Terug
Gepubliceerd op 21/12/2021

Besluit  Algemene vergadering Zorgbedrijf

ma 20/12/2021 - 20:00

Meerjarenplan 2020-2025 Aanpassing 2 (vanaf 2021) Zorgbedrijf Klein-Brabant - Goedkeuring

Aanwezig: Ann-Marie Morel, Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Els De Smedt, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Fred Rogier
Verontschuldigd: Bart De Schutter, Peter Lemmens, Steven Prinsen
Aanleiding

Het oorspronkelijk meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 16 december 2019, krijgt nu een tweede aanpassing teneinde de kredieten van 2021 in lijn te brengen met de realiteit, het resultaat van de jaarrekening 2020 te verwerken en de kredieten voor het budgetjaar 2022 vast te stellen.  Een dergelijke aanpassing moet omwille van deze redenen minstens één keer per jaar plaatsvinden. In 2021 is hiertoe nog een bijkomend motief aanwezig, namelijk de impact van de coronacrisis op de werking en financiën van het Zorgbedrijf.

De raad van bestuur van het Zorgbedrijf Klein-Brabant heeft de aanpassing vastgesteld in zitting van 17 december 2021. De meerjarenplanaanpassing (2) 2020 -2025 van het Zorgbedrijf Klein-Brabant wordt ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

  • De statuten van Zorgbedrijf Klein-Brabant, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2016 en waarvan kennis genomen door de Algemene Vergadering van het Zorgbedrijf op 7 november 2016;
  • De statutenwijziging zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 4 februari 2019;
  • De notariële akte van 13 oktober 2016, waarbij de oprichting van Zorgbedrijf Klein-Brabant in authentieke akte werd vastgelegd en de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2016;
  • Het huishoudelijk reglement van Zorgbedrijf Klein-Brabant, goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Beheer van 6 maart 2019;

Toepasselijke regelgeving 

  • Het Decreet over het Lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 490, 249 tot en met 259;
  • Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekening en stelsels en de digitale rapportering van de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC;
  • Omzendbrief KB/ABB 2019/4 van 3 mei 2019 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
  • Omzendbrief KBBJ/ABB 2020/3 van 18 september 2020 over de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus;
Feiten, context en argumentatie

Artikel 257 van het decreet over het lokaal bestuur stelt dat welzijnsverenigingen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan moet het meerjarenplan worden aangepast om de kredieten voor 2021 vast te stellen. We kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar aanpassen volgens de recentste inschattingen.

De budgetten werden niet opnieuw van nul opgebouwd. De basis blijft de eerste versie van het meerjarenplan. Van daaruit werd nagegaan welke aanpassingen nodig waren voor de exploitatie en investeringen.  Binnen het Zorgbedrijf is financiering niet van toepassing omdat er geen financieringen via financiële instellingen zijn. De belangrijkste aanpassingen worden in grote lijnen in het rapport toegelicht.

De coronacrisis heeft een impact op de aanpassing van het meerjarenplan, wel in minder mate dan in 2020.  Bij de aanpassing van het meerjarenplan wordt het resultaat van de intussen vastgestelde jaarrekening verwerkt.

Het meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de aangepaste regelgeving over de beleids- en beheerscyclus (BBC 2020). In tegenstelling tot gemeente, OCMW en Autonoom gemeentebedrijf is BBC 2020 niet volledig van toepassing voor het Zorgbedrijf. Wat betreft het financieel evenwicht is enkel de voorwaarde i.v.m.  het positieve beschikbaar budgettair resultaat van toepassing op het Zorgbedrijf. De verplichting tot een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van het meerjarenplan is niet van toepassing. Vanaf het boekjaar 2020 is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer, maar wordt het geïntegreerd in het meerjarenplan.

Er zijn drie grote afdelingen binnen het Zorgbedrijf met name woonzorgcentrum, assistentiewoningen en keuken.

Financiële weerslag

Het aangepaste meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht volgens de geldende voorwaarden (zie staat van het financieel evenwicht M2).

Besluit

Artikel 1: De algemene vergadering van het Zorgbedrijf Klein-Brabant keurt de meerjarenplanaanpassing (2) 2020-2025 goed volgens de onderliggende beleidsrapporten (strategische nota, financiële nota en toelichting).

Artikel 2: De algemene vergadering van het Zorgbedrijf Klein-Brabant keurt de gewijzigde kredieten voor het lopende boekjaar 2021 goed.

Artikel 3: De algemene vergadering van het Zorgbedrijf Klein-Brabant keurt de kredieten voor het boekjaar 2022 goed.