Terug Gemeenteraad

Mon 30/05/2022 - 20:00 Raadzaal

Openbaar

Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

 • Er wordt definitieve goedkeuring gevraagd aan de gemeenteraad voor de nieuwe straatnaam 'Kaatsplein' als benaming voor het tweede project 'Dorpsharttuin'.

  Bij het sluiten van het openbaar onderzoek op 4 mei 2022 werden er geen bezwaren ingediend. De Vrijetijdsraad van Puurs-Sint-Amands gaf een positief advies.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands werd per aangetekend schrijven van 1 maart 2022 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene vergadering van IGEMO die op 10 juni 2022 plaatsheeft.

  Op deze vergadering staat een statutenwijziging geagendeerd.

  De gemeente Puurs-Sint-Amands wordt gevraagd deze statutenwijziging goed te keuren.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands werd met aangetekend schrijven van 1 maart 2022 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene ver­gadering van IGEMO die op 10 juni 2022 plaatsheeft. Het is noodzakelijk om het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde vast te stellen.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands werd met aangetekend schrijven van 29 maart 2022 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene ver­gadering van IVAREM die op 17 juni 2022 plaatsheeft. Het is noodzakelijk om het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde vast te stellen.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands werd met aangetekend schrijven van 22 april 2022 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene ver­gadering van PIDPA die op 24 juni 2022 plaatsheeft. Het is noodzakelijk om het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde vast te stellen.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands werd met schrijven van 3 mei 2022 opgeroepen om deel te nemen aan de algemene ver­gadering van CIPAL die op 23 juni 2022 plaatsheeft. Het is noodzakelijk om het mandaat van de gemeentelijk afgevaardigde vast te stellen.

 • Het “Draaiboek vaccinatiecentra” van het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de lokale besturen legt op om per eerstelijnszone maximaal twee vaccinatiecentra op te richten. 

  Vanaf 1 mei 2022 dienen de lokale besturen in samenwerking met de eerstelijnszone te werken met een op- en afschalingsplan.  Dit op- en afschalingsplan bestaat uit drie vooraf uit te werken fasen afhankelijk van de te vaccineren doelgroepen en volumes. Binnen de eerstelijnszone wordt een planning opgemaakt om op korte tijd te schakelen tussen de verschillende fases, zodat flexibel geschakeld kan worden tussen verschillende volumes en doelgroepen.  De zorgraden en lokale besturen maken onderling afspraken om dit op- en afschalingsplan te organiseren.   

  Binnen de ELZ Klein-Brabant Vaartland waren er tot eind april twee vaccinatiecentra. Vanaf 1 mei 2022 wensen de VLVC026 - VC Klein-Brabant in de Sport- en evenementenhal Binder en VLVC027 - VC Willebroek in AED studios te Willebroek te fuseren naar VLVC026 - Vaccinatiepunt N16 in de huisartsenwachtpost N16, Kleine Amer 24B te 2870 Puurs-Sint-Amands. 

  Artikel 392 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat twee of meer gemeenten een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid kunnen vormen om, zonder beheersoverdracht, een welbepaald project van gemeentelijk belang te verwezenlijken. Aangezien de gemeenten Bornem, Willebroek en Puurs-Sint-Amands zich in dit kader laten bijstaan door de Eerstelijnszone Klein-Brabant-Vaartland, komt er krachtens art. 392 Decreet Lokaal Bestuur een interbestuurlijk samenwerkingsverband tot stand.

  Middels een “overeenkomst met statutaire draagkracht” maken de 4 deelnemers de nodige afspraken over de oprichting van het vaccinatiepunt, onder meer (maar niet beperkt tot) de logistieke voorwaarden, de inbreng van middelen, personeel en logistiek en de bestuurlijke en democratische terugkoppeling.

