Terug Gemeenteraad

Mon 05/06/2023 - 20:30 Raadzaal

Openbaar

Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

 • Voor een nieuwe verkaveling ter hoogte van Sint-Katharinastraat 82 in deelgemeente Ruisbroek is het aangewezen een nieuwe straatnaam te voorzien.

  In de kadastrale legger werd voor de percelen van deze verkaveling de benaming 'Schoofveld' gebruikt. Een schoof is een bundel samengebonden halmen en was vroeger gangbaar bij het oogsten van graangewassen. 

  Na de principiële goedkeuring van de nieuwe straatnaam 'Schoofveld' door de gemeenteraad volgt een openbaar onderzoek overeenkomstig de decretale bepalingen. De nieuwe straatnaam wordt voor advies voorgelegd aan de Vrijetijdsraad.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Ruimte

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands, Hoogstraat 29 te 2870 Puurs-Sint-Amands heeft in samenwerking met de gemeente Bornem, Hingenesteenweg 13 te 2880 Bornem de opdracht "Natuur- en groenonderhoudswerken Klein-Brabant door sociale tewerkstelling " met ref. G-2019-021 op 24 september 2019 gegund aan de firma Natuurwerk vzw, Campus Blairon 714 te 2300 Turnhout. Deze opdracht kon maximaal driemaal worden verlengd voor 12 maanden en loopt af op 31 december 2023.

  Er wordt voorgesteld om een nieuwe overheidsopdracht op te starten voor het leveren van diensten in het kader van natuur-, bos-, en landschapsbeheer en openbare reinheid door het inzetten van voltijdse equivalenten milieu -en natuurwerkers.

  De gemeente Puurs-Sint-Amands zal de procedure voeren en in naam van het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands én de gemeente Bornem bij de gunning van de opdracht optreden via het verlenen van een mandaat.

  In het kader van besparingen en administratieve vereenvoudiging is het aangewezen om deze opdracht als een gezamenlijke aankoop te beschouwen.

  In het kader van de opdracht “Natuur- en groenonderhoudswerken Klein-Brabant door sociale tewerkstelling 2024-2027” werd een bestek met nr. G-2023-005 opgesteld door de dienst Groenbeheer.

  Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

  • Basisopdracht (Natuur- en groenonderhoudswerken Klein-Brabant door sociale tewerkstelling 2024), raming: € 1.203.390,00 excl. btw of € 1.456.101,90 incl. 21% btw;
  • Verlenging 1 (Natuur- en groenonderhoudswerken Klein-Brabant door sociale tewerkstelling 2025), raming: € 1.345.230,00 excl. btw of € 1.627.728,30 incl. 21% btw;
  • Verlenging 2 (Natuur- en groenonderhoudswerken Klein-Brabant door sociale tewerkstelling 2026), raming: € 1.345.230,00 excl. btw of € 1.627.728,30 incl. 21% btw;
  • Verlenging 3 (Natuur- en groenonderhoudswerken Klein-Brabant door sociale tewerkstelling 2027), raming: € 1.345.230,00 excl. btw of € 1.627.728,30 incl. 21% btw.

  De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 5.239.080,00 excl. btw of € 6.339.286,80 incl. 21% btw.

  De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 12 maanden en kan nadien maximaal driemaal worden verlengd voor telkens een periode van 12 maanden.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

  Deze raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking.

  Een deel van de uitgave wordt betaald door Gemeente Bornem, Hingenesteenweg 13 te 2880 Bornem. Het jaarlijkse ramingsbedrag bedraagt € 315.190,00 excl. btw.

  Een deel van de uitgave wordt betaald door Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands, Hoogstraat 29 te 2870 Puurs-Sint-Amands. Het jaarlijkse ramingsbedrag bedraagt € 95.600,00.

  Het bestuur zal alle procedurele verplichtingen op zich nemen met betrekking tot de bedoelde overheidsopdracht.

  Het bestuur zal dit besluit ter consultatie meedelen aan de partners alvorens de procedure verder te zetten.

  Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Gemeente Puurs-Sint-Amands de procedure zal voeren en in naam van de Gemeente Bornem en het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands bij de gunning van de opdracht zal optreden.

  Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

Leefomgeving

 • Een aanpassing die werd gedaan ten opzichte van het vorige subsidiereglement 'milieuprojecten en -acties' van 02 maart 2020 is het opheffen van de beperking op de periode waarin zwerfvuilacties kunnen worden uitgevoerd. In het subsidiereglement van 02 maart 2020 was dit beperkt tot de periode van 15 februari t.e.m. 15 april, en met deze aanpassing zouden zwerfvuilacties een heel jaar door mogelijk zijn en gesubsidieerd worden. 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze aanpassing aan het subsidiereglement milieuprojecten en -acties vast te stellen.

Werken

 • Het wegdek in de Meir, Nijven, Hoogstraat en parking Kloosterhof is in slechte staat.

  Diensthoofd Openbare werken stelt voor om deze straten opnieuw te asfalteren.

  In het kader van de opdracht “Asfalteringswerken 2023” werd een bestek met nr. G-2023-027 opgesteld door de Technische dienst.

  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 129.657,15 excl. btw of € 156.885,15 incl. 21% btw  medecontractant.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

 • Om de winterdienst te verzekeren moet er steeds voldoende strooizout beschikbaar zijn op de Technische dienst.

  In het kader van de opdracht “Aankoop wegenzout” werd een bestek met nr. G-2023-030 opgesteld door de Aankoop en Administratie Technische Dienst.

  Deze opdracht is opgedeeld in een basisopdracht en 3 mogelijke verlengingen.

  De raming bedraagt € 23.75 excl. btw of € 28.737,50 incl. 21% btw per jaar op basis van vermoedelijke hoeveelheden.
  De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 95.000,00 excl. btw of € 114.950,00 incl. 21% btw.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Ondersteuning

ICT

 • Het nieuwe gemeentehuis heeft nood aan een toekomstgerichte netwerkinfrastructuur. Deze moet veilig, schaalbaar en flexibel zijn om in te spelen op veranderende behoeftes.

  Centraal staat een optimale ervaring voor alle gebruikers, zowel personeel als burger.

  De opdracht omvat de levering en implementatie van de actieve componenten.

  In het kader van de opdracht “Netwerkinfrastructuur Nieuw Gemeentehuis - Actieve netwerkcomponenten” werd een bestek met nr. G-2023-032 opgesteld door de dienst Informatiemaganement / ICT.

  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 210.000,00 excl. btw of € 254.100,00 incl. 21% btw.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

 • Het nieuwe gemeentehuis heeft nood aan een toekomstgericht draadloos netwerk. Centraal staat een optimale ervaring voor alle gebruikers, zowel personeel als burger.

  De opdracht omvat de analyse, levering en implementatie van het draadloos netwerk.

  In het kader van de opdracht “Netwerkinfrastructuur Nieuw Gemeentehuis - WiFi” werd een bestek met nr. G-2023-033 opgesteld door de Informatiemaganement / ICT.

  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 210.000,00 excl. btw of € 254.100,00 incl. 21% btw.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Onroerend goedbeheer

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Oppuurs ter plaatse Kattestraat 112 kadastraal gekend 6de afdeling sectie A deel van nummer 138B met een oppervlakte volgens meting van 82 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook grond te voegen bij het openbaar domein.

Walsingen
 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Walsingen kadastraal gekend 4de afdeling sectie B deel van nummer 106Z2 met een oppervlakte volgens meting van 20 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Walsingen kadastraal gekend 4de afdeling sectie B deel van nummer 106Z met een oppervlakte volgens meting van 28 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Walsingen kadastraal gekend 4de afdeling sectie B deel van nummer 106S met een oppervlakte volgens meting van 64 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Walsingen kadastraal gekend 4de afdeling sectie B deel van nummer 106G2 met een oppervlakte volgens meting van 232 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand stroken grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Walsingen kadastraal gekend 4de afdeling sectie B delen van nummer 106F2 met een oppervlakte volgens meting van 79 m² en 56 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de stroken te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand stroken grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Walsingen kadastraal gekend 4de afdeling sectie B delen van nummer 106D2 met een oppervlakte volgens meting van 81 m² en 58 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de stroken te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Walsingen kadastraal gekend 4de afdeling sectie B deel van nummer 106B2 met een oppervlakte volgens meting van 64 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Walsingen kadastraal gekend 4de afdeling sectie B deel van nummer 106T2 met een oppervlakte volgens meting van 54 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Walsingen kadastraal gekend 4de afdeling sectie B deel van nummer 106V2 met een oppervlakte volgens meting van 53 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand stroken grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Walsingen kadastraal gekend 4de afdeling sectie B deel van nummer 9Y met een oppervlakte volgens meting van 99 m², deel van nummer 9X met een oppervlakte volgens meting van 90 m² en deel van nummer 9V met een oppervlakte volgens meting van 95 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de stroken te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Walsingen kadastraal gekend 4de afdeling sectie B deel van nummer 9W met een oppervlakte volgens meting van 173 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Walsingen kadastraal gekend 4de afdeling sectie B deel van nummer 8Z met een oppervlakte volgens meting van 111 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Walsingen kadastraal gekend 4de afdeling sectie B deel van nummer 1T met een oppervlakte volgens meting van 89 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

Facilitair beheer en gebouwen

 • De overheidsopdracht "Nazicht en periodiek onderhoud brandblusapparaten, haspels en noodverlichting" met ref. G-2018-033 loopt af waardoor er een nieuwe overheidsopdracht moet worden opgestart.

  De opdracht omvat de jaarlijkse controle van brandblustoestellen, haspels en noodverlichting. Bijkomende dienstverlening: het herstellen van brandblussers en haspels, het hervullen van brandblussers en het vervangen van brandblussers en haspels.

  In het kader van de opdracht “Nazicht en periodiek onderhoud brandblusapparaten, haspels en noodverlichting” werd een bestek met nr. G-2023-028 opgesteld door dienst Facilitair Beheer.

  Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

  • Basisopdracht (Nazicht en periodiek onderhoud brandblusapparaten, haspels en noodverlichting), raming: € 30.530,50 excl. btw of € 36.941,91 incl. 21% btw;
  • Verlenging 1 (Nazicht en periodiek onderhoud brandblusapparaten, haspels en noodverlichting), raming: € 30.530,50 excl. btw of € 36.941,91 incl. 21% btw;
  • Verlenging 2 (Nazicht en periodiek onderhoud brandblusapparaten, haspels en noodverlichting), raming: € 30.530,50 excl. btw of € 36.941,91 incl. 21% btw.

  De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 91.591,50 excl. btw of € 110.825,73 incl. 21% btw.

  De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 12 maanden. De opdracht kan maximaal tweemaal worden verlengend voor telkens 12 maanden. De totale maximale looptijd (inclusief verlengingen) bedraagt dus 36 maanden.Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

  Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

  Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Gemeente Puurs-Sint-Amands de procedure zal voeren en in naam van Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands, OCMW Puurs-Sint-Amands en Zorgbedrijf Klein-Brabant bij de gunning van de opdracht zal optreden.

  Gezamenlijk aankopen kan leiden tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging.

Beleven

Zakelijk beheer

 • In het meerjarenplan 2020-2025 is opgenomen dat onze diverse sportinfrastructuur in de diverse leefgemeenschappen van oude Sint-Amands wordt geoptimaliseerd. Eén van de projecten hierbij is de aanleg van een hindernissenparcours voor fietsers op het sportcentrum van Lippelo. Dit ook in het kader van de toekomstvisie van voetbalclub VVH Lippelo tot een omvorming naar een omnisportclub en de sportsite van Lippelo tot een omnisportsite. Dit ook in het kader van het masterplan voor Lippelo.

  Op de sportsite in Lippelo wordt een fietsparcours met hindernissen aangelegd voor zowel gevorderde fietsers als beginners. Het doel hiervan is om, naast het zuiver sportieve aspect, ook een bijdrage te kunnen leveren in de fietsvaardigdheid van jonge fietsers waardoor zij ook veiliger door het verkeer kunnen fietsen.

  Dit fietsparcours zal ook geïntegreerd worden in het bestaande mountainbikenetwerk dat binnenkort ook nog zal aangepast worden.

  In het kader van de opdracht “Aanleg behendigheidsparcours voor fietsers op sportcentrum Lippelo - Ontwerp en aanleg” werd een bestek met nr. G-2023-019 opgesteld door Zakelijk beheer.

  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 41.322,31 excl. btw of € 50.000,00 incl. 21% btw.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

  Het studiebureau voorziet dat deze werken in beslag zullen nemen.

Toegevoegde agendapunten

 • Gezinnen met opgroeiende kinderen zien zich vaak verplicht om op korte tijd meerdere kinderfietsen te kopen omwille van het feit dat hun opgroeiende kinderen ingevolge hun groeiproces al snel hun kinderfiets ontgroeid zijn en daardoor nood hebben aan een nieuwe, grotere kinderfiets die aangepast is aan hun leeftijd. Dat kan een kostelijke zaak zijn.

  Diverse steden en gemeenten hebben daar een oplossing voor geboden onder de vorm van een fietsbibliotheek. Het principe ervan is eenvoudig en komt neer op een vorm van fietsdelen. Inwoners met opgroeiende kinderen kunnen, mits betaling van een beperkt lidgeld, een fiets kiezen op maat van de leeftijd van hun kind(eren) en die te allen tijde inruilen voor een andere, grotere fiets in functie van hun groeiproces. De fietsbibliotheek zelf zorgt ervoor dat daarvoor voldoende en kwaliteitsvolle fietsen ter beschikking zijn en knapt ze ook op indien daar noodzaak toe is. Op die manier bieden steden en gemeenten een extra dienstverlening aan hun inwoners aan.

  Wij zijn van oordeel dat een fietsbibliotheek een bijkomende en nuttige dienstverlening kan zijn ten behoeve van onze gezinnen met opgroeiende kinderen en stellen dan ook voor om te onderzoeken in hoeverre dit in Puurs-Sint-Amands kan worden ingericht. Dit is des te meer het geval aangezien onze gemeente meer wenst in te zetten op het gebruik van zachte vervoersmiddelen zoals de fiets.

  Voorstel tot beslissing:

  Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan de administratie om te onderzoeken in hoeverre een fietsbibliotheek kan worden ingericht in Puurs-Sint-Amands, al dan niet in samenwerking met een derde partij.
  Het college van burgemeester en schepenen doet in die zin een uitgewerkt voorstel aan de gemeenteraad of motiveert het in een toelichting aan de gemeenteraad waarom de oprichting van een fietsbibliotheek in Puurs-Sint-Amands niet tot de mogelijkheden behoort.

 • Recent kwam via het PIRLS-onderzoek, dat internationaal peilt naar de leesvaardigheid van leerlingen in het onderwijs, (nog maar eens) naar voor dat de leesvaardigheid van jongeren in Vlaanderen er dramatisch op achteruitgaat. Dat geldt voor de taalkennis in het algemeen.

  Als gemeente kunnen wij helpen om daar iets aan te doen door aandacht voor de taal te stimuleren.

  Enerzijds organiseert de krant De Standaard sinds enkele jaren de dicteewedstrijd ‘De Schrijfwijzen’, naar eigen zeggen ‘Géén klassiek dictee vol tongbrekers en hersenkrakers, wél een ludiek en laagdrempelig taalspel voor iedereen die van het Nederlands en taalraadsels houdt.’ Deelname hieraan gebeurt via de plaatselijke bibliotheken, die zich hiervoor kunnen registeren. De volgende editie is voorzien voor 6 oktober 2023; inschrijven kan tot 15 augustus. Diverse bibliotheken van naburige gemeenten en uit heel Vlaanderen doen hieraan mee. Voor Puurs-Sint-Amands was dat tot op heden nog niet het geval.

  Hoewel dit niet specifiek op jongeren gericht is, kan dit wel de aandacht voor onze taal in het algemeen stimuleren. Wij stellen dan ook voor dat Puurs-Sint-Amands hieraan zou deelnemen.

  Daarnaast vinden wij het, in het licht van het PIRLS-onderzoek, aangewezen ook iets te doen dat specifiek gericht is naar onze schoolgaande jeugd. Het inrichten van een eigen dicteewedstrijd voor onze scholen, al dan niet in samenwerking met een derde partij, lijk ons hiervoor aangewezen. Maar mogelijk zijn er nog andere mogelijkheden om daar als gemeente een steentje toe bij te dragen.

  Voorstel tot beslissing:

  De gemeente neemt via haar bibliotheken deel aan de editie 2023 van de dicteewedstrijd ‘De Schrijfwijzen’, promoot dit bij zijn inwoners en evalueert deze deelname in functie van een eventuele verdere deelname tijdens de daaropvolgende jaren.

  Het college van burgemeester en schepenen geeft aan de administratie de opdracht te onderzoeken in hoeverre een dicteewedstrijd, specifiek gericht op de schoolpopulatie van de Puurs-Sint-Amandse scholen, en al dan niet in samenwerking met derden, kan worden ingericht. Indien hiertoe geen mogelijkheden bestaan, brengt het college daarover een gemotiveerd verslag uit aan de gemeenteraad.

  Het college van burgemeester en schepenen geeft aan de administratie de opdracht te onderzoeken of er als gemeentebestuur nog andere mogelijkheden zijn om bij te dragen aan de verbetering van de leesvaardigheid van onze jongeren en brengt daarover een gemotiveerd verslag uit aan de gemeenteraad.

 • Situering:

  Overwegende dat het Emile Verhaeren Museum een belangrijk cultureel erfgoed vormt dat de rijke geschiedenis en cultuur van onze regio weerspiegelt;

  Overwegende dat het museum gewijd is aan het leven en werk van de prominente kunstenaar Emile Verhaeren die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de artistieke ontwikkeling in Vlaanderen, België en Europa;

  Overwegende dat het museum een waardevolle educatieve en toeristische bestemming vormt, die zowel lokale bewoners als bezoekers van buitenaf aantrekt;

  Overwegende dat het behoud van culturele instellingen van cruciaal belang is voor het behoud van ons erfgoed en de bevordering van kunst en cultuur in onze gemeenschap;

  Overwegende dat de Vlaamse Canon een belangrijk instrument is om het culturele bewustzijn en de identiteit van Vlaanderen te versterken en dat het Emile Verhaeren Museum een levendige verbinding vormt met culturele thema’s.

  Voorstel om de volgende acties in de toekomst te doen:

  1. Om zich actief in te zetten voor het behoud en de verdere ontwikkeling van het Emile Verhaeren Museum in Puurs-Sint-Amands, met het oog op het waarborgen van toegankelijkheid, onderhoud en promotie van het museum;

  2. Om samen te werken met relevante culturele instellingen, erfgoedorganisaties en andere belanghebbenden om de financiële en operationele ondersteuning voor het museum te versterken;

  3. Om het Emile Verhaeren Museum te positioneren als een belangrijk onderdeel van de culturele infrastructuur van onze gemeente en de regio, en de samenwerking met andere culturele en toeristische attracties te bevorderen;

  4. Het stimuleren van educatieve programma's, tentoonstellingen, publicaties en onderzoek rond Emile Verhaeren.

  5. Wij sluiten ons aan bij het wetenschappelijk comité van het Emile Verhaeren Museum dat pleit voor het behoud van de Naam in het voorgestelde nieuwe gebouw aan de Scheldeoevers.

  “De functies van het museum- publiekswerking, presentatie, verwerving, bewaarfunctie en onderzoek- moeten gegarandeerd blijven. Er kunnen uiteraard een aantal functies aan deze museale werking worden toegevoegd, maar de focus moet “Verhaeren” blijven. Dit is de beste garantie om het werk van Verhaeren op een hedendaagse manier levend en aanwezig te houden.”

  6. Dat er gestart wordt met een ontwerp voor de verdere uitwerking van het museum zodat dit tijdens deze legislatuur en de volgende een gegarandeerde opvolging krijgt. Met andere woorden duidelijke afspraken en stappen zetten voor het behoud. Er zijn op dit twee mogelijkheden die op tafel liggen over hoe het Emile Verhaeren Museum een plek kan krijgen in Sint-Amands:

  -          Binnen het geplande belevingscentrum

  -          Als aparte entiteit op de locatie van het belevingscentrum

  Hoe deze implementatie gebeurd staat niet ter discussie, wel de Naam Emile Verhaeren die dient te worden opgenomen.

  Laten wij Emile Verhaeren blijven koesteren en een plaats geven die hij verdient in zijn geliefde Sint-Amands, aan de Schelde waar ook zijn ziel rust.

  Voorstel

  Voorstel: Ongeacht welke vorm, acties en uitwerking het Emile Verhaeren Museum in de komende jaren krijgt, zal Emile Verhaeren altijd worden vermeld in de Naam. Dit kan worden bereikt door het toekomstige belevingscentrum naar Emile Verhaeren te vernoemen en te werken met een ondertitel, bijvoorbeeld "Belevingscentrum Water en Woord". Een andere optie is om het museum als een aparte entiteit binnen het belevingscentrum te huisvesten, waarbij het zijn eigen identiteit behoudt en de naam Emile Verhaeren draagt.

 • Motivering en voorstel tot beslissing N-VA 

  Er is de laatste weken commotie ontstaan over de toekomst van het Emile Verhaerenmuseum in onze gemeente. Dit museum, opgericht in 1955, poogt de verschillende aspecten van de figuur en het oeuvre van Verhaeren te presenteren. De collectie van het museum bevat naast de literatuur van Verhaeren merkwaardige werken van voornamelijk Belgische en Franse kunstenaars.

  De collectie van de bibliotheek telt verschillende unieke stukken: ondermeer de collecties met de originele uitgaven en die van de Verhaeren-vertalingen zijn vrij indrukwekkend. Regelmatig worden er nieuwe tentoonstellingen gepresenteerd.

  Daarnaast geldt het museum in de literaire wereld als een referentie. Regelmatig krijgen de tentoonstellingen  aandacht in de pers.

  De plannen van de gemeente om dit uniek museum te laten opgaan in een breed belevingscentrum onder de werktitel ‘Water en Woord’, zijn echter bij het wetenschappelijk comité van het museum, en een deel van de raad van bestuur en bij de Sint-Amandse gemeenschap slecht gevallen.

  Hoewel we ons als fractie hebben uitgesproken over de aankoop van het Rollierhuis in Sint-Amands. En we een eventuele verhuis van het Emile Verhaerenmuseum naar deze locatie als een valabele piste zien, delen wij toch de bezorgdheden van het wetenschappelijk comité van het museum betreffende de toekomst van het museum met de huidige plannen van de gemeente.

  Een belevingscentrum klinkt inderdaad zeer ruim en zeer vaag. De bewoording die de gemeente er zelf aan geeft op haar eigen website bevestigt dat alleen maar. Het lijkt er immers op dat het gemeente bestuur het Emile Verhaerenmuseum wil verdrinken in een ruimer, vaag en onduidelijk concept.

  “woord: de huidige collectie van het Emile Verhaerenmuseum krijgt hier een nieuwe thuis. Maar woord gaat verder dan Verhaeren en literatuur alleen. Er is ook aandacht voor andere kunstvormen zoals theater, film, fotografie, …”

  Wij begrijpen dan ook dat het wetenschappelijk comité van het Verhaerenmuseum geen vertrouwen heeft in deze plannen en vragen dan ook aan de gemeenteraad om een duidelijk positief signaal aan het museum te geven.

  Gelet op bovenstaande elementen vragen wij aan de gemeenteraad om volgende artikelen goed te keuren:

  Artikel 1: Het gemeentebestuur erkent en waardeert het Emile Verhaerenmuseum in onze gemeente als waardevol literair museum.

  Artikel 2: Het gemeentebestuur zal bij een potentiële verhuis van het museum naar het Rollierhuis het museum als aparte entiteit bewaren dat de naam ‘Emile Verhaerenmuseum’ mag blijven uitdragen. Op deze manier garandeert de gemeente dat de functies van het museum - publiekswerking, presentatie, verwerving, bewaarfunctie en onderzoek – bewaart blijven.

  Artikel 3: Op zijn minst tot de verhuis naar de nieuwe locaties woorden de gemeentelijke subsidies aan het museum jaarlijks geïndexeerd.

  Amendement ingediend door CD&V-teamkoen:

  CD&V-teamkoen wil toch benadruken dat vanuit het bestuur de figuur en de literaire werken van Emile Verhaeren zullen gerespecteerd en gewaardeerd blijven. Het is de bedoeling om de werken van Emile Verhaeren te versterken naar de toekomst toe en de interesse hiervoor voor iedereen te vergroten.

  Dit zal gerealiseerd worden door het uittekenen van een ambitieus plan, professioneel gedragen met behoud van het cultureel erfgoed, net zoals gerealiseerd werd bij de aanpassingen binnen het Fort van Liezele.

  We willen het literair belang van Emile Verhaeren onderstrepen, wat trouwens ook tot uiting is gekomen door de vermelding in de Vlaamse Canon.

  Verder zal het bestuur het museum financieel blijven ondersteunen.

  Vandaar stellen wij voor het volgend amendement in te dienen.

  De voorgestelde artikelen 1 tot en met 3 van N-VA te vervangen door onderstaande 2 artikelen:

  Artikel 1: De financiële bijdrage verhogen we van 28.220 tot 38.000 euro in 2023 en 40.000 in 2024.

  Artikel 2: Gemeente erkent Emile Verhaeren Museum als een waardevol literair museum. Bij de potentiële verhuis naar een nieuwe plek aan de schelde zal het nieuwe centrum in de naam Emile Verhaeren vermelden en het literair erfgoed van Verhaeren verder uitdragen.

  Stemming van het amendement

  Met eenparigheid van stemmen wordt het amendement goedgekeurd.

  Het besluit wordt in die zin aangepast.

Mededelingen

Vragen