Terug Gemeenteraad

Mon 20/12/2021 - 20:00 Digitaal

Openbaar

Notulen vorige vergadering

Algemeen bestuur

Veiligheid

 • Onaangepaste snelheid is een belangrijke oorzaak van verkeersonveiligheid en is een van de hoofdoorzaken van (dodelijke) verkeersongevallen. Uit de rapportering van de veiligheidsmonitor en de meldingen en klachten van de gemeente Puurs-Sint-Amands blijkt dat ook onaangepaste snelheid en agressief verkeersgedrag beschouwd worden als een van de meest voorkomende problemen.

  Het verzekeren van een duurzame en veilige verkeersmobiliteit, met daarin bijzondere aandacht voor de bescherming van de kwetsbare weggebruikers, vormt de laatste jaren dan ook een prioriteit voor de gemeente. Ook de komende jaren zal er overeenkomstig het meerjarenplan worden geïnvesteerd in de verdere uitrol van automatische nummerplaatherkenning (ANPR), trajectcontrole, beperking van het vrachtverkeer binnen de dorpskernen en snelheidsbeperkende maatregelen. Dergelijke investeringen vereisen echter ook dat de vastgestelde inbreuken gesanctioneerd worden.

  Maximaal gebruik maken van de mogelijkheid om bepaalde snelheidsovertredingen op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 of 50 km per uur te sanctioneren met gemeentelijke administratieve geldboetes, laat het lokaal bestuur toe om het handhavingsluik van deze overtredingen in eigen handen en beheer te nemen. Handhaving is bovendien ook één van de belangrijk factoren om te werken aan de noodzakelijke gedragsverandering van elke weggebruiker inzake verkeersveiligheid.

  GAS 5 biedt bijgevolg de mogelijkheid om in te zetten op een performant verkeersveiligheidsbeleid op plaatsen waar de snelheid beperkt is tot 30 en 50 km per uur en om het mobiliteitsbeleid erop af te stemmen, met als absolute doel de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente te vergroten.

  De nieuwe (boete)inkomsten zullen op hun beurt rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot nieuwe structurele investeringen in mobiliteits-, veiligheids- of algemeen beleid. Deze keuze impliceert evenwel dat deze beperkte snelheidsovertredingen niet langer strafrechtelijk kunnen worden gesanctioneerd. Om straffeloosheid te vermijden, werden voor de eigenlijke implementatie van deze gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen de afgelopen maanden dan ook de nodige voorbereidingen getroffen in samenspraak met GASAM, dienst financiën en de politiezone Klein-Brabant.

  Het politiecollege heeft in zitting van 10 november 2021 haar akkoord gegeven en de communicatie inzake GAS 5 verkeer zal vanuit de politiezone Klein-Brabant opgenomen worden.

 • Op 20 december 2021 wordt aan de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands  gevraagd om de bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve geldboetes voor beperkte snelheidsovertredingen aan te nemen. Vanaf 1 januari 2021 worden hierdoor de beperkte snelheidsovertredingen in Puurs-Sint-Amands gesanctioneerd met een GAS-boete. Bijkomend dient ook de samenwerkingsovereenkomst met de stad Mechelen ondertekend en goedgekeurd te worden om de verwerking van overtredingen binnen de goedgekeurde bijzondere politieverordening vlot te laten verlopen.

Financieel beheer

 • Op 16/03/2021 besliste de gemeenteraad dat op basis van de fiscale steunmaatregelen n.a.v. Covid-19 in combinatie met de opschorting van Beslissing nr. ET 129.288 van 19 januari 2016 betreffende het winstoogmerk van AGB's, dat de operationele verliezen uitzonderlijk kunnen worden compenseerd met btw vrije werkingssubsidies, zonder gevolgen voor de btw-aftrek van kosten en zonder onderhevig te zijn aan de vennootschapsbelasting, dit in tegenstelling tot de gewone prijssubsidies die de gemeente toekent aan het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands (AGB) teneinde een positief operationeel resultaat in te realiseren in het AGB. Voor 2020 werd deze werkwijze reeds toegepast. In bovenvermelde beslissing werd toen ook aangehaald op basis van een voorontwerp van wet goedgekeurd in de ministerraad van 26 februari 2021 dat naar alle waarschijnlijkheid voorzien wordt in een verlenging van de vrijstelling van vergoedingen voor 2021 in het kader van steunmaatregelen genomen tot 30 juni 2021.

  In de circulaire 2021/C/57 van 11 juni 2021 wordt deze verlenging ook expliciet gemeld met name dat enkel het resultaat van boekjaar 2021 vanaf 1 oktober zal worden beoordeeld in de context van een winstoogmerk van een autonoom gemeentebedrijf (AGB). Bijgevolg wordt de periode met één kwartaal verlengd.

  Het operationeel verlies na prijssubsidies wordt voor 2021 (van 01/01/2021-30/09/2021) ingeschat op ongeveer 250.000 euro. 

  Deze omzetting vormt geen meerkost in het meerjarenplan. Het betreft een wijziging van de aard van de subsidie, geen bijkomende subsidie. 

  De gemeenteraad wordt gevraagd om voor boekjaar 2021 in het meerjarenplan 2020-2025 t.b.v. het opgelopen economisch verlies n.a.v. Covid-19, geschat op 250.000 euro voor het boekjaar 2021 (van 01/01/2021-30/09/2021) in de vorm van een btw vrije werkingssubsidie ter beschikking te stellen van het AGB. In functie van het werkelijke operationele verlies na prijssubsidies bij de jaarrekening kan dit bedrag in min of in plus bijgesteld worden.

