Terug
Gepubliceerd op 01/04/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 28/03/2022 - 20:30

Subsidiereglement ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum - Vaststelling

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Dany Saey
Aanleiding

De gemeenteraad heeft in vergadering van 9 september 2019 het subsidiereglement ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum vastgesteld. Omwille van de wijziging van het kernwinkelgebied, moet ook dit reglement nu worden aangepast.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41;
Feiten, context en argumentatie

Doordat de gemeenteraad, in vergadering van 28 maart 2022, de afbakening van het kernwinkelgebied van Puurs-centrum heeft gewijzigd, dient ook de definitie van het kernwinkelgebied in het subsidiereglement aangepast te worden. Voorgesteld wordt om het subsidiereglement, zoals goedgekeurd in vergadering van 9 september 2019, op te heffen en een opnieuw vast te stellen daarbij rekening houdende met de aanpassing van het kernwinkelgebied.


Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca
Onthouders: Peter Lemmens
Resultaat: Met 27 stemmen voor, 1 onthouding
Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad stelt het subsidiereglement ter ondersteuning en bevordering van de lokale economie in het kernwinkelgebied van Puurs centrum vast.

SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING EN BEVORDERING VAN DE LOKALE ECONOMIE IN HET KERNWINKELGEBIED VAN PUURS CENTRUM

Artikel 1. Doel

De gemeente Puurs-Sint-Amands wil het ondernemerschap in het kernwinkelgebied van Puurs centrum aanmoedigen, om op die manier de leegstand aldaar terug te dringen en de belevingswaarde in dit gebied te verhogen. Afhankelijk van het type subsidie stelt de gemeente een specifieke onderliggende doelstelling voorop: 

Subsidie voor de uitvoering van aanpassingswerken aan een bestaande of nieuwe handels- of horecazaak

Deze subsidie beoogt het stimuleren en ondersteunen van zelfstandig ondernemerschap, meer bepaald door de toekenning van een belangrijke financiële impuls bij het aanpassen/inrichten van een handelspand, ambachtelijke activiteit of horecazaak om zo het winkellint te versterken.

Subsidie voor de overname van een bestaande handels- of horecazaak

Deze subsidie wordt ingeroepen om eventuele toekomstige leegstand te vermijden en te garanderen dat de commerciële bestemming van over te laten panden blijft behouden. Deze subsidie ondersteunt ondernemers die een zaak willen overnemen zoals ze momenteel is (zonder aanpassingswerken).

Subsidie voor de herlocalisatie van een bestaande handels- of horecazaak

Deze subsidie beoogt de versterking van het winkellint in het kernwinkelgebied Puurs centrum.

Subsidie voor de renovatie van een gevel van een handels- of horecazaak

Deze subsidie beoogt de verhoging van de gemeentelijke aantrekkingskracht van het kernwinkelgebied om zo de uitstraling en de kwaliteit van de handelspanden en het straatbeeld te verbeteren.

Subsidie voor de huur van een nieuwe handels- of horecazaak

Deze subsidie beoogt het stimuleren en ondersteunen van nieuw zelfstandig ondernemerschap, meer bepaald door de toekenning van een belangrijke financiële impuls bij het huren van een handelspand, ambachtelijke activiteit of horecazaak om zo het winkellint te versterken.

Artikel 2. Definities

In dit reglement hebben de onderstaande begrippen de ernaast vermelde betekenis.

Ambachtelijke activiteiten: activiteiten waarbij de ondernemer naast de verkoop van zijn product manuele arbeid verricht of laat verrichten in zijn zaak ter bereiding van zijn producten of ter voorbereiding van zijn werk, zoals onder meer een bakkerij, slagerij, broodjeszaak, kapsalon of schoenmaker.

Dezelfde aanvrager: de aanvrager zelf als rechtspersoon of als natuurlijke persoon, zijn of haar echtgenoot of levenspartner met wie een samenlevingscontract is afgesloten, of een met hen verbonden vennootschap of andere rechtspersoon, d.i. een vennootschap waarin de in dit lid genoemde personen minimum 20% van de aandelen bezitten of meewerkende vennoot zijn. Vennootschappen die een natuurlijk persoon in een andere vennootschap vertegenwoordigen worden ook als verbonden vennootschap beschouwd.

