Terug
Gepubliceerd op 18/12/2020

Besluit  Gemeenteraad

ma 14/12/2020 - 20:30

Retributie voor afgifte van administratieve stukken en het leveren van administratieve prestaties - Aanpassing

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Aanleiding

De gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands heeft in vergadering van 25 maart 2019 het retributiereglement voor afgifte van administratieve stukken en het leveren van administratieve prestaties goedgekeurd.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14° en artikel 177;

Toepasselijke regelgeving 

 • De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;
 • Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode
 • Decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013;
 • Besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking
 • Vlaamse Codex wonen van 2021
 • Besluit van de burgemeester over de aanstelling controleurs conformiteitsattesten van 27 oktober 2020
Feiten, context en argumentatie

De gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands heeft in vergadering van 25 maart 2019 het retributiereglement m.b.t. afgifte van administratieve stukken en leveren van administratieve prestaties goedgekeurd. 

Voor de retributie van het conformiteitsattest woningkwaliteit dienen er aanpassingen te gebeuren gezien vanaf 1 januari 2021 de nieuwe Vlaamse regelgeving rond woningkwaliteit, het Optimalisatiedecreet en het Optimalisatiebesluit in werking treedt. Bij het inwerking treden van het Optimalisatiedecreet en het Optimalisatiebesluit zal er niet meer met een puntensysteem gewerkt worden maar met 3 verschillende categorieën. De categorieën zijn opgedeeld als volgt:

 - Categorie I: lichte gebreken. Een beperkt aantal kleine gebreken geeft geen aanleiding tot ongeschiktheid. Vanaf 7 gebreken van categorie I wordt beschouwd als 1 gebrek van categorie II en zal de woning dus ongeschikt zijn.

- Categorie II: ernstige gebreken maar geen direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid. Vanaf een gebrek van categorie II is de woning ongeschikt en verhuren is strafbaar.

- Categorie III: ernstige gebreken met mensonwaardigheid of veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Vanaf een gebrek van categorie III is de woning naast ongeschikt ook onbewoonbaar. Verhuren is strafbaar.

Een conformiteitsattest is een officiële verklaring dat de woongelegenheid voldoet aan de wettelijke minimumkwaliteitsnormen, bepaald in de Vlaamse Wooncode en het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2018 inzake woningkwaliteitsbewaking, afgeleverd door de burgemeester.

Indien een conformiteitsattest wordt afgeleverd op verzoek van de aanvrager kan de gemeente een vergoeding vragen voor de behandeling van de aanvraag die het karakter van een retributie heeft.

De gemeente kan zelf bepalen voor welke behandeling van aanvragen van conformiteitsattesten, op basis van objectieve gronden, ze een retributie vragen en voor welke niet.

De gemeente wil geen retributie aanrekenen voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest indien:
- De woongelegenheid kwaliteitsvol bewoond kan worden.
- De woongelegenheid bijdraagt aan het creëren van het betaalbaarder maken van de private huurmarkt.

Van zodra een woning een gebrek van categorie II of III heeft kan er geen conformiteitsattest worden afgeleverd. Ook bij 7 gebreken van categorie I (kleine of lichte gebreken) zal er geen conformiteitsattest kunnen afgeleverd worden en kan er ook niet gesproken worden van kwaliteitsvol wonen. Dus bij 6 of minder gebreken van categorie I kan er een conformiteitsattest worden afgeleverd. De gemeente is van oordeel dat een woning die 4 of meer van deze lichte gebreken vertoont je niet kan spreken over kwaliteitsvol wonen. Om de eigenaars van deze woningen te stimuleren om zoveel mogelijk van de lichte gebreken weg te werken, is de aflevering van een conformiteitsattest met minder dan 4 gebreken van categorie I gratis.

Het betaalbaarder maken van de private huurmarkt kan door het stimuleren van verhuur via het sociaal verhuurkantoor (SVK). Voor het SVK is het belangrijk om voldoende woningen op de private huurmarkt betaalbaar te kunnen inhuren om op die manier ook voldoende betaalbare woningen te kunnen verhuren. Vooraleer het SVK een huurovereenkomst afsluit met de verhuurder, wordt een conformiteitsattest aangevraagd. De gemeente wil verhuurders stimuleren om hun woning te verhuren via het SVK en zo een bijdrage leveren aan het betaalbaar maken van de private huurmarkt. Voor een conformiteitsonderzoek dat het SVK aanvraagt, zal dit gratis afgeleverd worden.