  Vanuit Vlaanderen wordt geadviseerd dat de algemene bestuurlijke aansturing van het vaccinatiepunt gebeurt volgens de principes van de intergemeentelijke samenwerking uit het Decreet Lokaal Bestuur, meer bepaald met een beheerscomité, maar dat dit minimaal ingevuld kan worden en enkel moet samenkomen indien noodzakelijk voor fundamentele beslissingen en voor democratische terugkoppeling.

  Puurs-Sint-Amands zal optreden als beherende gemeente / penvoerende organisatie. 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de overeenkomst met statutaire draagkracht van het interbestuurlijk samenwerkingsverband “Vaccinatiepunt N16” goed te keuren. 

Veiligheid

 • Artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties op het gemeentelijk en provinciaal niveau en betreffende de rol van de burgemeesters en de provinciegouverneurs in geval van crisisgebeurtenissen en -situaties die een coördinatie of een beheer op nationaal niveau vereisen (hierna KB Noodplanning genoemd) bepaalt dat elk lokaal bestuur een Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) dient uit te werken. Dit ANIP bevat de algemene richtlijnen en de informatie die nodig zijn om het beheer van noodsituaties te garanderen, conform artikel 9, §3 en §4 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

  De Dienst Noodplanning van de provincie Antwerpen ontwikkelde in 2021 een canvas, teneinde de opmaak en inhoud van de algemene nood- en interventieplannen van de verschillende lokale besturen te stroomlijnen. De provinciegouverneur vroeg om de bestaande ANIP's aan te passen aan dit nieuwe canvas voor de zomer van 2022.

  Dit plan werd uitgewerkt door de noodplanningscoördinator van Klein-Brabant, op basis van de inhoud van de bestaande (maar gedateerde) ANIP's en de huidige werkpraktijken die binnen de intergemeentelijke veiligheidscel werden afgesproken. 

  De gefinaliseerde versie van het ANIP werd besproken op de vergadering van de intergemeentelijke veiligheidscel van 13 mei 2022, en werd aangepast aan de bemerkingen van de leden van de veiligheidscel. De procedure bepaalt dat dit plan eerst dient te worden goedgekeurd door de gemeenteraad alvorens het ter goedkeuring kan worden overgemaakt aan de provinciegouverneur.

  Het volledige plan wordt toegevoegd als bijlage, en bestaat uit 4 onderdelen :

  1. Algemeen beschrijvend deel
  2. Bijlagen
  3. Infofiches
  4. Procedurefiches
  Op basis van deze indeling wordt getracht om van het plan een werkbaar en makkelijk te actualiseren document te maken, dat tijdens noodsituaties gebruikt kan worden om procedures snel terug te vinden en zo adequaat mogelijk te reageren.

Ruimte

Leefomgeving

 • VMM heeft de definitieve tekst van het 'riviercontract van de Vliet-Molenbeek' aan de betrokken partners bezorgd met het verzoek deze door de besturen te laten goedkeuren. Het zal dan op 10 juni 2022 door alle betrokken partners samen ondertekend worden.

  Op 26 juni 2019 heeft VMM een participatief traject opgestart met als doel het opstellen van een riviercontract Vliet-Molenbeek. Direct betrokken partners waren de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, de gemeenten Asse, Bornem, Londerzeel, Meise, Merchtem en Puurs-Sint-Amands; verder de water-, terrein- en rioolbeheerders, de sectororganisaties, de bedrijven, de landbouwers en natuurlijk ook de inwoners.

  Het riviercontract voor de Vliet-Molenbeek is een initiatief om tot een gezond en klimaatrobuust watersysteem te komen in het afstroomgebied van de Vliet-Molenbeek. We willen niet alleen problemen rond wateroverlast en watertekort aanpakken, maar ook werken aan een betere waterkwaliteit. Tot slot willen we de waterbeleving doen toenemen door mensen meer van de rivier te laten genieten. Die vier waterthema’s worden in het contract geïntegreerd aangepakt.

  Het contract sluit aan bij de hemelwater- en droogteplannen die intussen in verscheidene gemeenten in opmaak zijn.

