Terug
Gepubliceerd op 22/12/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 19/12/2022 - 20:15

Belasting op motoren, hefkracht en drijfkracht - Vaststelling

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Heiko Van Muylder
Aanleiding

De gemeenteraad heeft in vergadering van 4 februari 2019 een belastingreglement op motoren, hefkracht en drijfkracht vastgesteld voor de aanslagjaren 2019 tot en met 2025. 

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40§3 en 41, tweede lid, 14°, zoals gewijzigd door artikel 3 van het decreet van 8 mei 2018 houdende wijziging van artikel 41 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, wat de verfijning van de belastingbevoegdheid van de gemeenteraad betreft;

Toepasselijke wetgeving

  • Artikel 170 §4 van de Grondwet;

  • Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen; 

  • De omzendbrief KB/ABB 2019/02 van 15 februari 2019 betreffende de coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit;  

Feiten, context en argumentatie

Bedrijven gebruiken motoren om hun machines aan te drijven.

Omwille van haar financiële behoefte, heft de gemeente een belasting op deze motoren. Het is gerechtvaardigd om aan ondernemingen, die motoren gebruiken, een bijdrage te vragen in de gemeentelijke uitgaven.

Het belastingreglement, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 4 februari 2019 voorziet in twee berekeningswijzen waarvoor de belastingplichtige kan opteren, met name op basis van de motorkracht of op basis van het gemiddeld kwartuurvermogen. Teneinde een gelijke behandeling van de belastingplichtigen te waarborgen, wordt voorgesteld om de optie gemiddeld kwartuurvermogen met een overgangsregeling af te schaffen.  

Het is billijk om de eerste 20 kW vrij te stellen, om de administratieve last voor de gemeente te reduceren.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit belastingreglement vast te stellen. 

Financiële weerslag

De belastingen zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Antoaneta Ciuca
Tegenstanders: Peter Lemmens, Jan Van Camp, Peggy Seeuws, Dany Saey, Linda Caluwaerts
Onthouders: Bart De Schutter, Inge Faes
Resultaat: Met 19 stemmen voor, 5 stemmen tegen, 2 onthoudingen
Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad stelt onderstaand belastingreglement met betrekking tot de motoren, hefkracht en drijfkracht vast:

Artikel 1: Opheffingsbepaling

Het belastingreglement op motoren, hefkracht en drijfkracht, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 4 februari 2019 van Puurs-Sint-Amans, wordt opgeheven met ingang van het aanslagjaar 2023.

Artikel 2: Heffingstermijn - belastbaar feit

Voor de aanslagjaren 2023 tot en met 2025 wordt een belasting gevestigd op het gebruik van motoren, hefkracht en drijfkracht voor nijverheids-, landbouw- en handelsdoeleinden, evenals op deze gebruikt door de beoefenaars van vrije beroepen, ongeacht de krachtbron welke deze in beweging brengt.

De belasting is verschuldigd voor motoren die de belastingplichtige voor de exploitatie van zijn vestiging gebruikt. De belasting slaat  o.m. op de elektromotoren, de stoommachines, de verbrandingsmotoren, de waterturbines,... deze opsomming is niet limitatief.

De belasting wordt gevestigd op grond van de belastbare motorenkracht aangewend in het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar. Dit jaar geldt als referentiejaar voor de aangewende motorenkracht in het aanslagjaar.

Wanneer niet teruggevallen kan worden op een referentiejaar, wordt de belasting berekend op grond van de belastbare elementen van het lopende aanslagjaar. Dit is het geval voor bestaande vestigingen op het grondgebied van de gemeente waarvoor nog geen referentieperiode bepaald was voor het berekenen van de motorenkracht als indicatie voor het aanslagjaar, voor nieuwe vestigingen op het grondgebied van de gemeente en bij de indienstneming van motoren in de loop van het aanslagjaar. Bij de indienstneming van motoren in de loop van het aanslagjaar, wordt de belasting van die extra motorenkracht berekend vanaf de factuurdatum.

Artikel 3: Definities

Onder volgende begrippen wordt verstaan:

- Simultaanfactor: de vermindering die belastingplichtige verkrijgt door het aantal motoren dat er wordt gebruikt in de onderneming. Is er maar 1 belastbare motor dan wordt deze belast aan 100% van zijn vermogen. Heeft de onderneming 2 belastbare motoren dan wordt het totaal vermogen belast aan 99% van het totaal vermogen. Deze degressieve berekening wordt toegepast tot maximaal 31 belastbare motoren = 0,70%. Indien de onderneming meer dan 31 belastbare motoren heeft blijft de simultaanfactor ongewijzigd op 0,70% toegepast voor het totaal belastbaar vermogen.

