Terug
Gepubliceerd op 11/06/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 07/06/2021 - 20:00

Maatregelen ter ondersteuning van lokale economie ingevolge coronacrisis - Goedkeuring

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Alex Goethals
Aanleiding

Met meer dan 12.000 mensen die op het grondgebied zijn tewerkgesteld, is Puurs-Sint-Amands een dynamische en ondernemende gemeente die haar positie als werkverschaffend en economisch knooppunt in de Vlaamse ruit ook in crisistijden wil opnemen. Het college van burgemeester en schepenen stelt daarom - naast de bovenlokale ondersteuning - net zoals in 2020 een pakket van bijkomende economische en sociale maatregelen voor om de getroffen lokale ondernemingen tijdens en vooral na de coronacrisis actief te ondersteunen.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41;
Toepasselijke regelgeving
  • De beslissing m.b.t. maatregelen ter ondersteuning van lokale economie ingevolge coronacrisis, zoals genomen door de gemeenteraad in vergadering van 4 mei 2020;
Feiten, context en argumentatie

De coronacrisis blijft de hele economie treffen, maar in het bijzonder de handel, horeca, de toeristische sector en wie evenementen organiseert of toeleverancier is. Vandaar dat de gemeente ook dit jaar 10 steunmaatregelen wenst te nemen – naast de federale en Vlaamse maatregelen – om de lokale ondernemers te helpen in deze moeilijke tijden.

Voorgestelde maatregelen zijn:

1.Vrijstelling uitstralingsbijdrage

Sinds enkele jaren betalen de handelszaken in het kernwinkelgebied van Puurs centrum een uitstralingsbijdrage van 125 euro om kernversterkende acties zoals lenteopendeurdagen, de jaarlijkse modeshow maar ook de eindejaarsactie van UNIZO en kleinschaligere promoactiviteiten mee te financieren. De geplande activiteiten voor 2021 blijven, voor zover dit mogelijk is, natuurlijk ongewijzigd en worden zo nodig nog uitgebreid, maar de betroffen handelszaken worden in deze crisistijden van deze belasting, net zoals in 2020, vrijgesteld.

2. Snelle betalingen

Kleine lokale leveranciers worden prioritair en zo snel mogelijk na ontvangst van de facturen door de gemeente betaald, ongeacht de normale betalingsvoorwaarden. 

3. Uitstel betaling bedrijfsbelastingen

Om liquiditeitsproblemen te verminderen of te vermijden, worden de belastingaangiftes en aanslagbiljetten vanuit de gemeente in 2021 wel tijdig verzonden, maar zullen de Puurs-Sint-Amandse ondernemingen twee maanden extra uitstel van betaling krijgen voor de verschuldigde belastingen. 

4. Vermindering algemene bedrijfsbelasting

Er wordt geopteerd om de kleinere bedrijven (detailhandel en kleinere KMO’s) te ondersteunen, omdat deze vaak zwaarder getroffen worden door de coronacrisis dan de grotere bedrijven. Voorstel is om de vermindering en vrijstelling enkel voor bedrijven met een totale oppervlakte tot 500m² toe te staan. Bedrijven met een totale oppervlakte groter dan 500m² betalen belasting conform het goedgekeurde belastingreglement van 16 december 2019.

5. Gedeeltelijke vermindering standgeld voor marktkramers

Marktkramers kregen in 2020 een creditnota van 3 maanden standgeld in hun bus. Textielkramen moesten eind 2020 nog een maand thuisblijven (zonder compensatie vanuit de gemeente) en zien momenteel enorm af, net zoals de andere kramen.  Ondanks het feit dat de marktkramers in 2021 naar de markt mochten komen, wordt toch voorgesteld om het standgeld (exclusief elektriciteit) van de marktkramers van een geldig abonnement met de helft te verminderen gedurende het hele jaar 2021. Een grote factor hierin speelt de sluiting van de horeca, wat nefast is voor de marktkramers en het marktgebeuren. Steun in moeilijke tijden en het belang van de markt als een ontmoetingsplaats in open lucht is zeer groot.

6. Gedeeltelijke vermindering standgeld kermiskramers

Zolang er in de gemeente geen kermissen kunnen worden georganiseerd omwille van de coronacrisis, zullen de kermiskramers ook in 2021 voor de afgelaste kermissen geen standgeld hoeven te betalen. Het 50%-principe van de marktkramers zal hier (exclusief elektriciteit) worden doorgetrokken.

7. Kwijtschelding van 6 maanden concessievergoeding voor concessiehouders van gemeentelijk patrimonium

Uitbaters van handelszaken binnen het gemeentepatrimonium, zoals Dorpshuis De Leeuw of het Sportcafé in Sint-Amands kregen in 2020 een creditnota van ¼ van het concessiebedrag in hun bus. Omdat deze horecazaken ook enkele maanden gesloten waren, is hier ook het voorstel om de 50%-regel van de marktkramers door te trekken. Deze maatregel geldt voor volgende concessiehouders: Hof van Coolhem, Dorpshuis De Leeuw, Sporthal Sint-Amands, DEKOL, Visserspaviljoen. 

8. Belevingscheque voor horeca

Voorgesteld wordt om aan elke horecazaak gevestigd op 1 juni 2021 in Puurs-Sint-Amands een belevingscheque te geven ter waarde van 500 euro voor de organisatie van een publieke activiteit in of aan de horecazaak t.e.m. 30 juni 2022. Zo zorgen we dat mensen weer buiten komen en een gezellige activiteit bij hun favoriete horecazaak kunnen bijwonen. 

9. Verhoging buurtfeestcheque

De subsidies voor buurtfeesten – waarop elke straat recht heeft –  werden vorig jaar verhoogd van 150 euro naar 200 euro. Er vonden geen buurtfeesten plaats, dus het voorstel is om deze maatregel te verlengen tot eind 2022.

10. Doorstart-promobudget

In 2020 hadden we een doorstart-promobudget van ca. 10.000 euro om de lokale economie bij de heropstart na het opheffen van de coronamaatregelen daadkrachtig te ondersteunen en extra in de kijker te zetten. Dit geld is ook gebruikt voor advertenties, spots op TV, … Deze acties willen we graag herhalen in 2021.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan bovenstaande maatregelen. 

  

 

Financiële weerslag

De voorziene inkomsten voor de uitstralingsbijdrage in het kernwinkelgebied (9.375 €) op budgetsleutel 2021/G-GBB-FIN/0020-00/73499000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN zullen door de afschaffing van deze belasting in 2021 niet geïnd worden.

De vermindering van de algemene gemeentebelasting voor bedrijven in de (eerste 2 oppervlakte-schijven) zal een negatieve invloed hebben op het geplande inkomstenbudget in 2021 op budgetsleutel 2021/G-GBB-FIN/0020-00/73800000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN.

De gedeeltelijke vrijstelling van het standgeld (exclusief elektriciteitsgebruik) voor marktkramers  (gedurende 6 maanden) zal een negatieve invloed hebben op het geplande inkomstenbudget in 2021 op de budgetsleutels 2021/G-GBB-FIN/0500-00/70200000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (Plaatsrecht markten) en 2021/G-GBB-FIN/0500-00/70210000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (Geen doorrekening nutsvoorzieningen markten)

De halvering van de standgelden (exclusief elektriciteit) voor kermissen die nog wel zullen doorgaan in 2021, na opheffing van de quarantainemaatregelen, zullen een negatieve invloed hebben op het geplande inkomstenbudget in 2021 op budgetsleutel 2021/G-GBB-FIN/0710-00/70200000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN en 2021/G-GBB-FIN/0710-00/70210000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (Geen doorrekening nutsvoorzieningen kermissen).

De kwijtschelding van 6 maanden concessievergoeding voor concessiehouders van gemeentelijk patrimonium zal een negatieve invloed hebben op de geplande inkomsten in 2021 op de budgetsleutels :

2021/G-GBB-FIN/0540-00/70600000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (Visvangst)

2021/G-GBB-FIN/0680-00/70600000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (Opbrengsten uit concessie HvC)

2021/G-GBB-FIN/0705-00/70600000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (Opbrengsten uit concessie dorpshuis De Leeuw SA)

2021/G-GBB-FIN/0742-00/70600000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (Opbrengsten uit concessie cafetaria sporthal SA)

2021/A-GBB-BEL/0705-00/70600000/AGB/DC/IP-GEEN (Opbrengsten uit concessie café Dekol)

Voor de evenementencheque horeca (max.80 zaken) zal de budgetsleutel 2021/G-GBB-BEL/0500-00/64920000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN worden aangemaakt. 

