting genieten van 25% op de nieuwe prijs. In het nieuwe reglement voor het Zorgbedrijf werd deze bepaling algemeen ingeschreven. Om dit recht echter te bepalen moet het reglement uitgebreid worden met de modaliteiten op welke wijze de burger dit recht kan openen.

De algemeen vergadering van het Zorgbedrijf Klein-Brabant dient het reglement warme maaltijden aan huis, lokaal dienstencentrum, Zorgbedrijf Klein-Brabant campus Puurs opnieuw vast te stellen.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:
Bevoegdheidsgrond
• de statuten van Zorgbedrijf Klein-Brabant, gewijzigd door de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf op 16 oktober 2023;
• het huishoudelijk reglement van Zorgbedrijf Klein-Brabant, goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Bestuur van 5 oktober 2023;

Feiten, context en argumentatie

De gebruikers van de warme maaltijden werden op de hoogte gesteld via een brief van de nieuwe wijzigingen. Hierin legden wij uit dat de burgers zelf een attest aan het onthaal van het lokaal bestuur diende te bezorgen (aan de balies of digitaal). Enerzijds werd de prijsverhoging aangekondigd en de mogelijke reductie. Anderzijds werd de burger in de brief op de hoogte gesteld dat de facturatie zal gebeuren vanuit het zorgbedrijf. Het nieuwe rekeningnummer werd vermeld opdat de gebruiker niet ten onrechte zou denken misleid te worden via phishing. Voor januari werden nog de oude tarieven gehanteerd bij de facturatie door het zorgbedrijf zodat gebruikers de tijd hadden om eventueel hun maaltijden op te zeggen. Er werden uiteindelijk geen maaltijden expliciet opgezegd.

Op 29 februari hadden wij 46 attesten ontvangen, via de gegevens van de IVAREM-lijst weten wij dat er meer rechthebbenden kunnen zijn. Daarom werd met de facturatie van februari (week van 18 maart) een begeleid schrijven met de facturen verstuurd om gebruikers nogmaals attent te maken op de mogelijke reductie.

Uit het verzamelen van de attesten en de vergelijking met de IVAREM-lijst kunnen wij concluderen dat de lijst niet volledig is. Dit zal te wijten zijn aan het feit dat de opgevraagde lijst bij CIPAL/Schaubroek op basis van het hoofd van het gezin en belastingplichtige is. Het gebruik van de IVAREM-lijst voor het Zorgbedrijf is juridisch gezien niet mogelijk. Volgens de GDPR-regeling kan deze info vanuit Gemeente en OCMW niet door een andere juridische entiteit zoals het Zorgbedrijf gebruikt worden. Wij zijn aldus verplicht een bewijs van de verhoogde tegemoetkoming aan de gebruiker te vragen. Het opvragen van een attest/verklaring bij de aanvraag van de warme maaltijd en jaarlijks hernieuwen is aldus een correctere werkwijze.

Op basis van deze argumenten werd het reglement herwerkt met punt 5 om te bepalen op welke wijze de burger dient aan te tonen of hij al dan niet recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming en dus bijgevolg de reductie van 25%.

Tenslotte wordt in het reglement ook toegevoegd dat bij het verlies op het recht op verhoogde tegemoetkoming dit moet meegedeeld worden aan het zorgbedrijf zodat de reductie niet onterecht wordt toegepast.

Financiële weerslag

De bedragen werden opgenomen in de nieuwe meerjarenplanning.
Budgetsleutel : 25-1201A01/0946-00/70001001/WZC/RVB/IP-GEEN (verkoop klaargemaakte maaltijden aan huis)

Besluit

Enig artikel: De algemene vergadering van het Zorgbedrijf Klein-Brabant stelt onderstaand reglement warme maaltijden aan huis, lokale dienstencentra, Zorgbedrijf Klein-Brabant campus Puurs vast:

Artikel 1. Doel

Het Zorgbedrijf Klein-Brabant biedt maaltijden aan gebruikers die:

- 60 jaar zijn of ouder;

- jonger zijn dan 60 jaar en omwille van hun gezondheidstoestand en/of sociale omstandigheden hun maaltijd niet zelfstandig kunnen bereiden en/of opwarmen;

De maaltijden worden aangeboden aan huis, in de lokale dienstencentra en in het Zorgbedrijf Klein-Brabant campus Puurs.