Voor de andere gevallen zal een conformiteitsattest betalend zijn, hiervoor wordt de maximale wettelijke retributie gerekend overeenkomstig artikel 8 van het BVR van 24 mei 2019 betreffende de woningkwaliteitsbewaking:

“ De vergoeding voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest door de burgemeester, wordt vastgesteld door de gemeenteraad en bedraagt maximaal:

1° 90 euro voor een zelfstandige woning;

2° 90 euro voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw.

De bedragen in euro, vermeld in het eerste lid, worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex conform de volgende formule: nieuw bedrag = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex/gezondheidsindex november 2019.

De vergoeding voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest door de gewestelijk ambtenaar is gelijk aan het overeenkomstig maximumbedrag in het eerste lid, zoals geïndexeerd conform het tweede lid.”

Om bovenstaande redenen dient de retributie m.b.t. het conformiteitsattest aangepast te worden (artikel 5.16).

Omdat de afgifte van allerlei administratieve stukken en het leveren van administratieve prestaties zware lasten voor de gemeente meebrengt, is het billijk dat de aanvragers hiervoor een retributie betalen.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de aanpassing van dit retributiereglement goed te keuren. 

Financiële weerslag

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Inge Faes, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Steven Prinsen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops
Onthouders: Peter Lemmens, Jan Van Camp, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Peggy Seeuws, Dany Saey
Resultaat: Met 22 stemmen voor, 7 onthoudingen
Besluit

Artikel 1: Opheffing

Het gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 van Puurs-Sint-Amands inzake de vaststelling van de retributies voor afgifte van administratieve stukken en het leveren van administratieve prestaties wordt opgeheven vanaf 1 januari 2021.

Artikel 2: Heffingstermijn - belastbaar feit

Voor een termijn van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 worden gemeentelijke retributies gevestigd voor het afleveren van allerhande administratieve stukken en het leveren van administratieve prestaties door de gemeente.

Artikel 3: Definities

Onder volgend begrip wordt verstaan:

 • attest van immatriculatie: dit is een voorlopige Belgische verblijfsvergunning voor niet-EU burgers, die toekomen in België zonder visum D of zonder  asielaanvraag. Zij verkrijgen deze vergunning in afwachting van een definitieve uitspraak over hun verblijf. Dit attest is ook gekend als de 'oranje kaart'.

Artikel 4: Retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die het administratief stuk of prestatie vraagt of aan wie het gevraagde stuk wordt uitgereikt.

Artikel 5: Tarieven

De retributies worden als volgt vastgesteld:

Op administratieve stukken:

5.1. Op afgifte van elektronische identiteitskaarten aan Belgen

 • nieuwe kaart, vernieuwing of vervanging: tarief FOD + 1,5 euro
 • voor dringende aanvragen (drie werkdagen): tarief FOD + 1,5 euro
 • voor zeer dringende aanvragen (twee werkdagen): tarief FOD + 1,5 euro

5.2. Op afgifte van elektronische vreemdelingenkaarten aan niet-Belgen

 • nieuwe kaart, vernieuwing of vervanging: tarief FOD + 1,5 euro
 • voor dringende aanvragen (drie werkdagen): tarief FOD + 1,5 euro
 • voor zeer dringende aanvragen (twee werkdagen): tarief FOD + 1,5 euro

5.3. Op afgifte van een kids-ID aan Belgische kinderen (-12 jaar)

 • nieuwe kaart, vernieuwing of vervanging: tarief FOD + 0 euro
 • voor dringende aanvragen (drie werkdagen): tarief FOD + 0 euro
 • voor zeer dringende aanvragen (twee werkdagen): tarief FOD + 0 euro

5.4. Op afgifte van een identiteitsbewijs aan niet-Belgische kinderen (-12 jaar)

 • nieuwe kaart, vernieuwing of vervanging: tarief FOD + 1 euro

5.5. Op afgifte van paspoorten

 • gewone procedure < 18 jaar: tarief FOD + 0 euro
 • gewone procedure > of = 18 jaar: tarief FOD + 5 euro
 • spoedprocedure < 18 jaar: tarief FOD + 0 euro
 • spoedprocedure > of = 18 jaar: tarief FOD + 5 euro

5.6. Op afgifte van reistitels (voor vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen)

 • gewone procedure < 18 jaar: tarief FOD + 0 euro
 • gewone procedure > of = 18 jaar: tarief FOD + 3 euro
 • spoedprocedure < 18 jaar: tarief FOD + 0 euro
 • spoedprocedure > of = 18 jaar: tarief FOD + 3 euro