 • De gemeenteraad van Puurs keurde in zitting van 7 mei 2018 een overeenkomst m.b.t. verlenen van een investeringstoelage, renteloze lening en waarborg voor de bouw van een tennishal goed. Hierin staat dat nog verdere modaliteiten worden bepaald voor de aflossing van de renteloze lening.

  De club heeft in de loop van 2020 haar maatschappelijke naam veranderd van TC De Hasselt naar stepp vzw. De afspraken omtrent onder meer de aflossing worden in een contract vastgelegd tussen de gemeente en stepp vzw. 

 • Gelet op de stijgende populariteit van padel had TC Savanti het voornemen om de infrastructuur uit te breiden met twee padelterreinen. Het project werd voorgesteld met een bijgaand businessplan waarbij de club de aanleg zal bekostigen door een eigen inbreng en via een renteloze lening van de gemeente. De modaliteiten van deze renteloze lening dienen in een overeenkomst bepaald te worden.

Belastingen

 • Het behandelen van attesten, meldingen en aanvragen in het kader van het omgevingsvergunningsdecreet vergt een aanzienlijke inzet van de gemeentelijke middelen, waardoor het aangewezen is om deze inzet ten dele door te rekenen aan degene op wiens initiatief en in wiens voordeel de meldings- en vergunningsprocedures worden doorlopen. Het is aangewezen om enkele aanpassingen aan te brengen aan het bestaande belastingreglement op handelingen in het kader van de omgevingsvergunning, teneinde het indienen van gemengde aanvragen in één dossier te stimuleren, en de belasting voor meerdere woongelegenheden gelijk te trekken voor groepswoningbouwprojecten en meergezinswoningen. Daarnaast wordt de kost voor de behandeling van een stedenbouwkundig attest verhoogd aangezien dit merkelijk meer middelen en inzet van de dienst vergt en het gebruik van dit attest ontmoedigd kan worden. 

  Aan de raad wordt gevraagd voorliggend belastingreglement op handelingen in het kader van de omgevingsvergunning goed te keuren.

Retributies

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands is bevoegd voor het vaststellen van de machtiging tot het heffen van retributies. In het kader van de fusie werd het retributiereglement voor kermissen en het gebruik van elektriciteit vastgesteld in vergadering van de gemeenteraad van 16 december 2019.

  Bij nazicht stelde het Agentschap Binnenlands Bestuur vast dat er een kleine materiële vergissing geslopen is in artikel 7 van het retributiereglement voor kermissen en gebruik van elektriciteit goedgekeurd op 16 december 2019. In genoemd artikel werd immers een delegatie verleend aan het college van burgemeester en schepenen voor wat betreft de wijze van inning, terwijl in artikel 6 reeds de wijze van inning door middel van een factuur werd vastgesteld. Bijgevolg dienen enkel de bewoordingen 'en de wijze van inning' geschrapt te worden. Aan de overige bepalingen verandert niets.

  De gemeente stelt haar openbaar domein ter beschikking voor kermissen. Deze inname van het openbaar domein vergt zekere kosten van toezicht en schoonmaak, waardoor het billijk is om deze kosten te verhalen op de foorkramers. De foorkramers kunnen tijdens de kermissen ook gebruik maken van de elektriciteitskasten van de gemeente. De kosten voor elektriciteitsverbruik, vaste kosten van de energieleverancier en de keuring worden aangerekend aan de gemeente. Het is billijk dat de gemeente een retributie aanrekent aan de foorkramers als bijdrage in de kosten voor de aangeboden standplaats met elektriciteitsvoorziening. Deze retributie moet redelijk en aanvaardbaar zijn voor de foorkramers, zodat ze ook effectief gebruik kunnen maken van de ter beschikking gestelde infrastructuur.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit retributiereglement goed te keuren. 

 • Het huidige retributiereglement m.b.t. werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein dat op 18 november 2019 in de gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands werd goedgekeurd geldt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.

  Dit retributiereglement dient aangepast te worden, omdat de toezichthoudende overheid heeft vastgesteld dat de vermelde bedragen geïndexeerd worden, maar het reglement niet aangeeft welke index en welke referte index van toepassing is. 

  Gezien deze opmerking van de toezichthoudende overheid aan vele besturen, heeft Fluvius recent aangegeven dat de jaarlijkse indexering van alle vermelde bedragen gebeurt (onder voorbehoud van goedkeuring VREG) volgens de gemiddelde geharmoniseerde consumentenindex voor diensten zoals vastgesteld in de maand oktober. Zie volgende link:

  https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/geharmoniseerde-consumptieprijsindex-hicp.

  Vermits deze retributiereglementen telkens voor 3 jaar worden goedgekeurd (en er reeds 2 jaar zijn verstreken ingevolge het huidige reglement), zal het nieuwe reglement enkel in 2022 van kracht zijn. Nadien wordt een nieuw reglement goedgekeurd voor een opeenvolgende periode van 3 jaar. 

  De gemeente en haar burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op gemeentelijk grondgebied.

  Deze nutsvoorzieningen vergen werkzaamheden langs de gemeentelijke wegen en hebben aldus een impact op het openbaar domein.