Geen totale structurele renovatie: opfrissing, schilderwerken, vernieuwing van apparaten of meubilair, grondige reinigingsbeurt door gespecialiseerd bedrijf of vernieuwen van schrijnwerk.

Handelshuurcontract: huurcontract voor een onroerend goed of gedeelte ervan waarbij de partijen, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend bij het begin van het huurcontract, hetzij met een uitdrukkelijk akkoord in de loop van het huurcontract, zijn overeengekomen dat de huurder of een onderhuurder dit hoofdzakelijk zal bestemmen voor de uitoefening van een kleinhandel of een ambachtelijke activiteit met direct contact met het publiek.

Handelspand: het onroerend goed waarin de handels- of horecazaak wordt uitgebaat, of een dienstverlener met vrij publiek toegankelijke ruimte.

Handelszaak: elke commerciële onderneming waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is vereist en die tot hoofddoel heeft de uitoefening van kleinhandel, namelijk een rechtstreekse en persoonlijk verkoop van goederen en diensten aan eindverbruikers.

Horecazaak: Bedrijfstak die bestaat uit commerciële dienstverlenende ondernemingen die logies verstrekken en/of publiek toegankelijke inrichting waar voedingswaren of dranken worden verkocht en ter plaatse kunnen worden genuttigd.

Kernwinkelgebied Puurs centrum: door de gemeenteraad van Puurs in 2014 afgebakende en door de gemeenteraad van Puurs in 2015 verkleinde zonering van handelszaken in volgende straten: R. Verbelenstraat (tot en met nr. 25), H. Hartplaats, Kerkplein (tot en met nr. 18), Botermarkt, Hoogstraat, Palingstraat (tot en met nr. 14), Forum t.e.m. Ursulinenpad, Dorpshart, W. De Vochtstraat en Stationsstraat.

Netto verkoopoppervlakte: De netto handelsoppervlakte is  de oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakte. Het omvat ook de kassazones, de zones achter de kassa’s en de inkomruimte als ze ook gebruikt worden om waren uit te stallen of te verkopen.  Wat wordt in de berekening niet mee opgenomen : voorraadruimte, atelier, kantoren, lokalen specifiek voor personeel, garage- en herstelplaatsende oppervlakte bestemd voor de verkoop en toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van de niet overdekte oppervlakten.

Shisha-bar: een publiek toegankelijke inrichting, ondermeer bestemd om waterpijp (apparaat om te roken via een vloeistofreservoir) te roken, ook al is dit sporadisch.

Totale structurele renovatie: verbouwing van een pand en/of werken van ingrijpende aard vanaf een casco toestand tot volledige herinrichting.

Vestigingseenheid: elke plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit van de onderneming (handels- of horecazaak) wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend.

Artikel 3. Doelgroep

§1. Voor de subsidie komen in aanmerking:

Natuurlijk of rechtspersoon, die respectievelijk als zelfstandige ondernemer of als onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen voor activiteiten van kleinhandel, ambachtelijke activiteiten met rechtstreekse verkoop aan het publiek of horeca, en die zelf instaat voor de uitbating van deze activiteit.

§2. Voor de subsidie komen niet in aanmerking:

Zelfstandige ondernemers of ondernemingen die actief zijn in de banken- of financiële sector, de zakenkantoren, de verzekeringskantoren, de vastgoedkantoren, de nachtwinkels, de private bureaus voor telecommunicatie, automatenshops, wedkantoren, shisha-bars, seksshops, panden waar peepshows worden georganiseerd, dancings, lunaparken, privéclubs en verder de sector van de vrije beroepen, zoals boekhouden, accountancy en fiscaliteit, advocaten, notarissen, artsen- en tandartsenpraktijken, kinesistenpraktijken, apotheken, landmeters en alle andere beroepen die onder de regelgeving van de beschermde zelfstandige beroepen vallen.