  De definitieve tekst omvat 43 acties (met algemene en lokale maatregelen) die ook in die 4 thema's zijn opgedeeld. De betrachting is om de acties de komende 5 jaar te realiseren of minstens op te starten. Voor de opvolging start het bekkensecretariaat Benedenscheldebekken het Integraal Project Vliet-Grote Molenbeek op.

  De acties uit het riviercontract zijn verweven in lopende en geplande projecten of masterplannen en zullen in functie van die realisaties budgettair worden ingeschreven. Het contract op zich heeft geen financiële impact.

 • Er werd bij de Vlaamse overheid een aanvraag tot omgevingsvergunning (OMV_2021118482, o/ref. OV 2022 116) ingediend voor het wegenis- en rioleringsproject Veurtstraat en omgeving (Groenveldweg / Hogedreef/ Koning Leopoldlaan / Sint-Jozefstraat / Veurtstraat te 2870 Puurs-Sint-Amands met wijziging rooilijn en Achterheide / Kerfenden te 1840 Londerzeel).

  In de aanvraag tot omgevingsvergunning is een wijziging van het rooilijnplan ‘Veurtstraat’ opgenomen.

  Er werd een openbaar onderzoek gehouden gedurende een termijn van 30 dagen van 26/03/2022 tot en met 24/04/2022 op het grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands.

  Er werden geen standpunten, opmerkingen of bezwaren ontvangen met betrekking tot wijziging van de rooilijn.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het resultaat van het openbaar onderzoek, en een besluit over de wijziging van het rooilijnplan te nemen, alvorens te beslissen over de wijziging van de gemeenteweg in de vorm van een zaak van de wegen.

 • Er werd bij de Vlaamse overheid een aanvraag tot omgevingsvergunning (OMV_2021118482, o/ref. OV 2022 116) ingediend voor het wegenis- en rioleringsproject Veurtstraat en omgeving (Groenveldweg / Hogedreef/ Koning Leopoldlaan / Sint-Jozefstraat / Veurtstraat te 2870 Puurs-Sint-Amands met wijziging rooilijn en Achterheide / Kerfenden te 1840 Londerzeel).

  In de aanvraag tot omgevingsvergunning is een wijziging van de breedte van de bedding van Veurtstraat, Sint-Jozefstraat en Hogedreef opgenomen.

  Er werd een openbaar onderzoek gehouden gedurende een termijn van 30 dagen van 26/03/2022 tot en met 24/04/2022 op het grondgebied van de gemeente Puurs-Sint-Amands.

  Er werden geen standpunten, opmerkingen of bezwaren ontvangen met betrekking tot wijziging van de gemeentewegen.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het resultaat van het openbaar onderzoek, en een besluit over de zaak van de wegen te nemen, vooraleer de Vlaamse overheid een beslissing neemt over de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 • Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning  (OMV_2022026503, o/ref. OV 2022 081) voor stedenbouwkundige handelingen (afbraak van bestaande polyvalente zaal en hoogspanningscabine, bouwen van een nieuw schoolgebouw met turnzaal en aanleg van een speelplaats met een luifel voor een overdekte fietsenstalling) ingediend voor de percelen gelegen te Forum 13, 1e afdeling, sectie B nrs. 451A2 en 842B.

  In de aanvraag tot omgevingsvergunning is een wijziging van de gemeentewegen Forum en Ursulinenpad weg nr. 71 opgenomen.

  Er werd een openbaar onderzoek gehouden gedurende een termijn van 30 dagen, gelijktijdig met de aanvraag tot omgevingsvergunning, dat liep van 02/04/2022 tot en met 01/05/2022. Er werden geen standpunten, opmerkingen of bezwaren ontvangen met betrekking tot wijziging van de gemeentewegen.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het resultaat van het openbaar onderzoek, en een besluit over de zaak van de wegen te nemen, vooraleer het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de aanvraag tot omgevingsvergunning.