Op deze wijze wil het Zorgbedrijf Klein-Brabant preventief bijdragen aan een gezonde voeding voor de gebruikers met een zorgnood met als doel zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.

Artikel 2. Doelgroep

Komen in aanmerking voor:

2.1 Warme maaltijden aan huis:

- De inwoners van Puurs-Sint-Amands die 60 jaar of ouder en gedomicilieerd zijn in Puurs-Sint-Amands of feitelijk wonen in deze gemeente;

- De inwoners van Puurs-Sint-Amands die jonger zijn dan 60 jaar indien zij omwille van hun gezondheidstoestand en/of sociale omstandigheden hun maaltijd niet zelfstandig kunnen bereiden en/of opwarmen, zoals blijkt uit een sociaal onderzoek van de thuiszorgcoördinator;

2.2 Warme maaltijden in de lokale dienstencentra:

- Gebruikers van de lokale dienstencentra en aan de leeftijdsvoorwaarden voldoen;

- Gebruikers die jonger zijn dan 60 of niet-inwoner maar regelmatige gebruiker van de dienstverlening van het dienstencentrum;

2.3 Warme maaltijden Zorgbedrijf Klein Brabant campus Puurs:

- De inwoners van Puurs-Sint-Amands die 60 jaar of ouder zijn;

- De inwoners van Puurs-Sint-Amands die jonger dan 60 jaar zijn, indien zij omwille van hun gezondheidstoestand en/of sociale omstandigheden hun maaltijd niet zelfstandig kunnen bereiden en/of opwarmen, zoals blijkt uit  een sociaal onderzoek  van de thuiszorgcoördinator;

- Bewoners van de groep assistentiewoningen;

Artikel 3. Voorwaarden

3.1. Warme maaltijden:

§1 De warme maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert exclusief dranken. In het Zorgbedrijf Klein-Brabant campus Puurs (cafetaria) wordt water voorzien bij de maaltijd. Ook in de lokale dienstencentra staat een waterfontein ter beschikking.

§2. Organisatie dienstverlening:

De dagen waarop de gebruiker een maaltijd wenst, kunnen vrij gekozen worden. Omwille van distributiebeperkingen kan op sommige dagen een wachtlijst worden aangelegd.

Warme maaltijden aan huis worden geleverd van maandag tot en met zaterdag (uitgezonderd feestdagen). Indien er ook nood is om maaltijden op zondag te verkrijgen, zal de thuiszorgcoördinator op huisbezoek komen om hiervoor een oplossing zoeken. De maaltijden worden geleverd tussen 10.30u en 13.15u. Gebruikers ontvangen wekelijks een menu.

Warme maaltijden in de lokale dienstencentra kunnen ter plaatse genuttigd worden in de cafetaria op weekdagen (van maandag tot vrijdag, uitgezonderd sluitingsdagen) tussen 12.00u en 13.00u.

Warme maaltijden in het Zorgbedrijf Klein-Brabant campus Puurs kunnen ter plaatse (cafetaria) genuttigd worden van maandag tot en met zaterdag tussen 11.30u en 12.30u.

§3. Allergieën of voedselintoleranties dienen doorgegeven te worden zodat hiermee rekening kan gehouden worden. Verdere informatie omtrent allergenen en de hierbij horende wetgeving kan bekomen worden via keuken@zorgbedrijf.klein-brabant.be of telefonisch via het nummer 03 203 27 00.

§4. De gebruikers kunnen vragen vlees te snijden of te vermalen.

3.2. Levering

§1. De maaltijden worden warm geleverd en voldoen aan de hygiënische en kwalitatieve normen (HACCP-normen).

§2. Materiaal:

Na de bedeling dient de gebruiker het uitgeleende materiaal volledig schoon te maken en klaar te zetten zodat bij de volgende maaltijdbedeling het geheel kan meegenomen worden. Bij verlies, diefstal en/of eventuele beschadiging zal een schadevergoeding worden gevraagd afhankelijk van het beschadigd materiaal. De aankoopprijs van het vervangend materiaal zal worden aangerekend. Bij opstart van de dienstverlening ontvangt de gebruiker een overzicht van de bedragen van de aankoopprijs van de materialen. Alle materialen worden uitsluitend gebruikt voor het leveren van maaltijden en mogen om geen enkele reden voor andere doeleinden aangewend worden. Bij stopzetting wordt het leeggoed binnen 3 kalenderdagen terugbezorgd door de gebruiker, diens familie of mantelzorger.