Artikel 4. Voorwaarden

§1. De gemeente Puurs-Sint-Amands verleent de subsidies onder de volgende voorwaarden:

Algemeen:

 1. De vestigingseenheid van de handels- of horecazaak moet in het kernwinkelgebied van Puurs centrum en/of het Dorpshart zijn.
 2. De eigenaar van de handels- of horecazaak verbindt er zich toe om de zaak open te houden en zelf uit te baten tot minimum 5 jaar na toekenning van de subsidie.
 3. Verplichting om deel te nemen aan de projecten, acties of initiatieven van de gemeente Puurs-Sint-Amands die op hem of haar van toepassing zijn en minstens de deelname aan de P-bon (geschenkbon), zolang het loopt.
 4. Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van de kredieten die het college van burgemeester en schepenen voor dit reglement voor overdrachten beschikbaar stelt en overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 houdende controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Specifiek:

 1. Om gerechtigd te zijn op de herlocalisatiesubsidie, moet de huidige vestigingseenheid reeds 5 jaar in Puurs-Sint-Amands gevestigd zijn en moet de handelszaak op deze locatie worden gesloten. Indien een extra filiaal in het kernwinkelgebied wordt geopend, mag deze zaak op de andere locatie in Puurs-Sint-Amands open blijven. De herlocalisatiesubsidie geldt enkel indien de vestigingseenheid van buiten het kernwinkelgebied verhuist naar het kernwinkelgebied of Dorpshart, maar niet vanuit het Dorpshart naar de rest van het kernwinkelgebied. Herlocalisatie vanuit het kernwinkelgebied (excl. Dorpshart) naar het Dorpshart geeft recht op de herlocalisatie-subsidie, herlocalisatie binnen het Dorpshart of kernwinkelgebied niet.
 2. Om gerechtigd te zijn op de gevelrenovatiesubsidie, moet de aanvrager in het bezit zijn van een afgeleverde omgevingsvergunning.
 3. Gevelrenovatiesubsidie is enkel van toepassing voor gevels gericht op het openbaar domein.
 4. De huursubsidie is enkel geldig bij een ondertekend handelshuurcontract.

§2. De verschillende subsidies binnen dit subsidiereglement zijn onderling niet cumuleerbaar. Dezelfde aanvrager kan slechts na 5 jaar na de toekenning van één van de vijf genoemde subsidies uit dit subsidiereglement een tweede subsidie aanvragen.

Artikel 5. Subsidiebedrag

 1. Subsidie voor de uitvoering van aanpassingswerken aan een bestaande of nieuwe handels- of horecazaak

Subsidiebedrag:

 1. Kernwinkelgebied excl. Dorpshart:
  1. Inrichting nieuw pand:                                                  € 4.500
  2. Totale structurele renovatie van bestaand pand:          € 4.500
  3. GEEN totale structurele renovatie van bestaand pand: € 2.250
 2. Dorpshart:
  1. Inrichting nieuw pand:
   1.    0-50m²:                                                     €   7.500
   2.    50-100m²:                                                  € 15.000
   3.    100-200m²:                                                € 22.000
   4.    >200m²:                                                    € 25.000
  2. Totale structurele renovatie van bestaand pand:
   1.    0-50m²:                                                     €   7.500
   2.    50-100m²:                                                 € 15.000
   3.    100-200m²:                                               € 22.000
   4.    >200m²:                                                   € 25.000
  3. GEEN totale structurele renovatie van bestaand pand:
   1.    0-100m²:                                                  €   3.750
   2.    50-100m²:                                                €   7.500
   3.    100-200m²:                                              € 11.000
   4.    >200m²:                                                  € 12.500

De subsidie kan nooit meer bedragen dan 1/3 van de totale bouw- of renovatiekosten excl. BTW.

 1. Subsidie voor de overname van een bestaande handels- of horecazaak

Subsidiebedrag:

Kernwinkelgebied excl. Dorpshart:                                                            € 2.500
Dorpshart:                                                                                             € 7.500

De subsidie kan nooit meer bedragen dan 1/3 van de overnamekosten excl. BTW.

 1. Subsidie voor de herlocalisatie van een bestaande handels- of horecazaak

Subsidiebedrag:

Kernwinkelgebied excl. Dorpshart:                                                            € 10.000
Dorpshart:                                                                                             € 25.000

De subsidie kan nooit meer bedragen dan 1/3 van de totale bouw-, renovatie- of verhuiskosten of van de kosten noodzakelijk voor de heropstart excl. BTW.

 1. Subsidie voor de renovatie van een gevel van een handels- of horecazaak

Subsidiebedrag:

Kernwinkelgebied: max.                                                                          € 4.500

De subsidie kan nooit meer bedragen dan 1/3 van de totale bouw- of renovatiekosten excl. BTW.