De motoren die van de belasting volledig worden vrijgesteld overeenkomstig artikel 6.2,  2°, 3°, 4°, 5°, 6° en 9° komen niet in aanmerking voor de berekening van de simultaanfactor.

- Kwartuurvermogen: in bepaalde ondernemingen wordt het elektrisch verbruik iedere 15 minuten gemeten en automatisch genoteerd door de netwerkbeheerder. De hoogste meting per maand kan gehanteerd worden als een waardemeter om de activiteit van de motoren in kaart te brengen.

- Referentiejaar bedoeld in artikel 2, derde lid: de belasting wordt gevestigd naar evenredigheid van de motorenkracht die gerealiseerd werd in het kalenderjaar voorafgaand aan het aanslagjaar.

Artikel 4: Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon, die motoren voor de exploitatie van zijn vestiging gebruikt.

Artikel 5: Berekeningsgrondslag en tarief

5.1. Berekeningsgrondslag:

    1. Optie motorenkracht:

De belasting wordt berekend op grond van de belastbare motorenkracht tijdens de referentieperiode, die loopt van 1 januari tot en met 31 december voorafgaand aan het aanslagjaar. Ze wordt berekend per maand en elk gedeelte ervan wordt voor een volledige maand geteld.

Een motor die voor de eerste maal in werking wordt gesteld, is belastbaar vanaf de  maand volgend op de maand van ingebruikname in de referentieperiode. Dit geldt niet wanneer werd geopteerd voor de in artikel 5.1.B voorziene berekening.

Indien de vestiging van de belastingplichtige over meerdere motoren beschikt dan wordt voor de berekening van de belasting een simultaanfactor gehanteerd. Deze simultaanfactor wijzigt naargelang het aantal aanwezige motoren. Per factor gelijk aan de eenheid van 1 motor wordt tot en met 31 motoren met 1/100 van de bijkomende motor verminderd en blijft daarna onveranderd en gelijk aan 0,70 voor 31 motoren en meer. De motoren die volledig van de belasting volledig worden vrijgesteld overeenkomstig artikel 6.2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° en 9° komen niet in aanmerking voor de berekening van de simultaanfactor.

Berekening van het belastbaar kilowattvermogen = aantal kilowatt x simultaanfactor. Het resultaat wordt steeds naar het volgend geheel afgerond.

De vorkheftrucks, reachtrucks, stackers, elektrische transpaletten en straddle carriers worden belast volgens hun maximaal hefvermogen zoals vermeld in de volgende tabel:

Maximaal hefvermogen                             kW

Van 0 kg tot 999 kg =                                   5

Van 1 000 kg tot 1 999 kg =                          8

Van 2 000 kg tot 5 999 kg =                         15

Van 6 000 kg tot 19 999 kg =                       20

Van 20 000 kg tot 29 999 kg =                     25

Van 30 000 kg tot 44 999 kg =                     30

Van 45 000 kg tot onbeperkt =                     40

Voertuigen en machines met motoren op diesel, benzine of gas:

De tractoren, terreinvoertuigen (zoals autobussen, auto’s,  en dergelijke die enkel voor intern gebruik op het terrein benut worden), trekkers, nijverheidstuigen (zoals asfalteermachines, rupskranen, pletwalsen, bulldozers, graafmachines, laadschoppen, locomotieven), en nijverheidsmachines (zoals breekinstallaties, grasmachines, trilplaten, ladderliften)  en zonder dat deze opsomming limitatief is,  worden belast volgens volgende tabel:

Cilinderinhoud Omzetting naar                kW

van 0 cm³ tot 499 cm³ =                              2

van 500 cm³ tot 2.499 cm³ =                       7

van 2.500 cm³ tot 4.999 cm³ =                   15

van 5.000 cm³ tot 7.499 cm³ =                   22

van 7.500 cm³ tot 9.999 cm³ =                   29

van 10.000 cm³ tot onbeperkt =                  37

    1. Optie gemiddeld kwartuurvermogen:

 Op verzoek van de exploitant kan het belastbaar vermogen van de onderneming bepaald worden in functie van het rekenkundig gemiddelde van de twaalf maandelijkse maximumkwartuurvermogens. Indien de exploitant opteert voor die berekeningswijze, zijn onderstaande bepalingen van toepassing:

a)       Voorwaarden:

Om voor deze berekening in aanmerking te komen dient de exploitant metingen te kunnen voorleggen van de energieleverancier die de hoogste meting van het kwartuurvermogen van iedere maand van een referentieperiode vermeldt.

