Terug
Gepubliceerd op 07/06/2023

Besluit  Gemeenteraad

ma 05/06/2023 - 20:30

Subsidiereglement milieuprojecten en -acties - Vaststelling

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Anne De Ron, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Heiko Van Muylder, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Hilde Waumans, Nilüfer Yürük, Liliane Mariën, Raoul Paridaens
Aanleiding

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 2 maart 2020 het subsidiereglement milieuprojecten en -acties vastgesteld. 

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond:

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 23°;
Feiten, context en argumentatie

Scholen, verenigingen en groepen van vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, door het uitvoeren van concrete acties.

De milieudienst wil een wijziging aanbrengen aan het subsidiereglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 2 maart 2020 over milieuprojecten en -acties.

Momenteel is de periode voor het uitvoeren van een zwerfvuilactie beperkt van 15 februari t.e.m. 15 april van elk jaar. De milieudienst wil deze beperking op de periode opheffen en de subsidie op zwerfvuilacties een heel jaar mogelijk maken, omdat hier vraag naar is van verenigingen en scholen en omdat zwerfvuil het jaar rond een problematiek is.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit subsidiereglement milieuprojecten en -acties opnieuw vast te stellen. 

Financiële weerslag

De nodige kredieten zijn voorzien in het meerjarenplan - G-GBB-LEEF/0329-00/64930000. Er is geen stijging van de kosten of subsidies. 

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Anne De Ron, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Heiko Van Muylder, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Hilde Waumans, Nilüfer Yürük, Liliane Mariën, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Anne De Ron, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Heiko Van Muylder, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Hilde Waumans, Nilüfer Yürük, Liliane Mariën
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad stelt het hiernavolgend subsidiereglement milieuprojecten en -acties vast:

Artikel 1. Doel

De gemeente verleent een subsidie voor projecten en acties i.v.m. natuur, milieu en duurzame ontwikkeling, met uitzondering van het project Straatpeters en -meters (zie verder).

Artikel 2. Doelgroep

Op de volgende doelgroepen wordt gemikt met de subsidie voor milieuprojecten en -acties:

§1. Scholen met een volwaardige MOS-werking en duidelijke MOS-realisaties (MOS = Milieuzorg op school), die wensen door te groeien naar een EcoSchool komen bij het behalen van de Groene Vlag in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie.

§2. Scholen en verenigingen komen in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie voor projecten op het grondgebied van de gemeente, die gericht zijn op:

- de verbetering van natuurlijke biotopen

- de bescherming van een bepaalde diergroep of diersoort

- afvalpreventie, duurzaam waterbeheer, rationeel energiegebruik, milieuvriendelijke mobiliteit, ecologisch groenbeheer en tuinieren, duurzaam bouwen en wonen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling in een Noord-Zuidcontext waarbij inwoners of doelgroepen gesensibiliseerd worden.

§3. Scholen, verenigingen en groepen vrijwilligers, die een zwerfvuilopruiming organiseren komen in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie als deze zwerfvuilopruiming geen deel uitmaakt van andere acties waarvoor zij geld ontvangen zoals bijvoorbeeld van Operatie Proper, Mooimakers, OVAM.

§4. Projecten, die deel uitmaken van EcoScholen, en zwerfvuilacties, die deel uitmaken van Ecoscholen of projecten, worden niet apart betoelaagd. De subsidie voor projecten kan ook niet gecombineerd worden met een andere gemeentelijke subsidie.

§5. Particuliere vrijwilligers die deelnemen aan het project Straatpeters en -meters.

Artikel 3. Voorwaarden

§1. De aanvrager dient gerechtigd te zijn voor de uitvoering van de voorgestelde werken, projecten en acties. De aangevraagde werken dienen in overeenstemming te zijn en te verlopen volgens de van toepassing zijnde wetten, reglementen, verordeningen en gebruiken. De werken, projecten, acties en/of beheerwerken dienen minstens op het grondgebied van de gemeente uitgevoerd te worden. Voor een beheersubsidie dient per terrein het beoogde natuurdoel aangegeven te worden. Indien van toepassing,  kan hiervoor verwezen worden naar een beheerplan.

§2. Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

§3. Bij bekendmaking van het project dient steeds vermeld te worden: "met subsidie van de gemeente Puurs-Sint-Amands".

§4. Zwerfvuilacties kunnen het hele jaar uitgevoerd worden. 

§5. Deelnemers aan het project Straatpeters en -meters ruimen op zelfgekozen tijdstippen een straat of omgeving op.

Artikel 4. Subsidiebedrag

§1. De subsidie voor het behalen van de Groene Vlag van EcoScholen is van toepassing op elke kleuter-, lagere en middelbare school of school voor buitengewoon onderwijs gelegen binnen de gemeente. De subsidie bedraagt € 1.000 bij de eerste uitreiking van de groene vlag en € 500 bij de daarop volgende uitreikingen.

§2. Voor de verbetering van de natuurlijke biotopen en de bescherming van een bepaalde diergroep of diersoort bedraagt het subsidiebedrag 50% van de gemaakte en bewezen kosten met een maximumbedrag van € 500.