  De gemeente heeft de Code voor Infrastructuur- en Nutswerken langs gemeentewegen goedgekeurd die tot doel heeft een snelle en vlotte uitvoering van de werken te bevorderen, teneinde de hinder en de duur van de werken tot een minimum te herleiden.

  Deze Code werd opgemaakt door een overlegplatform bestaande uit een delegatie van nutsbedrijven en een delegatie van de gemeenten, de Vlaamse Administratie van Wegen en Verkeer en van Binnenlandse Aangelegenheden. De Code werd geactualiseerd naar aanleiding van meer aandacht voor minder hinder, meer oog voor het totaal concept en het gebruik van nieuwe e-instrumenten GIPOD, KLIP, ...

  Op het vlak van het onderhoud en de herstellingen moeten ook geregeld dringende werken worden uitgevoerd die verband houden met de continuïteit van de dienstverlening.  Daarnaast zijn er ook nog een aantal werken zoals aansluitingswerken, herstellingen en andere kleine onderhoudswerken die bijna constant een impact hebben op het openbaar domein.

  Bijgevolg is het billijk dat er retributies worden geheven op deze werken.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit retributiereglement goed te keuren. 

 • Conform artikel 240 §4 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt het AGB de tarieven en de tariefstructuren voor de prestaties die het levert vast binnen de grenzen van de grondregels voor de tarifering, bepaald in de beheersovereenkomst. Bij gebrek hieraan, worden de grondregels voor tarifering ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

  Het kaderreglement m.b.t. tarieven voor het gebruik van kliminfrastructuur Klimax en groepsinitiaties Bergsportvereniging Klein-Brabant vzw, zoals vastgesteld door de raad van bestuur van het AGB Puurs-Sint-Amands van 20 december 2021 dient eveneens aan de gemeenteraad voorgelegd worden ter goedkeuring. 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit kaderreglement goed te keuren.

 • De gemeenteraad zal in vergadering van 20 december 2021 een beslissing nemen omtrent de overdracht van het domein 'Park Fort Liezele' (iva een erfpachtrecht) naar het AGB Puurs-Sint-Amands en dit met ingang van 1 januari 2022.

  Vermits het domein 'Park Fort Liezele' vanaf 1 januari 2022 zal beheerd worden door het AGB Puurs-Sint-Amands en de raad van bestuur in dat kader reeds een kaderreglement m.b.t. de tarieven voor  het visrecht op het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele' heeft vastgesteld in vergadering van 20 december 2021, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van 20 december 2021, dient het retributiereglement voor het visrecht op het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele', zoals  goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 14 oktober 2019, opgeheven te worden.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het retributiereglement voor het visrecht op het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele, zoals destijds goedgekeurd op 14 oktober 2019, op te heffen met ingang van 1 januari 2022. 

 • De gemeenteraad zal in vergadering van 20 december 2021 een beslissing nemen omtrent de overdracht van het domein Park Fort Liezele naar het AGB Puurs-Sint-Amands en dit met ingang van 1 januari 2022.

  Aangezien het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele' met ingang van 1 januari 2022 zal beheerd worden door het AGB Puurs-Sint-Amands, werd door de raad van bestuur van het AGB Puurs-Sint-Amands, in vergadering van 20 december 2021, een kaderreglement m.b.t. tarieven voor het visrecht op het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele' vastgesteld. Dit kaderreglement dient ook aan de gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd. 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit kaderreglement goed te keuren.

 • De gemeenteraad zal in vergadering van 20 december 2021 een beslissing nemen omtrent de overdracht van het domein 'Park Fort Liezele' (iva een erfpachtrecht) naar het AGB Puurs-Sint-Amands en dit met ingang van 1 januari 2022.

  Vermits het domein 'Park Fort Liezele' vanaf 1 januari 2022 zal beheerd worden door het AGB Puurs-Sint-Amands en de raad van bestuur van het AGB Puurs-Sint-Amands in dat verband een huishoudelijk reglement op  het vissen in het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele' heeft vastgesteld in vergadering van 20 december 2021, dient het  huishoudelijk reglement op het vissen op het gemeentelijk domein 'Park Fort Liezele', zoals  goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 30 maart 2020, opgeheven te worden met ingang van 1 januari 2022. 

Meerjarenplanning

 • De Raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands heeft op 20 december 2021 de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het Autonoom Gemeentebedrijf Puurs-Sint-Amands vastgesteld. De aanpassing van het meerjarenplan van de autonome gemeente- en provinciebedrijven moet, nadat ze is vastgesteld door de raad van bestuur, voor goedkeuring worden voorgelegd aan de raad van het moederbestuur.

 • Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005 bepalen dat de besturen hun meerjarenplannen minstens één keer per jaar moeten aanpassen om de kredieten voor het volgende boekjaar vast te stellen. Omdat het vroegere jaarlijkse budget geïntegreerd is in het meerjarenplan moet het meerjarenplan worden aangepast om de kredieten voor 2022 vast te stellen. Dat betekent dat de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 aan de Raad wordt voorgelegd om de ramingen uit het initiële meerjarenplan te herzien, de kredieten voor 2022 en ook de nodige aanpassingen aan de lopende kredieten voor 2021 vast te stellen.

