Terug
Gepubliceerd op 01/04/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 28/03/2022 - 20:30

Belasting op de voor publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstverstrekkers en vrije beroepen gelegen in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum - Vaststelling

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Dany Saey
Aanleiding

De gemeenteraad heeft in vergadering van 16 december 2019 het belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstenverstrekkers en vrije beroepen (met uitzondering van de vrije beroepen uit de medische sector) gelegen in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum vastgesteld. Omwille van de wijziging van het kernwinkelgebied, moet ook dit reglement nu worden aangepast.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond 

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40§3 en 41,14°;

Toepasselijke regelgeving
  • De Grondwet, artikel 170 §4  

  • Het Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

  • De Omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;

Feiten, context en argumentatie

Doordat de gemeenteraad, in vergadering van 28 maart 2022, de afbakening van het kernwinkelgebied van Puurs-centrum heeft gewijzigd, dient ook de definitie van het kernwinkelgebied in het belastingreglement aangepast te worden. Voorgesteld wordt om het belastingreglement, zoals goedgekeurd in vergadering van 16 december 2019, op te heffen en een opnieuw vast te stellen daarbij rekening houdende met de aanpassing van het kernwinkelgebied.

De gemeente voert al jaren een kernversterkend beleid om Puurs-centrum als dynamische en aangename dorpskern commercieel op de kaart te zetten en creatieve ondernemers te behouden en aan te trekken. Gezamenlijk georganiseerde acties en promoties hebben een positieve invloed op de stimulering van de dynamiek, de verhoging van de uitstraling en de verbetering van het imago van het handelscentrum. Het jaarlijks budget van de gemeente voorziet uitgaven voor kernversterkende initiatieven voor het handelsgebeuren in het centrum. 

Het bestuur wenst deze belasting verder te heffen omdat de vertegenwoordigers van UNIZO Puurs-Sint-Amands en van de middenstand en horeca uit Puurs-centrum zelf vragende partij zijn voor dergelijke belasting. De inkomsten uit deze belasting komen vrijwel uitsluitend ten goede van de in de vorige alinea vermelde vestigingen in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum. Zodoende is het ook logisch dat deze belasting enkel wordt geheven op deze vestigingen. 

Het is billijk om de beoefenaars van vrije beroepen uit de medische sector, waar het welzijn en de gezondheid van de mensen centraal staat, vrij te stellen van deze belasting. De beoefenaars van vrije beroepen uit de medische sector halen immers geen onmiddellijk voordeel uit de promotie en acties die worden opgezet vanuit het handelsondersteunend beleid. Zij zien hierdoor ook niet direct hun klantenbestand toenemen.  

Indien een handelaar meer dan één handelszaak uitbaat in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum, zal de belasting maar voor één vestiging moeten worden betaald omdat de opening van een extra handelszaak door dezelfde handelaar leegstand tegengaat en de belevingswaarde van het handelscentrum bevordert.

Omdat het aangewezen is om startende handelaars te ondersteunen, is het gerechtvaardigd om commerciële vestigingen waarvan de uitbating op 1 januari van het aanslagjaar minder dan 1 jaar voordien gestart is door de actuele natuurlijke of rechtspersoon éénmalig vrijstelling te geven van deze belasting.

Het is gerechtvaardigd om vzw's vrijstelling te verlenen van deze belasting omdat vzw's in de eerste plaats een ideële en geen commerciële doelstelling hebben.

De belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstenverstrekkers en vrije beroepen (met uitzondering van de vrije beroepen uit de medische sector), gelegen in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum neemt de financiële toestand van de gemeente in overweging en heeft als doel een bijdrage in de kosten te leveren voor het handelsondersteunend beleid dat de gemeente in dat kader voert. 

Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Inge Faes, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Antoaneta Ciuca
Tegenstanders: Peter Lemmens, Jan Van Camp, Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Peggy Seeuws
Resultaat: Met 22 stemmen voor, 6 stemmen tegen
Besluit

Artikel 1: Opheffing

Het raadsbesluit, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december 2019 inzake de vaststelling van de belasting op de voor publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstverstrekkers en vrije beroepen gelegen in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 2: Heffingstermijn - belastbaar feit 

Voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op de voor het publiek toegankelijke ruimten van klein- en groothandelszaken, distributiebedrijven, commerciële dienstenverstrekkers en vrije beroepen (met uitzondering van de vrije beroepen uit de medische sector) gelegen in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum.