§3. Bij afwezigheid van de gebruiker wordt de maaltijd niet afgeleverd.

§4. Als de woning van de gebruiker door tijdelijke wegwerkzaamheden of festiviteiten niet bereikbaar is, zal de keukenmanager telefonisch of persoonlijk via de bedeler contact opnemen en samen met de gebruiker naar een oplossing zoeken.

Woningen worden niet betreden als een hond vrij rondloopt. Als de gebruiker zich hier niet aan houdt, behoudt het Zorgbedrijf Klein-Brabant zich het recht voor de dienstverlening stop te zetten na advies en beslissing van het directiecomité Zorgbedrijf Klein-Brabant.

Artikel 4. Bedragen

§1. Een warme maaltijd aan huis wordt aangeboden aan 13 euro, een tweede maaltijd op hetzelfde adres aan 11 euro.

§2. Een warme maaltijd voor een gebruiker van het lokaal dienstencentrum of buurtbewoner van 60 jaar of ouder wordt aangeboden aan de prijs van 11 euro. Indien men jonger is dan 60 jaar of niet-inwoner is, maar regelmatig gebruik maakt van de dienstverlening van het dienstencentrum bedraagt de prijs 13 euro.

§3. Een warme maaltijd in het Zorgbedrijf Klein Brabant campus Puurs (in de ontmoetingsruimte of refter in groep) wordt aangeboden aan 11 euro.

§4. Bewoners van een assistentiewoning op de beide campussen van het Zorgbedrijf die hun maaltijd in hun flat wensen te gebruiken, betalen dezelfde prijs als de maaltijden aan huis: eerste maaltijd aan 13 euro, maaltijd voor tweede persoon woonachtig in dezelfde flat 11 euro.

§5. Voor bewoners met een verhoogde tegemoetkoming wordt een korting op de maaltijdprijzen voorzien van 25%.

 Artikel 5. Korting

5.1 Bestaande gebruikers

De gebruiker dient in januari (uiterlijk 31/1) van elk kalenderjaar een kopie van het attest/de verklaring voor te leggen, waaruit blijkt dat hij gerechtigd is op een verhoogde tegemoetkoming. Het attest/de verklaring dient minstens met vermelding van een startdatum en bij voorkeur ook vermelding van een einddatum.

De korting wordt toegekend tot en met december van het betrokken jaar. Bij gebrek aan afgifte van het attest/de verklaring in januari wordt de regeling onder 5.2 toegepast.

5.2. Nieuwe gebruikers

De korting wordt toegekend vanaf de eerstvolgende maand na de afgifte van het attest/de verklaring m.b.t. de verhoogde tegemoetkoming en geldt tot en met december van het betrokken kalenderjaar.

5.3. Stopzetting korting

De gebruiker is verplicht om het Zorgbedrijf onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen indien zijn recht op verhoogde tegemoetkoming is stopgezet.

5.4. Sanctie

Indien aan de gebruiker onterecht een korting werd toegekend, rekent het Zorgbedrijf retroactief 25% van het tarief per warme maaltijd aan voor de periode waarin de gebruiker geen recht had op een korting, in het bijzonder wanneer de gebruiker niet de verplichte kennisgeving heeft gedaan van de stopzetting van het recht op verhoogde tegemoetkoming of bij fraude.

Artikel 6. Procedure

6.1. Aanvragen

Aanvragen dienen minstens 1 werkdag op voorhand te gebeuren bij voorkeur via het elektronisch aanvraagformulier op de website www.puurs-sint-amands.be. De aanvragen kunnen eveneens telefonisch, per e-mail of ter plaatse gebeuren via onderstaande coördinaten:

- Gemeentehuis Puurs, tel. 03 203 27 00, info@puursam.be;

- Zorgbedrijf Klein-Brabant campus Puurs, tel. 03 203 27 00, info@puursam.be;

- Oud-gemeentehuis en Sociaal Huis Sint-Amands, tel. 03 203 27 00, info@puursam.be;

- LDC de Nieuwe Ark, Kerkstraat 34, tel. 03 203 27 73, dienstencentra@puursam.be;

- LDC Paepenheide, Beenhouwerstraat 3, tel. 03 203 27 74, dienstencentra@puursam.be;

6.2. Formulieren die bij de aanvraag dienen gevoegd te worden:

1) Informatieblad:

Bij aanvang van onze dienstverlening wordt de gebruiker gevraagd zijn/haar persoonlijke gegevens en contactpersonen op een informatieblad in te vullen. Dit laat het Zorgbedrijf Klein-Brabant toe om de gebruiker of zijn/haar contactpersoon in bepaalde omstandigheden telefonisch te bereiken. Bv. indien de bedeler op het afgesproken tijdstip van de bedeling voor een gesloten deur staat of indien een gebruiker in het LDC of in het Zorgbedrijf Klein-Brabant campus Puurs niet komt opdagen. Op deze wijze kan het Zorgbedrijf Klein-Brabant preventief optreden om te achterhalen of de persoon niet onwel is geworden of gevallen is in zijn woning.

2) Doktersattest voor dieetmaaltijden:

Indien een bepaald dieet dient gevolgd te worden, moet een doktersvoorschrift bij de aanvraag gevoegd worden.

3) Attest/verklaring verhoogde tegemoetkoming:

Om in aanmerking te komen voor een korting, zoals bepaald in artikel 4 §5 en artikel 5 van dit reglement, moet een attest/verklaring verhoogde tegemoetkoming (met startdatum en bij voorkeur einddatum) van de mutualiteit bij de aanvraag gevoegd worden dat maximaal 3 maanden oud is.

6.3. Huisbezoeken:

Wanneer gebruikers niet aan de leeftijdsvoorwaarde voldoen of voor zondag nood hebben aan een maaltijd zal tijdens een huisbezoek van de thuiszorgcoördinator bekeken worden welke de best passende dienstverlening is voor de betrokkene. Het sociaal verslag wordt voorgelegd aan het directiecomité.

6.4. Stopzetting, afwezigheid of wijzigingen:

§1. Een geplande stopzetting, afwezigheid of een wijziging dient minstens 1 werkdag op voorhand gemeld te worden. Dit kan op verschillende manieren: persoonlijk aan de maaltijdbedeler, via het gemeentehuis en het Zorgbedrijf Klein-Brabant campus Puurs, het Oud-gemeentehuis en Sociaal Huis van Sint-Amands of de lokale dienstencentra op bovenstaande coördinaten (zie artikel 6.1.).

§2. Een plotse of onvoorziene afwezigheid dient gemeld te worden vóór 10.00u van diezelfde dag. Bij gebrek daaraan wordt de bestelde maaltijd aangerekend. Op werkdagen kan deze melding gebeuren via het algemeen telefoonnummer van het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands 03 203 27 00.

§3. Voor maaltijden die op zaterdag geleverd worden, dient de plotse of onvoorziene afwezigheid rechtstreeks gemeld te worden aan de keuken via het telefoonnummer 03 890 15 35 (keuken Zorgbedrijf Klein-Brabant campus Puurs)

Artikel 7. Facturatie

Iedere gebruiker ontvangt een maandelijks factuur van het Zorgbedrijf Klein-Brabant aangaande de geleverde maaltijden. De eventuele schadevergoeding verschuldigd volgens artikel 3.2, §2 bij verlies, diefstal of beschadiging van materialen, wordt eveneens verrekend via de factuur. Bij niet betaling van de facturen kan de levering van maaltijden stopgezet worden.

Artikel 8. Vragen, opmerkingen of klachten

Vragen, opmerkingen of klachten kunnen telefonisch, maar bij voorkeur elektronisch via het meldingsformulier gemeld worden. Dit meldingsformulier wordt ter beschikking gesteld op de website www.puurs-sint-amands.be. Tijdens kantooruren kan men, voor klachten ook terecht in het gemeentehuis en Zorgbedrijf Klein-Brabant campus Puurs, het Oud-gemeentehuis en Sociaal Huis van Sint-Amands of de lokale dienstencentra op bovenstaande coördinaten (zie artikel 6.1).

Artikel 9. Goedkeuring en inwerkingtreding

Het reglement warme maaltijden aan huis, lokale dienstencentra, Zorgbedrijf Klein-Brabant campus Puurs zoals vastgesteld door de algemene vergadering van het Zorgbedrijf Klein-Brabant op 19 december 2023 wordt met ingang van 29 april 2024 opgeheven.

Dit reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering van Zorgbedrijf Klein-Brabant van 29 april 2024 en treedt in werking op 30 april 2024.

De werking van dit reglement wordt geëvalueerd indien de nood zich voordoet.

Dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.