Terug
Gepubliceerd op 01/02/2024

Besluit  Gemeenteraad

ma 29/01/2024 - 20:00

Retributie voor afgifte van administratieve stukken en het leveren van administratieve prestaties - Vaststelling

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Anne De Ron, Sophie Van Praet, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Patrick Pauwels, Guido Cools, Heiko Van Muylder, Luk Ceurvelt, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Hilde Waumans, Nilüfer Yürük, Liliane Mariën, Robbe Cooremans, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Lavinia De Maeyer
Aanleiding

De gemeenteraad heeft in vergadering van 19 december 2022 de retributies voor afgifte van administratieve stukken en het leveren van administratieve prestaties vastgesteld. 

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14° en artikel 177;

Toepasselijke regelgeving 

 • De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
 • Het Besluit van de Vlaamse regering betreffende het vastgoedinformatieplatform, zoals goedgekeurd op 22 december 2023; 
Feiten, context en argumentatie

Sedert 31 oktober 2022 is de gemeente Puurs-Sint-Amands, als pilootgemeente, aan de slag met het Vastgoedinformatieplatform (VIP). Vanaf 1 januari 2024 wordt het gebruik van het platform decretaal verplicht voor alle steden en gemeenten en vanaf 1 februari 2024 ook voor alle aanvragers.

De retributie die door de aanvrager zal dienen te worden betaald, zal bestaan uit deels de gemeentelijke retributie, deels uit een platformretributie bepaald door de Vlaamse Overheid. 

De volledige retributie wordt geïnd door Athumi, zijnde het Vlaams Datanutsbedrijf (EVA van de Vlaamse overheid), waardoor onder andere artikel 7 van huidig retributiereglement dient aangepast te worden. Het gemeentelijk deel zal periodiek (maandelijks) worden doorgestort naar de gemeente. M.b.t. deze retributie dienen ook nieuwe vrijstellingen voorzien te worden in artikel 6 van dit reglement.

Een tweede aanpassing betreft de retributie op afgifte van een identiteitsbewijs aan niet-Belgische kinderen (-12 jaar).

Veel -12 jarigen beschikken over een kids-ID. Gezinnen hebben een kids-ID nodig om met hun kinderen te reizen binnen Europa of om Europa binnen te komen. Voor Belgische kinderen is deze ID al langer elektronisch, maar voor niet-Belgische kinderen ging het om een papieren kaart. Deze papieren kaartjes werden aangemaakt door de gemeente. Daarom werd er destijds geopteerd voor een extra bijdrage van 1 euro. De elektronische kids-ID voor niet-Belgische kinderen gaan vanaf 15 januari 2024 aangemaakt worden door de FOD Binnenlandse zaken. Daarom wordt voorgesteld om geen extra kosten meer aan te rekenen naar analogie met de elektronische kids-ID voor Belgische kinderen.

Een derde aanpassing betreft het toevoegen van dringende aanvragen identiteitsbewijzen van niet-Belgische kinderen: tarief FOD + 0 euro en het verwijderen van zeer dringende aanvragen van elektronische vreemdelingenkaarten aan niet-Belgen (twee werkdagen) tarief FOD + 1,5 euro wegens niet langer voorzien door de FOD.

Een vierde aanpassing betreft het weglaten van de leveringstermijnen daar deze regelmatig worden aangepast door de FOD Binnenlandse Zaken.

Een vijfde aanpassing betreft het toevoegen van super spoedprocedure < 18 jaar: tarief FOD + 0 euro en super spoedprocedure > of = 18 jaar: tarief FOD + 5 euro.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement voor afgifte van administratieve stukken en het leveren van administratieve prestaties opnieuw vast te stellen met ingang van 1 februari 2024.

Financiële weerslag

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Anne De Ron, Sophie Van Praet, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Patrick Pauwels, Guido Cools, Heiko Van Muylder, Luk Ceurvelt, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Hilde Waumans, Nilüfer Yürük, Liliane Mariën, Robbe Cooremans, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Anne De Ron, Sophie Van Praet, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Inge Faes, Patrick Pauwels, Heiko Van Muylder, Luk Ceurvelt, Els Knoops, Antoaneta Ciuca, Hilde Waumans, Nilüfer Yürük, Robbe Cooremans
Tegenstanders: Peter Lemmens, Liliane Mariën
Onthouders: Jan Van Camp, Guido Cools, Peggy Seeuws, Linda Caluwaerts
Resultaat: Met 22 stemmen voor, 2 stemmen tegen, 4 onthoudingen
Besluit

Artikel 1: Opheffing

Het gemeenteraadsbesluit van 19 december 2022 van Puurs-Sint-Amands inzake de vaststelling van de retributies voor afgifte van administratieve stukken en het leveren van administratieve prestaties wordt opgeheven vanaf 1 februari 2024.