De verhoging van de buurtfeestcheque zal een verhoging van het subsidiebudget impliceren op de budgetsleutel 2021/25-230301/0710-00/64910000/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN

Voor het promo-budget zal de budgetsleutel 2021/G-GBB-BEL/0500-00/61520300/GEMEENTE/CBS/IP-GEEN (Promobudget heropstart lokale economie) worden aangemaakt.

Alle bovenstaande wijzigingen zullen verwerkt worden binnen het meerjarenplan 2020-2025, hetzij via kredietverschuiving, hetzij via een meerjarenplanaanpassing.

De snelle betalingen aan leveranciers en de bijkomende betalingsuitstel voor de aanslagbiljetten zullen geen budgettair effect hebben maar enkel een verschuiving teweeg brengen in het momentum van uitgave en ontvangst van liquide middelen.

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet
Tegenstanders: Bart De Schutter, Inge Faes, Heiko Van Muylder
Onthouders: Peter Lemmens, Jan Van Camp, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey
Resultaat: Met 16 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 9 onthoudingen
Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad keurt onderstaande steunmaatregelen voor 2021 goed ter ondersteuning van de lokale economie ingevolge de coronacrisis:

1.Vrijstelling uitstralingsbijdrage: (zie bijlage 1 gewijzigd belastingreglement uitstralingsbijdrage)

Voor het aanslagjaar 2021 zullen de handelszaken in het kernwinkelgebied van Puurs centrum vrijgesteld worden van de uitstralingsbijdrage van 125 euro. Zodoende wordt artikel 1 van het belastingreglement op de voor publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstverleners en vrije beroepen, gelegen in het kernwinkelgebied van Puurs centrum, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands in vergadering van 16 december 2019: 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstenverstrekkers en vrije beroepen (met uitzondering van de vrije beroepen uit de medische sector), gelegen in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor het vaststellen van de belasting.

als volgt aangepast: 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit 

Voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstenverstrekkers en vrije beroepen (met uitzondering van de vrije beroepen uit de medische sector), gelegen in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor het vaststellen van de belasting.

2. Snelle betalingen

Kleine lokale leveranciers worden prioritair en zo snel mogelijk na ontvangst van de facturen door de gemeente betaald, ongeacht de normale betalingsvoorwaarden. 

3. Uitstel betaling bedrijfsbelastingen

Om liquiditeitsproblemen te verminderen of te vermijden, worden de belastingaangiftes en aanslagbiljetten vanuit de gemeente in 2021 wel tijdig verzonden, maar zullen de Puurs-Sint-Amandse ondernemingen twee maanden extra uitstel van betaling krijgen voor de verschuldigde belastingen.

4. Vermindering algemene bedrijfsbelasting: (zie bijlage 2 gewijzigd reglement algemene gemeentebelasting)

De algemene bedrijfsbelasting op de eerste schijf (oppervlakte van 0-100 m² van algemene bedrijfsbelasting) wordt met 25 euro verminderd (40 euro i.p.v. 65 euro op die eerste schijf). Verder is er nog een vrijstelling op de schijf voor de oppervlakte tussen de 100m² tot 500m². Zodoende wordt artikel 5.2 van de algemene gemeentebelasting, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands in vergadering van 16 december 2019 en aangepast in vergadering van 30 maart 2020:

Artikel 5: Berekeningsgrondslag en tarieven

5.1. Gezinnen/alleenstaanden

-          € 60

5.2. Bedrijven:

-          €  65 tot 100 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 100 m² tot 500 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

 € 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 500 m² tot 1.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² tot 5.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 5.000 m² tot 10.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 0,45 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 5.000 m² tot 10.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² tot 50.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 0,45 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 5.000 m² tot 10.000 m²

€ 0,55 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 10.000 m² tot 50.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 50.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 0,45 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 5.000 m² tot 10.000 m²

€ 0,55 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 10.000 m² tot 50.000 m²

€ 0,65 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 50.000 m²

als volgt aangepast voor het aanslagjaar 2021:

Artikel 5: Berekeningsgrondslag en tarieven

5.1. Gezinnen/alleenstaanden

-          € 60

5.2. Bedrijven:

-          Ondernemingen met een totale oppervlakte tot 100 m² worden belast op basis van € 40

-          Ondernemingen met een totale oppervlakte van meer dan 100 m² tot 500 m² worden belast op basis van € 40 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

 € 0,00 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 500 m² tot 1.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² tot 5.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 5.000 m² tot 10.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 0,45 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 5.000 m² tot 10.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² tot 50.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 0,45 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 5.000 m² tot 10.000 m²

€ 0,55 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 10.000 m² tot 50.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 50.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 0,45 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 5.000 m² tot 10.000 m²

€ 0,55 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 10.000 m² tot 50.000 m²

€ 0,65 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 50.000 m²

5. Gedeeltelijke vermindering standgeld voor marktkramers: (zie bijlage 3 gewijzigd retributiereglement markten en gebruik elektriciteit)

Marktkramers dienen slechts 1/2 van de retributie op hun standplaats te betalen. Zodoende wordt artikel 7 van het retributiereglement op standplaatsen op openbare markten en gebruik elektriciteit, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands in vergadering van 4 februari 2019:

Artikel 7. Vermindering

Volgende vermindering op de retributies wordt toegestaan:

de marktkramers die geregeld de wekelijkse markt bezoeken en over een vast en onveranderlijke standplaats beschikken, krijgen een vermindering van 20% op de retributie inname openbaar domein (en niet op de retributie voor elektriciteit) indien zij een abonnement nemen voor het hele dienstjaar beginnend op 1 januari en eindigend op 31 december en betalen vóór eind februari.

als volgt aangepast: 

Artikel 7. Vermindering

Volgende verminderingen op de retributies worden toegestaan:

1) de marktkramers die geregeld de wekelijkse markt bezoeken en over een vast en onveranderlijke standplaats beschikken, krijgen een vermindering van 20% op de retributie inname openbaar domein (en niet op de retributie voor elektriciteit) indien zij een abonnement nemen voor het hele dienstjaar beginnend op 1 januari en eindigend op 31 december en betalen vóór eind februari.

2) een vermindering van 50% op de retributie voor inname openbaar domein aan alle marktkramers in het bezit van een jaarabonnement. Deze vermindering geldt niet voor de afname van elektriciteit. 

6. Geen kermis, geen standgeld: (zie bijlage 4 gewijzigd retributiereglement kermissen en gebruik elektriciteit)

Zolang er in de gemeente geen kermissen kunnen worden georganiseerd omwille van de coronacrisis, zullen de kermiskramers voor de afgelaste kermissen geen standgeld hoeven te betalen. Voor de resterende kermissen zullen ze maar de helft van het kermisgeld moeten betalen. Zodoende wordt artikel 5 aangepast en artikel 5bis ingevoerd in het retributiereglement voor kermissen en gebruik elektriciteit, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands in vergadering van 16 december 2019:

Artikel 5. Vrijstelling

De retributie is niet verschuldigd voor de inrichtingen, kramen en standen toebehorend aan of uitgebaat door een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut.

als volgt aangepast: 

Artikel 5. Vrijstelling

De retributie is niet verschuldigd voor de inrichtingen, kramen en standen toebehorend aan of uitgebaat door een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut.

De retributie is eveneens niet verschuldigd, indien de kermis omwille van de coronamaatregelen niet kan doorgaan. 

Invoering artikel 5bis. Verminderingen

De kermissen die na het opheffen van de coronamaatregelen nog zullen doorgaan in het kalenderjaar 2021, krijgen een vermindering van 50% op de vastgestelde tarieven voor de inname van het openbaar domein. Deze vermindering geldt niet voor de afname van elektriciteit. 

