Terug
Gepubliceerd op 18/12/2020

Besluit  Gemeenteraad

ma 14/12/2020 - 20:30

Meerjarenplanaanpassing (1) 2020-2025 gemeente Puurs-Sint-Amands - Vaststelling

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Aanleiding
Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025, vorig jaar opgesteld volgens de BBC 2020-regels, en vastgesteld door de raden elk voor hun juridische entiteit op 16 december 2019, krijgt nu een eerste aanpassing teneinde de kredieten van 2020 in lijn te brengen met de realiteit, het resultaat van de jaarrekening 2019 te verwerken en de kredieten voor het budgetjaar 2021 vast te stellen.  Een dergelijke aanpassing moet omwille van deze redenen minstens één keer per jaar plaatsvinden. In 2020 is hiertoe nog een bijkomend motief aanwezig, namelijk de impact van de coronacrisis op de werking en financiën van het lokaal bestuur.
Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 249 tot en met 259; 

Toepasselijke regelgeving 

  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC;
  • Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
  • Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
Feiten, context en argumentatie
Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan stelt artikel 257 van het decreet over het lokaal bestuur dat lokale besturen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. We kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar wijzigen volgens de recentste inschattingen. 

De budgetten werden niet opnieuw van nul opgebouwd. De basis blijft de eerste versie van het meerjarenplan, vastgesteld in de raden van 16 december 2019. Van daaruit werd nagegaan welke aanpassingen nodig waren voor de exploitatie, investeringen en financiering. De belangrijkste aanpassingen worden in grote lijnen in het rapport toegelicht.

Vooral de coronacrisis heeft een impact op de aanpassing van het meerjarenplan. De effecten spelen op verschillende vlakken. We ontvingen extra tegemoetkomingen en subsidies van de Vlaamse en Federale overheid (positief effect). Een aantal uitgaven die we voorzagen zijn niet gebeurd omdat een aantal activiteiten en evenementen (vooral bij Beleven en Samenleven) niet zijn doorgaan of beperkter zijn verlopen (positief effect). We hebben bijgevolg ook minder ontvangsten uit de werking omdat een aantal activiteiten werden geannuleerd, door kwijtschelding retributies, concessies, belastingen omwille van steunmaatregelen, ... (negatief effect). We hebben ook extra uitgaven gedaan in het kader van de coronapandemie ter bescherming van onze inwoners en onze medewerkers en ter ondersteuning van de lokale economie (zoals de P-bon), verenigingen en kwetsbare doelgroepen (negatief effect). We voorzagen voor ons personeel ook het nodige materiaal en nieuwe toepassingen om vlot te kunnen telewerken. De impact van de coronacrisis op de werking en de financiën van het lokaal bestuur wordt in grote lijnen in het rapport toegelicht.

Bij de aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening verwerkt.
 
Dat houdt in dat ons lokaal bestuur de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 aan de raden voorlegt om de ramingen uit het initiële meerjarenplan te herzien, de kredieten voor 2021 en ook de nodige aanpassingen aan de kredieten voor 2020 vast te stellen.
Een aanpassing van het meerjarenplan omvat minstens een aangepaste financiële nota, een toelichting en de eventuele wijzigingen van de strategische nota. Het beleidsmatig onderdeel van het meerjarenplan werd opgemaakt samen met het managementteam.
De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd aangepast meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan (Procedure zie art 249 §3 DBL). Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet zijn eigen deel van het aangepaste meerjarenplan vaststellen. De gemeenteraad keurt het deel van het aangepaste meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goed, waardoor de aanpassing definitief is vastgesteld.
Het aangepaste meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC2020).
Financiële weerslag

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht volgens de geldende voorwaarden (zie staat van het financieel evenwicht M2).

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet
Tegenstanders: Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Steven Prinsen, Heiko Van Muylder, Els Knoops, Dany Saey
Onthouders: Jan Van Camp, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Peggy Seeuws
Resultaat: Met 17 stemmen voor, 7 stemmen tegen, 5 onthoudingen
Besluit

Artikel 1: De gemeenteraad stelt de meerjarenplanaanpassing (1) 2020-2025 vast van gemeente Puurs-Sint-Amands voor de aspecten in de onderliggende beleidsrapporten (strategische nota, financiële nota en toelichting) die binnen haar bevoegdheden valt.

Artikel 2: De gemeenteraad stelt de gewijzigde kredieten van de gemeente Puurs-Sint-Amands voor het lopende boekjaar 2020 vast.

Artikel 3: De gemeenteraad stelt de kredieten van de gemeente Puurs-Sint-Amands voor het boekjaar 2021 vast.