Terug Raad voor maatschappelijk welzijn

Mon 05/09/2022 - 21:00 Raadzaal

Openbaar

Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

 • Els Goedgezelschap en Willem Geeroms, leden van de raad van bestuur en voorgedragen door CD&V-teamkoen, hebben hun ontslag aangeboden als bestuurder (zie mailbericht als bijlage). Het komt de OCMW-raadsleden van de fractie CD&V-teamkoen dan ook toe om 2 nieuwe kandidaat-bestuurders aan te wijzen, waarbij het gender-evenwicht gerespecteerd moet worden. OCMW-raadslid Sophie Van Praet wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder als vervanger van Els Goedgezelschap en OCMW-raadslid Patrick Pauwels wordt voorgedragen als kandidaat -bestuurder als vervanger van Willem Geeroms.

Financieel beheer

Meerjarenplanning

Ruimte

Werken

Ondersteuning

Onroerend goedbeheer

 • Vanuit de Vlaamse overheid wordt aangemoedigd om het beheer van de sociale woningen over te dragen aan sociale huisvestingsmaatschappijen. Het OCMW Puurs-Sint-Amands gaat over tot verkoop van 21 wooneenheden gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Sint-Amands ter plaatse Kouterhof 1/21 kadastraal gekend 5de afdeling sectie B deel van nummer 353G met een oppervlakte volgens meting van 2082,85 m² tegen een totaalprijs van € 2.950.000,00 alle vergoedingen inbegrepen aan de sociale bouwmaatschappij.

Welzijn en samenleven

Sociale zorg

 • In het kader van de 6de staatshervorming heeft de Vlaamse regering beslist om het toenmalige PWA­ stelsel te hervormen naar een nieuw Vlaams activeringsinstrument, namelijk wijk-werken.

  De Vlaamse regering wil de hervorming van het PWA-stelsel aangrijpen om werkzoekenden een extra instrument te bieden dat kan ingezet worden  voor het verwerven  van werkervaring,  en dit (bij voorkeur) op werkplekken op lokaal niveau. Wijk-werken zal enkel aangewend kunnen worden in een traject naar werk.

  Wijk-werken heeft als doel werkzoekenden met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt werkervaring te laten opdoen. Dat gebeurt door het uitvoeren van maatschappelijk relevante activiteiten binnen een reële arbeidsmarktomgeving op werkplekken op lokaal niveau bij een gebruiker. VDAB en OCMW leiden de in aanmerking komende werkzoekenden toe naar een organisator wijk-werken.

  In 2018 is IGEMO actief als wijk-werkorganisator voor regio Rivierenland.

  Alle onderwerpen en cijfers aangaande wijk-werken en arbeidsmarktbeleid worden besproken in de beleidsgroep wijk-werken. Deze bestaat uit afgevaardigden vanuit de lokale besturen, VDAB en de coördinator wijk-werken.

  Tijdens dit overleg wordt elk jaar in de maand november het budget voor volgend werkingsjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de beleidsgroep.

  De loonkost werd forfaitair bepaald met jaarlijkse indexering. 50% van de coördinatorkost werd gefinancierd via versterkt streekbeleid, via ESF middelen (tot en met 31/7/2019).

  De beleidsgroep vraagt een aanpassing van forfaitaire loonkosten naar huidige loonkosten. Er wordt de goedkeuring gegeven voor een opmaak van een addendum aangaande de aanpassing van forfaitaire loonkost naar effectieve loonkost.

  Dit addendum wijzigt artikel 4.1, 4.2 en artikel 4.3 van de originele overeenkomst waarbij niet wordt gekeken naar een forfaitaire bijdrage vanuit de besturen maar naar de werkelijke overheadskost die jaarlijks besproken wordt op de beleidsgroep wijkwerken. Zo krijgen de besturen meer transparantie in de uitgaven van IGEMO als wijkwerkorganisator én is er jaarlijkse controle en (meer) monitoring van de (financiële) werking.

Mededelingen

Vragen