Terug
Gepubliceerd op 17/12/2020

Besluit  Raad van bestuur AGB

ma 14/12/2020 - 20:10

Meerjarenplanaanpassing (1) 2020 -2025 Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands - Vaststelling

Aanwezig: Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Els De Smedt, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Helena Lejon

Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld door Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amandsop 16 december 2019, krijgt nu een eerste aanpassing teneinde de kredieten van 2020 in lijn te brengen met de realiteit, het resultaat van de jaarrekening 2019 te verwerken en de kredieten voor het budgetjaar 2021 vast te stellen.  Een dergelijke aanpassing moet omwille van deze redenen minstens één keer per jaar plaatsvinden. In 2020 is hiertoe nog een bijkomend motief aanwezig, namelijk de impact van de coronacrisis op de werking en financiën van het autonoom gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands.

Aanleiding

Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld door Raad van Bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands op 16 december 2019, krijgt nu een eerste aanpassing teneinde de kredieten van 2020 in lijn te brengen met de realiteit, het resultaat van de jaarrekening 2019 te verwerken en de kredieten voor het budgetjaar 2021 vast te stellen.  Een dergelijke aanpassing moet omwille van deze redenen minstens één keer per jaar plaatsvinden. In 2020 is hiertoe nog een bijkomend motief aanwezig, namelijk de impact van de coronacrisis op de werking en financiën van het autonoom gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

  • De Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Puurs op 12 september 2013;

Toepasselijke regelgeving 

  • het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 242, 249 tot en met 259;
  • Het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2005 tot oprichting van het AGB Puurs;
  • Het gemeenteraadsbesluit en het besluit van de raad van bestuur van AGB Puurs van 12 september 2013 waarin de statuten werden goedgekeurd met ingang van 1 januari 2014 en latere wijzigingen;
  • De statuten van AGB Puurs, meer bepaald de artikelen 13 en 14 die de bevoegdheidsverdeling binnen het AGB Puurs regelen;
  • Het reglement van inwendige orde van AGB Puurs, meer bepaald artikel 1 dat de bevoegdheden van de raad van bestuur verder specifieert;
  • De vernieuwde statuten zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 29 juni 2020;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC;
  • Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
  • Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
Feiten, context en argumentatie

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005 bepalen dat de besturen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan moet het meerjarenplan worden aangepast om de kredieten voor 2021 vast te stellen. Dat betekent dat de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 aan de Raad van Bestuur wordt voorgelegd om de ramingen uit het initiële meerjarenplan te herzien, de kredieten voor 2021 en ook de nodige aanpassingen aan de kredieten voor 2020 vast te stellen.

Enige bijkomend gegeven met verregaande effecten op onze samenleving, omgeving, economie, en in het bijzonder ook op de werking van het lokaal bestuur, is de Covid19-pandemie die in 2020 lelijk huishield. Specifiek voor het autonoom gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands gaf de crisis aanleiding tot de sluiting van de vrijetijdsinfrastructuur tijdens de eerste en tweede lockdown en de afgelasting van de culturele voorstellingen en sportactiviteiten. De gevolgen en effecten van deze crisis die ook nog in 2021 te voelen zullen zijn, hebben we beschreven in een apart document en toegevoegd aan de bestaande documentatie.

Het autonoom gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands maakt deel uit van het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands. De gemeente Sint-Amands had geen AGB en bijgevolg is het AGB Puurs als entiteit blijven voortbestaan, in de vernieuwde statuten zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 29 juni 2020, werd de naam wel aangepast naar Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands. 

Het AGB Puurs stond binnen de gemeente Puurs in voor de exploitatie van de sporthallen, voetbalinfrastructuur, CC Binder en het bedrijvencentrum Sociaal Huis.

In 2019 heeft externe consultant PWC de mogelijkheden onderzocht om de Sint-Amandse vrijetijdsinfrastructuur ook te gaan exploiteren via het AGB, net zoals de Puurse infrastructuur, dit met het oog op een uniform beheer, gelijke fiscale behandeling en identieke uitbatingsvoorwaarden (huishoudelijke en tariefreglementen).  Voor de gebruiker wordt alles duidelijker en eenvoudiger.  Voor de organisatie houdt dit efficiëntie- en schaalvoordelen in. 

Daarnaast werd ook onderzocht om bijkomende exploitaties in het autonoom gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands onder te brengen, indien financieel-fiscaal opportuun en teneinde de meerwaarde van het autonoom gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands binnen het lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands nog te vergroten en te verzekeren naar de toekomst toe. 

Dit heeft in de loop van 2020 tot verschillende acties geleid die niet waren voorzien in het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025.  De effecten worden verwerkt in de voorliggende eerste aanpassing van het meerjarenplan.

Besluit

Artikel 1: De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands stelt de meerjarenplanaanpassing (1) 2020-2025 vast volgens de onderliggende beleidsrapporten (strategische nota, financiële nota en toelichting).

Artikel 2: De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands stelt de gewijzigde kredieten 2020 vast.

Artikel 3: De raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands stelt de kredieten 2021 vast.

Artikel 4: Het rapport wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands ter goedkeuring.