Terug
Gepubliceerd op 01/03/2023

Besluit  Gemeenteraad

ma 27/02/2023 - 20:00

Reglement bebloemingswedstrijd - Vaststelling

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Anne De Ron, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Heiko Van Muylder, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Hilde Waumans, Nilüfer Yürük, Liliane Mariën, Raoul Paridaens
Aanleiding

Mensen voelen zich veiliger en gelukkiger in propere en groene omgevingen. Wanneer deze nog opgefrist worden door kleurige bloemen is de beleving nog een stuk beter. Zelf zet de gemeente straten en pleinen in de bloemen met bloembakken, bloemenmanden en bloementorens. 
In het verleden organiseerde de gemeente een wedstrijd om de bewoners aan te zetten de straten nog meer op te fleuren.

De gemeente wil dit initiatief hernemen. 

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41;

 

Feiten, context en argumentatie

Bedoeling is om vanaf dit jaar een bebloemingswedstrijd te organiseren, waaraan bewoners en bedrijven van Puurs-Sint-Amands kunnen deelnemen. De eerste 50 inschrijvers mogen meedingen. Zij kiezen één van de vier categorieën waaraan zij zullen deelnemen. De wedstrijd wordt gehouden in de periode van 15 april tot en met 15 september. Tijdens deze periode gaat een onafhankelijke jury twee keer langs bij alle deelnemers en wordt er gequoteerd op een aantal criteria. De winnaars van deze wedstrijd zijn de drie hoogst gerangschikten binnen elke categorie. Zij zullen een prijs in de wacht slepen. In het najaar wordt een officiële prijsuitreiking georganiseerd waarvoor de pers zal uitgenodigd worden. 

De voorwaarden van deze wedstrijd worden in een reglement opgenomen. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit reglement goed te keuren.  

Financiële weerslag

Budgetsleutel waarop de prijzen worden verrekend: 0680-61300270

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Anne De Ron, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Heiko Van Muylder, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Hilde Waumans, Nilüfer Yürük, Liliane Mariën, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Anne De Ron, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Heiko Van Muylder, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Hilde Waumans, Nilüfer Yürük, Liliane Mariën
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad stelt onderstaand reglement bebloemingswedstrijd vast: 

Artikel 1. Doel

De gemeente Puurs-Sint-Amands organiseert een bebloemingswedstrijd op haar grondgebied met als doel het opwaarderen en opfleuren van het straatbeeld door tuin- en gevelaanleg op privaat domein. Levende bloemen en planten zijn niet alleen een meerwaarde voor de buurt, maar ook voor insecten, vogels en andere dieren.

Artikel 2. Definities

In dit reglement heeft het onderstaande begrip de ernaast vermelde betekenis:

Geveltuin: de tuin tegen de gevel van een woning of het balkon

Artikel 3. Doelgroep/toepassingsgebied

§1. Kunnen deelnemen aan de wedstrijd:

-          Alle natuurlijke personen die hun domicilie hebben in de gemeente Puurs-Sint-Amands;

-          Alle rechtspersonen die hun vestiging hebben in de gemeente Puurs-Sint-Amands;

§2.  Kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd:

-          Woningen/Gebouwen en eigendommen van tuinaannemers en tuinarchitecten;

-          Woningen/Gebouwen en eigendommen van bloemen- en plantenverkopers;

-          Concepten die als imago verlagend of storend kunnen worden aanzien;

Artikel 4. Voorwaarden

Om deel te nemen aan de wedstrijd dient er voldaan te worden aan onderstaande voorwaarden:

-          De tuin of gevel dient aan een openbare weg te grenzen;

-          Het project is nieuw en geeft een duidelijk nieuwe vergroening en kleur aan de omgeving;

-          Er mogen enkel levende bloemen en planten aangewend worden. De deelnemers zijn vrij wat betreft de keuze van de bloemen en planten. Duurzame aanplantingen met meerjarige planten worden aangemoedigd;

-          Deelnemers engageren zich voor een pesticidenloos onderhoud van de tuin;

-          Zich vóór 15 april van het lopende jaar gratis inschrijven;

-          Een affiche te plaatsen voor het raam tussen 15 april en 15 september van het lopende jaar;

-          Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer de inhoud van dit reglement en legt hij zich neer bij de beslissing van de jury;

-          Men dient zich te vergewissen van het feit dat de gemeente het recht heeft om de persoonsgegevens van de winnende deelnemers door te geven aan de pers, kenbaar maakt op de gemeentelijke website met desgewenst een foto;

-          Men dient zich vrij te maken om aanwezig te zijn op de officiële prijsuitreiking.  


Artikel 5. Categorieën

De wedstrijd wordt opgedeeld in onderstaande  categorieën:

 1. Gevels en tegeltuintjes
 2. Kleine voortuinen (max 100m²)
 3. Grote voortuinen (vanaf 100m²)
 4. Omgeving bedrijfsgebouwen en handelspanden

Inschrijven is slechts mogelijk voor één categorie per adres.

Deelname aan de wedstrijd doet geen afbreuk aan het bekomen van noodzakelijke vergunningen en/of toelatingen.

Artikel 6. Procedure

6.1. De oproep:

Via de gemeentelijke communicatiekanalen zal er jaarlijks een oproep voor de deelname aan de bebloemingswedstrijd worden gelanceerd. Bij elke oproep zal er een einddatum van inschrijving worden vermeld.

6.2. De inschrijving:

 1. Het inschrijvingsformulier kan op de website van de gemeente digitaal ingevuld worden
 2. De deelnemer dient duidelijk aan te geven voor welke categorie hij meedoet
 3. Het aantal inschrijvingen wordt beperkt tot de eerste 50 inschrijvingen

6.3. De beoordeling:

 1. De jury, bestaande uit minimum drie onafhankelijke deskundigen, zal twee plaatsbezoeken per categorie plannen tussen 15 mei en 15 september waarbij de deelnemende projecten beoordeeld worden.
 2. Volgende beoordelingscriteria worden gehanteerd door de jury: algemeen beeld, kleur, duurzaamheid, onderhoud en originaliteit.
 3. Er wordt bij iedere rondgang een quotering gegeven door de juryleden.

6.4. De beslissing:

Na afloop van de plaatsbezoeken en de beraadslaging van de jury, worden de eerste drie prijswinnaars per categorie aangeduid. De beslissing van de jury is onherroepelijk.

De winnaars worden door de gemeente op de hoogte gebracht en samen met alle andere deelnemers uitgenodigd voor een officiële prijsuitreiking.

Onderstaande prijzen, uitgereikt via P-bonnen, worden voorzien per categorie:

- 1’ste prijs: € 100

- 2’de prijs: € 75

- 3’de prijs: € 50

De prijzen kunnen enkel worden afgehaald door de deelnemers of hun zijn afgevaardigde . De andere aanwezige deelnemers krijgen een attentie namens de gemeente.

Artikel 7. Goedkeuring en inwerkingtreding

Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad  van 27 februari 2023 en treedt in werking op 15 maart 2023. De werking van dit reglement wordt geëvalueerd indien de nood zich voordoet.

Dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.