Terug
Gepubliceerd op 02/03/2022

Besluit  Gemeenteraad

ma 06/09/2021 - 20:00

Samenwerkingsovereenkomst derdebetalersysteem De Lijn - Goedkeuring

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Yvo Van Damme, Ronny Tourné, Peter Lemmens, Lavinia De Maeyer, Jef De Rop
Aanleiding

Net zoals veel andere gemeenten kiest Puurs-Sint-Amands ervoor om de gemeente groener en duurzamer te maken door de inwoners en bezoekers goedkoper met de bus te laten rijden. Zo hebben deze inwoners een interessant alternatief voor hun verplaatsingen met de wagen. Dit gebeurt via een derde-betalersysteem (DBS). Daarbij neemt de lokale overheid als derde partij de kosten gedeeltelijk voor haar rekening.

Voordelen van dit systeem: 

 • Inwoners en bezoekers zijn tevreden als ze minder voor hun verplaatsing moeten betalen.
 • Je investeert in duurzame mobiliteit, helpt de fileknoop ontwarren en vermijdt parkeerproblemen.
 • Je beschermt het milieu.

Er zijn vijf soorten derde-betalersystemen

 1. Procentuele bijdrage voor abonnementen
 2. Tegemoetkomingen voor Lijnkaarten
 3. Tegemoetkomingen voor biljetten
 4. Gratis netabonnement voor bepaalde leeftijdscategorie(ën)
 5. Geschenk voor nieuwe inwoners

De gemeenten Puurs en Sint-Amands hebben beiden sinds 2007 hetzelfde contract voor een derdebetalersysteem bij De Lijn afgesloten. Bij de fusie van beide gemeenten werd er geen addendum opgemaakt voor het samenvoegen van de contracten in het kader van de fusie. 

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41; 

 

Feiten, context en argumentatie

In de gemeente Puurs-Sint-Amands is het 2e systeem van toepassing, waarbij de gemeente per gereden rit in Klein-Brabant 0.60 euro betaalt. Inwoners betalen dus slechts 1 euro in plaats van 1,60 euro voor een rit.  Dit kostte de gemeente in 2019 (pre-corona) ongeveer 2.300 euro.

Dit systeem bestaat sinds begin 2007 toen de gemeente Puurs (gemeenteraad van 26 september 2006) en de gemeente Sint-Amands (gemeenteraad van 3 augustus 2006) hetzelfde contract voor een derdebetalersysteem bij De Lijn hebben afgesloten. Bij de fusie van de gemeenten Puurs en Sint-Amands werd er geen addendum opgemaakt voor het samenvoegen van de contracten in het kader van de fusie, enkel de boekhoudkundige samenvoeging werd uitgevoerd.  Het is logisch om een nieuw contract op te stellen dat geldt voor de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. 

De inhoud van de overeenkomst is grotendeels hetzelfde gebleven, enkel werd een artikel toegevoegd m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens. 

De overeenkomst treedt in voege op 1 januari 2022. In artikel 1 is voorzien dat de huidige overeenkomsten op dat moment ophouden te bestaan. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst met De Lijn omtrent het derdebetalersysteem goed te keuren. 

Financiële weerslag

Budgetsleutel 0210-00/64940000.

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey
Resultaat: Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.
Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad keurt onderstaande samenwerkingsovereenkomst goed met De Lijn m.b.t. het derdebetalersysteem:  

Tussen

 • de Vlaamse Vervoermaatschappij DE LIJN, een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20 en ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer (RPR Antwerpen, afdeling Mechelen) 0242.069.537, hierbij vertegenwoordigd door mevrouw Ann Schoubs, directeur-generaal,  hier na te noemen De Lijn,

en

 •  de gemeente Puurs-Sint-Amands, vertegenwoordigd door de gemeenteraad waarvoor optreedt de heer Koen Van den Heuvel, burgemeester in opdracht van mevrouw Els Goedgezelschap, voorzitter van de gemeenteraad, gemachtigd ingevolge delegatiebeslissing van 15 oktober 2019 en de heer Raoul Paridaens, algemeen directeur en die handelen ter uitvoering van een beslissing goedgekeurd door de gemeenteraad van 6 september 2021, hierna te noemen de derde-betaler;

wordt overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1: onderwerp van de overeenkomst

De derde-betaler komt tussen in de vervoerprijs van de reizigers op het net van De Lijn onder de in artikels 2 en 3 bepaalde modaliteiten.

