Terug
Gepubliceerd op 22/12/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 19/12/2022 - 20:15

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein - Vaststelling

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Heiko Van Muylder
Aanleiding

De gemeente Puurs-Sint-Amands is bevoegd voor het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies. 

Sedert verschillende jaren kunnen de gemeenten aan de distributienetbeheerders een retributie aanrekenen voor de hinder op het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan de nutsvoorzieningen.
Teneinde de opvolging voor de gemeentebesturen en de distributienetbeheerders tot een minimum te herleiden, werd voorgesteld om voor de vergoeding van de hinder, alsook voor het compenseren aan de gemeenten van de te nemen acties in het kader van het optimaliseren van de coördinatie, te voorzien in een forfaitaire berekening en betaling van de retributievergoeding.
Deze forfaitaire retributie wordt driejaarlijks vastgelegd op basis van gegevens en parameters (sleuflengtes, aantal aansluitingen, % overschrijdingen,…) uit de voorbije volle drie jaar. 

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3 en 41, 14° en artikel 177;

Toepasselijke regelgeving

  • De omzendbrief  KB/ABB 2019/2 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;
Feiten, context en argumentatie

Initieel werd het retributiereglement m.b.t. werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 november 2019 voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.

Dit reglement werd herzien door de gemeenteraad van 20 december 2021 wegens het inlassen van een indexeringsclausule in het retributiereglement. Dit reglement loopt af op 31 december 2022.

Vermits deze retributiereglementen telkens voor 3 jaar worden goedgekeurd, dient er een nieuw reglement goedgekeurd te worden voor de periode 2023 - 2025. 

De gemeente en haar burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied.

Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus een impact op het openbaar domein.

De gemeente heeft de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen goedgekeurd die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden.

Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden. De Code werd geactualiseerd naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP, ...

Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening.  Daarnaast zijn er ook nog een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die bijna constant een impact hebben op het openbaar domein.

Bijgevolg is het billijk dat er retributies worden geheven op deze werken.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit retributiereglement goed te keuren. 

Financiële weerslag

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Inge Faes, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Antoaneta Ciuca
Onthouders: Peter Lemmens, Jan Van Camp, Peggy Seeuws, Dany Saey, Linda Caluwaerts
Resultaat: Met 21 stemmen voor, 5 onthoudingen
Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad stelt onderstaand retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein vast: 

Artikel 1: Heffingstermijn - belastbaar feit

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening, voor een termijn van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen.

Deze retributie sluit elke andere heffing, semi-heffing of waarborgstelling in het kader van werken aan permanente nutsvoorzieningen door de gemeente uit zowel in hoofde van de distributiebeheerder als van haar werkmaatschappij en ongeacht of voorgenoemden deze werken uitvoeren in eigen naam, dan wel laten uitvoeren door derden in naam en voor rekening van de distributiebeheerder of de werkmaatschappij. 

Artikel 2: Definities

Onder volgend begrip wordt verstaan:

Permanente nutsvoorzieningen:

-     alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,…), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, ver­deel-, aansluit-, e.a. kasten , palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten…) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof,

-     alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nuts­voorzieningen.

Artikel 3: Retributieplichtige

De retributie is verschuldigd door iedere nutsmaatschappij die werken doet op het grondgebied van de gemeente.

Artikel 4: Tarieven

De retributies worden als volgt vastgesteld:

4.1. Bij sleufwerken

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter open­lig­gende sleuflengte voor alle sleufwerken.  Omdat de hinder die voortvloeit uit de werken afhankelijk is van het type ondergrond, wordt een onderscheid gemaakt tussen drie types sleuven. Zij bedraagt voor werken:

- in rijwegen 10,24 euro per meter sleuflengte;

- in voet­paden 7,88 euro per meter sleuflengte;

- in aardewegen 4,73 euro per meter sleuflengte;

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus. De indexatie gebeurt aan het begin van een nieuwe cyclus van 3 jaar. 

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag.

4.2. Bij dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen

 

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aan­sluitingswerken, herstellingen en kleine onder­­­houdswerken met een sleufoppervlakte van maxi­mum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grond­gebied van de gemeente aanwezig aansluitingspunt.

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de gemeente.

Op deze basisbedragen wordt een indexatie toegepast, naar analogie met de door de VREG goedgekeurde niet-periodieke tarieven, zoals jaarlijks gepubliceerd in augustus,

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitingspunten op het grondgebied van de gemeente.  

Artikel 5: Vrijstelling

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die uitgevoerd worden op verzoek van de gemeente.

Artikel 6: Wijze van inning

De retributie dient te worden betaald binnen de 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.

Artikel 7: Invordering

Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat betreft het betwiste gedeelte. De invordering van het niet-betwist gedeelte zal door middel van een dwangbevel, voorzien in artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur, geschieden.

Artikel 8: Inwerkingtreding en bekendmaking

Onderhavig reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2022, treedt in voege op 1 januari 2023 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.