7. Kwijtschelding van 6 maanden concessievergoeding voor concessiehouders van gemeentelijk patrimonium

Uitbaters van horecazaken binnen het gemeentepatrimonium krijgen een vrijstelling van 6 maanden huur voor de maanden januari tem juni 2021. 

8. Belevingscheque voor horeca

De gemeente geeft in 2021 aan elke horecazaak gevestigd op 1 juni 2021 in Puurs-Sint-Amands een belevingscheque ter waarde van 500 euro voor de organisatie van een publieke activiteit in of aan hun horecazaak t.e.m. 30 juni 2022. De cheque kan eenvoudig worden aangevraagd via economie@puursam.be met vermelding van het soort activiteit en de datum. Verantwoordingsstukken voor de gemaakte kosten (min. 500 euro) moeten max. een maand na de activiteit worden ingediend.

9. Verhoging buurtfeestcheque: (zie bijlage 5 gewijzigd reglement buurtsubsidies)

De subsidies voor buurtfeesten die plaats vinden tussen 1 juli 2021 en 31 december 2022 worden verhoogd van 150 euro naar 200 euro. Zodoende wordt artikel 5 van het reglement buurtsubsidies, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands in vergadering van 25 februari 2019:

Artikel 5: Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 150 euro en wordt toegekend in de vorm van P-bonnen.

als volgt aangepast: 

Artikel 5: Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 150 euro en wordt toegekend in de vorm van P-bonnen. De subsidie wordt verhoogd van 150 euro naar 200 euro voor de buurtfeesten die georganiseerd worden in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022.  

10. Doorstart-promobudget

De gemeente voorziet een groot doorstart-promobudget om de lokale economie bij de heropstart -na het opheffen van de coronamaatregelen- daadkrachtig te ondersteunen en extra in de kijker te zetten. 

BIJLAGE 1: Belasting op de voor publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstverstrekkers en vrije beroepen gelegen in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum – Vaststelling door de gemeenteraad van 16 december 2019 en aangepast door de gemeenteraad van 7 juni 2021.

Aanleiding

De gemeente Puurs-Sint-Amands is bevoegd om belastingen te heffen vanaf 1 januari 2019. Het belastingenreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstenverstrekkers en vrije beroepen (met uitzondering van de vrije beroepen uit de medische sector) gelegen in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 21 december 2015, wordt automatisch opgeheven op 31 december 2019. 

Juridische grond            

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond

•             Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40§3 en 41,14°;

Toepasselijke regelgeving

•             De Grondwet, artikel 170 §4 

•             Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

•             De Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;       

Feiten, context en argumentatie            

De gemeente voert al jaren een kernversterkend beleid om Puurs-centrum als dynamische en aangename dorpskern commercieel op de kaart te zetten en creatieve ondernemers te behouden en aan te trekken. Gezamenlijk georganiseerde acties en promoties hebben een positieve invloed op de stimulering van de dynamiek, de verhoging van de uitstraling en de verbetering van het imago van het handelscentrum. Het jaarlijks budget van de gemeente voorziet uitgaven voor kernversterkende initiatieven voor het handelsgebeuren in het centrum.

De gemeenteraad van Puurs heeft bij reglement van 18 december 2014, nadien gewijzigd door het reglement van 21 december 2015, een belasting ingevoerd op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstenverstrekkers en vrije beroepen (met uitzondering van de vrije beroepen uit de medische sector), gelegen in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum. Dit belastingreglement wordt automatisch opgeheven op 31 december 2019.

Het bestuur wenst deze belasting verder te heffen omdat de vertegenwoordigers van UNIZO Puurs-Sint-Amands en van de middenstand en horeca uit Puurs-centrum zelf vragende partij zijn voor dergelijke belasting. De inkomsten uit deze belasting komen vrijwel uitsluitend ten goede van de in de vorige alinea vermelde vestigingen in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum. Zodoende is het ook logisch dat deze belasting enkel wordt geheven op deze vestigingen.

Het is billijk om de beoefenaars van vrije beroepen uit de medische sector, waar het welzijn en de gezondheid van de mensen centraal staat, vrij te stellen van deze belasting. De beoefenaars van vrije beroepen uit de medische sector halen immers geen onmiddellijk voordeel uit de promotie en acties die worden opgezet vanuit het handelsondersteunend beleid. Zij zien hierdoor ook niet direct hun klantenbestand toenemen. 

Indien een handelaar meer dan één handelszaak uitbaat in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum, zal de belasting maar voor één vestiging moeten worden betaald omdat de opening van een extra handelszaak door dezelfde handelaar leegstand tegengaat en de belevingswaarde van het handelscentrum bevordert.

Omdat het aangewezen is om startende handelaars te ondersteunen, is het gerechtvaardigd om commerciële vestigingen waarvan de uitbating op 1 januari van het aanslagjaar minder dan 1 jaar voordien gestart is door de actuele natuurlijke of rechtspersoon éénmalig vrijstelling te geven van deze belasting.

Het is gerechtvaardigd om vzw's vrijstelling te verlenen van deze belasting omdat vzw's in de eerste plaats een ideële en geen commerciële doelstelling hebben.

De belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstenverstrekkers en vrije beroepen (met uitzondering van de vrije beroepen uit de medische sector), gelegen in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum neemt de financiële toestand van de gemeente in overweging en heeft als doel een bijdrage in de kosten te leveren voor het handelsondersteunend beleid dat de gemeente in dat kader voert.             

Financiële weerslag       

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.           

Besluit 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstenverstrekkers en vrije beroepen (met uitzondering van de vrije beroepen uit de medische sector) gelegen in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum.

Dit artikel werd in de gemeenteraad van 7 juni 2021 als volgt aangepast omwille van de coronacrisis:

Voor de aanslagjaren 2022 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstenverstrekkers en vrije beroepen (met uitzondering van de vrije beroepen uit de medische sector), gelegen in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar is bepalend voor het vaststellen van de belasting.

Artikel 2: Definities

Onder volgende begrippen wordt verstaan: 

Publiek toegankelijke ruimte: ruimte die openstaat voor het publiek of bedoeld is voor gemeenschappelijk gebruik. Hierbij horen ook de ruimten waarvan de toegang beperkt wordt tot een of meer welbepaalde categorieën van personen.

Kernwinkelgebied: dit gebied, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 juni 2014 en gewijzigd door de gemeenteraad van 21 december 2015, bevat de volgende straten: R. Verbelenstraat (tot en met nr. 25), H. Hartplaats, Kerkplein (tot en met nr. 18), Botermarkt, Hoogstraat, Palingstraat (tot en met nr. 4), Dorpshart, W. De Vochtstraat en Stationsstraat.

Artikel 3: Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar de handelszaak of de commerciële ruimte, die binnen de omschreven gebiedsomschrijving van het kernwinkelgebied gelegen is, uitbaat.

Indien de uitbating gebeurt door meerdere natuurlijke personen of meerdere rechtspersonen is de belasting hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door allen.

De belastingplichtige die zijn zaak verkoopt of overdraagt, is verplicht dit binnen de veertien dagen mee te delen aan de financieel directeur hetzij per post of per elektronische post.

Artikel 4: Berekeningsgrondslag en tarieven

De belasting wordt vastgesteld op 125 euro per handelszaak per jaar. 

De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering of -teruggave.

Artikel 5: Vrijstelling

Van de belasting worden vrijgesteld:

•             Vrije beroepen uit de medische sector

•             Vzw's

•             Nieuwe handelszaken waarvan de uitbating op 1 januari van het aanslagjaar minder dan 1 jaar voordien gestart is (éénmalige vrijstelling)

•             Tweede of meerdere vestiging van eenzelfde handelszaak in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum

Artikel 6: Aangifteplicht  

De belastingplichtigen, vermeld in artikel 3, zijn ertoe gehouden uiterlijk op 30 april van het aanslagjaar aangifte te doen van hun vestiging. De aangifte dient te gebeuren op volgend adres: Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands of via volgend e-mailadres: belastingen@puursam.be. 

De aangifte moet worden gedaan op het formulier dat de gemeente ter beschikking stelt van de belastingplichtige. Dit formulier kan bekomen worden op bovengenoemd adres. 

De belastingplichtigen die geen formulier zouden ontvangen hebben, zijn niettemin verplicht spontaan aan de gemeente de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van deze belasting en binnen dezelfde termijn.

De aangifte moet alle gegevens bevatten, die noodzakelijk zijn voor de berekening en de controle van de aanslag. 

Artikel 7: Controlemiddelen 

De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen. De door hun opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot het bewijs van het tegendeel.  

Artikel 8: Ambtshalve belasting 

Bij gebrek aan tijdige aangifte binnen de in artikel 6 gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens de gegevens waarover de gemeente beschikt, onverminderd het recht op bezwaar en beroep. 

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. 

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de datum van verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor de dragen. 

Artikel 9: Wijze van invordering 

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van burgemeester en schepenen.

Artikel 10: Betalingstermijn 

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. 

Artikel 11: Administratieve geldboete

Voor het niet naleven van de bepalingen van dit belastingreglement of van het Decreet van 30 mei 2008 kan een administratieve geldboete gelijk aan 500 euro worden opgelegd.

Het bedrag van de administratieve boete wordt ingekohierd. 

Artikel 12: Verwijzingsregel

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen. 

Artikel 13: Inwerkingtreding en bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.


BIJLAGE 2: Algemene gemeentebelasting – vastgesteld door de gemeenteraad van 16 december 2019 en aangepast door de gemeenteraad van 30 maart 2020 (art. 7§2) en door de gemeenteraad van 7 juni 2021 (artikel 5.2)

Aanleiding

De gemeente Puurs-Sint-Amands is bevoegd om belastingen te heffen vanaf 1 januari 2019.

Juridische grond            

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond

•             Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14°, zoals gewijzigd door art.3 van het Decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van art.41 van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;

Toepasselijke regelgeving

•             De Grondwet, artikel 170 §4;

•             Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen;

•             De omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;      

Feiten, context en argumentatie            

Deze belasting beoogt een evenwichtig gespreide bijdrage van burgers, zelfstandigen, beoefenaars van een vrij beroep en ondernemingen in de algemene bestuurlijke uitgaven van de gemeente.

Een verschillende behandeling van gezinnen en bedrijven is verantwoord, gezien:

•             de verschillende mate waarin zij gebruik maken van de gemeentelijke infrastructuur en dienstverleningen

•             het verschil in draagkracht van gezinnen/alleenstaanden en bedrijven

Het is billijk om een belastingvrijstelling in te voeren voor de gezinnen die, ingevolge het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters, op 1 januari van het dienstjaar, enkel een verplicht referentieadres zonder feitelijke vestiging op het gemeentelijk grondgebied hebben en derhalve praktisch geen gebruik kunnen maken van de gemeentelijke dienstverlening.

Het is noodzakelijk om een verminderd tarief voor bos-, land- en tuinbouw en recreatiegebieden te voorzien gelet op de specifieke eisen van deze sectoren; deze sectoren dienen voor hun activiteiten noodgedwongen te beschikken over een grote bedrijfsoppervlakte om economisch rendabel te zijn.

Het is billijk een verminderd tarief van 50% vast te stellen inzake de belasting voor maatwerkbedrijven, omdat die bedrijven zich vooral engageren om mensen tewerkstellen die niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen.

Het is billijk een verminderd tarief vast te stellen inzake de belasting voor de alleenstaanden en gezinnen waarvan één gezinslid in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering en voor de bedrijfsleiders die in hun onderneming wonen, aangezien hun woon- en bedrijfsruimte ruimtelijk niet voldoende gescheiden zijn.

De gemeente heeft de laatste jaren een enorme inspanning geleverd om de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. Hierdoor is onze gemeente zeer gegeerd door de bedrijven wegens haar uiterst gunstige ligging en infrastructuur.

De grote toename van de bedrijven maakt echter de uitvoering van belangrijke infrastructuurwerken noodzakelijk.

Hierdoor is een verhoogd en gedifferentieerd tarief voor de bedrijven met een oppervlakte van meer dan 100m²,  500m², 1.000 m², 5.000 m², 10.000 m² en 50.000 m² verantwoord omwille van het feit dat de industriegronden in onze gemeente schaars zijn geworden en dat het opportuun is de bedrijven en in het bijzonder de grote ruimtegebruikers, aan te moedigen zuinig met de nog beschikbare ruimte om te springen;

De financiële toestand van de gemeente rechtvaardigt het heffen van deze belasting.   

Financiële weerslag       

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.           

Besluit 

Artikel 1: Overgangsbepaling

Het raadsbesluit van 4 februari 2019 van Puurs-Sint-Amands inzake de vaststelling van de algemene gemeentebelasting voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2025 blijft van toepassing voor de belastbare feiten die zich hebben voorgedaan vóór 1 januari 2020, maar wordt opgeheven vanaf aanslagjaar 2020.

Artikel 2: Heffingstermijn - belastbaar feit

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 heft de gemeente Puurs-Sint-Amands een algemene gemeentebelasting. De toestand op 1 januari van het aanslagjaar, zowel inzake samenstelling van gezin, woning, verblijf als oppervlakte, is bepalend voor het vaststellen van de belasting. De belasting is ondeelbaar en voor het hele jaar verschuldigd.

Artikel 3: Definities

Onder volgende begrippen wordt verstaan:

- Gezin: twee of meer personen die, al dan niet verwant, gewoonlijk in één en dezelfde woning of woongelegenheid verblijven en er samenwonen;

- Alleenstaande: een meerderjarig persoon die gewoonlijk alleen leeft, hetzij met één (of meerdere) minderjarige perso(o)n(en), hetzij met één of meerdere studerend(e) meerderjarige(n) in één en dezelfde woning verblijft en er officieel mee samenleeft. In dit laatste geval ligt de bewijslast bij de belastingplichtige.

- Vestiging: elk (gedeelte van een) onroerend goed of meerdere onroerende goederen die samen een geheel of complex vormen, dat voor beroeps- en bedrijfsdoeleinden is bestemd of wordt gebruikt en/of elke activiteitkern, elk(e) lokaliteit van centrum van werkzaamheden of elk (geheel) van ruimte(n), onder gelijk welke vorm en van individuele of collectieve aard, die/dat voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden is bestemd of wordt gebruikt, evenals een maatschappelijke zetel of lokaliteit van bestuur, beheer of administratie.

- Bedrijf: een zelfstandige of een vennootschap.

- Zelfstandige: elke natuurlijke persoon die in hoofd- of bijberoep een nijverheids-, ambachts-, landbouw-, tuinbouw- en/of handelsbedrijf exploiteert, een economische activiteit op zelfstandige basis verricht en/of een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep of een andere beroeps- of bedrijfsactiviteit zelfstandig uitoefent, exclusief elke zelfstandige helper die niet (meer) in het bezit is van een ondernemingsnummer en exclusief de zaakvoerder(s) van een vennootschap voor zover deze vennootschap zelf effectief wordt aangeslagen in het kohier van de algemene gemeentebelasting.

- Vennootschap: elke rechtspersoon die een nijverheids-, ambachts-, landbouw-, tuinbouw- en/of handelsbedrijf exploiteert, een economische activiteit op zelfstandige basis verricht, een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep zelfstandig uitoefent en/of zich met verrichtingen van (winstgevende) aard of het beheer van roerende en/of onroerende goederen bezighoudt, evenals elk van deze vennootschappen in vereffening (opname in kohier tot zolang 1/ de vereffening niet definitief is afgesloten en 2/ de vennootschap niet definitief is ontbonden en 3/ publicatie in het Belgisch Staatsblad is verschenen – alle opgesomde voorwaarden dienen vervuld te zijn).

- Openluchtrecreatief bedrijf: een zelfstandige of een vennootschap met uitsluitend openluchtrecreatieve beroeps- of bedrijfsdoeleinden d.w.z. beroeps- of bedrijfsdoeleinden gericht op het uitbaten in recreatie in open lucht, infrastructuur/installatie voor recreatieve sportbeoefening in open lucht gedurende het jaar.

- Maatwerkbedrijf: een bedrijf dat zich vooral engageert om mensen te werk te stellen die niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen.

