Terug Gemeenteraad

Mon 02/05/2022 - 20:00 Raadzaal

Openbaar

Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Financieel beheer

Belastingen

 • Het innemen van het openbaar domein vergt inspanningen van de gemeentelijke diensten en de politiediensten. Zo wordt onder andere nagekeken of deze inname hinderlijk is voor de mobiliteit. Wanneer dit zo is, worden er maatregelen genomen. Er dient opgevolgd te worden dat de inname van het openbaar domein gebeurt volgens de afspraken. 

  Inname van het openbaar domein zorgt voor overlast. Daarom is het aangewezen dat de gemeente een belasting heft op de inneming van het openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken om de kosten inzake administratie en toezicht minstens gedeeltelijk te drukken en om deze inname in tijd en ruimte zoveel mogelijk te beperken om de overlast tot een minimum te herleiden.  

  De burger zal voortaan zijn aanvraag kunnen doen via het vergunningsplatform Eaglebe. Na betaling van de aangevraagde periode, zal een vergunning worden verstrekt. 

  De belasting is verschuldigd op de periode vermeld in de vergunning en niet op de werkelijke inname. Dit is om praktische redenen noodzakelijk en om omwille van controleerbaarheid. De enige afwijking hierop is het verschuiven van de vergunde periode en dan enkel wanneer de afwijking tijdig werd doorgegeven. 

  De tarieven worden verdubbeld wanneer er geen voorafgaandelijke toelating tot inname of verlenging van de toelating werd aangevraagd. Bij afwezigheid van een toelatingsaanvraag, kan het bestuur de impact van deze inname niet vooraf inschatten op overlast en kunnen er ook geen verzachtende maatregelen worden genomen. De vaststelling van een niet toegelaten inname van het openbaar domein zorgt dat er onmiddellijk dient te worden opgetreden. De inname van het openbaar domein kan namelijk zorgen voor een hinderlijke en soms zelfs een gevaarlijke impact op de mobiliteit en/of omgeving. Wanneer er geen verschil zou zijn tussen het vooraf aanvragen en het niet vooraf aanvragen, is de kans reëel dat sommige personen geen toelating zullen aanvragen, het openbaar domein innemen en een afwachtende houding aannemen. Het niet vooraf aanvragen zorgt voor hogere inspanningen van het bestuur, waardoor een hogere vergoeding aangewezen is.  

  Om het belastingreglement praktisch te houden, wordt de inname van het openbaar domein voor één dag vrijgesteld van belasting, maar de aanvraag via het platform dient ook hier wel te gebeuren.

  De financiële toestand van de gemeente vereist het heffen van belastingen.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit belastingreglement goed te keuren met ingang van 16 mei 2022.

Meerjarenplanning

 • De gemeente ontving de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Pieter Puurs. De gemeenteraad dient kennis te nemen van de aanpassing van het meerjarenplan van de kerkfabriek voor zover de ingeschreven gemeentelijke bijdragen binnen de grenzen blijven van de laatst aangepaste kredieten in het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd door de gemeenteraad. Aan deze voorwaarde is voldaan voor de budgetjaren 2022 tot 2025. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Sint-Pieter Puurs.

Jaarrekening

 • De gemeente ontving via Religiopoint de jaarrekening 2021 van de kerkfabriek Sint-Pieter Puurs op 1 april 2022.  Deze werd door de Kerkraad op 10 februari 2022 unaniem  goedgekeurd. De jaarrekening van de kerkfabriek is onderworpen aan het advies van de gemeenteraad en de goedkeuring van de provinciegouverneur.

Ruimte

Leefomgeving

 • Om de eventuele verlofperiodes en andere afwezigheden van de omgevingsambtenaar bij de dienst milieu te overbruggen zou het voor de continuïteit van de dienst goed zijn om een waarnemend omgevingsambtenaar aan te stellen. Dit is nodig om omgevingsvergunningen te kunnen blijven behandelen. 
  De expert milieu voldoet aan de voorwaarden om als waarnemend omgevingsambtenaar milieu aangesteld te worden. Er wordt gevraagd aan de gemeenteraad om de Expert Milieu, aan te stellen als waarnemend omgevingsambtenaar bij afwezigheid van de omgevingsambtenaar.

 • Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning (OMV_2021177107 / o/ref. OV 2021 530) voor stedenbouwkundige handelingen (bouwen van 5 rijwoningen, een appartementsgebouw met 12 woningen en ondergrondse bergingen en fietsenstalling) ingediend voor de percelen gelegen te Mantenhof, 1e afdeling, sectie B nrs. 365C, 390T, 667H2, 667F2, 667S2, 667P2, 667E2, 667C3, 667V2, 667K3, 667M2, 667N2, 667X2, 667Z2, 667A3, 667W2, 667D3, 667H3, 667B3, 667C2, 667Y2, 667T2 en 667M3.