Artikel 2: Heffingstermijn - belastbaar feit

Voor een termijn van 1 februari 2024 tot en met 31 december 2025 worden gemeentelijke retributies gevestigd voor het afleveren van allerhande administratieve stukken en het leveren van administratieve prestaties door de gemeente.

Artikel 3: Definities

Onder volgend begrip wordt verstaan:

 • attest van immatriculatie: dit is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers, die toekomen in België zonder visum D of zonder  asielaanvraag. Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.
 • Vastgoedinformatieplatform (VIP): elektronisch informatiesysteem om vastgoedinformatie te ontsluiten, samen te voegen en ter beschikking te stellen.

Artikel 4: Retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het administratief stuk of prestatie vraagt of aan wie het gevraagde stuk wordt uitgereikt.

Artikel 5: Tarieven

De retributies worden als volgt vastgesteld:

Op administratieve stukken:

5.1. Op afgifte van elektronische identiteitskaarten aan Belgen

 • nieuwe kaart, vernieuwing of vervanging: tarief FOD + 1,5 euro
 • voor dringende aanvragen: tarief FOD + 1,5 euro
 • voor zeer dringende aanvragen: tarief FOD + 1,5 euro

5.2. Op afgifte van elektronische vreemdelingenkaarten aan niet-Belgen

 • nieuwe kaart, vernieuwing of vervanging: tarief FOD + 1,5 euro
 • voor dringende aanvragen: tarief FOD + 1,5 euro

5.3. Op afgifte van een kids-ID aan Belgische kinderen (-12 jaar)

 • nieuwe kaart, vernieuwing of vervanging: tarief FOD + 0 euro
 • voor dringende aanvragen: tarief FOD + 0 euro
 • voor zeer dringende aanvragen: tarief FOD + 0 euro

5.4. Op afgifte van een identiteitsbewijs aan niet-Belgische kinderen (-12 jaar)

 • nieuwe kaart, vernieuwing of vervanging: tarief FOD + 0 euro
 • voor dringende aanvragen: tarief FOD + 0 euro

5.5. Op afgifte van paspoorten

 • gewone procedure < 18 jaar: tarief FOD + 0 euro
 • gewone procedure > of = 18 jaar: tarief FOD + 5 euro
 • spoedprocedure < 18 jaar: tarief FOD + 0 euro
 • spoedprocedure > of = 18 jaar: tarief FOD + 5 euro
 • super spoedprocedure < 18 jaar: tarief FOD + 0 euro
 • super spoedprocedure > of = 18 jaar: tarief FOD + 5 euro

5.6. Op afgifte van reistitels (voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen)

 • gewone procedure < 18 jaar: tarief FOD + 0 euro
 • gewone procedure > of = 18 jaar: tarief FOD + 3 euro
 • spoedprocedure < 18 jaar: tarief FOD + 0 euro
 • spoedprocedure > of = 18 jaar: tarief FOD + 3 euro

5.7. Op afgifte attest van immatriculatie:

 • nieuwe kaart, vernieuwing of vervanging: tarief FOD + 0,80 euro

5.8. Op afgifte van rijbewijzen

 • gewone procedure: nieuw of voorlopig rijbewijs: tarief FOD + 5 euro 
 • internationale rijbewijzen: tarief FOD + 5 euro

5.9. Op afgifte van trouwboekje:

 • trouwboekje: 25 euro
 • registratie van wettelijk samenwonenden: 10 euro
 • beëindiging van wettelijk samenwonenden: 10 euro

5.10. Op afgifte van slachtbewijzen:

 • slachtbewijzen: 10 euro     

5.11. Bij afleveren van de vergunning tot wijziging voornaam:

 • gewone voornaamswijziging: 50 euro
 • voornaamswijziging transgender: 5 euro
 • voornaamswijziging vreemdeling zonder officiële voornaam die de Belgische nationaliteit aanvragen/hebben: 0 euro

Wanneer de gevraagde administratieve stukken per post dienen overgemaakt te worden, worden de  verzendingskosten aan de retributie toegevoegd. Deze bijkomende kosten dienen bij de aanvraag te worden betaald.