 • De eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, vorig jaar opgesteld volgens de BBC 2020-regels, en vastgesteld door de raden elk voor hun juridische entiteit op 14 december 2020, krijgt nu een volgende aanpassing teneinde de kredieten van 2021 in lijn te brengen met de realiteit, het resultaat van de jaarrekening 2020 te verwerken en de kredieten voor het budgetjaar 2022 vast te stellen.  Een dergelijke aanpassing moet omwille van deze redenen minstens één keer per jaar plaatsvinden.
  De gemeente en het OCMW hebben een geïntegreerd aangepast meerjarenplan, maar hebben hun eigen bevoegdheden voor de vaststelling ervan (Procedure zie art 249 §3 DBL). Zowel de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn moet zijn eigen deel van het aangepaste meerjarenplan vaststellen. De gemeenteraad keurt het deel van het aangepaste meerjarenplan dat de raad voor maatschappelijk welzijn heeft vastgesteld, goed, waardoor de aanpassing definitief is vastgesteld.
  De OCMW-raad heeft de meerjarenplanaanpassing (2)  2020-2025 voor haar deel vastgesteld in zitting van 20 december 2021. De goedkeuring van de gemeenteraad is nodig omdat de gemeente de financiële gevolgen moet dragen van de keuzes die de raad voor maatschappelijk welzijn maakt.
 • Jaarlijks is de gemeenteraad, krachtens de wet verplicht om een financiële dotatie toe te kennen aan de politiezone Klein-Brabant op basis van een door de wetgever bepaalde verdeelsleutel.

  De raad wordt gevraagd de dotatie aan de politiezone Klein-Brabant voor het jaar 2022 uitdrukkelijk vast te stellen op € 2.898.849, in overeenstemming met de begroting van de politiezone voor het jaar 2022.

 • In het aangepaste meerjarenplan 2020-2025, zoals vastgesteld door de raad op 20 december 2021, zijn de kredieten voor de toegestane nominatieve werkings- en investeringssubsidies opgenomen. Aan de raad wordt de lijst met de nominatieve subsidies 2021 en 2022 ter goedkeuring voorgelegd.

Ruimte

Werken

 • In het kader van de door Pidpa en de gemeente geplande weg- en rioleringswerken wenst Fluvius verbeteringswerken aan hun leidingennet (luchtnet) uit te voeren.

  De door Fluvius geplande werken omvatten het verplaatsen van OV-palen en het ondergronds brengen van hun luchtnet op Scheeveld (watertoren) tot Meir (kerkhof).

  De totale kostprijs van deze werken wordt geraamd op € 123.941,56 waarvan Fluvius € 87.531,87 op zich neemt en € 36.409,69 (vrij van BTW) ten laste van de gemeente zou zijn. Fluvius rekent een deel door aan de gemeente omdat de gemeente vragende partij is om het luchtnet ondergronds te brengen.

Ondersteuning

HRM

 • Naar aanleiding van een aantal nieuwe besluiten van de Vlaamse regering, dient onze RPR aangepast te worden aan het nieuwe wetgevende kader.

  De gemeenteraad wordt gevraagd de wijzigingen aan de Rechtspositieregeling vast te stellen.

Onroerend goedbeheer

 • De gemeente is eigenaar van het Fort van Liezele en de omringende vijver, onderdeel van het landschapspark. Gelet op de nieuwe visie op de exploitatie van het Fort, waar onder meer in de toekomst gastlogies zullen gevestigd worden, is het noodzakelijk om de exploitatie van het Fort van Liezele en de vijver over te dragen aan het AGB Puurs-Sint-Amands via een recht van erfpacht.

 • Op de gemeenteraad en Raad van Bestuur van het AGB Puurs-Sint-Amands van 29 juni 2020 werd de beheersovereenkomst tussen gemeente en AGB goedgekeurd.

  In artikel 2 van de beheersovereenkomst staat een tabel met goederen waarmee het AGB Puurs-Sint-Amands wordt belast met een publiekrechtelijke opdracht tot beheer of exploitatie.

  Hetzelfde artikel vermeldt in paragraaf 8 het volgende: "De lijst bij deze overeenkomst kan steeds tussen partijen worden uitgebreid door middel van een addendum bij de beheersovereenkomst of naar aanleiding van de jaarlijkse evaluatie van onderliggende beheersovereenkomst door de gemeenteraad of bij wijze van projectovereenkomst."

  Gelet op het op besluit, genomen in dezelfde zitting, omtrent het verlenen van een erfpachtrecht door de gemeente aan het AGB Puurs-Sint-Amands voor het Fort van Liezele en de omringende vijver, dienen deze goederen mee opgenomen worden in de tabel. Dit gebeurt via een addendum.

 • Er wordt een openbaar domeingoed gedesaffecteerd, zodat de strook grond private eigendom wordt van ons bestuur. Het betreft een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Breendonk aan de Dahlialaan kadastraal gekend 3de afdeling sectie A zonder nummer met een oppervlakte volgens meting van 818,56 m². 

 • Ons bestuur kocht enige tijd geleden drie percelen grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Yzerveld. Eén perceel is nog in gebruik en dient te worden vrijgemaakt. Met de pachter werd een uittredingsovereenkomst gesloten voor een perceel grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Yzerveld kadastraal gekend eerste afdeling sectie D nummer 266B met een totale oppervlakte van 3400 m² tegen een totale opzegvergoeding van € 6.800,00.

 • De gemeente gaat over tot verkoop van een perceel bouwgrond uit haar gemeentelijke verkaveling Tashorik:
  - Lot 12 - kad. gekend sectie A nr. 776T - oppervlakte 449,66 m² - verkoopprijs € 115.000,00.
  Bij deze verkoop worden voorwaarden opgelegd, zoals vastgesteld in het 'reglement voor toewijzing onbebouwde bouwkavels in gemeentelijke verkavelingen'.