      5. Subsidie voor de huur van een nieuwe handels-of horecazaak

Subsidiebedrag:

Kernwinkelgebied excl. Dorpshart:                                                            € 200/maand
Dorpshart:                                                                                             € 625/maand

De subsidie is slechts 12 maanden geldig en kan nooit meer bedragen dan 1/3 van de werkelijke huurprijs per maand excl. kosten voor verwarming, gas, …

Artikel 6. Procedure

§1. De aanvraag:

 1. Een aanvraag tot het bekomen van de subsidie dient aangetekend te worden verzonden aan de gemeente Puurs-Sint-Amands t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands. De datum van poststempel van het aangetekend schrijven geldt als datum van indiening van de aanvraag.
 2. De aanvraag dient de volgende documenten te bevatten om ontvankelijk te zijn:

Algemeen:

-      Het volledig ingevulde en door de aanvrager ondertekende aanvraagformulier. Het aanvraagformulier kan bekomen worden op de website van de gemeente Puurs-Sint-Amands;

-      Indien van toepassing, bijkomende stavingsstukken zoals vermeld op het aanvraagformulier. Bijkomende stavingsstukken kunnen onder meer zijn bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de statuten, vergunningen (omgeving, horecavergunning, …), brandpreventieverslag, … .

Voor de specifieke subsidies uit dit reglement:

 • Subsidie voor de uitvoering van aanpassingswerken aan een bestaande of nieuwe handels- of horecazaak
 • Subsidie voor de herlocalisatie van een bestaande handels- of horecazaak
 • Subsidie voor de renovatie van een gevel van een handels- of horecazaak

-      Een document waaruit het zakelijk of gebruiksrecht van de aanvrager blijkt, zijnde: de notariële akte, de handelshuurovereenkomst of elke andere titel;
-      Een ondertekend akkoord omtrent de werken tussen (in voorkomend geval) alle zakelijk gerechtigden en houders van een gebruiksrecht;
-      De afgeleverde omgevingsvergunning (indien van toepassing).
-      Een nauwkeurige prijsraming of offerte(s) van erkende en geregistreerde aannemers/ ondernemingen.
-      Een omschrijving van de uit te voeren werken o.a. procedé, materialen, kleuren… aangevuld met stalen of duidelijke representatieve afbeeldingen van de te gebruiken materialen. Uit de beschrijving moet ondubbelzinnig het beoogde resultaat van de werken blijken (lastenboek);
-      Foto’s van de bestaande toestand en ontwerpplannen met aanduiding van de oriëntatie van de foto’s;

 • Subsidie voor de overname van een bestaande handels- of horecazaak

-      Overeenkomst van overname van de handels- of horecazaak

 • Subsidie voor de huur van een nieuwe handels- of horecazaak

-      De ondertekende handelshuurovereenkomst;

§2. Beoordeling

 1. De aanvraag is pas ontvankelijk van zodra het dossier volledig is. De ontvankelijkheid van de aanvraag wordt door de bevoegde gemeentelijke dienst beoordeeld binnen 1 maand na indiening ervan. De dienst deelt de beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager.
 2. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om alle onderzoeken uit te voeren die vereist zijn voor de behandeling van de aanvraag. Indien de aanvrager hierbij zijn medewerking weigert, wordt de aanvraag ongegrond verklaard en bijgevolg wordt de subsidie geweigerd.
 3. Het recht op de subsidie, en bij uitbreiding alle door de gemeente Puurs-Sint-Amands aangegane verbintenissen vervallen van rechtswege wanneer tussen de aanvraag en de beslissing van de subsidie één van volgende feiten plaatsvindt:
  1. het overlijden, de ontbinding of het faillissement van de aanvrager;
  2. de onteigening van de houders van zakelijke rechten op het handelspand;
  3. het volledig of gedeeltelijk teniet gaan van de commerciële ruimte van het handelspand.

§3. Beslissing

 1. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing op basis van een advies van de bevoegde gemeentelijke dienst(en).
 2. Het college van burgemeester en schepenen deelt binnen 3 maanden na indiening van de aanvraag haar beslissing schriftelijk mee aan de aanvrager(s).
 3. Deze termijnen zijn enkel richtdata.

§4. Uitbetaling

 1. De subsidie kan pas uitbetaald worden als aan de voorwaarden van dit reglement is voldaan.
 2. Na een positieve beslissing wordt de subsidie binnen de drie maanden uitbetaald door overschrijving op het rekeningnummer van de aanvrager(s).
 3. De aanvrager verbindt zich ertoe de gemeente onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van diens post- of bankrekeningnummer.
 4. Deze termijnen zijn enkel richtdata.

