Terug
Gepubliceerd op 30/06/2022

Besluit  Raad voor maatschappelijk welzijn

ma 27/06/2022 - 21:00

Participatiereglement OCMW Puurs-Sint-Amands - Goedkeuring

Aanwezig: Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Peter Lemmens, Els De Smedt, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Antoaneta Ciuca, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Els Goedgezelschap, Bart De Schutter, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Sophie Van Praet
Aanleiding

Het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB) geeft aan de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken (artikel 2 DLB). Wettelijk zijn er enkele (beperkte) vereisten. Wel moet elk bestuur een ‘participatiereglement’ opstellen (artikel 304 § 5 DLB). Dit laat lokaal maatwerk toe en laat de besturen toe een eigen participatiebeleid uit te tekenen. 

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 77 en 304;

Toepasselijke regelgeving 

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 302 tot en met 325.
Feiten, context en argumentatie

Het participatiereglement geeft een opsomming van alle mogelijke manieren waarop burgers kunnen participeren aan het lokale beleid.

Het participatiereglement beschrijft zowel de wettelijk verplichte participatie als de niet-verplichte participatiemiddelen die de gemeente voorziet.

Dit reglement geeft de burgers dan ook een volledig overzicht van alle participatiekanalen die de gemeente voor haar burgers heeft voorzien, zonder limitatief te zijn.

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd dit participatiereglement goed te keuren. 

Publieke stemming
Aanwezig: Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Peter Lemmens, Els De Smedt, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Antoaneta Ciuca, Raoul Paridaens
Voorstanders: Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Els De Smedt, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Els Knoops, Antoaneta Ciuca
Tegenstanders: Inge Faes
Onthouders: Peter Lemmens, Jan Van Camp, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Peggy Seeuws, Dany Saey
Resultaat: Met 17 stemmen voor, 1 stem tegen, 6 onthoudingen
Besluit

Enig artikel: De raad voor maatschappelijk welzijn keurt onderstaand participatiereglement goed:

PARTICIPATIEREGLEMENT VOOR DE BURGER VAN HET OCMW PUURS-SINT-AMANDS

ALGEMEEN
Artikel 1

Dit reglement geeft nadere invulling aan een aantal vormen van inspraak, betrokkenheid en participatie vanwege de burgers en doelgroepen ten aanzien van het beleid, de besluitvorming en de dienstverlening overeenkomstig artikel 28 van de grondwet en het decreet over het lokaal bestuur dd. 22 december 2017, in het bijzonder Titel 6 – Participatie van de burger.

Het reglement is niet beperkend bedoeld. Naast de inspraakvormen die in dit reglement uitdrukkelijk worden genoemd, kan het OCMW ook nog steeds op andere manieren zijn belanghebbenden informeren, consulteren en betrekken.

VISIE
Artikel 2
Het participatiebeleid betrekt de inwoners bij het beleid in de gemeente. Participatie van de bevolking verhoogt het effect, de legitimiteit en de mate waarin het beleid wordt gedragen. Participatie is meer dan inspraak. Het geeft ruimte aan engagementen in een organisatie of samenleving.
Participatie is een leerproces tussen deelnemers, waarmee betrokkenheid, vertrouwen en draagvlak voor beslissingen wordt verkregen. Het gaat om open processen, waarin ruimte en tijd is voor het uitwisselen van meningen, bouwen aan gedeelde visies, acties en co-creatie. Het gaat om leren omgaan met verschillen.
Participatie is een attitude, een logische stap in verdere democratisering. Participatie is het tussenveld creëren waar het maatschappelijk middenveld, burgerinitiatieven, besturen, adviesraden, bewoners, verenigingen, kenniscentra, scholen, bedrijven en burgers elkaar kunnen ontmoeten. Politici en ambtenaren verdedigen de democratische principes achter participatie.
Democratie is meervoudig. Democratie groeit van onderuit. Politici en ambtenaren nemen initiatief om participatie mogelijk te maken, om een open besluitvorming te creëren. Daarbij is de zorg voor een professionele, gemeentelijke organisatie met de nodige competenties een must. Besturen gebeurt in het algemeen belang, volgens het principe van de goede huisvader, ambitieus, transparant, goed doordacht en met kennis van zaken.
Externe deskundigen kunnen het participatiebeleid ondersteunen, zeker bij grote of complexe participatieprocessen. Dat participatiebeleid is een gedragen beleid en onderdeel van een breder onthaal- en communicatiebeleid. Het doel is: inwoners die op de hoogte zijn, betrokken zijn bij en tevreden zijn over het beleid van de gemeente. Wie gehoord wordt, wie zijn mening kan geven, kan participeren, weet waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en begrijpt hoe de gemeente omgaat met middelen en belangen. Communicatie is open, betrokken, versterkend en kwalitatief.
DOEL
Artikel 3
Dit reglement bepaalt de wijze waarop het OCMW Puurs-Sint-Amands concreet vorm wil geven aan de betrokkenheid van haar burgers en doelgroepen.