De exploitant dient minstens drie volledige kalenderjaren actief te zijn in de vestiging waarvoor de berekening wordt gevraagd.

De exploitant dient, uiterlijk 31 maart van het aanslagjaar, voor deze berekening een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de gemeente, Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands of via e-mail: belastingen@puursam.be

De exploitant dient bij de aanvraag een overzicht te voegen van het hoogste maandelijkse kwartuurvermogen van de laatste twee referentieperiodes van iedere maand.

b)      Berekening:

De administratie van de gemeentebelastingen neemt het belastbaar vermogen dat bepaald werd voor het jongste aanslagjaar (verminderd met de algemene vrijstelling van het aantal kiloWatt bepaald in artikel 6.1 en rekening houdend met de toepasselijke simultaancoëfficiënt bepaald in artikel 5.1.A). Dit vermogen wordt gedeeld door het rekenkundig gemiddelde van de 12 maandelijkse hoogste kwartuurvermogens van de referentieperiode van het jongste aanslagjaar.

Het quotiënt van deze deling, tot drie cijfers na de komma, wordt de verhoudingsfactor genoemd. Deze verhoudingsfactor zal ieder volgend aanslagjaar vermenigvuldigd worden met het rekenkundig gemiddelde van de 12 maandelijkse hoogste kwartuurvermogens van de referentieperiode die voor het aanslagjaar moet ingediend worden. Dit product is het vermogen dat voor het aanslagjaar zal belast worden.

c)       Algemeen:

Het aanslagjaar waarvoor de toepasselijke verhoudingsfactor berekend werd, wordt het refertejaar genoemd.

De exploitant die deze wijze van berekening, controle en aanslag kiest, verbindt zich voor deze keuze voor vijf opeenvolgende aanslagjaren. Deze optie zal ten laatste tot en met 31 december 2025 kunnen worden toegepast. Indien tijdens voormelde periode een belastingplichtige kiest om deze optie toe te passen, zal dit enkel mogelijk zijn tot en met 31 december 2025. Indien een belastingplichtige deze optie heeft gekozen en de hiervoor vermelde termijn van vijf jaar is afgelopen voor eind 31 december 2025, kan de belastingplichtige deze periode niet meer verlengen. 

De belastbare vermogens van de belastbare motoren die niet elektrisch worden aangedreven dienen apart te worden vermeld met de jaarlijkse aangifte.

De verhoudingsfactor blijft gehanteerd zolang er geen verschil van meer dan 20% wordt berekend ten overstaan van het refertejaar. Bedraagt het verschil meer dan 20% dient er voor het betreffende aanslagjaar opnieuw een aangifte te worden ingediend volgens de bepalingen beschreven in artikel 7 van dit reglement.

5.2.Tarieven:

De belasting bedraagt:

-          € 20 per kilowattvermogen of gedeelte van een kilowatt voor het vermogen vanaf 21 kilowatt of meer.

De minimumaanslag bedraagt 65 euro.

Artikel 6: Vrijstelling

Van de belasting worden vrijgesteld:

6.1. Algemene vrijstelling:

Degenen die na toepassing van de specifieke vrijstellingen in artikel 6.2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° en 9° en na toepassing van de simultaanfactor over een gezamenlijke motorenkracht tot en met 20 kW beschikken, zijn van deze belasting vrijgesteld.

Zij zijn evenwel niet vrijgesteld van de aangifteplicht bedoeld in artikel 7.