Mechels Wegje
 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Ruisbroek ter plaatse Eikerlandstraat kadastraal gekend tweede afdeling sectie C deel van nummer 114X met een oppervlakte volgens meting van 15,07 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name voor de verbreding van het Mechels Wegje.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Ruisbroek ter plaatse Eikerlandstraat kadastraal gekend tweede afdeling sectie C deel van nummer 101C met een oppervlakte volgens meting van 45,59 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name voor de verbreding van het Mechels Wegje.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Ruisbroek ter plaatse Eikerlandstraat kadastraal gekend tweede afdeling sectie C deel van nummer 101D met een oppervlakte volgens meting van 43,09 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name voor de verbreding van het Mechels Wegje.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands verkrijgt door gratis grondafstand een strook grond gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Ruisbroek ter plaatse Eikerlandstraat kadastraal gekend tweede afdeling sectie C deel van nummer 93W met een oppervlakte volgens meting van 20,14 m². Deze afstand gebeurt voor openbaar nut, met name voor de verbreding van het Mechels Wegje.

Project Scheeveld
 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een strook grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Scheeveld kadastraal gekend eerste afdeling sectie A deel van nummer 137K met een oppervlakte volgens meting van 129 m², tegen een totaalprijs van € 1.672,50, alle vergoedingen inbegrepen alsook opstanden. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, met name voor de heraanleg van het Scheeveld. De strook grond zal gevoegd worden bij het openbaar domein.

 • De gemeente Puurs-Sint-Amands zal een strook grond aankopen gelegen te Puurs-Sint-Amands grondgebied Puurs ter plaatse Scheeveld kadastraal gekend eerste afdeling sectie A deel van nummer 67H met een oppervlakte volgens meting van 30 m², tegen een totaalprijs van € 14.690,09, alle vergoedingen inbegrepen alsook opstanden. Deze aankoop gebeurt voor openbaar nut, met name voor de heraanleg van het Scheeveld. De strook grond zal gevoegd worden bij het openbaar domein.

Dienstverlening

 • Het gemeentebestuur van Puurs-Sint-Amands is op zoek naar een geschikte softwarepartner voor het digitaliseren van de evenementaanvragen.

  Vanwege de koppeling tussen IOD (= inname openbaar domein) gaat het gemeentebestuur op zoek naar softwareoplossingen die kunnen worden gekoppeld om de werkbelasting niet te verhogen.

  Daarenboven wordt in het eerste kwartaal van 2022 een uitbreiding in de verplichte registratie rond IOD (het GIPOD-decreet) voorzien; waardoor het dus essentieel is om dit mee in overweging te nemen en voor de invoering van het GIPOD-decreet de software operationeel te hebben.

  In het kader van dit marktonderzoek werden verschillende leveranciers geraadpleegd om een vrijblijvende demonstratie en toelichting te geven over geschikte voorstellen.

  Hieruit is gebleken dat wij op zoek zijn naar een toepassing die zeker moet voldoen aan:

  1. Gebruiksvriendelijkheid;
  2. Efficiëntiewinst in verwerking van de aanvragen;
  3. Koppeling van IOD voor evenementen (indien van toepassing);

  De gemeenteraad verleende in zitting van 06/05/2019 de goedkeuring om deel te nemen aan de raamovereenkomst van de opdrachtencentrale van de stad Brugge voor de aankoop van diverse ICT-producten en -diensten. De raamovereenkomst met ref. "Brugge-PPP0IG-1689/8030/1689-F02" omvat verschillende ICT-producten en -diensten, ten behoeve van de lokale/provinciale besturen, opgedeeld in verschillende percelen.

  Binnen deze raamovereenkomst bestaat de mogelijkheid om licenties af te nemen via een partner die deze software aanbiedt.

  De gemeente heeft de mogelijkheid tot afname van de raamovereenkomst via de opdrachtencentrale, waardoor zij krachtens artikel 47 van de wet van 17 juni 2016 op de overheidsopdrachten als aanbestedende overheid een beroep doet op een aankoop- of opdrachtencentrale zoals bedoeld in artikel 2,4° van dezelfde wet vrijgesteld is van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren. De voorwaarden werden bepaald in "Perceel 4 - Consultancy softwareontwikkeling en productondersteuning".

  Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

  • Basisopdracht (Digitalisering aanvraag evenementen én inname openbaar domein (2022)), raming: € 16.704,00 excl. btw of € 20.211,84 incl. 21% btw;
  • Verlenging 1 (Digitalisering aanvraag evenementen én inname openbaar domein (2023)), raming: € 16.704,00 excl. btw of € 20.211,84 incl. 21% btw;
  • Verlenging 2 (Digitalisering aanvraag evenementen én inname openbaar domein (2024)), raming: € 16.704,00 excl. btw of € 20.211,84 incl. 21% btw.

  De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 50.112,00 excl. btw of € 60.635,52 incl. 21% btw.

  De looptijd van het contract wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel verlengd.

Beleven

 • Volgens het cultuurpact is een adviesraad voor cultuurbeleid geen verplichting maar moet er wel aangetoond kunnen worden dat er inspraak wordt georganiseerd bij het opmaken van de meerjarenplanning van het cultuurbeleid. 