In Puurs-Sint-Amands voorziet het OCMW een aantal kanalen en mogelijkheden voor inspraak en burgerparticipatie.
1. Je kan een melding formuleren.
2. Je kan een klacht indienen.
3. Je kan een verzoekschriften richten aan een OCMW-orgaan
4. Je kan voorstellen aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorleggen.
5. Je kan vragen om bepaalde documenten in te kijken volgens de openbaarheid van bestuur.
6. Je kan deelnemen aan het beleid via adviesraden.
7. Het lokaal bestuur voorziet projectmatige inspraak bij verschillende grote en kleine projecten in de gemeente.

MELDINGEN
Artikel 4
Een melding wordt gedefinieerd als het signaleren van een gebrek, met de wens dat het bestuur van het OCMW optreedt, zonder dat de burger (reeds) ontevreden is over het optreden van het bestuur (gemeente/OCMW).

Iedereen kan schriftelijk, mondeling of digitaal een melding indienen bij de gemeente. De meldingen worden geregistreerd en doorgegeven aan de bevoegde dienst van de gemeente of het OCMW. Dit kan via:

o Papieren meldingskaart, te verkrijgen aan alle gemeentelijke balies
o Online meldingskaart, te vinden op https://www.puurs-sint-amands.be/meldingen
o e-mail naar: info@puursam.be
o Telefonisch op 03 203 27 00
Artikel 5
De meldingen worden behandeld door de bevoegde diensten. Als de melding betrekking heeft op zaken waarvoor het bestuur niet bevoegd is, wordt men hiervan op de hoogte gebracht en daar waar mogelijk wordt de melding doorgestuurd naar de bevoegde instantie.

KLACHTEN

Artikel 6
Een klacht wordt gedefinieerd als een manifeste uiting waarbij een burger klaagt over een door het bestuur al dan niet verrichte prestatie of handeling. De toon is hier niet neutraal, de burger uit een ongenoegen over de werking van (een) dienst(en). Klachten kunnen onder meer betrekking hebben op een foutieve of onwettige handelwijze van
personeelsleden, abnormale traagheid, slechte wil, het uitblijven van initiatief, enzovoort.
Artikel 7
Elke gebruiker van de dienstverlening van het OCMW heeft het recht om een klacht te uiten en op een grondige behandeling van die klacht. De volledige reglementering hierrond vind je terug onder ‘reglement Klachten’, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn, op de raadpleegomgeving: Raadpleegomgeving Puurs-Sint-Amands - Kalender (cipalschaubroeck.be).

De klachtenprocedure is niet van toepassing op algemene klachten over de regelgeving, over het gevoerde beleid of over beleidsverklaringen en -voornemens. Ook klachten waarvoor een specifieke wettelijke procedure is voorzien, behoren niet tot het toepassingsgebied van dit reglement.

Artikel 8
Een burger kan zijn klacht op één van volgende manieren melden:
Meldpunt https://www.puurs-sint-amands.be/meldingen-en-klachten#toc-procedures onder de knop ‘meld nu’
Via e-mail klachten@puursam.be
Telefonisch 03 203 27 20

Artikel 9
De klachtencoördinator bezorgt jaarlijks een rapport over de behandelde klachten en is ter inzage voor het publiek.

VERZOEKSCHRIFT VAN BURGERS
Artikel 10
§ 1. Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Uit de tekst van het verzoekschrift moet de vraag duidelijk zijn.

§ 2. Iedere burger heeft het recht een verzoekschrift, door één of meer personen ondertekend, schriftelijk bij de organen van het OCMW in te dienen via het daarvoor bestemde formulier dat door het OCMW werd vastgelegd. Dit formulier vind je terug op de website van Puurs-Sint-Amands.
De volledige reglementering vind je terug onder ‘Huishoudelijk Reglement raad voor maatschappelijk welzijn’, goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn, in de raadpleegomgeving: Raadpleegomgeving Puurs-Sint-Amands - Kalender (cipalschaubroeck.be) .

De organen van de gemeente zijn de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, de burgemeester, de algemene directeur en elk orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.
De organen van het OCMW zijn de raad voor maatschappelijk welzijn, het vast bureau, de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, de algemene directeur en elk orgaan van het OCMW dat als overheid optreedt.