6.2. Specifieke vrijstelling:

De belasting wordt niet geheven op :

1° De motor die gedurende de referentieperiode niet werd gebruikt. Als de motor opnieuw wordt geactiveerd, dient de exploitant de gemeente hiervan schriftelijk in kennis te stellen, zoals voorzien in artikel 8. Het bewijs van de activiteit kan met alle mogelijke rechtsmiddelen worden geleverd door de belastingplichtige;

2° De motor van de voertuigen die onder de verkeersbelasting op de autovoertuigen vallen of die speciaal van deze belasting zijn vrijgesteld en voor zover deze motor uitsluitend zijn kracht gebruikt voor het vervoer van goederen of personen over de openbare weg;

3° De motor van een draagbaar toestel dat tegelijk door één persoon kan bediend en gedragen worden;

4° De door perslucht aangedreven motor;

5° De motorkracht welke uitsluitend gebruikt wordt voor toestellen tot polderbemaling, grondbemaling voor openbare werken, leegpompen van werkplaatsen (droogdokken uitgezonderd), hygiënische ventilatie;

6° De motoren van vaartuigen die dienen voor  transport van personen of goederen, evenals de motoren gebruikt  aan boord van deze vaartuigen;

7° De reservemotor, d.i.  een motor die niet continu staat opgesteld en enkel wordt gebruikt of geïnstalleerd als de motor die instaat voor zijn doel, defect is of moet vervangen worden;

8° De wisselmotor, d.i. deze welke uitsluitend bestemd is voor hetzelfde werk als een andere, die hij tijdelijk moet vervangen; de reserve- en wisselmotoren kunnen aangewend worden om tegelijkertijd te werken als deze welke normaal gebruikt worden gedurende de nodige tijd om de voortzetting van de productie te verzekeren;

9° motoren die gebruikt worden voor de brandbeveiligingsinstallaties;

Artikel 7: Aangifteplicht

De belastingplichtigen, vermeld in artikel 4 zijn ertoe gehouden uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar een gedetailleerde aangifte te doen van alle motoren die voor de berekening in aanmerking komen en van de gegevens die aanleiding geven tot een vrijstelling overeenkomstig artikel 6.2, 1°, 7° en 8°. De aangifte van de gegevens overeenkomstig artikel 6.2, 1°, 7° en 8° is niet vereist wanneer periodes van inactiviteit van de motoren al verrekend worden door de toepassing van een verhoudingsfactor overeenkomstig artikel 5.1.B.

In het geval de belastingplichtige zijn aangifte niet kan steunen op de gegevens uit een referentiejaar, zoals bepaald in artikel 2, vierde lid, wordt de aangifte ingediend uiterlijk 30 juni van het aanslagjaar.

Deze aangifte dient te gebeuren op volgend adres: Hoogstraat 29, 2870 Puurs-Sint-Amands of via volgend e-mailadres: belastingen@puursam.be.

De aangifte moet worden gedaan op het formulier dat de gemeente ter beschikking stelt van de belastingplichtige, indien nodig met bijlage. Dit formulier kan bekomen worden op bovengenoemd adres.

De belastingplichtigen die geen formulier zouden ontvangen hebben, zijn niettemin verplicht spontaan aan de gemeente de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de toepassing van de belasting en binnen dezelfde termijn.

De aangifte moet alle gegevens bevatten , die noodzakelijk zijn  voor de berekening en de controle van de aanslag.

Artikel 8: Controlemiddelen

De aangestelde ambtenaren zijn gemachtigd om alle inbreuken op deze verordening vast te stellen.  De door hun opgestelde processen-verbaal hebben bewijskracht tot het bewijs van het tegendeel.

Artikel 9: Ambtshalve belasting

Bij gebrek aan tijdige aangifte binnen de in artikel 7 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast volgens de gegevens waarover de gemeente beschikt, onverminderd het recht op bezwaar en beroep.

Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de datum van verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Artikel 10: Belastingverhoging

De ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met:

-          Bij een eerste overtreding: 10% verhoging van de ambtshalve ingekohierde belasting

-          Vanaf de tweede overtreding: 20 % verhoging van ambtshalve ingekohierde belasting

Het bedrag van deze verhoging wordt ook ingekohierd. 

Artikel 11: Wijze van invordering

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van burgemeester en schepenen ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het aanslagjaar.

Artikel 12: Betalingstermijn

De belasting is betaalbaar binnen de twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 13: Administratieve geldboete

Voor het niet naleven van de bepalingen van dit belastingreglement of van het decreet van 30 mei 2008 kan een administratieve geldboete gelijk aan 500 euro worden opgelegd.

Het bedrag van de administratieve boete wordt ingekohierd.

Artikel 14: Verwijzingsregel

De vestiging en de invordering van de belasting evenals de regeling van de geschillen ter zake gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen.

Artikel 15: Bekendmaking

Dit reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2022, treedt in voege op 1 januari 2023 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.