 • Tegen 1 januari 2023 moeten sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) één woonactor vormen met maar één speler per gemeente: de woonmaatschappij. Hierover werd al een besluit genomen in de gemeenteraad van 11 oktober 2021.

  Het werkingsgebied werd door de Vlaamse Regering op 04 februari definitief goedgekeurd. In een volgend besluit dient de Vlaamse Regering de onderlinge stemverhouding vast te stellen van de lokale besturen die deel uitmaken van het werkingsgebied. Op 20 december 2021 keurde de Vlaamse Regering ook het Besluit tot wijziging van verschillende besluiten over wonen definitief goed. Dit besluit bepaalt dat de Vlaamse Regering de stemverhouding vaststelt op basis van de volgende criteria:

  •             de verhouding tussen het aantal sociale huurwoningen per gemeente;

  •             de verhouding tussen het aantal huishoudens per gemeente.

  Het besluit voorziet ook dat de Vlaamse Regering rekening kan houden met additionele andere criteria die vermeld worden in een advies van de gemeenteraad van één of meerdere gemeenten uit het werkingsgebied.

 • Op 16/12/2019 besliste de gemeenteraad om de procedure op te starten voor de aanstelling van een studiebureau voor de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan inclusief plan-MER en gemeentelijk mobiliteitsplan. Op 17/11/2020 werd deze opdracht gegund aan Atelier Romain in samenwerking met Antea (plan-MER, klimaat), TRIDÉE (mobiliteit) EN Endeavour (communicatie/participatie).

  Volgende fasen zijn voorzien bij de opmaak van het beleidsplan:

  • verkenningsfase - afgerond
  • verdiepingsfase resulterend in conceptnota
  • synthesefase
  • voorlopige vaststelling ontwerp beleidsplan door gemeenteraad
  • definitieve vaststelling beleidsplan door gemeenteraad

  In de conceptnota worden de ambities en ruimtelijke strategieën verder in detail besproken en wordt een doorkijk gegeven naar de verdere uitwerking van de beleidskaders. Deze uitwerking gebeurt in de volgende fase van het voorontwerp Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit.

  Antea heeft op basis van de geformuleerde uitdagingen, ambities en ruimtelijke strategieën uit de conceptnota de kennisgevingsnota plan-MER opgemaakt. Het beleidsplan zal de komende 2 jaar verder vorm krijgen in wisselwerking met het onderzoek naar de milieueffecten. het opmaken en voorstellen van de kennisgeving is de eerste formele stap in de MER-procedure. De kennisgevingsnota geeft op hoofdlijnen aan wat zal onderzocht worden in het MER en hoe dit zal gebeuren. De kennisgeving wordt conform de geldende wetgeving overgemaakt aan team MER die de volledigheid onderzoekt. 

  Op basis van voorliggende conceptnota krijgen het publiek, de deputatie van de provincie Antwerpen, het departement Omgeving, de buurgemeenten en de GECORO de mogelijkheid om opmerkingen te geven.

  Op basis van voorliggende kennisgevingsnota plan-MER krijgen het publiek en de betrokken adviesinstanties de mogelijkheid om opmerkingen te geven.

  De publieke raadpleging voor de conceptnota en de kennisgevingsnota plan-MER lopen van 1/6/2022 tot en met 30/7/2022. Een infomarkt wordt gepland op 2/6/2022.

  De gemeenteraad neemt kennis dat het college van burgemeester en schepenen de Conceptnota Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit en de Kennisgevingsnota plan-MER horende bij het Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit goedkeurde op 10/5/2022.

  De gemeenteraad neemt kennis dat de Conceptnota Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit en de Kennisgevingsnota plan-MER horende bij het Beleidsplan Ruimte en Mobiliteit in publieke raadpleging worden gelegd vanaf 1/6/2022 tot en met 30/7/2022 en een infomarkt georganiseerd wordt op 2/6/2022.