Artikel 4: Belastingplichtige

De belasting wordt gevorderd van:

4.1. Gezinnen/alleenstaanden:

1°)  van de referentiepersoon van ieder gezin dat als zodanig ingeschreven is in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van de gemeente en dat werkelijk op het domicilieadres verblijft. De andere leden van het gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting;

2°)  van de referentiepersoon van ieder gezin dat op het grondgebied van de gemeente het genot heeft van of dit kan uitoefenen inzake om het even welke woning of woongelegenheid zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van de gemeente. De andere meerderjarige leden van het gezin zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting;

3°) van een alleenstaande die ingeschreven is in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister van de gemeente en die werkelijk op het domicilieadres verblijft;

Het feit dat in de loop van het aanslagjaar de (hoofd)verblijfplaats, de referentiepersoon en/of de samenstelling van het gezin wijzigt, heeft geen invloed op de belastingplicht en geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering.

4.2. Bedrijven:

Elke handelaar, elke zelfstandige diensten- of zorgenverstrekker, elke beoefenaar van een vrij beroep, elke nijverheids-, bos-, tuin en landbouwondernemer, maatwerkbedrijf en openluchtrecreatief bedrijf, en elke vennootschap, vereniging, inrichting of instelling onderworpen aan de vennootschapsbelasting, die op het grondgebied van de gemeente, een individuele of gemeenschappelijke bedrijfsruimte ter beschikking heeft voor het uitoefenen van een hoofd- of bijkomende activiteit.

Het feit dat in de loop van een aanslagjaar een natuurlijke persoon zijn/haar hoedanigheid van zelfstandige beëindigt, een vennootschap ophoudt te bestaan, de werkzaamheden op een geringe frequentie/of niet worden uitgevoerd, een belastbare vestiging wordt gesloten, heeft geen invloed op de belastingplicht en geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering.

De belasting is verschuldigd per vestiging, door de belastingplichtige gebruikt of tot zijn gebruik voorbehouden.

Indien de vestiging zich uitstrekt op het grondgebied van verschillende gemeenten dan treft de belasting enkel het gedeelte gelegen op het grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands.

De belasting wordt vastgesteld rekening houdend met de som van de grondoppervlakten bestemd of ingenomen voor bedrijfs- of beroepsdoeleinden in open lucht en de vloeroppervlakte bestemd of ingenomen voor bedrijfs- of beroepsdoeleinden in gebouwen. Deze laatste oppervlakte wordt gemeten per bouwlaag met inbegrip van de buitenmuren, garages, berg- en opslagplaatsen, waar deze zich ook bevinden, doch met uitsluiting van het gedeelte dat uitsluitend als woongelegenheid van de bedrijfsleider of de beoefenaar van het vrij beroep wordt gebruikt. Er wordt geen rekening gehouden met de kadastrale indeling. Elk kadastraal perceel dat onder de toepassing van dit reglement valt, wordt voor het geheel ervan belast.

In de onbebouwde belastbare oppervlakten zijn begrepen: weilanden, openluchtteelten, woeste gronden behorend tot het bedrijfscomplex, braakliggende delen van industriegronden, beboste terreinen behorende tot een bedrijfscomplex, niet-opgelegde of opgelegde groene zones in het kader van een vergunningsbesluit, sportterreinen en plantsoenen op de plaats van de bedrijfsvestiging. Deze opsomming is niet beperkend.

Natuurlijke personen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen staan ingeschreven met de hoedanigheid van ‘onderneming onderworpen aan btw’, ‘handelsonderneming’, ‘niet-handelsonderneming naar privaat recht’ en/of ambachtsman’ worden meegerekend tot de zelfstandigen bedoeld in artikel 3.

Zowel rechtspersonen die vallen onder het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting als rechtspersonen die een winstoogmerk hebben, maar niet onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting, worden meegerekend tot de vennootschappen bedoeld in artikel 3.

Vestigingseenheden waarvoor een bedrijf een inschrijving heeft in de Kruispuntbank van Ondernemingen, worden meegerekend tot de vestigingen bedoeld in artikel 3.

Elke belastingplichtige wordt geacht over een belastbare vestiging te beschikken, waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is.

De leden van een feitelijke vereniging zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Artikel 5: Berekeningsgrondslag en tarieven

5.1. Gezinnen/alleenstaanden

-          € 60

5.2. Bedrijven:

-          €  65 tot 100 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 100 m² tot 500 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

 € 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 500 m² tot 1.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² tot 5.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 5.000 m² tot 10.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 0,45 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 5.000 m² tot 10.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² tot 50.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 0,45 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 5.000 m² tot 10.000 m²

€ 0,55 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 10.000 m² tot 50.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 50.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 0,45 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 5.000 m² tot 10.000 m²

€ 0,55 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 10.000 m² tot 50.000 m²

€ 0,65 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 50.000 m²

Dit artikel werd in de gemeenteraad van 7 juni 2021 als volgt aangepast voor het aanslagjaar 2021 omwille van de coronacrisis:

5.1. Gezinnen/alleenstaanden

-          € 60

5.2. Bedrijven:

-          Ondernemingen met een totale oppervlakte tot 100 m² worden belast op basis van € 40

-          Ondernemingen met een totale oppervlakte van meer dan 100 m² tot 500 m² worden belast op basis van € 40 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

 € 0,00 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 500 m² tot 1.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 1.000 m² tot 5.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 5.000 m² tot 10.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 0,45 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 5.000 m² tot 10.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 10.000 m² tot 50.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 0,45 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 5.000 m² tot 10.000 m²

€ 0,55 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 10.000 m² tot 50.000 m²

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 50.000 m² worden belast op basis van € 65 voor de eerste 100 m², verhoogd met:

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 100 m² tot 500 m²

€ 0,30 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 500 m² tot 1.000 m²

€ 0,35 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 1.000 m² tot 5.000 m²

€ 0,45 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 5.000 m² tot 10.000 m²

€ 0,55 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven de 10.000 m² tot 50.000 m²

€ 0,65 per m² voor de schijf van de oppervlakte boven 50.000 m²

Artikel 6: Vrijstelling

Zijn van deze belasting vrijgesteld, voor zover aan de vrijstellingsmodaliteiten is voldaan op 1 januari van het aanslagjaar de gezinnen die bij toepassing van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters enkel een referentieadres op het gemeentelijk grondgebied hebben.

Artikel 7: Vermindering

§1. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1  zullen de personen die zowel krachtens artikel 4.1. als krachtens artikel 4.2., hetzij persoonlijk, of in de hoedanigheid van zaakvoerder of bestuurder van de rechtspersoon voor dezelfde vestiging belastingplichtig zijn omdat zij deze vestiging zowel als woonruimte als, geheel of gedeeltelijk, als bedrijfsruimte gebruiken, een belasting verschuldigd zijn van € 20.

§2. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1, krijgen gezinnen waarvan minstens één gezinslid (niet cumulatief) in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering op 1 januari van het  belastingjaar een toelage van € 24 conform het toelagereglement vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit; deze toelage wordt verrekend in het aanslagbiljet algemene gemeentebelasting.

Deze paragraaf werd in de gemeenteraad van 30 maart 2020 als volgt aangepast:

§2. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1, krijgen gezinnen waarvan minstens één gezinslid (niet cumulatief) in aanmerking komt voor een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering op 1 januari van het  belastingjaar een toelage van € 24 conform het toelagereglement vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit; deze toelage wordt verrekend in het aanslagbiljet algemene gemeentebelasting.

§3. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.1, krijgen alleenstaanden (situatie op 1 januari van het belastingjaar) een toelage conform het toelagereglement vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit; deze toelage wordt verrekend in het aanslagbiljet algemene gemeentebelasting;

§4. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.2. gelden voor de land-, bos- en tuinbouwondernemingen én openluchtrecreatieve bedrijven volgende heffingen:

-          € 75 per vestiging met een oppervlakte tot 10 ha;

-          Ondernemingen met een oppervlakte van meer dan 10 ha worden belast op basis van € 75 voor de eerste 10 ha, verhoogd met € 2,50 per bijkomende ha of gedeelte van een ha.