  Inmiddels bleek dat de oorspronkelijke visie over een vrijetijdsraad met een minder gestructureerde vastgelegde werking moeilijk werkbaar is en wordt er nu gekozen voor een meer gestructureerde adviesraad met een bestuur, algemene vergadering en werkgroepen, waardoor er een aanpassing nodig is van de statuten.

  Gezien de diversiteit van de verenigingen en organisaties die lid zijn van de vrijetijdsraad, is er voor gezorgd dat niet alleen erkende én niet erkende verenigingen en organisaties kunnen deelnemen aan de vergaderingen maar ook geïnteresseerde burgers, deskundigen, ... Ook de mogelijkheid van het organiseren van werkgroepen zorgt ervoor dat de betrokkenheid bij sommige specifieke dossiers groter is. Door het uitnodigen van interessante sprekers of voorzien van onderwerpen die alle verenigingen aanbelangen, wordt geprobeerd om alle verenigingen geïnteresseerd te houden.

  Een afvaardiging van de jeugdraad en van de seniorenraad wordt ook altijd uitgenodigd op de algemene vergaderingen van de vrijetijdsraad. Zij vormen 2 aparte adviesraden maar jeugdverenigingen en seniorenverenigingen zijn ook altijd welkom op de algemene vergaderingen of werkgroepen.

  Op de algemene vergadering van de vrijetijdsraad Puurs-Sint-Amands van 28 oktober 2021 werden de voorstelstatuten toegelicht en unaniem goedgekeurd.

  Deze statuten worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bib

 • De huidige opdracht “Aankoop collectie boeken en e-boeken” met ref. G-2019-047 loopt af op 01/02/2022.

  De dienst Beleven (Bibliotheek) stelt voor om een nieuwe opdracht op te starten voor de aankoop en levering van boeken en e-boeken.

  In het kader van de opdracht “Aankoop collectie boeken en e-boeken 2022” werd een bestek met nr. G-2021-056 opgesteld door de dienst Beleven.

  Deze opdracht is als volgt opgedeeld:

  • Perceel 1 (Fictie en non-fictie boeken voor volwassenen (incl. e-boeken)), raming: € 28.000,00 excl. btw of € 29.680,00 incl. btw;
   • Verlenging 1 (Fictie en non-fictie boeken voor volwassenen (incl. e-boeken)), raming: € 28.000,00 excl. btw of € 29.680,00 incl. btw;
  • Perceel 2 (Fictie en non-fictie boeken voor jeugd), raming: € 17.000,00 excl. btw of € 18.020,00 incl. btw;
   • Verlenging 1 (Fictie en non-fictie boeken voor jeugd), raming: € 17.000,00 excl. btw of € 18.020,00 incl. btw.

  De totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 90.000,00 excl. btw of € 95.400,00 incl. btw.

  Percelen 1 en 2 worden afgesloten voor een duur van 12 maanden.

  Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

  Het bestuur beschikte bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht niet over de exact benodigde hoeveelheden.

Zakelijk beheer

 • De gemeenteraad heeft in vergadering van 29 juni 2020 het retributiereglement voor gebruik van de culturele- en jeugdinfrastructuur goedgekeurd. Dit reglement werd aangepast door een beslissing van de gemeenteraad genomen in zitting van 7 juni 2021, omdat de gemeente maatregelen wou nemen voor de culturele- en jeugdverenigingen om gederfde inkomsten van geannuleerde activiteiten ten gevolge van de coronamaatregelen gedeeltelijk op te vangen. 

  Dit retributiereglement van 29 juni 2020 dient gewijzigd te worden om onderstaande redenen. 

  In 2022 zal de brede school te Puurs in gebruik worden genomen. De lokalen die hier naschools ter beschikking komen van  academies en verenigingen worden in dit reglement toegevoegd. 

  De brede school zal dagelijks worden gebruikt door o.a. SJABI voor de ontwikkeling van allerhande schoolse activiteiten, door de academie voor woord en muziek, tekenacademie, dansactiviteiten en door verschillende andere gebruikers die hun activiteiten organiseren buiten de schooluren. 

  Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal verbeterpunten in te voeren in de reglementen, voornamelijk in het kader van de tariefgroepen bij samenwerkingen en in sociaal-maatschappelijke context:

  • Bij een samenwerking voorziet een derde een activiteit/dienst in opdracht van het lokaal bestuur. Externen waarmee samenwerkingen zijn opgezet krijgen vrijstelling.
   Bij samenwerkingen in AGB infrastructuur betaalt de gemeente of het OCMW als 3e betaler het B-tarief erkende verenigingen, tenzij anders bepaald in een overeenkomst 

  • Welzijnsvoorzieningen Puurs-Sint-Amands krijgen tarief B. Welzijnsvoorzieningen zijn verenigingen en organisaties die burgers ondersteunen in gezondheidsproblemen en/of welzijnsproblemen zoals lotgenotengroepen, mantelzorgverenigingen en belangenorganisaties.   Aangezien welzijns- en gezondheidsactoren een beleidsmatige insteek hebben in het kader van gezondheid en welzijn stellen we een vermindering van 25% voor op het standaardtarief.  

  • Sportacademies die worden erkend als organisator (vzw), krijgen tarief B  – 25% of tarief C – 40% als het jeugdsport betreft. Het gaat hier over voetbalscholen, yogalessen,... 
   We vragen onze verenigingen om te professionaliseren en hechten veel belang aan gediplomeerde lesgevers. Dit is het geval bij dergelijke academies die meestal een bovenlokale werking hebben.  Hun activiteiten verhogen de kwaliteit van het sportaanbod.

