Terug
Gepubliceerd op 22/12/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 19/12/2022 - 20:15

Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen - Vaststelling

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Guido Cools, Lavinia De Maeyer, Heiko Van Muylder
Aanleiding

De gemeenteraad heeft in vergadering van 18 november 2019 het retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40§3 en 41,14° en artikel 177;

Toepasselijke wetgeving 
 • Het Decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging, zoals later gewijzigd door het Decreet van 18 april 2008;

 • Het Besluit van de Vlaamse regering van 14 mei 2004 tot organisatie, inrichting en beheer van begraafplaatsen en crematoria, zoals later gewijzigd;

 • De omzendbrief BB 2008/05 betreffende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging bij decreet van 18 april 2008;

 • de omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;  

Feiten, context en argumentatie

Een wijziging aan het gemeenteraadsbesluit van 18 november 2019 m.b.t. het retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen dringt zich op, omdat het bestuur de families niet wil demotiveren om hun overleden familielid, begraven in een grafconcessie te Puurs of Kalfort, te laten verplaatsen naar de parkbegraafplaats om aldus de bestaansperiode van de oude begraafplaatsen niet overdreven lang te rekken. 

Vandaar dat voorgesteld wordt om de retributies die gepaard gaan met de verplaatsing van de urne of de kist van alle begraafplaatsen in Puurs-Sint-Amands naar de parkbegraafplaats af te schaffen met ingang van 1 januari 2023. De betrokken aanvragers worden immers al met heel wat kosten geconfronteerd (nieuwe concessie, nieuwe zerk of urnenveldplaat), hetgeen hen kan demotiveren te verplaatsen.

Voor de rest blijft het reglement ongewijzigd. Het is gepast om retributies te heffen om de kosten voor de aanleg en onderhoud van de begraafplaatsen te kunnen dragen en de administratieve opvolging betaalbaar te kunnen houden. Er worden verschillende tarieven gehanteerd naargelang de duur van de concessie, de hernieuwing ervan, voor de ontgravingen en de naamplaatjes.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit retributiereglement opnieuw vast te stellen.

Financiële weerslag

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Ronny Tourné, Willem Geeroms, Peter Van Hoeymissen, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Antoaneta Ciuca, Linda Caluwaerts
Onthouders: Peter Lemmens, Dany Saey
Resultaat: Met 24 stemmen voor, 2 onthoudingen
Besluit

Artikel 1: Opheffing  

Het raadsbesluit inzake de vaststelling van de retributies op de gemeentelijke begraafplaatsen, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van 18 november 2019, wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2023. 

Artikel 2: Heffingstermijn - belastbaar feit 

Voor een termijn van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, worden gemeentelijke retributies gevestigd op geconcedeerde graven, hernieuwingen van concessies, naamplaatjes en grafstenen, ontgravingen en verplaatsingen van kist of urne naar de parkbegraafplaats. 

Artikel 3: Definities 

Voor de definities wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen.  

Artikel 4: Retributieplichtige 

De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag doet. Indien de aanvraag uitgaat van meerdere personen, dan zijn de aanvragers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de volledige retributie.  

Artikel 5: Tarieven 

De retributies worden als volgt vastgesteld:  

5.1. Geconcedeerde graven:

 •  concessie grond voor 25 jaar: 750 euro
 •  concessie urne voor 25 jaar: 500 euro 

Indien de concessie betrekking heeft op een perceel grond, waarin zich een grafkelder bevindt die gebouwd is door de gemeente, wordt de retributie verhoogd met 750 euro voor een grafkelder voor twee personen. 

5.2. Hernieuwing concessie:

 • hernieuwing concessie grond voor 15 jaar: 450 euro
 • hernieuwing concessie urne voor 15 jaar: 300 euro
 • hernieuwing concessie grond voor 25 jaar: 750 euro
 • hernieuwing concessie urne voor 25 jaar: 500 euro

5.3. Naamplaatjes en grafstenen: 

 • naamplaatje op gedenkzuilen bij de strooiweiden: 100 euro
 • Voor de parkbegraafplaats: uniforme urnesteen Park 80x80x5, zonder belettering: 1.000 euro
 • Voor de parkbegraafplaats: uniform graf Park met rugje 60x60x100 in donkere graniet, zonder belettering: 1.500 euro
 • Voor de parkbegraafplaats: gepersonaliseerde uniforme naamplaat aan uniform graf 30x30: 200 euro
5.4. Ontgravingen:
 • van een kist (excl. zerk): 1.200 euro
 • van een urne (excl. zerk): 100 euro
Artikel 6: Vrijstelling 

Van de retributies worden vrijgesteld:  

 • alle begravingen voor een termijn van 10 jaar in niet-geconcedeerde grond, columbarium, urnenveld en strooiweide, met uitzondering van de parkbegraafplaats;
 • alle concessies voor minderjarigen (- 18 jaar)

 • ontgravingen verricht ingevolge een gerechtelijke beslissing of bestuurlijke beslissing 

Artikel 7: Wijze van inning  

De retributies worden geïnd door middel van een factuur.

Artikel 8: Invordering 

Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat betreft het betwiste gedeelte. De invordering van het niet-betwist gedeelte zal door middel van een dwangbevel, voorzien in artikel 177 van het Decreet over het lokaal bestuur, geschieden.  

Artikel 9: Inwerkingtreding en bekendmaking 

Dit reglement werd vastgesteld door de gemeenteraad van 19 december 2022, treedt in voege op 1 januari 2023 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.