Terug
Gepubliceerd op 30/06/2021

Besluit  Raad van bestuur AGB

ma 28/06/2021 - 20:00

Jaarrekening 2020 Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands - Vaststelling

Aanwezig: Koen Van den Heuvel, Alex Goethals, Peter Van Hoeymissen, Yvo Van Damme, Hilde Van der Poorten, Ronny Tourné, Raf De Blaiser, Eddy Ceurstemont, Bart De Schutter, Peter Lemmens, Els De Smedt, Inge Faes, Jan Van Camp, Anne De Ron, Els Goedgezelschap, Patrick Pauwels, Guido Cools, Steven Prinsen, Lavinia De Maeyer, Sonja Van nimmen, Heiko Van Muylder, Ann-Marie Morel, Willem Geeroms, Jef De Rop, Luk Ceurvelt, Sophie Van Praet, Els Knoops, Peggy Seeuws, Dany Saey, Helena Lejon

Met ingang van 1 januari 2019 volgt het AGB Puurs, net zoals de andere entiteiten van het fusiebestuur Puurs-Sint-Amands de nieuwe BBC-2020 regelgeving.

Deze regelgeving zit vervat in het decreet van 22/12/2017 over het lokaal  bestuur, het besluit van de Vlaamse Regering van 30/3/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en het ministerieel besluit van 26/6/2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC.

De jaarrekening is qua structuur, vorm en inhoud grotendeels identiek opgebouwd als het meerjarenplan en bestaat uit een beleidsevaluatie, financiële nota en toelichting.  Naast de BBC-jaarrekening maakt het AGB ook een vennootschapsrechtelijke jaarrekening die wordt neergelegd bij de balanscentrale van de NBB.  Het AGB is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 

De bepaling in het Gemeentedecreet dat de jaarrekening van het AGB onderworpen moet worden aan de controle van een externe bedrijfsrevisor aangesteld als commissaris door de gemeenteraad, werd niet overgenomen in het Decreet Lokaal Bestuur.  Ook het Wetboek Vennootschappen legt het niet op omdat het AGB als een kleine vennootsschap wordt gekwalificeerd.  Wij hebben er echter voor geopteerd om de revisorale controle toch te behouden voor het vennootschapsrechtelijk deel van de jaarrekening.  De revisor zorgt voor een correcte vertaalslag van de BBC-jaarrekening en voor de (digitale) verslaggeving. De revisor controleert ook de aangifte in de vennootschapsbelasting en zorgt voor de bestanden voor digitale aanlevering. Het revisorverslag vormt tot slot een garantie voor een goed en getrouw beheer van de verzelfstandigde entiteit.  De controle van de jaarrekening 2020 werd uitgevoerd door bedrijfsrevisor Callens, Pirenne & Co, volgens opdrachtbrief onderschreven door de voorzitter van de raad van bestuur.

Aanleiding

Met ingang van 1 januari 2019 volgt het AGB Puurs, net zoals de andere entiteiten van het fusiebestuur Puurs-Sint-Amands de nieuwe BBC-2020 regelgeving.

Deze regelgeving zit vervat in het decreet van 22/12/2017 over het lokaal  bestuur, het besluit van de Vlaamse Regering van 30/3/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen en het ministerieel besluit van 26/6/2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering van de BBC.

De jaarrekening is qua structuur, vorm en inhoud grotendeels identiek opgebouwd als het meerjarenplan en bestaat uit een beleidsevaluatie, financiële nota en toelichting.  Naast de BBC-jaarrekening maakt het AGB ook een vennootschapsrechtelijke jaarrekening die wordt neergelegd bij de balanscentrale van de NBB.  Het AGB is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. 

De bepaling in het Gemeentedecreet dat de jaarrekening van het AGB onderworpen moet worden aan de controle van een externe bedrijfsrevisor aangesteld als commissaris door de gemeenteraad, werd niet overgenomen in het Decreet Lokaal Bestuur.  Ook het Wetboek Vennootschappen legt het niet op omdat het AGB als een kleine vennootsschap wordt gekwalificeerd.  Wij hebben er echter voor geopteerd om de revisorale controle toch te behouden voor het vennootschapsrechtelijk deel van de jaarrekening.  De revisor zorgt voor een correcte vertaalslag van de BBC-jaarrekening en voor de (digitale) verslaggeving. De revisor controleert ook de aangifte in de vennootschapsbelasting en zorgt voor de bestanden voor digitale aanlevering. Het revisorverslag vormt tot slot een garantie voor een goed en getrouw beheer van de verzelfstandigde entiteit.  De controle van de jaarrekening 2020 werd uitgevoerd door bedrijfsrevisor Callens, Pirenne & Co, volgens opdrachtbrief onderschreven door de voorzitter van de raad van bestuur.

Juridische grond

Volgende bevoegdheidsgrond en regelgeving is van toepassing: 

Bevoegdheidsgrond 

 • De Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs, zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 29 juni 2020; 

Toepasselijke regelgeving 

 • Het Decreet Lokaal Bestuur van 22/12/2017
 • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 30/3/2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen
 • Het Ministerieel Besluit van 26/6/2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, rekeningstelsels en digitale rapportering in BBC
 • Het Wetboek van Economisch Recht van 28/2/2013
Feiten, context en argumentatie

Voor 30 juni 2020 moet de raad van bestuur de jaarrekening over het boekjaar 2020 vaststellen.

Het ontwerp van jaarrekening ligt voor en bevat de BBC-versie en vennootschapsrechtelijke versie samen met het ontwerpverslag van de bedrijfsrevisor.

Besluit

Artikel 1: De raad van bestuur stelt de jaarrekening 2020 van het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands vast en neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor inzake de vennootschapsrechtelijke versie.

Artikel 2: Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met een resultaat van 0 euro samengesteld als volgt:

 • Operationeel resultaat: -20.763 euro
 • Financieel resultaat: 20.763 euro
 • Uitzonderlijk resultaat: 0 euro

Artikel 3: Het boekjaar 2020 sluit af met een balanstotaal van 23.951.532 euro dat als volgt is samengesteld:

 • Vlottende activa: 1.652.034 euro
 • Vaste activa: 22.299.497 euro
 • Totaal activa: 23.951.532 euro
 • Schulden: 18.943.070 euro
 • Netto-actief: 5.008.461 euro
 • Totaal Passiva: 23.951.532 euro

Artikel 4: De jaarrekening voor het financiële boekjaar 2020 sluit af met de volgende saldi:

 • Budgettaire resultaat boekjaar: 382.764 euro
 • Gecumuleerde budgettair resultaat vorig boekjaar: 141.666 euro
 • Beschikbaar budgettair resultaat: 524.430
 • Autofinancieringsmarge: 214.687 euro