Deze overeenkomst vervangt de overeenkomst van 3 augustus 2006 met de toenmalige gemeente Sint-Amands en de overeenkomst van 26 september 2006 met de toenmalige gemeente Puurs.  Beide overeenkomsten nemen een einde op 1 januari 2022.

Artikel 2: toegepast systeem

Systeem 2: TUSSENKOMST OP KAARTEN

§ 1: beschrijving van het systeem

De reiziger kan in voorverkoop een Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting aankopen tegen de prijs van 10 euro.

De Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting heeft binnen de beperkingen gedefinieerd in artikel 3 dezelfde gebruiksvoorwaarden als de Lijnkaart zoals voorzien in de Algemene Reisvoorwaarden van De Lijn (https://www.delijn.be/nl/overdelijn/organisatie/publicaties/).

§ 2: methodiek

De  derde-betaler koopt de Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting in bulk aan via één van de distributeurs van De Lijn en biedt deze aan de reiziger aan via haar verkoopkanalen in Puurs-Sint-Amands.

§ 3: tussenkomst van de derde-betaler

De tussenkomst van de derde betaler wordt als volgt berekend:

Aantal ritten x (prijs per rit aan Lijnkaarttarief) – (aantal ritten x prijs per rit Lijnkaart 10 ritten met gemeentekorting).

De toegepaste Lijnkaarttarief is het officiële tarief van De Lijn dat geldig is op de eerste kalenderdag van de betrokken maand.

Artikel 3: gebied waarop het systeem derde-betaler van toepassing is

Het derde-betaler systeem is van toepassing binnen de grenzen van de gemeenten Puurs-Sint-Amands, Bornem en Willebroek gedefinieerd door de technische regiozones 1283, 3282, 1178, 1273, 2269, 1248, 1247, 1246, 1245, 1244, 1243 en 1242.

Artikel 4: afrekening en betalingsmodaliteiten

Het door de derde-betaler verschuldigde bedrag wordt maandelijks door De Lijn gefactureerd.

De facturen zijn betaalbaar tegen de Algemene Verkoopsvoorwaarden van De Lijn.

https://static.delijn.be/Images/verkoopvoorwaarden_tcm3-20171.pdf

De facturen worden gericht aan:

Gemeente Puurs-Sint-Amands

Hoogstraat 29

2870 Puurs-Sint-Amands

Ondernemingsnummer: 0697.609.548                 

Klantnummer facturatie 1201022

Bij overschrijding van de betalingstermijn is van rechtswege en zonder aanmaning de intrest en de invorderingskosten verschuldigd zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Artikel 5: delegatie voor de praktische uitvoering van deze overeenkomst

Voor alle contacten, facturatie en andere praktische modaliteiten die voortvloeien uit deze overeenkomst zijn onderstaande contactpersonen verantwoordelijk:

De Lijn

Contactpersoon overeenkomst:

Krista Poelmans, Motstraat 20, 2800 Mechelen

gsm: 0471 53 42 41, e-mailadres: krista.poelmans@delijn.be

Contactpersoon afdeling financiën (facturatie):

SSC Boekhouding, Grotehondstraat 58, 2018 Antwerpen

e-mailadres: debiteuren@delijn.be

De derde-betaler

Contactpersoon van de derde-betaler:

Alle contacten verlopen via het e-mailadres: mobiliteit@puursam.be

Artikel 6: duur en opzegging van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van één jaar, ingaande op 1 januari 2022, en is stilzwijgend verlengbaar voor telkens eenzelfde duur - behoudens opzegging door één van de partijen en bij aangetekend schrijven uiterlijk drie maanden voor het einde van de lopende duurtijd.

Artikel 7: bevoegde rechtsmacht

Voor elk geschil dat uit onderhavige overeenkomst voortvloeit, zijn alleen de rechtbanken van arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen bevoegd. Deze Overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, met uitzondering van het internationaal privaatrecht.

Artikel 8 : verwerking van persoonsgegevens

8.1. Zowel de derde-betaler als De Lijn waarborgen dat zij bij het uitvoeren van hun werkzaamheden te allen tijde de geldende regelgeving in het algemeen en met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens – waaronder maar niet beperkt tot de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna kortweg “AVG”) en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (BS 05 september 2018) (hierna kortweg AVG-Wet) – in het bijzonder onverkort zullen naleven bij het verwerken van de persoonsgegevens waar zij in het kader van deze Overeenkomst kennis van nemen.

8.2. Zowel de derde-betaler als De Lijn verbinden zich ertoe om de persoonsgegevens die zij in het kader van deze Overeenkomst rechtstreeks of onrechtstreeks en ongeacht de wijze waarop hebben verkregen uitsluitend te verwerken voor doeleinden die voortvloeien uit deze Overeenkomst.