5.7. Op afgifte attest van immatriculatie:

 • nieuwe kaart, vernieuwing of vervanging: tarief FOD + 0,80 euro

5.8. Op afgifte van rijbewijzen

 • gewone procedure: nieuw of voorlopig rijbewijs: tarief FOD + 5 euro 
 • internationale rijbewijzen: tarief FOD + 5 euro

5.9. Op afgifte van trouwboekje:

 • trouwboekje: 25 euro
 • registratie van wettelijk samenwonenden: 10 euro
 • beëindiging van wettelijk samenwonenden: 10 euro

5.10. Op afgifte van slachtbewijzen:

 • slachtbewijzen: 10 euro     

5.11. Bij afleveren van de vergunning tot wijziging voornaam:

 • gewone voornaamswijziging: 50 euro
 • voornaamswijziging transgender: 5 euro
 • voornaamswijziging vreemdeling zonder officiële voornaam die de Belgische nationaliteit aanvragen/hebben: 0 euro

Wanneer de gevraagde administratieve stukken per post dienen overgemaakt te worden, worden de  verzendingskosten aan de retributie toegevoegd. Deze bijkomende kosten dienen bij de aanvraag te worden betaald.

Op administratieve prestaties:

5.12.  Voor het maken van fotokopieën:

 • A4 formaat zwart/wit: 0,10 euro
 • A4 formaat kleur: 0,50 euro
 • A3 formaat zwart/wit: 0,20 euro
 • A3 formaat kleur: 1 euro
 • planafdruk: 8 euro de lopende meter

Een recto verso kopie wordt als twee kopieën beschouwd. 

5.13. Het afleveren van een uittreksel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden:

 • 30 euro per aanvraag

5.14. Verstrekken van inlichtingen die gepaard gaan met:

 • opzoekingswerk over onroerende goederen: 100 euro per kadastraal perceel per aanvraag
 • ander opzoekingswerk: 25 euro per uur aan opzoekingswerk

5.15. Bij voltrekking van een huwelijk:

 • tijdens kantooruren op weekdag: 25 euro
 • op zaterdagvoormiddag: 50 euro

5.16. Bij afgifte van conformiteitsattest:

1) gratis (0 euro):

 • indien de zelfstandige woning of kamerwoning minder dan 4 gebreken heeft van categorie I;
 • indien een SVK een conformiteitsattest aanvraagt;

2) betalend (90 euro):

 • voor alle andere zelfstandige woningen;
 • voor alle andere kamerwoningen, vermeerderd met 15,00 euro per kamer, met een maximum van 1.775 euro per gebouw;

De bedragen in euro, zoals hierboven vermeld, worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex conform de volgende formule: nieuw bedrag = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex/gezondheidsindex november 2019. 

Artikel 6: Vrijstellingen

Van de retributie worden vrijgesteld: 

 • de stukken die kosteloos moeten afgeleverd worden krachtens een wet, een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening kosteloos door de gemeente;
 • de afgifte van stukken welke krachtens een wet, een koninklijk besluit of een overheidsverordening reeds aan de betaling van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente onderworpen is. Uitzondering wordt gemaakt voor de rechten welke de met het afgeven van reispassen belaste gemeenten ambtshalve toekomen volgens tarieven gevoegd bij de wet op de consulaire- en kanselarijrechten;
 • de stukken welke aan behoeftige personen worden afgeleverd; de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk;
 • geldigverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de NMBS, VVM De Lijn en de openbare autobusdiensten;
 • de adresaanvragen en aanvragen om inlichtingen, uitgaande van gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke overheden, openbare besturen en daarmee gelijkgestelde instellingen van openbaar nut, indien er voor die vragen een wettelijke rechtsgrond bestaat;
 • de verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs categorie A3, A, B, B+E en G (groep 1) om medische redenen.

Artikel 7: Wijze van inning

De retributie moet contant betaald worden bij de aanvraag of uiterlijk bij het afleveren van de stukken of het leveren van de administratieve prestaties.

Artikel 8: Invordering

Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat betreft het betwiste gedeelte. De invordering van het niet-betwist gedeelte zal door middel van een dwangbevel, voorzien in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur, geschieden.

Artikel 9: Inwerkingtreding en bekendmaking

Onderhavig reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 14 december 2020, treedt in voege op 1 januari 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017.