Terug
Gepubliceerd op 30/06/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 28/06/2021 - 20:00

Jaarrekening 2020 Gemeente Puurs-Sint-Amands - Vaststelling

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Aanleiding

Op 16 december 2019 stelde de raden het meerjarenplan 2020-2025 vast. Voor 30 juni 2021 moeten de OCMW- en gemeenteraad de jaarrekening over het boekjaar 2020 vaststellen.

Nadat de boekhouding werd afgesloten en de nodige controles werden uitgevoerd, heeft de financiële dienst (in samenwerking met het managementteam voor het beleidsmatig luik) het ontwerp van de jaarrekening opgemaakt.

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen eerst elk over hun deel van de gezamenlijke jaarrekening. Daarna keurt de gemeenteraad het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed. Daardoor stelt de gemeenteraad de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het OCMW definitief vast en kan de gemeente ze voor goedkeuring bezorgen aan de toezichthoudende overheid.

Het beleidsmatig onderdeel van de jaarrekening m.b.t. interne organisatie is opgemaakt volgens het stramien van de Leidraad Organisatiebeheersing van Audit Vlaanderen en vormt meteen ook de rapportering van de algemeen directeur inzake organisatiebeheersing 2020, waarvan de raad gevraagd wordt kennis te nemen.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40, 41 en 249;

Toepasselijke regelgeving

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 260 en 261;
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen;
 • Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2018, met ingang van 1 januari 2020, tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen;
 • Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;
 • Het besluit van de OCMW-raad van 28 juni 2021 betreffende de vaststelling van de jaarrekening 2020 betreffende aspecten die binnen haar bevoegdheden vallen;
Feiten, context en argumentatie

Voor het financiële boekjaar 2020 werd het ontwerp van jaarrekening opgesteld. Dit ontwerp omvat de volgende documenten: de beleidsnota, de financiële nota en de toelichting.

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Inge Faes, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet
Onthouders: Peter Lemmens, Jan Van Camp, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey
Resultaat: Met 20 stemmen voor, 9 onthoudingen
Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad Puurs-Sint-Amands stelt de jaarrekening 2020 vast voor de aspecten in de onderliggende beleidsrapporten (beleidsnota, financiële nota en toelichting) die binnen haar bevoegdheden vallen.

Artikel 2: Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met de volgende saldi:

 • Budgettaire resultaat van het boekjaar:  -2.939.495 euro
 • Gecumuleerde budgettair resultaat vorig boekjaar:  8.382.754 euro
 • Beschikbaar budgettair resultaat: 5.443.259 euro
 • Autofinancieringsmarge: 6.172.221 euro
 • Balanstotaal: 172.746.418
 • Overschot van het boekjaar: 6.169.104

Artikel 3: De gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands stelt de jaarrekening 2020 in zijn geheel vast.