§ 3. De verzoekschriften worden aan de algemeen directeur gericht. De algemeen directeur bezorgt het verzoekschrift aan het juiste beslissingsorgaan.
Verzoekschriften die duidelijk tot de bevoegdheid van de gemeente behoren, worden overgemaakt aan het bevoegde orgaan van de gemeente. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht.

§ 4. Verzoekschriften die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, zijn onontvankelijk.

Een schriftelijke vraag is niet ontvankelijk als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd is;
2° het louter een mening betreft en geen concreet verzoek;
3° de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
4° het taalgebruik beledigend is.
Het orgaan of de voorzitter van het orgaan doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen.

§ 5. De verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door het betrokken orgaan van het OCMW. In dat geval heeft de verzoeker of de eerste ondertekenaar van een verzoekschrift het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze.

§ 6. Het betrokken orgaan verstrekt, binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift, een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker of, indien het verzoekschrift door meerdere personen ondertekend is, aan de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift.

VOORSTELLEN VAN BURGERS
Artikel 11
§1. Inwoners van de gemeente hebben het recht om voorstellen en vragen over de beleidsvoering van het OCMW op de agenda van de raden te plaatsen en die punten te komen toelichten.

§2. Om de agenda te halen, moeten de voorstellen van de burgers gesteund worden door minstens 500 inwoners ouder dan 16 jaar op het moment van de indiening van het voorstel.

§3. Het voorstel of vraag moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van alle ondertekenaars. Het voorstel wordt ingediend via een daartoe voorzien formulier dat je terug vindt op de website van de gemeente. Het voorstel bevat verder een gemotiveerde nota en eventueel nuttige stukken die interessant kunnen zijn voor de raden. Alle documenten worden aangetekend verzonden naar het vast bureau.
Voorstellen die een onderwerp betreffen dat niet tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, zijn niet ontvankelijk. Voorstellen die duidelijk tot de bevoegdheid van de gemeente behoren, worden overgemaakt aan de gemeenteraad. De indiener wordt daarvan op de hoogte gebracht.


Een voorstel of vraag is niet ontvankelijk als:
1° de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd is;
2° het louter een mening betreft en geen concreet verzoek;
3° de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
4° het taalgebruik beledigend is.
Het vast bureau of de voorzitter hiervan doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd voorstel of vraag vragen.

§4. Het voorstel dat aan alle voorwaarden voldoet en minstens 30 dagen voor de volgende raadszitting bij het vast bureau werd ingediend, wordt op die vergadering behandeld. Komt het later aan, dan wordt het naar de daaropvolgende vergadering verschoven.

§5. De raden spreken zich vooraf uit over de bevoegdheid in deze voorstellen en vragen. Binnen die bevoegdheid bepalen de raden welk gevolg eraan wordt gegeven en hoe dat bekend wordt gemaakt.

OPENBAARHEID VAN BESTUUR
Artikel 12
Het OCMW waakt over een objectieve, tijdige en verstaanbare verspreiding van informatie.

Artikel 13
Iedereen kan volgende bestuursdocumenten, wanneer ze volledig zijn, raadplegen via https://www.puurs-sint-amands.be/openbaarheid-van-bestuur :
- alle reglementen
- de agenda van de raden en commissies
- de openbare notulen van de zittingen van de raden
- de opsomming van de punten die behandeld werden door het vast bureau

Artikel 14
§1. Andere bestuursdocumenten dan voorzien in artikel 13 van dit reglement kunnen ook worden ingezien, uitgelegd of er kan een kopie van gevraagd worden, doch enkel na schriftelijke aanvraag. Het bestuur volgt hiervoor de regelgeving van het Bestuursdecreet van 19 december 2018, titel 2, hoofdstuk 3, toegang tot bestuursdocumenten. Deze regelgeving primeert boven onderstaande artikelen, welke een vereenvoudigde toelichting weergeven.

§2. Een verzoek om openbaarmaking moet schriftelijk aangevraagd worden. Dit kan per brief, per e-mail (info@puursam.be) of aan een gemeentelijke balie zelf. Bij de aanvraag moet de aanvrager altijd zijn identiteit bekend maken: naam, postadres, eventueel firma of instelling en zijn hoedanigheid (advocaat, architect, buurtbewoner, deelnemer examen,…). Er moet duidelijk vermeld worden over welk bestuursdocument het gaat en welke vorm van openbaarheid gevraagd wordt (inzage, uitleg of kopie). Indien de vraag niet voldoende duidelijk of te algemeen geformuleerd is, zal de gemeente extra informatie opvragen bij de aanvrager. Indien de aanvrager hier geen gevolg aan geeft, kan de aanvraag geweigerd worden. Anonieme aanvragen worden geweigerd.