Op administratieve prestaties:

5.12.  Voor het maken van fotokopieën:

 • A4 formaat zwart/wit: 0,10 euro
 • A4 formaat kleur: 0,50 euro
 • A3 formaat zwart/wit: 0,20 euro
 • A3 formaat kleur: 1 euro
 • planafdruk: 8 euro de lopende meter

Een recto verso kopie wordt als twee kopieën beschouwd. 

5.13. Het afleveren van een uittreksel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden:

 • 30 euro per aanvraag

5.14. Verstrekken van inlichtingen die gepaard gaan met:

 • opzoekingswerk over onroerende goederen (product Vastgoedinlichtingen, zoals vermeld in hoofdstuk 8 van het Vastgoedinformatieplatform (VIP)-decreet): 110 euro per kadastraal perceel. Daarbovenop komt het bedrag van de platformretributie of platformvergoeding, zoals vastgelegd in het Vastgoedinformatieplatform (VIP)-decreet.  
 • ander opzoekingswerk: 25 euro per uur aan opzoekingswerk

5.15. Bij voltrekking van een huwelijk:

 • tijdens kantooruren op weekdag: 25 euro
 • op zaterdagvoormiddag: 50 euro

5.16. Bij afgifte van conformiteitsattest:

 • 62,50 euro voor een zelfstandige woning;
 • 62,50 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 12,50 euro per kamer, met een maximum van 1.250  euro per gebouw;
 • Een kwaliteitsvolle woongelegenheid die voldoet aan de volgende twee voorwaarden: 0 euro

a. niet ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard is op datum van aanvraag,

b. bij controle minder dan 9 strafpunten behaalt, gemeenschappelijke delen inbegrepen;

 • Voor woningen waarvoor de aanvrager een erkend sociaal verhuurkantoor is als toekomstige of effectieve onderverhuurder: 0 euro

Artikel 6: Vrijstellingen

§1. Van de retributies worden vrijgesteld: 

 • de stukken die kosteloos moeten afgeleverd worden krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening kosteloos door de gemeente;
 • de afgifte van stukken welke krachtens een wet, een koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente onderworpen is. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste gemeenten ambtshalve toekomen volgens tarieven gevoegd bij de wet op de consulaire- en kanselarijrechten;
 • de stukken welke aan behoeftige personen worden afgeleverd; de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk;
 • geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de NMBS, VVM De Lijn en de openbare autobusdiensten;
 • de adresaanvragen en aanvragen om inlichtingen, uitgaande van gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke overheden, openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen van openbaar nut, indien er voor die vragen een wettelijke rechtsgrond bestaat;
 • de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs categorie A3, A, B, B+E en G (groep 1) om medische redenen.

§2: Van de retributies in het kader van het Vastgoedinformatieplatform (VIP)-decreet worden vrijgesteld:

 • externe overheden; een overheidsinstantie als vermeld in artikel I.3, 8°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 • Vlaamse instanties, als vermeld in artikel 2, 14°, van het decreet van 2 december 2022; 
 • lokale overheden, als vermeld in artikel I.3, 5°, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018; 
 • gerechtelijke overheden; 
 • hulpverleningszones als vermeld in het koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones; 
 • politiezones als vermeld in artikel 9 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.

Artikel 7: Wijze van inning

§1. De retributies moeten contant betaald worden bij de aanvraag of uiterlijk bij het afleveren van de stukken of het leveren van de administratieve prestaties.

§2. M.b.t. de retributies die geheven worden in het kader van het Vastgoedinformatieplatform (VIP)-decreet, staat Athumi in voor de inning van deze retributies en dit conform artikel 21 van het Vastgoedinformatieplatform (VIP)-decreet via het Vastgoedinformatieplatform (VIP) in naam en voor rekening van de gemeente. Deze retributies worden periodiek (maandelijks) integraal doorgestort aan de gemeente voor alle aangevraagde producten.  

Artikel 8: Invordering

Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat betreft het betwiste gedeelte. De invordering van het niet-betwist gedeelte zal door middel van een dwangbevel, voorzien in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur, geschieden.

Artikel 9: Inwerkingtreding en bekendmaking

Dit retributiereglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 januari 2024, treedt in voege op 1 februari 2024 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.