  In de aanvraag tot omgevingsvergunning is een wijziging van het rooilijnplan ter plaatse van Mantenhof opgenomen. Het betreft het gedeelte dat bereikbaar is langs het wandelpad naast de inrit van de ondergrondse parking Dorpshart/Palingstraat, waarvoor de gemeenteraad in zitting van 28/03/2022 de straatnaam ‘Kaatsplein’ principieel goedkeurde.

  Er werd een openbaar onderzoek gehouden gedurende een termijn van 30 dagen van 24/02/2022 tot en met 25/03/2022.

  Er werden geen standpunten, opmerkingen of bezwaren ontvangen met betrekking tot wijziging van de rooilijn.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het resultaat van het openbaar onderzoek, en een besluit over de wijziging van het rooilijnplan te nemen, alvorens te beslissen over de wijziging van de gemeenteweg in de vorm van een zaak van de wegen.

 • Er werd een aanvraag tot omgevingsvergunning (OMV_2021177107 / o/ref. OV 2021 530) voor stedenbouwkundige handelingen (bouwen van 5 rijwoningen, een appartementsgebouw met 12 woningen en ondergrondse bergingen en fietsenstalling) ingediend voor de percelen gelegen te Mantenhof, 1e afdeling, sectie B nrs. 365C, 390T, 667H2, 667F2, 667S2, 667P2, 667E2, 667C3, 667V2, 667K3, 667M2, 667N2, 667X2, 667Z2, 667A3, 667W2, 667D3, 667H3, 667B3, 667C2, 667Y2, 667T2 en 667M3.

  In de aanvraag tot omgevingsvergunning is een wijziging van de gemeenteweg Mantenhof opgenomen. Het betreft het gedeelte dat bereikbaar is langs het wandelpad naast de inrit van de ondergrondse parking Dorpshart/Palingstraat, waarvoor de gemeenteraad in zitting van 28/03/2022 de straatnaam ‘Kaatsplein’ principieel goedkeurde.

  Er werd een openbaar onderzoek gehouden gedurende een termijn van 30 dagen, gelijktijdig met de aanvraag tot omgevingsvergunning, dat liep van 24/02/2022 tot en met 25/03/2022. Er werden geen standpunten, opmerkingen of bezwaren ontvangen met betrekking tot wijziging van de gemeenteweg.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van het resultaat van het openbaar onderzoek, en een besluit over de zaak van de wegen te nemen, vooraleer het college van burgemeester en schepenen een beslissing neemt over de aanvraag tot omgevingsvergunning.

Ondersteuning

HRM

 • Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van de gemeente en van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, duidt de gezagsverhoudingen en de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden.

   1) Algemeen bestuur - Financieel beheer - expert financieel beheer (Av)   

  2) Ondersteuning - Facilitair beheer / Mobiel team - administratief medewerker (Cv)  

  Aan de leden van gemeenteraad wordt gevraagd akkoord te gaan met de wijzigingen in het organogram dewelke noodzakelijk zijn om een kwalitatieve dienstverlening te voorzien.

  Het nieuwe organogram wordt via bijlage te beschikking gesteld van de raadsleden.

Onroerend goedbeheer

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands gaat over tot aankoop van een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Hooiveld kadastraal gekend eerste afdeling sectie B deel van nummer 511D2 met een oppervlakte volgens meting van 838,27 m² tegen een totaalprijs van € 83.827,00. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, met name voor de latere ontwikkeling van het binnengebied Hooiveld/Hof-ten-Berglaan.

 • Op 28 juli 2020 werd een nieuwbouwproject aan de R.Verbelenstraat 27 t.e.m. 39 vergund.
  Om te voldoen aan de bestemming zoals voorzien in het RUP 'Gedeeltelijke Herziening BPA Keulendam' dienen er 11 stroken grond overgedragen te worden naar de gemeente om het daartoe bestemd openbaar domein te kunnen aanleggen. Voor 4 stroken grond wordt er een eeuwigdurend opstalrecht verleend ten voordele van de gemeente om enkel het bovengronds volume te verkrijgen om de voorziene publieke doorsteek te kunnen vrijwaren.

   
 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Oppuurs ter plaatse Grooten Schaddekens Dries kadastraal gekend zesde afdeling sectie B deel van nummer 255A met een oppervlakte volgens meting van 693 m² aankopen, tegen een totaalprijs van € 4.158,00, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, met name voor de aanleg van een bufferbekken.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands gaat over tot aankoop van een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Liezele ter plaatse Meuleveld kadastraal gekend 4de afdeling sectie C deel van nummer 242A met een oppervlakte volgens meting van 120 m² tegen een totaalprijs van € 720,00. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, met name om te strook te voegen bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands gaat over tot aankoop van een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Oppuurs ter plaatse Voortstraat kadastraal gekend 6de afdeling sectie B deel van nummer 110P met een oppervlakte volgens meting van 16,13 m² tegen een totaalprijs van € 1.209,75, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, met name voor de realisatie van het masterplan Oppuurs.