§3. Voor de projecten afvalpreventie, duurzaam waterbeheer, rationeel energiegebruik, milieuvriendelijke mobiliteit, ecologisch groenbeheer en tuinieren, duurzaam bouwen en wonen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling in een Noord-Zuidcontext wordt een basissubsidie voorzien van € 250. Voor de gemaakte kosten van de actie kan een supplementaire subsidie bekomen worden. Het supplementaire bedrag bedraagt 50% van de gemaakte en bewezen kosten. Het basisbedrag en het supplementaire bedrag bedragen samen nooit meer dan € 500. Het bedrag van de subsidie wordt bepaald in functie van de gemaakte kosten. Een vereniging of een school komt per jaar slechts één keer in aanmerking voor een subsidie.

§4. Voor de organisatie van een zwerfvuilopruiming in de sectoren Breendonk, Kalfort, Liezele, Lippelo, Oppuurs, Puurs, Ruisbroek, Sauvegarde, Sint-Amands, zoals afgebakend op het door de bevoegde dienst ter beschikking gesteld plan, wordt een subsidie van € 200 per opgeruimde deelgemeente verleend. Als de gemeente deelneemt aan een bovengemeentelijk initiatief van zwerfvuilopruiming en er zijn meerdere deelnemers voor één op te ruimen sector, dan wordt de subsidie gedeeld door het aantal deelnemende scholen, verenigingen of groepen vrijwilligers.

§5. Deelnemers aan het project ‘Straatpeters en straatmeters’ ontvangen jaarlijks een P-bon van €25 en kunnen op het gemeentehuis gratis de nodige materialen afhalen (handschoenen, grijpstokken, fluo-vestje, zwerfvuilzakken), voor zover deze op voorraad zijn. 

Artikel 5. Procedure

§1. De aanvraag:

1. De subsidieaanvraag wordt ingediend bij de gemeente op het door de gemeente ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

2. Voor zwerfvuilopruiming, projecten en het inrichten van werkdagen gebeurt de aanvraag ten laatste 2 maanden voor de uitvoering ervan. Indien de aanvraag onvoldoende gemotiveerd of omschreven is, kan de gemeente bijkomende informatie opvragen.

3. Voor de groene vlag (EcoSchool) vraagt de school de gemeentelijke subsidie aan ten laatste 3 maanden na de uitreiking ervan. De school overhandigt aan de gemeente de nodige documenten van de Groene vlagcommissie, waaruit blijkt dat de school de groene vlag behaald heeft.

4. Binnen de maand na het uitvoeren van een project bezorgt de inrichter aan de gemeente een kort verslag van het gerealiseerde project.

5. Deelnemers aan het project Straatpeters en -meters vullen een engagementsverklaring in.

§2. Beoordeling

1. De gemeente beslist voor de zwerfvuilopruiming en de projecten en acties binnen de twee maanden over de aanvraag, indien niet wordt de aanvraag verondersteld ontvankelijk te zijn. De aanvrager wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

2. Voor de groene vlag neemt de gemeente een beslissing over het toekennen van de subsidie ten laatste 2 maanden na het indienen van de aanvraag.

§3. Beslissing

1. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van de subsidie en het bedrag ervan. Aan de toekenning kunnen bijkomende voorwaarden verbonden worden. Bij gemotiveerde beslissing kan de toekenning van de subsidie worden geweigerd.

2. Het college van burgemeester en schepenen kent de subsidie maar definitief toe na controle door de gemeentelijke diensten van:

- het voor de groene vlag in te dienen verslag van de commissie

- de voor educatieve en sensibiliserende acties en projecten in te dienen verslagen

- de correcte uitvoering van de werken en acties

§4. Uitbetaling

1. De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager.

2. De uitbetaling van de subsidies gebeurt door overschrijving op de rekening van de aanvrager binnen een redelijke termijn.

3. De aanvrager verbindt zich ertoe de gemeente onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van zijn rekeningnummer.

Artikel 6. Controle

§1. De gemeente heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te controleren.

§2. In geval de aanvrager zich verzet tegen de uitoefening van de controle, is hij/zij gehouden tot terugbetaling van de subsidie.

Artikel 7. Sancties

Wanneer de uitvoering van de werken, projecten en acties onvolledig of gebrekkig is uitgevoerd kan de subsidie bij beslissing van het college van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of geweigerd worden. De aanvrager dient de werken i.v.m. de verbetering van natuurlijke biotopen en de bescherming van een bepaalde diergroep of diersoort goed te onderhouden en dit voor een termijn van minstens 10 jaar. Als ze toch verwijderd of onvoldoende onderhouden worden, wordt de subsidie geheel of gedeeltelijk en met verwijlinteresten teruggevorderd.

Artikel 8. Bezwaar

Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen. Bezwaren moeten schriftelijk (via aangetekend schrijven, brief, e-mail, afgifte tegen ontvangstbewijs, …) gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen en dit uiterlijk binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning van de subsidie aan de aanvrager. De aanvrager dient zijn redenen te motiveren.

De postdatum of datum op het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Artikel 9. Opheffingsbepalingen

Het subsidiereglement milieuprojecten en -acties, goedgekeurd door de gemeenteraad van 2 maart 2020, wordt opgeheven op 9 juni 2023. 

Artikel 10. Goedkeuring en inwerkingtreding

Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 5 juni 2023 en treedt in werking op 9 juni 2023.

Dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.