Artikel 7. Controle

§1. Binnen 6 maanden na de toekenning (beslissing) van de subsidie door de gemeente Puurs-Sint-Amands moeten volgende verantwoordingsstukken worden ingediend:

 1. Volledig ingevuld en door de aanvrager ondertekend verantwoordingsformulier met een overzicht van de ingediende kosten, opgesteld op basis van het sjabloon dat samen met de beslissing tot toekenning van de subsidie aan de aanvrager wordt bezorgd;
 2. De financiële verantwoordingsstukken dewelke de aanwending van de toegekende subsidie verduidelijken;
 3. Kopieën van alle relevante bewijsstukken;
 4. Een verslag dat toelaat na te gaan of de subsidie werd gebruikt voor het doel waarvoor ze werd toegekend;
 5. Enkel rechtsgeldige facturen op naam en adres van de aanvrager en voor voldaan ondertekend kunnen worden aanvaard. Kastickets, bestelbonnen, enz. worden niet aanvaard. De originele facturen en betalingsbewijzen moeten conform de BTW voorschriften door de aanvrager worden bewaard en steeds beschikbaar zijn voor controle;
 6. Facturen kunnen (gedeeltelijk) geweigerd worden omdat de kosten waarop ze betrekking hebben niet in aanmerking komen. Daarom is het belangrijk dat de facturen de prestaties en de daar bijhorende afzonderlijke bedragen in detail weergeven en dat de aanvrager op de facturen aanduidt welke kosten precies in aanmerking komen. Facturen die onduidelijk zijn of waarvan niet af te leiden valt over welke kosten het precies gaat, worden verworpen;
 7. Meerwerken en meerkosten die niet voorzien waren in de goedgekeurde aanvraag, komen enkel in aanmerking voor de berekening van de subsidie als de aanvrager deze motiveert, de factuur de aard van de onvoorziene subsidieerbare meerwerken en meerkosten vermeldt en na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen. De maximumbedragen vermeld in dit reglement kunnen nooit worden overschreden.

§2. De gemeente heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te doen controleren.

Artikel 8. Sancties

§1. Indien de eigenaar de uitbating  van de handels- of horecazaak minder dan 5 jaar na de toekenning van de subsidie stopzet of overdraagt, moet de subsidie worden terugbetaald.

§2. De subsidie moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend en het gebruik ervan dient gerechtvaardigd. Zo niet, dient de subsidie terugbetaald te worden.

§3. In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente beslissen om de toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de aanvrager en het verleende subsidiebedrag terug te vorderen.

§4. Als de aanvrager niet voldoet aan contractuele of financiële verplichtingen tegenover de gemeente, kan het subsidiebedrag worden verrekend.

§5. In geval de aanvrager onder curatele wordt geplaatst, kan de gemeente overgaan tot de gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde subsidie.

§6. De toegekende subsidie mag door de aanvrager niet in pand gegeven worden aan een derde.

§7. Bij het indienen van de verantwoordingsstukken kan de gemeente overgaan tot terugvordering van de toegekende subsidie.

§8. In geval de aanvrager zich verzet tegen de uitoefening van de controle, is hij/zij gehouden tot terugbetaling van de subsidie.

Artikel 9. Bezwaar

Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslecht door het college van burgemeester en schepenen. Bezwaren moeten schriftelijk via aangetekend schrijven gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen en dit uiterlijk binnen één maand na kennisgeving van de beslissing. De aanvrager dient zijn redenen te motiveren. De postdatum geldt als bewijs. 

Artikel 10. Opheffing

Het subsidiereglement, vastgesteld door de gemeenteraad van 9 september 2019, inzake de ondersteuning en bevordering van de lokale economie in het kernwinkelgebied van Puurs  wordt opgeheven met ingang van 1 april 2022.

Artikel 11. Goedkeuring en inwerkingtreding

Dit reglement werd vastgesteld door de gemeenteraad van 28 maart 2022, treedt in werking op 1 april 2022. Driejaarlijks wordt de werking van dit reglement geëvalueerd of indien de nood zich voordoet.

Dit reglement wordt bekendgemaakt via de gemeentelijke website.