§5. In afwijking van het bepaalde in artikel 5.2. gelden voor maatwerkbedrijven volgende heffingen:

-         50% van de vooropgestelde tarieven

Deze verminderingen kunnen niet gecumuleerd worden.

Artikel 8: Aangifteplicht

§1. De belastingplichtigen, vermeld in artikel 4.2, zijn ertoe gehouden uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar aangifte te doen van hun vestigingen op het grondgebied van de gemeente.  Deze aangifte dient te gebeuren op volgend adres: Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands of via volgend e-mailadres: belastingen@puursam.be.

De aangifte moet worden gedaan op het formulier dat de gemeente ter beschikking stelt van de belastingplichtige. Dit formulier kan bekomen worden op bovengenoemd adres.

De belastingplichtigen die geen formulier zouden ontvangen hebben, zijn niettemin verplicht spontaan aan de gemeente de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van deze belasting en dit uiterlijk binnen dezelfde termijn.

De aangifte moet alle gegevens bevatten, die noodzakelijk zijn voor de berekening en de controle van de aanslag.

§2. Bij wijziging van de belastbare toestand in de loop van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige, uiterlijk op 31 maart van het daaropvolgende dienstjaar, een bijkomende aangifte indienen met de vermelding van de voor de aanslag gewijzigde gegevens.

§3. Tevens moet de belastingplichtige, vermeld onder art. 4.2, binnen de maand uit eigen beweging aangifte doen bij de in artikel 8§1 vermelde dienst van elke verandering in de uitbating, zoals bijvoorbeeld:

•             elke nieuwe of bijkomende vestiging in de gemeente Puurs-Sint-Amands;

•             elke wijziging van de beschikbare oppervlakte, in principe dus elke verwerving of vervreemding van onroerend goed, elk begin of einde van huur, pacht, en elke andere wijze waardoor de beschikbare oppervlakte op het grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands wijzigt;

•             de definitieve stopzetting van bedrijf, handelszaak of vrij beroep in de gemeente Puurs-Sint-Amands;

Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 9: Controlemiddelen

De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen.  De door hun opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot het bewijs van het tegendeel.

Artikel 10: Ambtshalve belasting

Bij gebrek aan tijdige aangifte binnen de in artikel 8 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens de gegevens waarover de gemeente beschikt, onverminderd het recht op bezwaar en beroep.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de datum van verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor de dragen.

Artikel 11: Wijze van invordering

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 12: Betalingstermijn

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 13: Administratieve geldboete

Voor het niet naleven van de bepalingen van dit belastingreglement of van het Decreet van 30 mei 2008 kan een administratieve geldboete gelijk aan 500 euro worden opgelegd.

Het bedrag van de administratieve boete wordt ingekohierd.

Artikel 14: Verwijzingsregel

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

Artikel 15: Inwerkingtreding en bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in werking op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.


BIJLAGE 3: Retributie op standplaatsen op openbare markten en plaatsen en gebruik elektriciteit – Vastgesteld door de gemeenteraad van 4 februari 2019 en aangepast door de gemeenteraad van 7 juni 2021

Aanleiding

De gemeente Puurs-Sint-Amands is bevoegd voor het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies vanaf 1 januari 2019.  In het kader van het gelijkheidsbeginsel, worden de retributiereglementen, die voorheen voor de twee gemeenten van toepassing waren, vervangen. Er worden nieuwe retributiereglementen vastgesteld die uniform zijn voor het grondgebied van Puurs-Sint-Amands.

Juridische grond            

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond

•             Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40§3 en  41, 14° en artikel 177;

Toepasselijke regelgeving

•             De Omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;

•             Het Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

•             Het Decreet van 24 februari 2017 en Besluit van de Vlaamse regering van 21 april 2017 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante handel........;     

Feiten, context en argumentatie            

De gemeente stelt haar openbaar domein ter beschikking van marktkramers voor de wekelijkse markt.

Het gebruik van standplaatsen tijdens de wekelijkse markt vergt zekere kosten van toezicht en schoonmaak, waardoor het billijk is om deze kosten te verhalen op de marktkramers.

De marktkramers kunnen tijdens de wekelijkse markt ook gebruik maken van de elektriciteitskasten van de gemeente. De kosten voor elektriciteitsverbruik, vaste kosten van de energieleverancier en de keuring worden aangerekend aan de gemeente.

Het is billijk dat de gemeente een retributie aanrekent aan de marktkramers als bijdrage in de kosten voor de aangeboden standplaats met elektriciteitsvoorziening. Deze retributie moet redelijk en aanvaardbaar zijn voor de marktkramers, zodat ze ook effectief gebruik kunnen maken van de ter beschikking gestelde infrastructuur.

Het is billijk een vermindering van 20% toe te kennen op de retributie inname openbaar domein aan de marktkramers die geregeld de wekelijkse markt bezoeken en over een vast en onveranderlijke standplaats beschikken, op voorwaarde dat zij een abonnement nemen voor het hele dienstjaar.             

Financiële weerslag       

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.           

Besluit 

Artikel 1: Opheffing

Het raadsbesluit van 19 december 2013 van Puurs inzake de vaststelling van de retributies voor het gebruik van het openbaar domein, wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het huidig retributiereglement.

Het raadsbesluit van 19 december 2013 van Puurs inzake de vaststelling van de retributies  voor het gebruik van het openbaar domein tijdens markten, wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van huidig retributiereglement.

Het raadsbesluit van 19 december 2013 van Puurs inzake de vaststelling van de retributies  voor het gebruik van elektriciteit tijdens markten en kermissen, wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van huidig retributiereglement, doch enkel voor wat betreft het gebruik van elektriciteit tijdens markten.

Het raadsbesluit van 26 november 2018 van Sint-Amands inzake de vaststelling van de retributies voor plaatsrechten op openbaar domein behoudens foren, wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van huidig retributiereglement.

Artikel 2: Heffingstermijn - belastbaar feit

Voor een termijn van 5 februari 2019 tot en met 31 december 2025 worden  gemeentelijke retributies gevestigd op standplaatsen op openbare markten en openbare plaatsen en wegen en op het gebruik van de elektriciteit van de verdeelkasten op het openbaar domein.

Artikel 3: Definities

Onder volgend begrip wordt verstaan:

Inname van openbaar domein: met een kraam of wagen op dezelfde plaats op het openbaar domein/ plein gedurende meer dan 30 minuten blijven staan.

Artikel 4: Retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de persoon die, voor de uitoefening van zijn beroep en ongeacht de aard van zijn koopwaar, het openbaar domein in gebruik neemt en die de elektriciteit van de verdeelkast op het openbaar domein gebruikt.

Artikel 5: Tarieven

De retributies wordt als volgt vastgesteld:

5.1. Voor de inname openbaar domein:

- 1,00 euro per strekkende meter en per dag

- voor jaarabonnementen: 52,00 euro per strekkende meter

Afwezigheid van één of van meerdere opeenvolgende beurten zonder reden, geeft in geen geval aanleiding tot terugbetaling.

Wanneer de retributieplichtige, bij inbreuk op één van de wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake, van de markt wordt verwijderd, hetzij tijdelijk, hetzij definitief of wanneer hij zonder geldige redenen afwezig blijft, zal het abonnementsgeld in geen geval, noch geheel, noch gedeeltelijk worden terugbetaald.

Het gestorte abonnementsgeld wordt, in verhouding met de nog te lopen weken, terugbetaald, indien de retributieplichtige de markt wegens overmacht, onafhankelijk van zijn wil, niet meer kan bezoeken. Het college van burgemeester en schepenen oordeelt over de geldigheid van de aangevoerde reden.

5.2. Voor afname van elektriciteit:

- 100 euro per jaar voor een kraam met koeling of verwarming

- 52 euro per jaar voor een kraam met enkel verlichting

- 5 euro per dag voor een ‘losse’ marktkramer

De retributie voor afname elektriciteit moet samen met de retributie voor het gebruik van het openbaar domein betaald worden.