8.3. Zowel de derde-betaler als De Lijn garanderen dat zij te allen tijde de nodige afdoende garanties zullen bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van de persoonsgegevens aan de vereisten van de relevante regelgeving in het algemeen en aan de AVG en de AVG-Wet in het bijzonder voldoet, en dat de bescherming van de rechten van de betrokkenen te allen tijde integraal wordt gewaarborgd.

8.4. Zowel de derde-betaler als De Lijn dienen erop toe te zien dat de toegang tot en de verwerking van de persoonsgegevens zowel voor, tijdens als na de Overeenkomst beperkt is en blijft tot die personeelsleden of andere personen die in dienst zijn van de derde-betaler of van De Lijn, en voor wie de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de taken uit te voeren in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst. Zowel de derde-betaler als De Lijn moeten te allen tijde de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens respecteren, behoudens wanneer er een wettelijke reden voorhanden is, op grond van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing of indien het ter beschikking stellen van onderhavige persoonsgegevens noodzakelijk is om de eigen werkzaamheden die rechtstreeks voortvloeien uit deze Overeenkomst te kunnen uitoefenen.

8.5. De Lijn kan steeds beroep doen op een andere verwerker voor het verwerken van persoonsgegevens binnen het kader van onderhavige Overeenkomst. In dergelijk geval wordt aan deze verwerker bij overeenkomst minstens dezelfde verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens opgelegd als de verplichtingen die gelden voor De Lijn.

8.6. Indien de ene Partij rechtstreeks of onrechtstreeks kennis neemt van een gegevensbeveiligingsinbreuk die rechtstreeks of onrechtstreeks verband kan houden met of enige impact kan hebben op deze Overeenkomst, dan zal hij de andere Partij hiervan uiterlijk binnen de vierentwintig uren na deze kennisname schriftelijk op de hoogte brengen. Bovendien dient deze ene Partij onmiddellijk na de kennisname van de gegevensbeveiligingsinbreuk de nodige afdoende en passende maatregelen te nemen om de inbreuk te stoppen, de nadelige gevolgen ervan te beperken en de andere Partij alle mogelijke informatie te verstrekken omtrent deze inbreuk.

8.7. Zowel de derde-betaler als De Lijn dienen elkaar naar best vermogen bij te staan om de verplichtingen die zij in het kader van deze Overeenkomst hebben overeenkomstig de relevante regelgeving, met inbegrip van de AVG en de AVG-Wet, steeds tijdig en onverkort na te komen, en meer in het bijzonder maar niet beperkt tot het tijdig melden van een mogelijke gegevensbeschermingsinbreuk aan de toezichthoudende autoriteit en/of de tijdige mededeling van de inbreuk aan de betrokkene(n).

8.8. Zowel de derde-betaler als De Lijn duiden in hun organisatie een contactpersoon aan die door de betrokkenen kan worden gecontacteerd met vragen, opmerkingen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze Overeenkomst. Betrokkenen kunnen bij deze contactpunten verzoeken indienen voor de uitoefening van hun rechten als betrokkene in de zin van de AVG en de AVG-Wet. De volgende contactpersonen worden door de Partijen aangesteld:

-       Voor De Lijn: privacy@delijn.be;

-       Voor de derde-betaler: privacy@puursam.be

8.9. Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de andere Partij is het Partijen niet toegestaan om zowel voor, tijdens als na de beëindiging van deze Overeenkomst de verkregen persoonsgegevens te kopiëren, te verspreiden, te wijzigen of te verveelvoudigen, noch om derden of andere personen daar de toestemming voor te geven en moeten Partijen te allen tijde de gegevens die zij hebben verkregen in het kader van deze Overeenkomst als vertrouwelijk behandelen, behoudens wanneer er een wettelijke reden voorhanden is, op grond van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing of indien het rechtstreeks of onrechtstreeks kopiëren, verspreiden, wijzigen of verveelvoudigen van onderhavige persoonsgegevens noodzakelijk is om de eigen werkzaamheden die rechtstreeks voortvloeien uit deze Overeenkomst te kunnen uitoefenen.

8.10.      Partijen mogen de verkregen persoonsgegevens niet langer bewaren dan datgene wat noodzakelijk is om de Overeenkomst te kunnen vervullen, en zonder hierbij de wettelijke verjaringstermijn te overschrijden. Van zodra de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, zal de betrokken Partij deze persoonsgegevens verwijderen of minstens versleuteld archiveren. Onverminderd het voorgaande zal iedere Partij de verwerking van de verkregen persoonsgegevens moeten beëindigen zodra de Overeenkomst wordt beëindigd – ongeacht omwille van welke reden – of indien dit noodzakelijk is om een gegevensbeveiligingsinbreuk te stoppen dan wel om de nadelige gevolgen van een dergelijke inbreuk te beëindigen.