Artikel 3: Definities 

Onder volgende begrippen wordt verstaan:  

Publiek toegankelijke ruimte: ruimte die openstaat voor het publiek of bedoeld is voor gemeenschappelijk gebruik. Hierbij horen ook de ruimten waarvan de toegang beperkt wordt tot een of meer welbepaalde categorieën van personen.

Kernwinkelgebied: dit gebied, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 maart 2022 bevat de volgende straten: R. Verbelenstraat (tot en met nr. 25), H. Hartplaats, Kerkplein (tot en met nr. 18), Botermarkt, Hoogstraat, Palingstraat (tot en met nr. 14), Forum t.e.m. Ursulinenpad, Dorpshart, W. De Vochtstraat en Stationsstraat.

Artikel 4: Belastingplichtige 

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar de handelszaak of de commerciële ruimte, die binnen de omschreven gebiedsomschrijving van het kernwinkelgebied gelegen is, uitbaat. 

Indien de uitbating gebeurt door meerdere natuurlijke personen of meerdere rechtspersonen is de belasting hoofdelijk en ondeelbaar verschuldigd door allen.

De belastingplichtige die zijn zaak verkoopt of overdraagt, is verplicht dit binnen de veertien dagen mee te delen aan de financieel directeur hetzij per post of per elektronische post.

Artikel 5: Berekeningsgrondslag en tarieven 

De belasting wordt vastgesteld op 125 euro per handelszaak per jaar.  

De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar geeft geen aanleiding tot enige belastingvermindering of -teruggave.

Artikel 6: Vrijstelling

Van de belasting worden vrijgesteld: 

  • Vrije beroepen uit de medische sector
  • Vzw's
  • Nieuwe handelszaken waarvan de uitbating op 1 januari van het aanslagjaar minder dan 1 jaar voordien gestart is (éénmalige vrijstelling)
  • Tweede of meerdere vestiging van eenzelfde handelszaak in het kernwinkelgebied van Puurs-centrum

Artikel 7: Aangifteplicht   

De belastingplichtigen, vermeld in artikel 3, zijn ertoe gehouden uiterlijk op 30 april van het aanslagjaar aangifte te doen van hun vestiging. De aangifte dient te gebeuren op volgend adres: Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands of via volgend e-mailadres: belastingen@puursam.be.  

De aangifte moet worden gedaan op het formulier dat de gemeente ter beschikking stelt van de belastingplichtige. Dit formulier kan bekomen worden op bovengenoemd adres.  

De belastingplichtigen die geen formulier zouden ontvangen hebben, zijn niettemin verplicht spontaan aan de gemeente de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van deze belasting en binnen dezelfde termijn. 

De aangifte moet alle gegevens bevatten, die noodzakelijk zijn voor de berekening en de controle van de aanslag.  

Artikel 8: Controlemiddelen  

De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen. De door hun opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot het bewijs van het tegendeel.   

Artikel 9: Ambtshalve belasting  

Bij gebrek aan tijdige aangifte binnen de in artikel 6 gestelde termijn of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens de gegevens waarover de gemeente beschikt, onverminderd het recht op bezwaar en beroep.  

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.  

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de datum van verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor de dragen.  

Artikel 10: Wijze van invordering  

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van burgemeester en schepenen. 

Artikel 11: Betalingstermijn  

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.  

Artikel 12: Administratieve geldboete 

Voor het niet naleven van de bepalingen van dit belastingreglement of van het Decreet van 30 mei 2008 kan een administratieve geldboete gelijk aan 500 euro worden opgelegd. 

Het bedrag van de administratieve boete wordt ingekohierd.  

Artikel 13: Verwijzingsregel 

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.  

Artikel 14: Inwerkingtreding en bekendmaking 

Huidig reglement werd vastgesteld door de gemeenteraad van 28 maart 2022, treedt in voege op 1 januari 2023 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.