Artikel 6: Vrijstelling

Van de retributies worden vrijgesteld:

-       de inrichtingen, kramen of standen, toebehorend aan of uitgebaat door een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut;

-       de personen die dergelijke standplaats niet uit beroeps- of handelsdoeleinden innemen;

-       de kermisattracties

-       vervoerwagens voor zover zij niet kunnen dienen voor uitstalling of uitoefening van bedrijvigheden;

-       humanitaire doelen die occasioneel een standplaats hebben op de markt

Artikel 7: Vermindering

Volgende vermindering op de retributies wordt toegestaan:

De marktkramers die geregeld de wekelijkse markt bezoeken en over een vast en onveranderlijke standplaats beschikken, krijgen een vermindering van 20% op de retributie inname openbaar domein (niet op de retributie voor elektriciteit) indien zij een abonnement nemen voor het hele dienstjaar, beginnend op 1 januari en eindigend op 31 december en betalen vóór eind februari.

Dit artikel werd door de gemeenteraad van 7 juni 2021 als volgt aangepast omwille van de coronacrisis:

Volgende verminderingen op de retributies worden toegestaan:

1) de marktkramers die geregeld de wekelijkse markt bezoeken en over een vast en onveranderlijke standplaats beschikken, krijgen een vermindering van 20% op de retributie inname openbaar domein (en niet op de retributie voor elektriciteit) indien zij een abonnement nemen voor het hele dienstjaar beginnend op 1 januari en eindigend op 31 december en betalen vóór eind februari.

2) een vermindering van 50% op de retributie voor inname openbaar domein aan alle marktkramers in het bezit van een jaarabonnement. Deze vermindering geldt niet voor de afname van elektriciteit. 

Artikel 8: Wijze van inning

De abonnementen worden geïnd door middel van een factuur.

De retributieplichtige die (nog) geen abonnement heeft of  die over geen vaste en onveranderlijke standplaats beschikt, dient de retributie contact te betalen tegen afgifte van een ontvangstbewijs aan één van de door de gemeente daartoe aangestelde personen.

Artikel 9: Invordering

Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat betreft het betwiste gedeelte. De invordering van het niet-betwist gedeelte zal door middel van een dwangbevel, voorzien in artikel 177 van het Decreet over het lokaal bestuur, geschieden.

Artikel 10: Inwerkingtreding en bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 5 februari 2019 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

 

BIJLAGE 4: Retributiereglement voor kermissen en gebruik elektriciteit – Vastgesteld door de gemeenteraad van 16 december 2019 en aangepast door de gemeenteraad van 7 juni 2021 (artikel 5 en invoering artikel 5bis)

Aanleiding

De gemeente Puurs-Sint-Amands is bevoegd voor het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies vanaf 1 januari 2019.  Gezien de fusie, worden de retributiereglementen m.b.t. kermissen, die voorheen voor de twee gemeenten van toepassing waren, van rechtswege opgeheven. Zodoende wordt een nieuw retributiereglement kermissen en gebruik elektriciteit vastgesteld dat uniform is voor het grondgebied van Puurs-Sint-Amands.

Juridische grond            

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond:

•             Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3, 41, 14° en artikel 177;

Toepasselijke wetgeving

•             De Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;      

Feiten, context en argumentatie            

De gemeente stelt haar openbaar domein ter beschikking voor kermissen. Deze inname van het openbaar domein vergt zekere kosten van toezicht en schoonmaak, waardoor het billijk is om deze kosten te verhalen op de foorkramers. De foorkramers kunnen tijdens de kermissen ook gebruik maken van de elektriciteitskasten van de gemeente. De kosten voor elektriciteitsverbruik, vaste kosten van de energieleverancier en de keuring worden aangerekend aan de gemeente. Het is billijk dat de gemeente een retributie aanrekent aan de foorkramers als bijdrage in de kosten voor de aangeboden standplaats met elektriciteitsvoorziening. Deze retributie moet redelijk en aanvaardbaar zijn voor de foorkramers, zodat ze ook effectief gebruik kunnen maken van de ter beschikking gestelde infrastructuur.  

Financiële weerslag       

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.           

Besluit 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit

Voor een termijn van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 worden gemeentelijke retributies gevestigd op kermisattracties die zich opstellen op openbare plaatsen en wegen van de gemeente en op het gebruik van elektriciteit van de verdeelkasten op het openbaar domein door deze kermisattracties.

Artikel 2: Definities

Voor de definities wordt verwezen naar het reglement m.b.t. de organisatie van kermisactiviteiten.

Artikel 3: Retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door de persoon (uitbater van de kermisattractie) die het openbaar domein in gebruik neemt en die de elektriciteit van de verdeelkast op het openbaar domein gebruikt.

De eigenaar van de kermisattractie is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde retributie.

Artikel 4: Tarieven

De retributies worden als volgt vastgesteld:

 4.1. voor de inname van het openbaar domein:

 

Kalfort, Pukema

Breendonk, Ruisbroek, Puurs, Oppuurs, Lippelo, Liezele en Sint-Amands

Op kramen of verkoopstanden met hot-dogs, zeeslakken, frieten, gedroogde vis, pensen of andere eetbare producten

xx euro per strekkende meter

xx euro per strekkende meter

Op schietkramen, bazars, ballenkramen, viskramen, eendenspelen, koordjetrek edm.

xx euro per strekkende meter

xx euro per strekkende meter

Op autoscooters

xx euro per strekkende meter lengte instelling

xx euro per strekkende meter lengte instelling

Op loterijkramen, bulldozerspelen, automaten, lunaparken en andere semi-kansspelen

xx euro per strekkende meter

xx euro per strekkende meter

Op de kindermolens (levende paarden inbegrepen) 

xx euro per strekkende meter

xx euro per strekkende meter

Op grote attracties (lambada, spookhuis, break dance, …)

xx euro per strekkende meter

xx euro per strekkende meter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de bepaling van de lengte wordt de langste zijde van de attractie genomen.

4.2. voor afname van elektriciteit:

•             xx euro per weekend voor een enkelfasige aansluiting van 16 tot 32 ampère

•             xx euro  per weekend voor een driefasige aansluiting tot 31 ampère

Artikel 5: Vrijstelling

De retributie is niet verschuldigd voor de inrichtingen, kramen of standen toebehorend aan of uitgebaat door een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut.

Dit artikel werd in de gemeenteraad van 7 juni 2021 als volgt aangepast omwille van de coronacrisis:

De retributie is niet verschuldigd voor de inrichtingen, kramen en standen toebehorend aan of uitgebaat door een openbaar bestuur, een openbare instelling of een instelling van openbaar nut.

De retributie is eveneens niet verschuldigd, indien de kermis omwille van de coronamaatregelen niet kan doorgaan.

Invoering artikel 5bis. Verminderingen

De kermissen die na het opheffen van de coronamaatregelen nog zullen doorgaan in het kalenderjaar 2021, krijgen een vermindering van 50% op de vastgestelde tarieven voor de inname van openbaar domein. Deze vermindering geldt niet voor de afname van elektriciteit.

Artikel 6: Wijze van inning

De retributies worden geïnd door middel van een factuur.

Artikel 7: Delegatie naar CBS

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de tarieven van deze retributies en de wijze van inning gedurende de duur van dit besluit vast te stellen. 

Artikel 8: Invordering

Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat betreft het betwiste gedeelte. De invordering van het niet-betwist gedeelte zal door middel van een dwangbevel, voorzien in artikel 177 van het Decreet over het lokaal bestuur, geschieden. 

Artikel 9: Inwerkingtreding en bekendmaking

Onderhavig reglement treedt in voege op 1 januari 2020 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.   


BIJLAGE 5: Reglement buurtsubsidies – Vastgesteld door de gemeenteraad van 25 februari 2019 en aangepast door de gemeenteraad van 7 juni 2021

Aanleiding

Het reglement buurtsubsidies, goedgekeurd door de gemeenteraad van Puurs van 7 april 2011 en het reglement buurtsubsidies, goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Amands van 26 november 2013, kennen een verschillend bedrag toe aan de organisator. De buurtsubsidie bedroeg per aanvraagdossier 100 EUR in Sint-Amands en 150 EUR in Puurs.