 • De woning op en met grond, gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Kloosterbunder 21 kadastraal gekend 1ste afdeling sectie D nummer 850H met een oppervlakte volgens kadaster van 752 m² wordt te koop aangeboden. De woning zal worden aangekocht door ons bestuur tegen een totaalprijs van € 449.000,00, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, deze woning zal nadien geruild worden met een woning gelegen in masterplan/RUP Dorpspark Kalfort.

 • De gemeente verkrijgt een woning op en met grond gestaan en gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Coolhemstraat 19 kadastraal gekend 1ste afdeling sectie D nummer 846R met een oppervlakte volgens kadaster van 773 m² en een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Coolhemveld kadastraal gekend 1ste afdeling sectie D nummer 847L met een oppervlakte volgens kadaster van 481 m². In ruil staat ons bestuur een woning af gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied grondgebied Puurs ter plaatse Kloosterbunder 21 kadastraal gekend sectie D nummer 850H met een oppervlakte volgens kadaster van 752 m². De ruiling geschiedt zonder opleg. De ruiling gebeurt voor openbaar nut, de hierbij verkregen woning Coolhemstraat 19 is gelegen in het masterplan/RUP Dorpspark Kalfort.

Project Scheeveld
 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal stroken grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Molenveld kadastraal gekend eerste afdeling sectie A deel van nummer 107B en 107A met een oppervlakte volgens meting van 114 m² en 88 m² en een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Oppuurs ter plaatse Scheeveld kadastraal gekend zesde afdeling sectie B deel van nummer 17C met een oppervlakte volgens meting van 84 m², tegen een totaalprijs van € 1.716,00, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, met name voor de heraanleg van het Scheeveld. De strook grond zal gevoegd worden bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal stroken grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Oppuurs ter plaatse Scheeveld kadastraal gekend 6de afdeling sectie B deel van nummers 1B, 2B en 2D met een oppervlakte volgens meting van 60 m², 33 m² en 102 m² en 1ste afdeling sectie A deel van nummer 106A met een oppervlakte volgens meting van 159 m², tegen een totaalprijs van € 2.124,00, alle vergoedingen inbegrepen. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, met name voor de heraanleg van het Scheeveld. De strook grond zal gevoegd worden bij het openbaar domein.

 • De gemeente verkrijgt verschillende stroken grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Scheeveld/Molenveld kadastraal gekend eerste afdeling sectie A delen van nummers 76D, 77G, 80C, 82D, 110E, 110D, 109D en 109C met een oppervlakte volgens meting van 194 m², 59 m², 166 m², 182 m², 113 m², 76 m², 98 m² en 105 m². In ruil staat ons bestuur een strook grond af gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Scheeveld kadastraal gekend eerste afdeling sectie A deel van nummer 77D met een oppervlakte volgens meting van 3419 m². De ruiling geschiedt met een opleg van € 14.556,00 te betalen aan ons bestuur. De ruiling gebeurt voor openbaar nut, de hierbij verkregen stroken grond worden aangewend voor de heraanleg van het Scheeveld. De stroken grond zullen worden gevoegd bij het openbaar domein.

 • Ons bestuur kocht stroken grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs/Oppuurs ter plaatse Scheeveld. Deze stroken grond zijn nog in gebruik en dienen te worden vrijgemaakt. Met de pachter werd een uittredingsovereenkomst gesloten voor verschillende stroken grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Scheeveld/Molenveld kadastraal gekend eerste afdeling sectie A delen van nummers 76D, 77G, 80C, 82D, 110E, 110D, 109D, 109C, 107B, 107A, 106A en 106B en kadastraal gekend zesde afdeling sectie B delen van nummers 17C, 1B, 2B, 2D, 2C, 12A en 10B met een totale oppervlakte van 1954 m² tegen een totale opzegvergoeding van € 3.908,00.

Wagenpark

 • De dienst wegenis stelt voor om een compacte graafmachine (3,7 ton) en plateaucontainer (lees: voor vervoer van de graafmachine) op rupsen aan te kopen ter vervanging van de huidige compacte graafmachine (3,0 ton).

  De te vervangen graafmachine wordt tot op heden quasi dagelijks ingezet voor graafwerkzaamheden voor diverse teams. Hiermee rekening houdende huurt de dienst wegenis reeds enkele weken een graafmachine om een goede dienstverlening te kunnen waarborgen.

  De aankoop van een nieuw toestel zorgt ervoor dat de dienst wegenis te allen tijde een compacte graafmachine ter beschikking heeft. Deze zal meer bepaald worden ingezet voor graaf, nivelleer en afbraakwerken.

  In het kader van de opdracht “Aankoop compacte graafmachine en plateaucontainer” werd een bestek met nr. G-2022-019 opgesteld door de dienst Aankoop i.s.m. de dienst Wegenis.

  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 55.000,00 excl. btw of € 66.550,00 incl. 21% btw.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Mededelingen

Vragen