  • Verenigingen met als doel armoedebestrijding, fairtrade, duurzaamheid en ontwikkelingssamenwerking vallen niet onder het erkenningsreglement verenigingen, organisaties jeugd/cultuur/sport/senioren: verwijzing naar dit erkenningsreglement is hier niet van toepassing (het woord 'erkend' wordt geschrapt)

  Een aantal procedures worden vereenvoudigd.
  • Waarborgen worden afgeschaft
   Waarborgen bezorgen administratief heel wat meerwerk. In realiteit worden waarborgen zo goed als nooit ingehouden bij schade; de organisator heeft een verplichte aansprakelijkheidsverzekering die wordt aangesproken wanneer dit nodig is. Daarnaast blijft de waarborg bij meermaals gebruik door dezelfde organisator staan als waarborg voor een volgende reservatie wat manuele opvolging vereist. Het is niet mogelijk om dit te automatiseren. 

  • De kost voor het verlies van badges wordt afgeschaft

  • Administratieve verwerking en controle is moeilijk aangezien afhaal- en terugbrengpunten soms verschillend zijn (bijv. afhaal VT loket/terug DNA) Bovendien worden  toegangen meer en meer voorzien via QR codes en blijven mifare badges bij de klant voor een volgende reservatie.

  • Gebruik maken van de ticketservice via de webwinkel PSA wordt uitgebreid naar gebruik voor verkoop van diverse producten (na onderling overleg)

  • Het tarief voor gebruik van de zool met tribune en/of front- en/of coulissedoeken wordt afgeschaft om het reservatieproces voor de klant makkelijker te maken en de administratieve en praktische verwerking beter te stroomlijnen.

  • Het tarief voor de DJ ruimte in Joc WIJland wordt afzonderlijk bepaald en niet in combinatie met andere zalen

  Daarnaast weten we dat de SEH half volgend jaar (gedeeltelijk) onbeschikbaar zal zijn door verbouwingswerken. We behouden daarom de vrijstelling voor verenigingen wiens werking hierdoor is geïmpacteerd. De coronakorting van 20% daarentegen vervalt eind 2021.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om dit retributiereglement m.b.t. de tarieven voor het gebruik van culturele- en jeugdinfrastructuur goed te keuren.


 • De gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands heeft in vergadering van 2 maart 2020 het huishoudelijk reglement voor het gebruik van culturele-, jeugd- en sportinfrastructuur goedgekeurd.

  Dit huishoudelijk reglement dient gewijzigd te worden om onderstaande redenen.

  In Puurs wordt in 2022 het Brede School Gebouw in gebruik genomen, overdag door Sjabi en buitenschools door de academies en andere geïnteresseerden voor vrijetijdsactiviteiten.  Het huishoudelijk reglement wordt geüpdatet en aangevuld met deze infrastructuur.

  Een nieuwe invulling van de vrijgekomen studio's (Pronk, Schitter, Glim, Fonkel) in cc Binder geeft opportuniteiten die passen binnen de visie van cc Binder. Voorwaarden voor deze invulling worden opgenomen in dit reglement. Het gaat om kunstenaars/artiesten voor wie de eigen infrastructuur niet volstaat en vervolgens op zoek  zijn naar een (start)plek om hun projecten vorm te geven.  De nadruk ligt op creatie en de opstart van een professionele artistieke praktijk.   We richten ons hier in eerste instantie op afgestudeerden van de kunstacademie, deeltijds kunstonderwijs, conservatorium. Daarnaast staan de studio’s ook open voor andere startende kunstenaars/artiesten die zoeken naar een makersplaats.  Op jaarbasis willen we minstens twee (jonge) makers aantrekken. Deze kunnen een lokale verankering hebben maar kunnen ook vanuit de ruime regio komen. Het gaat om: beeldende kunstenaars , ontwerpers , nieuwe media, games, schrijvers , muzikanten, performance-kunstenaars, dansers & choreografen, collectieven en artistieke initiatieven. 

  Deskundig medewerkers Beleven staan mee garant voor het duurzame karakter van dit onderdeel van de werking van cc Binder. Het gebruikmaken van de makersplaatsen is steeds op basis van een motivatie waarin het project wordt toegelicht en al dan wordt aanvaard. De studio’s kunnen niet gebruikt worden als stockageplaats of als exporuimte en er mag niet overnacht worden.  De studio moet actief gebruikt worden, indien niet kan de kunstenaar gevraagd worden voortijdig te vertrekken. Dit doen we om de nodige de dynamiek in de werking te verzekeren. 

  Daarnaast zien we een aantal verbeterpunten mogelijk in de toepassing van de reglementen.

  Een aantal procedures worden vereenvoudigd:
  • Waarborgen worden afgeschaft
   Waarborgen bezorgen administratief heel wat meerwerk. In realiteit worden waarborgen zo goed als nooit ingehouden bij schade; de organisator heeft een verplichte schadeverzekering die wordt aangesproken wanneer dit nodig is. Daarnaast blijft de waarborg bij meermaals gebruik door dezelfde organisator staan als waarborg voor een volgende reservatie wat manuele opvolging vereist. Het is niet mogelijk om dit te automatiseren. 

  • Er wordt niet meer gesproken over reservatie-opties; een webshopreservering wordt als een "voorlopige reservatie" geregistreerd in het softwarepakket.