Juridische grond            

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond

•             Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41 eerste lid 23°;

Toepasselijke regelgeving

•             de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen       

Feiten, context en argumentatie            

De gemeente Puurs-Sint-Amands wil zulke initiatieven blijven promoten om het gemeenschapsgevoel in straten, wijken en buurten van Puurs-Sint-Amands te bevorderen en daarom werd op voorstel van de dienst Beleven en het college van burgemeester en schepenen een ontwerp reglement buurtsubsidies voor de fusiegemeente uitgewerkt dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het is noodzakelijk voor de fusiegemeente een uniform reglement op te stellen zodat alle aanvragen financieel en organisatorisch op een zelfde manier behandeld worden.

De subsidie bedraagt 150 euro en wordt toegekend in de vorm van P-bonnen.  

Financiële weerslag       

Het nodige krediet werd voorzien in het gemeentelijk meerjarenplan onder budgetpost: 0710-00/64910000.       

Besluit 

Enig artikel: Het reglement over de buurtsubsidies dat vastgesteld werd bij besluit van de gemeenteraad van Puurs van 7 april 2011 en dat in werking trad op 8 april 2011, en het reglement dat vastgesteld werd bij besluit van de gemeenteraad van Sint-Amands van 23 november 2013 en dat in werking trad op 1 januari 2014 worden opgeheven vanaf de datum van inwerkingtreding van het hierna volgende reglement. Het hierna volgende reglement over de buurtsubsidies wordt goedgekeurd met als datum inwerkingtreding de vijfde dag na bekendmaking ervan.

REGLEMENT BUURTSUBSIDIES

Artikel 1. Doel

De gemeente Puurs-Sint-Amands wil buurtinitiatieven ondersteunen en verleent hiervoor buurtsubsidies.

Artikel 2. Definities

a. Buurtsubsidie: financiële toelage in de vorm van een P-bonnen;

b. Buurtcomité: groepering van buurtbewoners, samengesteld uit minstens 3 personen, woonachtig op verschillende adressen binnen een werkingsgebied, namelijk een straat waar minimaal 10 gezinnen gedomicilieerd zijn of meerdere straten die een geografische eenheid vormen, op het grondgebied van Puurs-Sint-Amands;

c. Buurtfeest: een kleinschalige activiteit, georganiseerd door een buurtcomité, die gericht is naar de inwoners van een of meerdere straten binnen een geografische eenheid op het grondgebied van Puurs-Sint-Amands ;

d. Gemeente: de gemeente Puurs-Sint-Amands.

Artikel 3. Doelgroep

§1. Elk buurtcomité dat als doel heeft de buurt meer leefbaar te maken door de organisatie van een buurtfeest op het grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands, ongeacht hun politieke, religieuze of filosofische overtuiging, komt in aanmerking voor een subsidie en voor logistieke ondersteuning van de gemeente.

§2. Voor de subsidie komen niet in aanmerking:

a. Activiteiten met een politiek, religieus, filosofisch of persoonlijk karakter;

b. Activiteiten georganiseerd door scholen, verenigingen, commerciële activiteiten, kermissen en jaarmarkten.

Artikel 4. Voorwaarden

§1. De gemeente verleent de buurtsubsidie onder de volgende voorwaarden:

a. het hoofddoel van het buurtfeest is :

- het nastreven van een kwaliteitsverbetering van de leefbaarheid van de lokale gemeenschap;

- het versterken van het sociaal weefsel in die welbepaalde buurt of straat;

- elkaar beter leren kennen, samen organiseren, de sfeer in de buurt verbeteren, betrokkenheid in de buurt verhogen en het samenleven aangenaam maken;

b. alle bewoners uit een geografisch afgebakend gebied moeten een uitnodiging ontvangen;

c. aan de activiteit participeren minimum 20 personen afkomstig uit de buurt of straat;

d. de toepasselijke wettelijke verplichtingen (SABAM, vergunning, …) worden gerespecteerd;

e. de activiteit is enkel toegankelijk voor buurtbewoners op uitnodiging;

f. eenzelfde buurt of straat kan slechts éénmaal per jaar beroep doen op deze subsidie;

g. het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen;

Artikel 5. Subsidiebedrag

De subsidie bedraagt 150 euro en wordt toegekend in de vorm van P-bonnen.

Dit artikel werd in de gemeenteraad van 7 juni 2021 als volgt aangepast omwille van de coronacrisis:

De subsidie bedraagt 150 euro en wordt toegekend in de vorm van P-bonnen. De subsidie wordt verhoogd van 150 euro naar 200 euro voor de buurtfeesten die georganiseerd worden in de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022.  

Artikel 6. Procedure

§1. De aanvraag:

a. De aanvraag voor deze subsidie gebeurt op een door de gemeente via de website ter beschikking gesteld formulier en wordt gericht tot het college van burgemeester en schepenen. In de aanvraag wordt melding gemaakt van de namen en adressen van twee verantwoordelijken van het comité en wordt ondertekend door minstens drie vertegenwoordigers van het comité, die behoren tot minstens drie verschillende gezinnen van de betrokken buurt.

b. Dit formulier dient minimum 2 maanden en maximum 12 maanden op voorhand ingediend te worden.

c. Door het indienen van een aanvraag, aanvaarden de aanvragers de inhoud van dit reglement.

§2. Beslissing

a. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing op basis van een advies van de dienst Beleven.

b. Uiterlijk zes weken na de aanvraag, wordt de aanvrager schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

c. Deze termijn is een richtdatum.

§3. Uitbetaling

a. Na toekenning van de subsidies kan de aanvrager, mits voorlegging van de goedkeuring, P-bonnen ophalen aan het vrijetijdsloket of aan de infobalie van het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands of aan de infobalie van het oud-gemeentehuis van Sint-Amands.

Artikel 7. Controle

§1. Binnen twee weken na het verloop van het buurtfeest moeten volgende verantwoordingsstukken digitaal worden ingediend bij het vrijetijdsloket:

a. De uitnodiging van het buurtfeest;

b. Twee sfeerfoto’s waarop het buurtfeest te zien is.

§2. De gemeente heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te doen controleren.

§3. In geval de aanvrager zich verzet tegen de uitoefening van de controle, is hij/zij gehouden tot terugbetaling van de subsidie.

Artikel 8. Sancties (en strafbepalingen)

§1. De subsidie moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik ervan dient gerechtvaardigd te zijn. Zo niet, dient de subsidie terugbetaald te worden.

§2. In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.

§3. Als de aanvrager niet voldoet aan contractuele of financiële verplichtingen tegenover de gemeente, kan het subsidiebedrag worden verrekend.

§4. In geval de aanvrager onder curatele wordt geplaatst, kan de gemeente overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde subsidie.

§5. De toegekende subsidie mag door de aanvrager niet in pand gegeven worden aan een derde.

§6. Bij het indienen van de verantwoordingsstukken, balans en jaarrekening alsook het verslag inzake beheer en financiële toestand, kan de gemeente overgaan tot terugvordering van de toegekende subsidie.

Artikel 9. Bezwaar

§1. Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen.

§2. Bezwaren moeten schriftelijk (via aangetekend schrijven, brief, mail, afgifte tegen ontvangstbewijs, …) gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen en dit uiterlijk binnen één maand na kennisgeving van de beslissing over de toekenning van de subsidie aan de aanvrager. De aanvrager dient zijn redenen te motiveren. De postdatum of datum op het ontvangstbewijs gelden als bewijs.

Artikel 10. Opheffingsbepalingen

Het reglement buurtsubsidies, goedgekeurd door de gemeenteraad van Puurs van 7 april 2011, wordt opgeheven vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavig reglement.

Het reglement buurtsubsidies, goedgekeurd door de gemeenteraad van Sint-Amands van 26 november 2013, wordt opgeheven vanaf de datum van inwerkingtreding van onderhavig reglement.

Artikel 11. Goedkeuring en inwerkingtreding

Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 februari 2019 en gewijzigd door de gemeenteraad van mei 2020 en treedt in werking op de vijfde dag na bekendmaking ervan. De werking van dit reglement wordt geëvalueerd indien de nood zich voordoet.

 

Artikel 2: Deze beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. De bekendmaking wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.