Terug
Gepubliceerd op 08/09/2021

Besluit  Gemeenteraad

ma 06/09/2021 - 20:00

Retributiereglement voor het gebruik van de openbare bibliotheek - Vaststelling

Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Verontschuldigd: Yvo Van Damme, Ronny Tourné, Peter Lemmens, Lavinia De Maeyer, Jef De Rop
Aanleiding

De gemeenteraad heeft in vergadering van 4 mei 2020 het retributiereglement m.b.t. het gebruik van de openbare bibliotheek goedgekeurd voor het grondgebied van Puurs-Sint-Amands. het is noodzakelijk dit reglement aan te passen (zie verder).

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing:

Bevoegdheidsgrond

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikelen 40 en 41 en artikel 177;

Toepasselijke wetgeving
 • De omzendbrief KB/ABB 2019/2 van 15 februari 2019 betreffende de gemeentefiscaliteit;  

Feiten, context en argumentatie

De gemeenteraad van 4 mei 2020 keurde het retributiereglement m.b.t. het gebruik van de openbare bibliotheek goed.

Volgende zaken wijzigen in het retributiereglement, ofwel omwille van bepalingen in de nieuwe software, ofwel uit ervaringen uit het verleden.

Tarief voor een lidmaatschap van een houder van een geldige vrijetijdspas: in Wise is het niet meer mogelijk om onderscheid te maken tussen inwoners en niet-inwoners voor deze categorie (leners met vrijetijdspas).

Extra onderdelen bij 'overige tarieven' werden aangevuld:

 • Vervangingskaart e-boek
 • verkoop afgevoerde materialen (games/gadgets & bordspellen/overige)

De procedure met betrekking tot herinneringen en administratieve kosten bij het overschrijden van de inlevertermijn werd aangepast volgens mogelijkheden/beperkingen binnen Wise (de procedure rond aanmaningen die hier op volgt blijft behouden).

Procedure in Brocade

1e herinnering

automatische mail

gratis

2e herinnering + blokkeren + administratieve kost

automatische mail / brief indien geen geldig e-mailadres

 

3e herinnering + administratieve kost

automatische mail / brief indien geen geldig e-mailadres

 

Procedure in Wise

1e herinnering

Mail

gratis

2e herinnering

Mail of brief

gratis

3e herinnering + administratieve kost + blokkeren

Brief

 

De vrijstellingen m.b.t. het tarief lidmaatschap en administratieve kosten werd uitgebreid naar:

 • diensten van het Zorgbedrijf Klein-Brabant (tot op heden enkel voor lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands)
 • doelgroepen (crèche, kinderopvang,...) in het kader van leesbevordering

Bepalingen rond uitleningen met het gastlidmaatschap: de huidige parameters in Brocade (10 materialen per jaar gratis te ontlenen) kunnen niet worden overgenomen in Wise. Voor deze leners passen we de beperking anders toe, namelijk maximaal 2 materialen tegelijkertijd te ontlenen. Uiteraard worden de zelfde parameters in de bib van Bornem toegepast. De voorwaarden om gebruik te maken van het gastlidmaatschap blijven ongewijzigd.

De vaststelling van de tarieven wordt gedelegeerd aan het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 9 van dit reglement.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit retributiereglement goed te keuren. 

Financiële weerslag

De retributies zijn opgenomen in het meerjarenplan om aan de voorwaarden tot het bereiken van het financieel evenwicht te voldoen zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Publieke stemming
Aanwezig: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Raoul Paridaens
Voorstanders: Els Goedgezelschap, Koen Van den Heuvel, Hilde Van der Poorten, Els De Smedt, Alex Goethals, Ann-Marie Morel, Raf De Blaiser, Peter Van Hoeymissen, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Inge Faes, Anne De Ron, Patrick Pauwels, Heiko Van Muylder, Willem Geeroms, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet
Tegenstanders: Dany Saey
Onthouders: Jan Van Camp, Guido Cools, Steven Prinsen, Sonja Van nimmen, Els Knoops, Peggy Seeuws
Resultaat: Met 17 stemmen voor, 1 stem tegen, 6 onthoudingen
Besluit

Enig artikel: De gemeenteraad keurt onderstaand retributiereglement m.b.t. het gebruik van de bibliotheek goed:

Artikel 1: Opheffing  

Het raadsbesluit van 4 mei 2020 van Puurs-Sint-Amands inzake de vaststelling van de retributies voor het gebruik van de openbare bibliotheek voor een termijn van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2025 wordt opgeheven vanaf 6 oktober 2021. 

Artikel 2: Definities

Klaskaart: bibliotheekkaart waarmee leerkrachten van scholen uit Puurs-Sint-Amands materialen kunnen ontlenen. De klaskaart kan enkel gebruikt worden tijdens het schooljaar.

Leerlingenkaart: bibliotheekkaart waarmee leerlingen van scholen uit Puurs-Sint-Amands materialen kunnen ontlenen tijdens klasuitleningen. De leerlingenkaart kan enkel gebruikt worden tijdens het schooljaar.

Lidmaatschap: een lidmaatschap geeft een gebruiker recht om materialen van de bibliotheek uit te lenen.

Materialen: alle al dan niet uit te lenen boeken, cd’s, dvd’s, tijdschriften, hardware, kranten,… die in de bibliotheek aanwezig zijn.

Lener: persoon of instelling/vereniging/organisatie met een geldig lidmaatschap van de bibliotheek.

Gebruiker: persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van de bibliotheek, zonder noodzakelijk lener te zijn.

Vrijetijdspas: een vrijetijdspas biedt houders 12 maanden korting op voorstellingen, cursussen en films van cc Binder, alsook een korting op hun lidmaatschap bij de bibliotheek. De kost en andere bepalingen van de vrijetijdspas zijn vastgelegd in het retributiereglement voor het podiumaanbod.

