Terug Raad voor maatschappelijk welzijn

Mon 02/05/2022 - 21:00 Raadzaal

Openbaar

Notulen vorige vergadering

Ondersteuning

HRM

 • Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

  De aanpassing betreft een aanpassing binnen het beleidsdomein

  1) Algemeen bestuur - Financieel beheer - expert financieel beheer (Av)   

  2) Ondersteuning - Facilitair beheer / Mobiel team - administratief medewerker (Cv)  

  Aan de leden van gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijzigingen in het organogram dewelke noodzakelijk zijn om een kwalitatieve dienstverlening te voorzien.

  Het nieuwe organogram wordt via bijlage te beschikking gesteld van de raadsleden.

Welzijn en samenleven

Dienstencentra

 • Vanaf 1 januari 2020 is Minder Mobielen Centrale (MMC) Klein-Brabant operationeel. De krijtlijnen hiervoor werden uitgeschreven in de samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Puurs-Sint-Amands en OCMW Bornem. Hierbij werd gekozen om aangesloten te blijven bij Mpact (Taxistop) omwille van het elektronisch planningssysteem en omkadering inzake verzekeringen.

  De kilometervergoeding is begin 2020 naar 0,35 euro gegaan (samen met de wachtvergoedingsregeling). Wij volgden hier Mpact die toen een km vergoeding tussen 0,30 en 0,35 euro adviseerde. 

  Er is nood aan een prijsaanpassing.

  Mpact adviseert steeds een kilometervergoeding die de MMC's, aangesloten bij hen, volgen en dit met een maximum van de verplaatsingsvergoeding voor het overheidspersoneel.

  Momenteel bedraagt het lidmaatschap voor leden van MMC 12 euro voor een jaar. De kilometervergoeding bedraagt 0,35 per gereden km door de vrijwilliger/chauffeur en een eventueel bijkomende wachtvergoeding van 2 euro per begonnen half uur na het eerste gratis half uur. De verzekering voor de vrijwilliger/chauffeur wordt opgenomen door het bestuur.

  Een prijsaanpassing van de kilometervergoeding dringt zich op door de enorm stijgende brandstofprijzen.

  We stemmen de prijsaanpassing af op de km prijs die Mpact adviseert. Dit is steeds met een maximum van de verplaatsingsvergoeding voor het overheidspersoneel (momenteel 0,3707 euro/km) want wie meer dan dat bedrag ontvangt, moet ook als vrijwilliger alles aangeven bij de belastingen.

  We kiezen er als MMC Klein-Brabant (cfr. Mpact) voor om steeds het evenwicht te blijven behouden tussen enerzijds een billijke kilometerbijdrage voor onze gebruikers MMC (vervoer dat duur is, betaalbaar houden voor hen) en een billijke kostenvergoeding voor onze vrijwilligers chauffeurs (brandstofprijzen stijgen en andere jaarlijkse onkosten van hun voertuig).

  Omdat we met bovenstaande rekening willen houden, alles praktisch werkbaar willen houden én een meer automatische aanpassing à rato van de stijgende kosten in het levensonderhoud, stellen we voor om de km verhoging van MMC te laten samengaan met de km prijs van overheidspersoneel, maar enkel tot 2 cijfers na de komma en dit principe ook jaarlijks toe te passen.

  Vanaf 1 juli zal de km vergoeding dan wijzigen, zodat wij tijdig;

  • de km aanpassing kunnen communiceren aan de leden van MMC,
  • de km kaartjes, waar chauffeurs mee rekenen, kunnen aanpassen,
  • de website en flyer kunnen aanpassen, 
  • de afsprakennota voor gebruikers kunnen aanpassen.

Mededelingen

Vragen