8.11.      Iedere Partij zal ten opzichte van de andere Partij aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit de niet-naleving van deze Overeenkomst betreffende de verwerking van gegevens die geheel of gedeeltelijk bestaan uit persoonsgegevens, behalve wanneer dergelijke tekortkoming veroorzaakt werd door overmacht overeenkomstig het Belgische recht, zijnde een onvoorzienbare gebeurtenis buiten de controle van de partij die erdoor één of meerdere van zijn verbintenissen niet kan nakomen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overheidsoptreden, terrorisme, aardbeving, brand, overstroming of andere natuurrampen, arbeidsmoeilijkheden (m.i.v. stakingen en ziekte), stroompannes, softwaregerelateerde inconsistenties, moeilijkheden en problemen en internetonderbrekingen.

Behoudens in geval van fraude, bedrog of een andere opzettelijke fout zal in de gevallen waarin één Partij aansprakelijk kan worden gesteld ten opzichte van de andere Partij, deze ene Partij niet aansprakelijk zijn voor indirecte schade zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.12.      Indien een betrokkene meent schade te hebben geleden door een bewerking of het niet-nakomen van een verplichting in deze Overeenkomst, zal de Partij die verantwoordelijk is voor de bewerking of het naleven van deze specifieke verplichting, de andere Partij hiervoor integraal vrijwaren conform de aansprakelijkheidsregels zoals bepaald in de AVG en in de AVG-Wet.

De ene Partij is niet aansprakelijk voor mogelijke boetes, compensaties of schadevergoedingen die worden opgelegd door een toezichthoudende autoriteit of toekomen aan betrokkenen of aan andere personen of organisaties waar de andere Partij een samenwerking mee is aangegaan, als dit het gevolg is van onrechtmatig of nalatig handelen van die Partij, behoudens wanneer dit het gevolg is of het resultaat is van het onzorgvuldig en/of foutief optreden van de ene Partij dan wel de ene Partij met dergelijk onrechtmatig of nalatig handelen heeft ingestemd..

De ene Partij is niet aansprakelijk voor mogelijke aanspraken door een toezichthoudende autoriteit of van betrokkenen of andere personen en organisaties waar de andere Partij een samenwerking mee is aangegaan, als dit het gevolg is van het onrechtmatig of nalatig handelen van die Partij, behoudens wanneer de ene Partij betrokken was bij deze samenwerking of hiermee heeft ingestemd.

Artikel 9: Varia

9.1. Elk amendement of wijziging aan deze Overeenkomst moet schriftelijk gebeuren en door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van elk der Partijen.

9.2. Het niet afdwingen van één der bepalingen van deze Overeenkomst heeft geen effect op het recht van een Partij om uitvoering te vragen op gelijk welk ogenblik. Het niet afdwingen van een bepaling maakt op geen enkel ogenblik een afstand van enig recht uit.

9.3. De ongeldigheid, onwettigheid of het niet afdwingbare karakter van een bepaling van deze Overeenkomst heeft geen effect of impact op het voortbestaan van de overige bepalingen van deze Overeenkomst.

9.4. Geen van de bepalingen in deze Overeenkomst zal in het nadeel van de ene of de andere Partij worden geïnterpreteerd om de loutere reden dat deze Partij de opsteller van deze bepaling was.

9.5. Als de persoonsgegevens of de relatie tussen de partijen het voorwerp wordt van nieuwe Europese en/of Belgische regelgeving of rechtspraak, komen de Partijen overeen om deze Overeenkomst te goeder trouw te heronderhandelen, teneinde deze Overeenkomst hiermee in overeenstemming te brengen.

9.6. De naleving door elke Partij van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst is kosteloos en kan niet afhankelijk worden gesteld van de betaling van een vergoeding, tenzij uitdrukkelijk anderszins overeengekomen.

 

Opgesteld in twee exemplaren te Mechelen op 7 september 2021.

De Lijn en de derde-betaler verklaren elk een exemplaar ontvangen te hebben.

Voor De Lijn

 

Ann Schoubs

Directeur-Generaal

 

Voor de derde-betaler

 

Raoul Paridaens                                                           Koen Van den Heuvel

Algemeen Directeur                                                     Burgemeester