Gastlidmaatschap: als onderdeel van een samenwerking tussen de bibliotheken van Puurs-Sint-Amands en Bornem kunnen leden met geldig lidmaatschap bij de bibliotheek van Bornem terecht in de bibliotheek van Puurs-Sint-Amands om, maximaal 2 materialen tegelijkertijd te ontlenen; leden van de bibliotheek van Puurs-Sint-Amands kunnen eveneens maximaal 2 materialen tegelijkertijd ontlenen in de bibliotheek van Bornem.

Instellingen/verenigingen/organisaties: Feitelijke verenigingen en vzw's (ongeacht hun aard/doel(groep)), zorginstellingen, educatieve organisaties, kinderopvang, woon-zorgcentra,... met hoofdzetel of duidelijk aantoonbare werking op grondgebied Puurs-Sint-Amands.

Artikel 3: Heffingstermijn - belastbaar feit 

Voor een termijn van 6 oktober 2021 tot en met 31 december 2025, wordt een gemeentelijke retributie gevestigd voor het gebruik van de openbare bibliotheek met de bijhorende materialen.

Artikel 4: Retributieplichtige 

De retributie is verschuldigd door de lener, de gebruiker of, indien hij minderjarig is, door de voor hem verantwoordelijke persoon. 

Artikel 5: Tarieven 

De retributies worden als volgt vastgesteld:  

 5.1.Lidmaatschap:

 

 

Inwoner / Instellingen -verenigingen - organisaties Puurs-Sint-Amands

inwoner / Instellingen -verenigingen - organisaties  

niet-Puurs-Sint-Amands

Jeugd lidmaatschap

gratis

gratis

18+ lidmaatschap

 

 

18+ lidmaatschap met vrijetijdspas

 

 

 5.2. Overige tarieven

Duplicaat lenerspas

 

EID (elektronische identiteitskaart) als lenerspas

gratis

Reserveringskosten materialen uit bibliotheek Puurs-Sint-Amands

 

Reserveringskosten materialen uit een andere bibliotheek

 

Vergoeding verloren en beschadigde materialen

Vervangwaarde van de materialen  

Waarborg lidmaatschap tijdelijke woonplaats

 

Printen en kopiëren A4

 

Printen en kopiëren A3

 

Vervanging kaart e-boek

 

Verkoop afgevoerde materialen – games

 

Verkoop afgevoerd materialen – overige

 

Verkoop afgevoerd materialen – gadgets & bordspellen

Restwaarde van het materiaal

 5.3. Administratieve kosten:

Vanuit de bibliotheek wordt onderstaande procedure doorlopen bij het overschrijden van de inleverdatum:

1e herinnering

Mail

gratis

2e herinnering

Mail of brief

gratis

3e herinnering + administratieve kost + blokkeren

Brief

 

 

5.4. Aanmaningen

Het gemeentelijk retributiereglement voor administratiekosten voor het verzenden van aangetekende zendingen en minnelijke invorderingen zoals vastgelegd op de gemeenteraad van 4 februari 2019 is van toepassing nadat de procedure 5.3 is doorlopen.

Artikel 6: Vrijstelling 

M.b.t. artikel 5.1 het tarief van het lidmaatschap worden vrijgesteld:   

 • personeel en vrijwilligers van de bibliotheek, diensten van lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands en Zorgbedrijf Klein-Brabant;
 • leerkrachten van scholen uit Puurs-Sint-Amands die met de klas of zonder de klas komen uitlenen (klaskaart)
 • leerlingen die in klasverband komen uitlenen (leerlingenkaart)
 • Doelgroepen (crèche, kinderopvang,..) in het kader van leesbevordering
 • personen die recht hebben op een gastlidmaatschap, met beperkte uitleenmogelijkheden

M.b.t. artikel 5.3 administratieve kosten worden vrijgesteld:   

 • personeel en vrijwilligers van de bibliotheek, diensten van lokaal bestuur Puurs-Sint-Amands en Zorgbedrijf Klein-Brabant;
 • leerkrachten van scholen uit Puurs-Sint-Amands die met de klas of zonder de klas komen uitlenen (klaskaart)
 • leerlingen die in klasverband komen uitlenen (leerlingenkaart)
 • Doelgroepen (crèche, kinderopvang,..) in het kader van leesbevordering

Artikel 7: Vermindering  

Sociaal tarief

Er kan een sociaal tarief toegekend worden met een basiskorting van 50% op de kostprijs van de activiteit. Na een sociaal onderzoek kan het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) van het OCMW aan bepaalde personen een hoger percentage toekennen. Deze beslissing wordt kenbaar gemaakt aan zowel de betrokken perso(o)n(en) als aan de afdeling Beleven (bibliotheek), die zorgt voor de toekenning van dit tarief.

Artikel 8: Wijze van inning  

De retributie dient contant, digitaal of met bankcontact betaald te worden. De retributies die niet onmiddellijk betaald worden, zullen geïnd worden door middel van een factuur. 

Artikel 9: Delegatie naar CBS 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd de tarieven van deze retributies gedurende de duur van dit besluit vast te stellen.  

Artikel 10: Invordering 

Bij gebrek aan betaling in der minne, zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden voor wat betreft het betwiste gedeelte. De invordering van het niet-betwist gedeelte zal door middel van een dwangbevel, voorzien in artikel 177 van het Decreet over het lokaal bestuur, geschieden.  

Artikel 11: Inwerkingtreding en bekendmaking 

Dit reglement werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 6 september 2021, treedt in voege op 6 oktober 2021 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen. 

De bekendmaking van dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid ter kennis gebracht overeenkomstig artikel 330 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen.