Terug
Gepubliceerd op 02/02/2022

Besluit  Directiecomité AGB

di 01/02/2022 - 20:00

Tarieven voor het deelnemen aan sportpromotionele activiteiten - Vaststelling tarieven en wijze van inning

Aanwezig: Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Raf De Blaiser, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Ronny Tourné
Afwezig: Guido Cools, Bart De Schutter, Els Knoops, Dany Saey
Aanleiding

De raad van bestuur en de gemeenteraad hebben in vergadering van 31 januari 2022 het kaderreglement m.b.t. de tarieven voor deelname aan sportpromotionele activiteiten vastgesteld voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2025. In artikel 7 van dit reglement werd bepaald dat het directiecomité gemachtigd is om de tarieven voor sportpromotionele activiteiten en de wijze van inning vast te stellen.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

  • De statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 juni 2020;
  • De beheersovereenkomst van het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29 juni 2020; 

Toepasselijke regelgeving 

  • Beslissing van de raad van bestuur van 31 januari 2022, waarbij het kaderreglement m.b.t. de tarieven voor het deelnemen aan sportpromotionele activiteiten werd vastgesteld, eveneens goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 31 januari 2022;
Feiten, context en argumentatie

De raad van bestuur en gemeenteraad hebben in vergadering van 31 januari 2022 het kaderreglement m.b.t. de tarieven voor het deelnemen aan sportpromotionele activiteiten vastgesteld voor de periode van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2025. In artikel 7 van dit reglement werd bepaald dat het directiecomité gemachtigd is om de tarieven voor sportpromotionele activiteiten en de wijze van inning vast te stellen.

De argumentatie tot wijziging van de tariefgroepen voor het zwemmen in Bornem is opgenomen in het kaderreglement van de raad van bestuur en de gemeenteraad. De tarieven zullen ingaan op 1 februari 2022.

Aan het directiecomité wordt gevraagd de tarieven en de wijze van inning vast te stellen.

Financiële weerslag

De inkomsten werden voorzien in de meerjarenbegroting op volgende budgetsleutel: 

A-GBB-BEL/0741-00/70100000 inschrijvingsgelden sportpromotie

A-GBB-BEL/0741-00/70000000 verkoop zwemabonnementen

Besluit

Enig artikel: Het directiecomité stelt de tarieven en wijze van inning voor de deelname aan sportpromotionele activiteiten als volgt vast:

Artikel 1: Opheffing

De beslissing van het directiecomité van het AGB Puurs-Sint-Amands van 30 juni 2020 inzake de tarieven voor deelname aan sportpromotionele activiteiten wordt opgeheven met ingang van 1 februari 2022.

Artikel 2: Tarieven

Voor een termijn van 1 februari 2022 tot en met 31 december 2025 worden de tarieven voor de deelname aan sportpromotionele activiteiten als volgt vastgesteld (incl. BTW): 

 

Inwoner Puurs-Sint-Amands of personeelslid van het lokale bestuur Puurs-Sint-Amands

Niet-inwoner van  Puurs-Sint-Amands

 

Sport Je Fit (eigen organisatie)

Fitpas (beurtenkaart)

 1 EUR per beurt

1,5 EUR per beurt

 

Sportpromotionele activiteit in samenwerking met derden (Sport Vlaanderen, Provinciale sportdienst, Regio Rivierenland, Moev,...)

Seniorensportdag

 10 EUR

 

Schoolsportactiviteiten

gratis

Andere

tarief derden + kostprijs extern vervoer

 

Zwempromotie Bornem - zwembad Breeven: 10 beurtenkaart, per kaart, enkel voor de inwoners van Puurs-Sint-Amands (geldigheid kaart: onbeperkt)

tem 2 jaar

3 jaar tem 18 jaar of met studentenkaart

19 jaar tem 64 jaar

vanaf 65 jaar

gratis

25  EUR

35  EUR

25 EUR

 

Zwempromotie Sportoase-zwembad Londerzeel: 10 beurtenkaart, per kaart, enkel voor de inwoners van Puurs-Sint-Amands (geldigheid kaart: 6 maanden)

0 – 2 jaar

2 – 12 jaar

+ 12 jaar en volwassenen

Andersvaliden/55-plussers

gratis

34 EUR

42 EUR

38 EUR

Artikel 3: Wijze van inning

De tarieven worden geïnd via facturatie.

Artikel 4: Bekendmaking

Deze beslissing wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.