Terug
Gepubliceerd op 18/12/2020

Besluit  Gemeenteraad

ma 14/12/2020 - 20:30

Belasting op masten en pylonen - Aanpassing

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Aanleiding

De gemeenteraad heeft in vergadering van 16 december 2019 het belastingreglement op masten en pylonen goedgekeurd. 

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond:

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°, zoals gewijzigd door het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;  
Toepasselijke regelgeving
  • Artikel 170 §4 van de Grondwet 

  • Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

  • de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;  

Feiten, context en argumentatie

Een kleine aanpassing van artikel 1 van dit belastingreglement dringt zich op vanaf aanslagjaar 2021.

Als belastbaar feit wordt in artikel 1 vermeld 'de masten en pylonen, met een hoogte van minimaal 15 meter boven het maaiveld, die zich op 1 januari 2020 in openlucht op het grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands bevinden en zichtbaar zijn vanaf de openbare weg'.

Dit artikel is correct voor wat betreft het aanslagjaar 2020, maar vermits dit belastingreglement van kracht is tot en met aanslagjaar 2025, dient het jaartal '2020' bij de belastbare toestand geschrapt te worden en worden de woorden 'van het aanslagjaar' toegevoegd. De belasting zal dus verschuldigd zijn door eenieder die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van masten en pylonen, met een hoogte van minimaal 15 meter boven het maaiveld, die zich in open lucht bevinden op het grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands en zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.  

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van artikel 1 van dit belastingreglement goed te keuren met ingang van 1 januari 2021. De overige bepalingen van dit belastingreglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019, blijven onverminderd gelden voor de periode voorzien in deze verordening.

Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Steven Prinsen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Dany Saey
Tegenstanders: Jan Van Camp, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Peggy Seeuws
Resultaat: Met 24 stemmen voor, 5 stemmen tegen
Besluit

Artikel 1: Met ingang van 1 januari 2021 wordt onderstaand artikel 1 van het belastingreglement masten en pylonen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019:

Artikel 1. Heffingstermijn - belastbaar feit 

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op masten en pylonen, met een hoogte van minimaal 15 meter boven het maaiveld, die zich op 1 januari 2020 in open lucht bevinden op het grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands en zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. 

De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. Er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als de mast en/of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen. 

als volgt gewijzigd: 

Artikel 1. Heffingstermijn - belastbaar feit 

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op masten en pylonen, met een hoogte van minimaal 15 meteboven het maaiveld, die zich op 1 januari van het aanslagjaar in open lucht bevinden op het grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands en zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. 

De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd. Er wordt geen vermindering of terugbetaling van de belasting toegestaan als de mast en/of pyloon in de loop van het jaar wordt weggenomen. 

Artikel 2: Deze aanpassing werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2020, treedt in werking op 1 januari 2021 (tot en met aanslagjaar 2025) en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.