  • Voor de details per infrastructuur/plaats wordt de link gelegd naar de productfiches op de website.
   Productfiches bevatten specifieke richtlijnen zoals gebruik vuilzakken, waar sleutels/badges, welk materiaal waar ter beschikking,... Dit is een dynamisch gegeven dat bij voorkeur digitaal up to date wordt gehouden zodat correcte informatie aan de klant wordt meegedeeld.

  • De kost voor het verlies van badges wordt afgeschaft
   Administratieve verwerking en controle is moeilijk aangezien afhaal- en terugbrengpunten soms verschillend zijn (bijv. afhaal VT loket/terug DNA) Bovendien worden  toegangen meer en meer voorzien via QR codes en blijven mifare badges bij de klant voor een volgende reservatie.

  • Gebruik maken van de ticketservice via de webwinkel PSA wordt uitgebreid naar gebruik voor verkoop van diverse producten (na onderling overleg)

  • Het tarief voor gebruik van de zool met tribune en/of front- en/of coulissedoeken wordt afgeschaft om het reservatieproces voor de klant makkelijker te maken en de administratieve en praktische verwerking beter te stroomlijnen.

  • Het tarief voor de DJ ruimte in Joc WIJland wordt afzonderlijk bepaald en niet in combinatie met andere zalen.

  • De jaarlijkse oproep aan cultuur- en jeugdverenigingen voor het indienen van seizoensreservaties 1 september jaar X+1 tot 31 augustus jaar X+2 gebeurt in mei van het jaar X. Op die manier zijn ze verwerkt tegen de start van een seizoen X en is een vrije aanvraag steeds 1 jaar vooraf mogelijk zonder de vaste gebruikers te overrulen.

  Daarnaast wordt opgenomen dat de gebruiker bij overlast door de aanwezigheid van personen in de openbare gebouwen, de politie dient te verwittigen. Bij  een gevoel van onveiligheid wordt dit aangeraden. 

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit huishoudelijk reglement goed te keuren. Aangezien een gedeelte van de culturele infrastructuur en de volledige sportinfrastructuur eigendom is van het AGB, werd dit reglement ook goedgekeurd door de raad van bestuur van het AGB in vergadering van 20 december 2021.  

 • De raad van bestuur van het AGB heeft in vergadering van 20 december 2021 een kaderreglement m.b.t. tarieven voor het gebruik van culturele- en sportinfrastructuur goedgekeurd.

  Door de geplande verhuis van de academies naar het Brede School gebouw Puurs begin volgend jaar krijgen enkele lokalen in cc Binder een nieuwe invulling met bijhorende  voorwaarden. De aanpassing aan het reglement wordt aangegrepen om enkele verduidelijkingen in het reglement op te nemen.

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd dit kaderreglement m.b.t. tarieven voor het gebruik van culturele- en sportinfrastructuur goed te keuren.

Toegevoegde agendapunten

 • Voorstel N-VA fractie betreffende de afschaffing van de belasting op pylonen en masten

  De gasprijzen staan al enkele maanden op een heel hoog niveau. Maar de jongste dagen zien we nieuwe records. De Nederlandse TTF-future, ook bij ons een referentieprijs voor aardgas, sloot eerder op 130,7 euro per megawattuur.

  De prijsstijging volgt op het dreigement van Duitsland om de gaspijplijn Nord Stream 2 niet in gebruik te nemen als de situatie in Oekraïne escaleert. Die pijplijn loopt onderzees tussen Rusland en Duitsland en moet de gastoevoer naar Europa fors verhogen. Belangrijk, want Rusland is een grote leverancier en de stijgende prijzen hebben ook te maken met lage gasreserves.

  Door de stijging van de gasprijs wordt ook de elektriciteit duurder, want de gascentrales die elektriciteit leveren moeten hun brandstof duurder aankopen. Bij de elektriciteitsprijzen zien we dan ook dezelfde evolutie, al is de stijging daar iets minder fel.

  Maar naast de toegenomen marktprijs voor energie is het een feit dat onze torenhoge energiefactuur een verdoken belastingbrief geworden. Heel wat mensen hebben het moeilijk om deze nog te kunnen betalen. De Vlaamse regering doet er alles aan om de energiefactuur te verlagen en dit voor alle gezinnen, in tegenstelling tot de federale regering die zich richt op 20% van de gezinnen. Ze doet dit door o.a. de verdoken belastingen uit de energiefactuur te halen.

  Onze gemeente kreeg daarover in november een rondzendbrief, net zoals alle andere Vlaamse gemeenten. Het idee van minister Somers is om elektriciteit, en dus hoogspanningsmasten, minder te belasten en vervuilende brandstoffen, zoals aardgas en stookolie, méér te belasten.

  Het is dan ook jammer om te moeten vaststellen dat ook onze gemeente via haar fiscaliteit bijdraagt aan de verhoging van de energiefactuur van haar burgers. Dit voorstel heeft dan ook als doel om de belasting op masten en Pylonen af te schaffen.

  Enig artikel: Met ingang van 1 januari 2022 wordt de belasting masten en pylonen afgeschaft.

Mededelingen

 • - Coronavirus - COVID-19 - Vaccinatiecentrum - Stand van zaken

  - Antwoord Infrabel resolutie spoorlijn 54

  - Antwoord vice-eerste minister Georges Gilkinet resolutie spoorlijn 54

Vragen