§3. De aanvrager hoeft geen belang aan te tonen wanneer deze inzage vraagt in een bestuursdocument. Wanneer het gaat om persoonlijke gegevens, moet dit uiteraard wel, bijvoorbeeld een beoordeling of een examendocument.

§4. De termijn voor de behandeling van het openbaarheidsverzoek bedraagt 20 kalenderdagen. Deze termijn kan verlengd worden tot 40 kalenderdagen, mits motivering.

§5. Inzage en uitleg zijn kosteloos.

Artikel 15
Het OCMW kan de aanvraag enkel weigeren omwille van de in het Bestuursdecreet opgesomde redenen, zoals weergegeven in artikel II.33 tot en met II.39.
Als het OCMW een aanvraag weigert, kan tegen deze beslissing beroep aangetekend worden binnen de 30 kalenderdagen na het versturen van de weigering, en dit bij de beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur via e-mail: openbaarheid@vlaanderen.be of per brief naar Havenlaan 88, 1000 Brussel.


ADVIESRADEN
Artikel 16
§1. Om het lokale bestuur te adviseren over het beleid, wordt er een beroep gedaan op diverse adviesraden. Een adviesraad bestaat meestal uit een vooraf afgebakende doelgroep en kent een eigen werking. Het lokaal bestuur vraagt hen regelmatig om een advies te formuleren over één of meerdere vraagstukken. Adviesraden kunnen ook adviezen formuleren op eigen initiatief.

§2. Naast het formuleren van adviezen zijn de adviesraden belangrijke organen om informatie uit te wisselen tussen het gemeentebestuur, verenigingen en inwoners. Een goede wisselwerking in het delen van informatie en ervaringen vormt een stabiele basis voor het formuleren van kwalitatieve adviezen.

§3. De raad voor maatschappelijk welzijn kan zoveel adviesorganen erkennen als het zelf wil. Vanuit de Vlaamse en federale overheid is het OCMW verplicht minimaal volgende adviesraad te installeren: het lokaal overleg kinderopvang.

§4. Een overzicht van de adviesraden kan je vinden op de website van de gemeente. Elke raad heeft eigen statuten, een eigen samenstelling en vergaderfrequentie. De verslagen van de adviesraden zijn openbaar. Al deze info vind je ook terug op deze webpagina.

§5. Adviesraden zijn ook inspraakraden voor de burger. Hij wordt vertegenwoordigd door leden van verenigingen en organisaties die lid zijn van een adviesraad. In de adviesraden zijn ook particulieren welkom, als ze een duidelijke link hebben met de betrokken doelgroep. Inwoners die interesse hebben in en meer informatie wensen over de adviesraden kunnen contact opnemen met de secretaris of voorzitter van de desbetreffende adviesraad via participatie@puursam.be.

PROJECTMATIGE INSPRAAK
Artikel 17
§1. Om rekening te kunnen houden met de mening van de burger wil het lokaal bestuur, naast de verplichte inspraaktrajecten (inspraak Meerjarenplan, inspraak openbaar domein), ook bij andere projecten specifieke participatietrajecten uitwerken. Het bestuur houdt daarbij rekening met de aard van het project, de impact van de inspraak op het resultaat en de impact van het project op de buurt en de hele gemeente.

§2. Een participatietraject bestaat uit een aantal stappen. Participanten worden voldoende geïnformeerd (of opgeleid) om vervolgens te adviseren. Elk participatietraject wordt afgesloten met een terugkoppeling van wat er met het advies of de resultaten van het participatietraject gebeurde of gaat gebeuren.

§3. Het OCMW voorziet een breed spectrum aan middelen om op kleine en grote schaal bevragingen op te zetten. Dit spectrum aan middelen heeft tot doel om zoveel mogelijk doelgroepen te kunnen bereiken. Dit is de enigste manier om tot breed gedragen conclusies en adviezen te komen. Naast de klassieke fysieke inspraakmomenten en enquêtes, wordt er hard ingezet op digitale bevragingen op maat van de burger en lokale gemeenschappen en vernieuwende methodieken die diverse groepen van burgers aanspreken.

§4. Een overzicht van en informatie over de verschillende (projectmatige) participatietrajecten vind je terug op https://www.puurs-sint-amands.be/gemeente-bestuur-2 .

GOEDKEURING EN INWERKINGTREDING:
Artikel 18

Dit reglement werd goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in vergadering van 27 juni 2022 en treedt in werking op 15 juli 2022. Dit reglement wordt geëvalueerd indien de nood zich voordoet.
Dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.