Werken

 • De ontwerpopdracht voor de opdracht “Bredeschoolgebouw Zorgsite Sint-Amands” werd gegund aan TV Atelier Horizon - OFFICEU architects, Sint-Annadreef 50A te 1020 Laken.

  In het kader van de opdracht “Bredeschoolgebouw Zorgsite Sint-Amands” werd een bestek met nr. G-2022-012 opgesteld door de ontwerper, TV Atelier Horizon - OFFICEU architects, Sint-Annadreef 50A te 1020 Laken.

  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 1.967.461,82 excl. btw of € 2.085.509,53 incl. 6% btw.

  Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen vzw Sint-Jan Berchmansinstituut (Sjabi) en de gemeente Puurs-Sint-Amands waarin beschreven zal staan dat elke partij 50% van alle infrastructuurkosten die hieraan verbonden voor zijn rekening neemt.

  De gemeente Puurs-Sint-Amands neemt de kosten voor het installeren van de luifel op openbaar domein op zich (€ 22.131,44 excl. btw). Deze kosten zijn reeds inbegrepen in het totaalbedrag.

  Deze overeenkomst wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Sjabi én  de gemeenteraad.

  De gemeente Puurs-Sint-Amands zal de procedure voeren en in naam van Sint-Jan Berchmansinstituut vzw bij de gunning van de opdracht zal optreden.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure.

 • De opdracht met als onderwerp "Verwerken van afvalfracties voor gemeentemagazijn (Lichterveld) - 2021/2022" loopt binnenkort af.

  De dienst openbare werken stelt voor om een nieuwe overheidsopdracht op te starten voor het verwerken van volgende afvalfracties; afkomstig van uitgevoerde werken door de technische dienst:

  1. Bouw-en slooppuin
  2. Groenafval
  3. Slib en veegvuil
  4. Afvalstoffen (hout, gyproc, ...)
  5. Papier en karton
  6. Asbest

  De dienst openbare werken voert de afvalfracties zelf naar de losplaatsen.

  In het kader van de opdracht "Verwerken van afvalfracties voor gemeentemagazijn (Lichterveld)" werd een bestek met nr. G-2022-032 opgesteld door de dienst Openbare Werken.

  Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

  • Perceel 1 (Bouw- en slooppuin), raming: € 19.520,00 excl. btw of € 23.619,20 incl. 21% btw;
  • Perceel 2 (Groenafval), raming: € 54.750,00 excl. btw of € 66.247,50 incl. 21% btw;
  • Perceel 3 (Slib en veegvuil), raming: € 15.550,00 excl. btw of € 18.815,50 incl. 21% btw;
  • Perceel 4 (Afvalstoffen (hout, gyproc, ...)), raming: € 32.398,00 excl. btw of € 39.201,58 incl. 21% btw;
  • Perceel 5 (Papier en karton), raming: € 3.000,00 excl. btw of € 3.630,00 incl. 21% btw;
  • Perceel 6 (Asbest), raming: € 14.400,00 excl. btw of € 17.424,00 incl. 21% btw.

  De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 139.618,00 excl. btw of € 168.937,78 incl. 21% btw.

  Percelen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 worden afgesloten voor een duur van 12 maanden.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

  De huidige opdracht wordt gesloten door middel van een raamovereenkomst met meerdere deelnemers waarbij alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald. 

  Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

 • Het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2019 verleende voor het project "Wegen- en rioleringswerken St-Katharinastraat en omgeving" goedkeuring aan het verslag van nazicht van de offertes en aan het addendum, respectievelijk van 2 oktober 2018 en 28 november 2018, zoals opgesteld door studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1 te 2870 Puurs-Sint-Amands. Ze verleende tevens goedkeuring aan Pidpa - HidroRio om dit project te gunnen aan DCA nv, Lilsedijk 50 te 2340 Beerse. De uitvoering moest gebeuren overeenkomstig de lastvoorwaarden vastgelegd in het bestek met nr T112152.

  We ontvingen volgende verrekeningen met een gemeentelijk aandeel:

  Verrekening 1: p 57-58, gem. aandeel in eindstaat (€ 42.245,41)

  Verrekening 2: p 52-54, gem. aandeel eindstaat (€ 0,00)

  Verrekening 3: p 50-52, gem. aandeel in eindstaat (€ 46.479,44)

  Verrekening 4: p 58-59, gem. aandeel in eindstaat (€ 9.122,47)

  Verrekening 5: p 54-56, gem. aandeel in eindstaat (€ 44.526,12)

  Verrekening 6: p 59-52, gem. aandeel in eindstaat (€ 117.520,61)

  Verrekening 7: p 59-62, gem. aandeel in eindstaat (€ 46.817,22)

  Verrekening 8: p 66-67, gem. aandeel in eindstaat (€ 63.606,60)

  De verrekeningen zitten in bijlage van dit agendapunt. Van verrekening 5 en 7 is er geen apart detail, maar deze zijn per post in de staten en eindstaat beschreven.

  In totaal brengt dit de verrekeningen op € 370.317,87 excl. btw of € 448.084,64 incl. 21% btw medecontractant.

  Dit brengt het eindtotaal van het gemeentelijk aandeel in deze werken op € 1.299.713,98 excl. btw of € 1.572.653,91 incl. 21% btw medecontractant, waarmee het gunningsbedrag niet overschreden werd. Voor de kosten van afkoppeling van hemelwater op privaat volgt er nog wel een vordering van Pidpa omdat zij hier geprefinancierd hebben.

 • In het kader van de door Pidpa en de gemeente geplande weg- en rioleringswerken wenst Fluvius verbeteringswerken aan hun leidingennet (luchtnet) uit te voeren. 

  De door Fluvius geplande werken omvatten het verplaatsen van OV-palen en het ondergronds brengen van hun luchtnet op Nijvendries en Voortstraat. 

  De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 87.752, 49 (vrij van BTW) ten laste van de gemeente.

  Fluvius rekent een deel door aan de gemeente omdat de gemeente vragende partij is om het luchtnet ondergronds te brengen.

  We ontvingen op 03/03/2022 de offerte 355710 en bijhorende plannen van Fluvius.

Ondersteuning

Onroerend goedbeheer

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal twee percelen grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Sint-Amands ter plaatse Schutbosschen kadastraal gekend vijfde afdeling sectie A nummers 516F en 516G met een oppervlakte volgens kadaster van 1186 m² en 5995 m², tegen een totaalprijs van € 57.448,00, alle vergoedingen inbegrepen alsook opstanden. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, met name voor de realisatie van het RUP De Nestel.

 • Door de aankoop van twee percelen grond nabij de Buisstraat voor de realisatie van het RUP De Nestel is het noodzakelijk dat er voor de bereikbaarheid van de achterliggende percelen nieuwe erfdienstbaarheden gevestigd worden. De erfdienstbaarheden worden kosteloos gevestigd voor een periode van 30 jaar, met als lijdende erven, zijnde eigendom van de gemeente Puurs-Sint-Amands:
  1/ een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Sint-Amands ter plaatse Schutbosschen kadastraal gekend vijfde afdeling sectie A deel van nummer 517C met een breedte van zes (6) meter te nemen vanaf de bovenrand van de gracht naast perceel nummer 516G;
  2/ een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Sint-Amands ter plaatse Schutbosschen kadastraal gekend vijfde afdeling sectie A deel van nummer 516G zijnde tien (10) meter aan de achterzijde van het perceel, tegen perceel sectie A nummer 529 B, over de volledige breedte;
  - met als heersende erven:
  twee percelen grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Sint-Amands ter plaatse Schutbosschen kadastraal gekend vijfde afdeling sectie A nummers 529A en 529B.

 • De gemeente verkrijgt een perceel grond, gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Oppuurs ter plaatse Hoogveld kadastraal gekend 6de afdeling sectie A nummer 277K met een oppervlakte volgens kadaster van 4499 m². In ruil staat ons bestuur een perceel grond af gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Meuleveld kadastraal gekend vierde afdeling sectie C delen van nummers 235F en 244K (voorheen 244F) met een oppervlakte volgens meting van 7630 m². De ruiling geschiedt met een opleg te betalen aan ons bestuur van € 18.786,00. De ruiling gebeurt voor openbaar nut, met name voor de realisatie van het masterplan Oppuurs m.b. de voetbalsite.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een perceel woeste grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Sint-Amands ter plaatse Keten kadastraal gekend 5de afdeling sectie A nummer 582 H met een oppervlakte volgens kadaster van 208 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name om de strook te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente gaat over tot verkoop van een perceel bouwgrond uit haar gemeentelijke verkaveling Tashorik:
  - Lot 1 - kad. gekend sectie A nr. 776E - oppervlakte 512,62 m² - verkoopprijs € 135.000,00.
  Bij deze verkoop worden voorwaarden opgelegd, zoals vastgesteld in het 'reglement voor toewijzing onbebouwde bouwkavels in gemeentelijke verkavelingen'.

 • De gemeente gaat over tot verkoop van een perceel bouwgrond uit haar gemeentelijke verkaveling Tashorik:
  - Lot 4 - kad. gekend sectie A nr. 776H - oppervlakte 364,40 m² - verkoopprijs € 105.000,00.
  Bij deze verkoop worden voorwaarden opgelegd, zoals vastgesteld in het 'reglement voor toewijzing onbebouwde bouwkavels in gemeentelijke verkavelingen'.

 • De gemeente gaat over tot verkoop van een perceel bouwgrond uit haar gemeentelijke verkaveling Tashorik:
  - Lot 9 - kad. gekend sectie A nr. 776P - oppervlakte 509,18 m² - verkoopprijs € 130.000,00.
  Bij deze verkoop worden voorwaarden opgelegd, zoals vastgesteld in het 'reglement voor toewijzing onbebouwde bouwkavels in gemeentelijke verkavelingen'.

 • De gemeente gaat over tot verkoop van een perceel bouwgrond uit haar gemeentelijke verkaveling Tashorik:
  - Lot 31 - kad. gekend sectie A nr. 776R2 - opp. 493,78 m² - verkoopprijs € 130.000,00.
  Bij deze verkoop worden voorwaarden opgelegd, zoals vastgesteld in het 'reglement voor toewijzing onbebouwde bouwkavels in gemeentelijke verkavelingen'.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal percelen grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Sint-Amands ter plaatse Oude Schooren kadastraal gekend 5de afdeling sectie B nummers 300A en 300B met een oppervlakte volgens kadaster van 1615 m² en 1615 m², tegen een totaalprijs van € 7.429,00, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, gezien de ligging van de percelen langs de Scheldeboorden en in het masterplan Echo's van de Schelde.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een perceel grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Teckbroeck kadastraal gekend eerste afdeling sectie A nummer 185B met een oppervlakte volgens kadaster van 2590 m², tegen een totaalprijs van € 7.770,00, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, gezien de ligging nabij de Vliet en in het Tekbroek.

Aankoopbeheer

 • De technische keuringen voor de gemeente Puurs-Sint-Amands worden op dit moment uitgevoerd door Vinçotte, Olieslagerslaan 35 te 1800 Vilvoorde.

  De overeenkomsten voor de keuringen op diverse locaties hebben een variabele start- en einddatum (looptijd). De opzegtermijn bedraagt 6 maanden.

  In het kader van marktonderzoek en uniformiteit stelt de dienst Aankoop i.s.m. de diensten gebouwen en facilitair beheer voor om een nieuwe overheidsopdracht op te starten voor het uitvoeren van technische controles voor de gebouwen en installaties.

  De gemeente Puurs-Sint-Amands kan als aandeelhouder bij TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services), Stropstraat 1 te 9000 Gent gebruik maken van Creat aankoopcentrale en in bestaande/nieuwe raamovereenkomsten instappen.

  De raamoverkomst met ref "Keuringen – januari 2021" is lopende en heeft als contractuele einddatum 17 januari 2025. Gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst kan er worden ingestapt in deze overeenkomst zonder bijkomende bijdrage in de werking.

  Deze opdracht werd gegund door TMVS aan de economisch meest voordelige bieder (op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding) zijnde BTV VZW, Neerveldstraat 109, bus 6 te 1200 Brussel.

  De raming van de totale jaarlijkse uitgave bedraagt € 30.000,00 excl. btw of € 36.300,00 incl. 21% btw op jaarbasis. De totale raming - gebaseerd op de resterende looptijd van 30 maanden (einddatum 17 januari 2025) - bedraagt € 75.000,00 excl. btw of € 90.750,00 incl. 21% btw.

Beleven

 • Winterverlichting zorgt samen met de talrijke kerstbomen in de verschillende leefgemeenschappen van Puurs-Sint-Amands elk jaar voor een gezellige sfeer voor, tijdens en na de feestdagen.

  De gemeente Puurs-Sint-Amands wil hierop de komende drie jaar nog meer inzetten door onze gemeente te voorzien van een esthetische, niet-alledaagse en creatieve winterverlichting.

  In het kader van de opdracht “Winterverlichting 2022, 2023 en 2024” werd een bestek met nr. G-2022-025 opgesteld door de dienst Beleven.

  Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

  • Basisopdracht - Uitvoering: Winter 2022-2023, raming: € 45.000,00 excl. btw of € 54.450,00 incl. 21% btw.
  • Uitvoering: Winter 2023-2024, raming: € 45.000,00 excl. btw of € 54.450,00 incl. 21% btw.
  • Uitvoering: Winter 2024-2025, raming: € 45.000,00 excl. btw of € 54.450,00 incl. 21% btw.

  De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 135.000,00 excl. btw of € 163.350,00 incl. 21% btw.

  De opdracht zal worden afgesloten voor een duur van 36 maanden. De winterlichting dient te hangen van midden november tot eind februari.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Cultuur

 • Shanti Town heeft als doel een mix te bieden van werelds plezier en vertier waarbij een brug wordt geslagen naar andere culturen. Zo is er in de namiddag een veelzijdig aanbod aan kinderactiviteiten en workshops. In de namiddag/avond zijn er verschillende optredens, infostandjes en een wereldkeuken. 

  Shanti Town wil op een muzikale, culinaire en culturele wijze wereldburgers in contact brengen met de wereld waarin zij leven. Hierbij wordt tevens op een vormende manier de derde wereld onder de aandacht gebracht. De eventuele opbrengst van het evenement wordt verdeeld over 3 wereldse projecten met een lokale binding. Deze projecten zijn:

  • Bourok bo kadiom in Senegal. Zij zetten vooral in op onderwijs in de grote zin van het woord: voldoende schoolgebouwen, toiletten, een kantine… Bourok bo kadiom betekent in de lokale Diola-taal ‘werken voor morgen’.
  • Prince Albert Skills School. Het project probeert jeugdcriminaliteit in Zuid-Afrika terug te dringen door degelijk onderwijs aan te bieden en dit voor iedereen toegankelijk te maken. ‘Vaardigheid en waardigheid’ is hun slogan en dit proberen ze dan ook toe te passen in hun onderwijs. Ze willen van de jongeren sociaal sterke leerlingen maken met stevig onderbouwde vakkennis.
  • Het Uganda Mobile Rehabilitation Centre en het bijhorende schooltje Smiling Kids in de wijk Kyebando in Kampala. Ongeveer 35 kinderen met en zonder beperkingen kunnen er les volgen en in het UMRC-gebouw is er een mogelijkheid om te verblijven. Er zijn enkele kinderen met autisme, syndroom van Down en cerebrale parese aanwezig.

Mededelingen

Vragen